آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (فرودگاه امام خميني (ره))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 25,870 844,354,740,171 Rls. 20,103,692 $
2 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 30,821 819,376,013,283 Rls. 19,497,765 $
3 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 42,327 659,296,337,957 Rls. 15,697,534 $
4 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 700 643,851,141,928 Rls. 15,329,790 $
5 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 936 311,040,798,326 Rls. 7,401,394 $
6 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,706 245,760,171,600 Rls. 5,851,424 $
7 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 7,588 242,015,821,188 Rls. 5,759,640 $
8 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 5,741 237,529,371,300 Rls. 5,655,460 $
9 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 7,930 232,414,404,672 Rls. 5,533,677 $
10 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 1,294 230,862,713,220 Rls. 5,496,730 $
11 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 7,258 224,888,962,650 Rls. 5,354,498 $
12 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 24,244 203,584,302,780 Rls. 4,847,245 $
13 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 24,075 189,889,747,526 Rls. 4,503,682 $
14 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 3,012 183,122,226,225 Rls. 4,360,053 $
15 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 1,114 181,064,133,244 Rls. 4,311,049 $
16 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,531 168,473,389,354 Rls. 4,011,272 $
17 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29337990 ساير 4,000 164,816,784,000 Rls. 3,756,080 $
18 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 34,484 161,708,533,539 Rls. 3,850,203 $
19 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,089 161,506,198,492 Rls. 3,845,385 $
20 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 2,075 147,403,813,380 Rls. 3,509,614 $
21 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 5,013 144,993,238,215 Rls. 3,452,220 $
22 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 2,435 143,706,982,923 Rls. 3,421,596 $
23 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 9,170 134,355,701,672 Rls. 3,198,944 $
24 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 6,358 130,659,238,475 Rls. 3,110,936 $
25 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 8,206 129,989,968,000 Rls. 3,094,999 $
26 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29359010 سیلدنافیل سیترات 2,200 118,732,556,200 Rls. 2,826,966 $
27 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 33049900 فراورده هاي زيبايي و آرايشي و فرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 3,406 118,140,856,800 Rls. 2,812,878 $
28 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30022000 واكسنها براي پزشكي 1,800 114,195,000,000 Rls. 2,718,938 $
29 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 12,999 113,338,897,224 Rls. 2,698,545 $
30 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 26,957 101,611,173,630 Rls. 2,419,313 $
31 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 2,037 98,224,362,024 Rls. 2,338,675 $
32 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 1,889 95,367,437,020 Rls. 2,270,653 $
33 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 248 93,799,453,980 Rls. 2,233,320 $
34 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 50,576 92,487,517,937 Rls. 2,202,085 $
35 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 1,566 90,956,297,640 Rls. 2,165,626 $
36 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 550 86,797,059,983 Rls. 2,066,597 $
37 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 39,365 80,621,797,967 Rls. 1,919,565 $
38 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 981 71,926,664,850 Rls. 1,712,540 $
39 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 962 70,313,549,650 Rls. 1,674,133 $
40 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 1,523 70,196,484,365 Rls. 1,671,345 $
41 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30021200 آنتی سرمها و سایر مشتقات خونی 516 67,142,599,500 Rls. 1,598,633 $
42 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043910 ساير داروها داراي هورمون يا ساير محصولات شماره 2937 فاقد آنتي بيوتيك ها داراي توليد داخلي مشابه 14,103 67,051,667,425 Rls. 1,596,468 $
43 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 11 59,681,906,400 Rls. 1,420,998 $
44 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 456 58,970,276,660 Rls. 1,404,055 $
45 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 194 57,380,032,775 Rls. 1,366,191 $
46 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 756 53,982,483,900 Rls. 1,285,298 $
47 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,278 53,928,700,325 Rls. 1,284,017 $
48 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 11,175 53,288,426,514 Rls. 1,268,771 $
49 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 1,260 48,448,626,400 Rls. 1,153,540 $
50 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 783 48,213,521,730 Rls. 1,098,758 $
51 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29335950 آلوپورينول 2,940 48,104,036,011 Rls. 1,145,334 $
52 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 1,297 47,120,132,214 Rls. 1,121,909 $
53 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 12099100 تخم سبزيجات براي کشت 993 46,616,969,410 Rls. 1,109,928 $
54 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 629 45,604,899,250 Rls. 1,085,830 $
55 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29332930 ماده موثره پنتوپرازول سدیم 783 44,777,051,670 Rls. 1,066,120 $
56 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29335950 آلوپورينول 2,500 43,997,266,500 Rls. 1,002,672 $
57 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 600 43,574,668,400 Rls. 1,037,492 $
58 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 1,157 43,478,280,694 Rls. 1,035,197 $
59 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 43,445,618,309 Rls. 1,034,419 $
60 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 267 41,526,675,202 Rls. 988,730 $
61 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 1,377 39,217,458,919 Rls. 933,748 $
62 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 885 38,362,794,653 Rls. 913,400 $
63 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90211090 ساير وسايل ارتوپدي يا شکسته بندي بجز پيچ، ميله و پلاک درون استخواني 241 38,173,325,595 Rls. 908,889 $
64 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 253 37,625,809,989 Rls. 895,852 $
65 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420030 گلوپي دوگرل بي سلفات 1,236 37,447,307,925 Rls. 891,603 $
66 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 10,576 29,283,022,252 Rls. 697,215 $
67 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 674 28,066,526,666 Rls. 668,251 $
68 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 864 27,836,612,320 Rls. 662,776 $
69 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91021100 ساعت مچي، برقي حتي توا م بايک زمان شمار فقط با نمايشگر مکانيکي غير ازرديف 91011100 1,540 27,810,989,595 Rls. 662,167 $
70 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 313 26,356,581,268 Rls. 627,538 $
71 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29415030 كلاريترومايسين 1,350 25,543,782,825 Rls. 582,128 $
72 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 871 24,755,555,220 Rls. 589,418 $
73 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29415030 كلاريترومايسين 1,350 24,086,886,550 Rls. 573,497 $
74 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 23,623,545,425 Rls. 562,465 $
75 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 124 23,270,883,950 Rls. 554,069 $
76 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 2,176 22,544,136,000 Rls. 536,765 $
77 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 22,391,164,395 Rls. 533,123 $
78 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043290 سايرداروهاي حاوي هورمونهاي کورتي کوستروئيدي مشتقات يامشابه هاي ساختاري آن ها که توليد داخلي ندارند 300 21,875,612,400 Rls. 520,848 $
79 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29420090 ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر 2,428 21,418,248,149 Rls. 509,958 $
80 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 9,207 21,320,651,608 Rls. 507,634 $
81 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371920 ماده موثره تریپتورلین استات 2 21,155,846,400 Rls. 503,711 $
82 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29379000 ساير هورمونها، طبيعي يا ساخته شده از طريق سنتر، مشتقات آن ها و مشابه هاي ساختاري آن ها، غير مذكور در جاي ديگر 485 20,931,354,138 Rls. 498,366 $
83 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29339995 کارودیلول 720 20,553,561,600 Rls. 489,370 $
84 8 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90212900 پروتزهاي دندا ن (غير از دندآن هاي مصنوعي) 113 20,548,543,781 Rls. 489,251 $
85 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29371990 ساير 0 20,311,588,540 Rls. 483,609 $
86 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90213910 لنز دا خل چشمي ا ز جنس (Poly Metil (Metaacrilat PM.M.A) 56 20,104,536,375 Rls. 478,679 $
87 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90213100 مفصل هاي مصنوعي 473 18,739,700,847 Rls. 446,184 $
88 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90183925 لوازم مصرفي آنژيوگرافي و آنژيوپلاستي (صرفا شامل شيت شرياني -انواع کاتتر (قلب، عروق، مغز)-بالن - استنت - استنت گراف -گايد واير - کويل- مسدود کننده (occeluder) - رابط فشار قوي-دريچه هموستاتيس -منيفولد) 431 17,836,875,000 Rls. 424,688 $
89 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 1,264 17,466,417,446 Rls. 415,867 $
90 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 84799090 اجزاء و قطعات ماشين ها و دستگاه هاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 2,602 17,420,195,399 Rls. 414,766 $
91 11 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 32 17,077,874,550 Rls. 406,616 $
92 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30039090 ساير داروهاي غير مذكور غير ازخرده فروشي که توليد داخلي ندارند غير مذکور 32 16,962,013,800 Rls. 403,857 $
93 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 39069099 ساير پليمرهاي ا کريليک به اشکال ا بتدا يي غير مذکور 100 16,287,266,000 Rls. 387,792 $
94 9 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 29335950 آلوپورينول 983 16,127,740,076 Rls. 383,994 $
95 12 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90192020 دستگاه ونتيلاتور 563 15,679,041,300 Rls. 373,311 $
96 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 91029900 ساعت هاي جيبي و همانندغير برقي، غير ازرديف 91019900 426 15,487,095,022 Rls. 368,740 $
97 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 172 14,824,645,800 Rls. 352,968 $
98 7 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30042090 سايرداروهاي حاوي ساير آنتي بيوتيک که توليد داخلي ندارند بصورت خرده فروشي 1,111 14,699,227,756 Rls. 349,982 $
99 10 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 30043990 سايرداروهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يا محصولات 2937 فاقد انتي بيوتيک غير مذکور 249 14,589,183,700 Rls. 347,362 $
100 6 1397 فرودگاه امام خميني (ره) سوئيس 90184990 ساير آلات و وسايل مورد استفاده در علوم دندانپزشکي غير مذکور در جاي ديگر 150 14,480,205,922 Rls. 344,766 $
مجموع کل
10,282,001,491,835 ريال
مجموع کل
244,485,644 دلار