آمار کل " واردات از" کشور (فدراسيون روسيه) گمرک (منطقه ویژه بوشهر 1)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 72,097 2,753,209,441,386 Rls. 65,569,093 $
2 8 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 83,643 2,370,333,458,869 Rls. 56,436,469 $
3 12 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 32,407 1,398,148,047,212 Rls. 33,289,239 $
4 7 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 85,621 1,181,961,721,798 Rls. 28,191,261 $
5 9 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 2,370 26,545,513,600 Rls. 632,036 $
6 10 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 2,789 52,876,740 Rls. 1,259 $
7 11 1397 منطقه ویژه بوشهر 1 فدراسيون روسيه 84014000 اجزاء و قطعات رآكتورهاي هسته اي 10,750 16,457,700 Rls. 392 $
مجموع کل
7,730,267,517,305 ريال
مجموع کل
184,119,749 دلار