آمار کل " واردات از" کشور (سوئيس) گمرک (اميرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 اميرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 23,725,799 212,824,940,276 Rls. 5,067,258 $
2 2 1397 اميرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 14,419,129 128,392,169,276 Rls. 3,247,030 $
3 3 1397 اميرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 13,571,947 121,617,706,063 Rls. 2,891,551 $
4 5 1397 اميرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 12,656,408 115,005,233,923 Rls. 2,646,254 $
5 1 1397 اميرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 12,285,686 96,391,880,535 Rls. 2,567,196 $
6 1 1397 اميرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 9,593,151 78,681,734,738 Rls. 2,095,588 $
7 4 1397 اميرآباد سوئيس 15121100 روغن دانه آفتابگردان، روغن گلرنگ يا زعفران کاذب (کارتام Carthame)، خام 2,300,000 78,648,661,000 Rls. 1,847,948 $
8 4 1397 اميرآباد سوئيس 10039000 جو به استثناي بذر 7,519,717 67,777,929,655 Rls. 1,597,667 $
9 5 1397 اميرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 7,059,998 62,928,469,440 Rls. 1,594,999 $
10 3 1397 اميرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 2,900,000 30,322,719,000 Rls. 721,970 $
11 4 1397 اميرآباد سوئيس 10059010 ذرت دامي 2,997,917 27,832,628,501 Rls. 658,449 $
12 3 1397 اميرآباد سوئيس 12060010 برای روغن­کشی 878,000 18,506,245,212 Rls. 440,625 $
13 4 1397 اميرآباد سوئيس 12060010 برای روغن­کشی 900,000 17,272,152,000 Rls. 458,220 $
14 1 1397 اميرآباد سوئيس 12060010 برای روغن­کشی 900,000 17,253,333,000 Rls. 457,709 $
مجموع کل
1,073,455,802,619 ريال
مجموع کل
26,292,464 دلار