آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (فرودگاه امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 479 4,677,839,165 Rls. 111,379 $
102 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90185010 دستگاه ويترکتومي، فيکو و فيکوويترکتومي و کاست تخليه مربوط 251 4,650,533,200 Rls. 106,909 $
103 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 62 4,371,788,111 Rls. 104,090 $
104 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 780 4,275,128,200 Rls. 100,449 $
105 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 95 4,228,681,624 Rls. 111,811 $
106 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 38220000 معرفهاي تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي روي تكيه گاه (reagents on a backing) و معرفهاي آماده تشخيص بيماري يا آزمايشگاهي حتي روي تكيه گاه (on a backing) غير از آن هايي که مشمول شماره هاي 0230 يا 0630 مي باشند؛ مواد رفرانس تأييد شده. 484 4,212,358,915 Rls. 98,026 $
107 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90248000 ماشينها و دستگاه ها براي آزمايش استحکام، مقاومت، فشارپذيري، کشش پذيري يا سايرخوا ص مکانيکي مواد غير فلزي 463 4,057,914,000 Rls. 96,617 $
108 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84481900 ماشين آلات و دستگاه هاي کمکي براي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447، غير مذكور در جاي ديگر 475 3,784,116,000 Rls. 90,098 $
109 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 71 3,692,943,392 Rls. 97,769 $
110 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90192090 سايردستگاه هاي درمان تنفس 240 3,623,334,000 Rls. 95,805 $
111 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90261010 فلومتر 252 3,616,512,906 Rls. 83,453 $
112 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84138190 ساير تلمبه هاغير مذکور در جاي ديگر 56 3,612,816,540 Rls. 84,471 $
113 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 34 3,554,630,640 Rls. 81,008 $
114 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29334910 ماده موثره مونته لوکاست 25 3,503,020,000 Rls. 79,452 $
115 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85141010 کوره دندا نسازي 614 3,498,687,900 Rls. 83,302 $
116 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29349990 ک ک ک پتاسيم كلاولانات خالص و همچنين پتاسيم كلاولانات مخلوط با ميكروكريستالين سلولز 15 3,485,854,125 Rls. 81,502 $
117 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 137 3,444,570,222 Rls. 81,783 $
118 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91022100 ساعت مچي، غير برقي حتي توا م با يک زمان شمار، با کوک خودکارغير ازرديف 91012100 90 3,426,544,187 Rls. 81,265 $
119 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 315 3,426,068,378 Rls. 81,573 $
120 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 305 3,421,600,681 Rls. 81,466 $
121 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90212100 دندآن هاي مصنوعي 190 3,408,652,800 Rls. 81,158 $
122 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84484900 ساير (به جز شانه ماشين تاروپود باف، ميلميلك وچارچوب آن) 210 3,297,041,562 Rls. 78,195 $
123 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84831090 ساير بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور غير مذکور در جاي ديگر 134 3,085,403,459 Rls. 72,766 $
124 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90211010 پيچ و ميله و پلاك درون اندامي 31 2,975,567,910 Rls. 78,938 $
125 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 30 2,966,542,790 Rls. 67,283 $
126 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,260 2,897,877,082 Rls. 66,618 $
127 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90262000 آلات و دستگاه ها براي سنجش يا کنترل فشار 327 2,800,546,752 Rls. 66,679 $
128 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90261010 فلومتر 664 2,720,226,528 Rls. 64,767 $
129 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30023090 ساير وا کسن ها براي دامپزشکي غير مذکور 8 2,705,887,250 Rls. 64,426 $
130 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 170 2,686,328,050 Rls. 61,755 $
131 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 128 2,608,228,080 Rls. 62,101 $
132 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90219010 دريچه قلب 20 2,552,038,000 Rls. 60,647 $
133 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90211090 ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني 7 2,476,392,360 Rls. 58,585 $
134 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30019000 ساير غددوساير اعضاي بدن براي مصارف ابوتراپي به حالت خشك كرده ياپودر هپارين وا ملاح آن, سايرموا دا نساني ياحيوا ني برا ي درمان ياپيشگيري ا زبيماري, غيرمذکوردرجاي ديگر،غددوساير اعضاي بدن براي مصارف اپوترابي به حالت خشك كرده حتي بشكل پودر 111 2,408,891,310 Rls. 56,600 $
135 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 515 2,392,955,460 Rls. 56,975 $
136 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90223000 تيوبهاي اشعه ا يکس 222 2,364,297,072 Rls. 56,293 $
137 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189070 اره و دريل جراحي 39 2,332,779,434 Rls. 54,941 $
138 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 441 2,300,419,926 Rls. 54,772 $
139 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 13 2,296,907,233 Rls. 60,934 $
140 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 65 2,259,853,500 Rls. 53,623 $
141 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 39269030 مصنوعات از مواد پلاستيكي جهت مصارف پزشکي 247 2,259,009,756 Rls. 51,931 $
142 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 94069090 ساير 1,479 2,193,322,990 Rls. 57,994 $
143 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84451200 ماشين هاي شانه زني (Combingmachines) 194 2,189,102,887 Rls. 51,949 $
144 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30064050 كامپوزيت 140 2,185,971,070 Rls. 52,047 $
145 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84483900 اجزاءو قطعات ماشين هاي مشمول شماره 8445ياماشين آلات و دستگاه هاي كمكي آن ها که در جاي ديگرمذکور نباشد 535 2,175,831,371 Rls. 51,806 $
146 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84798990 ساير ماشينها و دستگاه هاي مکانيکي با کار خاص غير مذکور در جاي ديگر 180 2,127,156,604 Rls. 50,647 $
147 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 314 2,123,080,944 Rls. 56,136 $
148 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 300 2,120,450,050 Rls. 49,823 $
149 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84148090 ساير تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورها، کلاهک ها، بادزن ها، ...غير مذکور در جاي ديگر 59 2,058,203,930 Rls. 54,603 $
150 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 880 2,040,026,178 Rls. 48,046 $
151 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85437090 سايردستگاه ها وماشينهاي برقي داراي عمل خاص كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 53 2,025,597,600 Rls. 47,920 $
152 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29339999 ساير ترکيبات هتروسيکليک منحصرا دا ري هتروا تم ا زت غير مذکور در جاي ديگر 150 1,946,380,700 Rls. 51,464 $
153 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90121000 ميکروسکوپها، غير از ميکروسکوپهاي اپتيکي، ديفرا کتوگرافها 30 1,885,344,440 Rls. 44,299 $
154 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29225090 سايرا مينو الکل- فنل ها، ا مينو-اسيد-فنل هاو ساير ترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غير مذکور 250 1,856,182,950 Rls. 44,195 $
155 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90261090 ساير آلات براي سنجش يا كنترل جريان يا سطح مايعات، بجز موارد مذکور 263 1,823,131,140 Rls. 43,408 $
156 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 303 1,773,626,715 Rls. 46,897 $
157 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 28 1,759,293,660 Rls. 46,518 $
158 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 1,000 1,731,328,803 Rls. 45,778 $
159 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 520 1,727,282,839 Rls. 40,965 $
160 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29362800 ويتامين E و مشتقات آن، مخلوط نشده 300 1,624,678,453 Rls. 38,572 $
161 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 347 1,529,926,064 Rls. 36,407 $
162 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84229090 ساير اجزا و قطعات ماشين هاي ظرفشويي، ماشين آلات براي تميزکردن خشك كردن، پركردن، بستن و...بجزماشين ظرفشويي خانگي 140 1,526,761,331 Rls. 35,993 $
163 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84425090 ساير حروف چاپ، کليشه، لوحه و ساير ادوات چاپ، غير مذکور در جاي ديگر 54 1,475,630,060 Rls. 33,923 $
164 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 21022000 مخمرهاي غيرفعال (مرده)، ساير موجودا ت تک سلولي، مرده 720 1,428,467,846 Rls. 34,010 $
165 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85423100 پردازشگرها و كنترل كننده ها خواه باحافظه ها، مبدلها، مدارهاي منطقي، امپلي فاير ها، ساعت و مدارهاي زمان سنج 8 1,412,450,631 Rls. 33,024 $
166 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90214090 ساير دستگاه هاي كمك شنوايي بجز سمعك 4 1,374,826,138 Rls. 31,182 $
167 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84519000 اجزاء و قطعات ماشينهاي شماره 8451 135 1,318,452,148 Rls. 31,392 $
168 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85389090 اجزاء و قطعات دستگاه هاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 90 1,311,168,525 Rls. 30,752 $
169 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84483300 ميله (spindle) وپره ميله (spindle flyer)، رينگ ريسندگي وشيطانک رينگ 537 1,302,088,908 Rls. 29,933 $
170 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29362990 ساير ويتامين هاومشتقات آن ها مخلوط نشده غير مذکور در جاي ديگر 600 1,298,178,000 Rls. 29,444 $
171 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90258090 چگالي سنج، غلظت سنج، الات شناور مشابه، فشارسنج هوا، پسيکرومتر و رطوبت سنج، غير مذکور در جاي ديگر 180 1,293,298,620 Rls. 34,310 $
172 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 74 1,277,177,892 Rls. 29,360 $
173 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85030090 ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي 90 1,260,093,394 Rls. 29,945 $
174 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91012900 ساعت مچي غير برقي بدون کوک خودکار (با قاب از فلزات گرانبها يا از فلزات معمولي با روكش يا پوشش فلز گرانبها) 1,035 1,236,725,005 Rls. 33,225 $
175 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 29332990 ساير ترکيبات هتروسيليک که ساختارداراي يک حلقه ايميدا زول مترا کم نشده باشدغير مذکور 60 1,217,242,800 Rls. 28,460 $
176 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85299090 ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 40 1,192,511,040 Rls. 36,897 $
177 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 85311000 دستگاه هاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاه هاي همانند 758 1,133,613,345 Rls. 26,818 $
178 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90319000 اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 2 1,132,587,740 Rls. 26,966 $
179 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90181990 ساير دستگاه هاي برقي تشخيص بيماري غير مذکور در جاي ديگر 81 1,123,260,320 Rls. 26,744 $
180 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84248990 ساير وسايل مکانيکي حتي دستي براي پاشيدن موادابگون يا پودر، غير مذكور در جاي ديگر 38 1,101,106,156 Rls. 26,114 $
181 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90279090 ساير اجزاء و قطعات و متفرعات دستگاه هاي مشمول رديف 9027 22 1,087,199,712 Rls. 25,886 $
182 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84669300 اجزاء و قطعات و متفرعات براي ماشين هاي مشمول شماره 8456 لغايت 8461 175 1,083,469,772 Rls. 28,648 $
183 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90269000 اجزاء و قطعات و متفرعات آلات و دستگاه هاي سنجش يا کنترل متغيرهاي مايعات يا گازها مشمول رديف 9026 201 1,082,705,276 Rls. 25,778 $
184 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 91022900 ساعت مچي غير برقي، حتي بايک زمان شمارغير برقي بدون كوك خودكار، غير ازرد يف 91012900 167 1,022,907,579 Rls. 27,340 $
185 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84349000 اجزاء و قطعات ماشين آلات و دستگاه هاي شيردوش و تهيه لبنيات 75 1,021,213,292 Rls. 24,315 $
186 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 30031010 داروهاي متشكل ازمحصولات مختلط داراي پني سيلين يامشتقات اين محصولات باساختار اسيد پني سيلانيك ،يااستربتوماسين هايامشتقات اين محصولات انهاداراي توليد داخلي مشابه 121 1,014,814,076 Rls. 23,017 $
187 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84839000 چرخهاي دندانه دار، چرخك زنجير خور و ساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا، اجزاء و قطعات بازوهاي انتقال نيرو، دسته محور، پوسته ياتاقان، چرخ دنده، و غيره. 138 1,003,534,065 Rls. 23,894 $
188 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90261020 سطح سنج به طريق ا ولترا سونيک 97 1,002,901,548 Rls. 23,879 $
189 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 20 975,513,000 Rls. 23,226 $
190 1 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 202 972,493,500 Rls. 25,713 $
191 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غير ازنوع سوزني). 166 937,549,835 Rls. 22,180 $
192 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84213990 ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 445 906,313,698 Rls. 20,556 $
193 3 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 73089090 اسکلت و قطعات اسکلت، که در جاي ديگرذکرنشده، ا زچدن، اهن ياا زفولاد 500 893,941,472 Rls. 23,715 $
194 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84141090 مدادتراش و تيغه آن 240 868,275,150 Rls. 22,958 $
195 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 39201030 صفحه، ورق ياتيغه چندلايه ا ز مواد پلاستيکي چاپ شده 543 855,192,038 Rls. 20,362 $
196 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 71171900 زيورآلات بدلي از فلزات معمولي (همچنين آبکاري شده) غير مذکور در جاي ديگر 152 853,908,120 Rls. 25,650 $
197 2 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر 715 835,425,103 Rls. 22,295 $
198 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84313190 ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور 434 819,649,358 Rls. 18,732 $
199 4 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 90189090 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم پزشکي، جراحي و دامپزشکي، غير مذکور در جاي ديگر 17 772,179,412 Rls. 18,368 $
200 5 1397 فرودگاه امام خمینی (ره) سوئيس 84482000 اجزاءو قطعات و متفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات و دستگاه هاي کمکي آن ها 16 764,631,856 Rls. 18,206 $
مجموع کل
214,446,165,649 ريال
مجموع کل
5,174,899 دلار