آمار کل " واردات از" کشور (سنگاپور) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 383,341,857 3,704,420,363,485 Rls. 88,200,484 $
2 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 124,451,780 2,318,199,426,696 Rls. 55,024,486 $
3 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 188,654,174 2,000,442,121,339 Rls. 46,806,877 $
4 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 164,260,292 1,645,288,256,614 Rls. 39,179,561 $
5 4 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 158,529,000 1,605,290,927,054 Rls. 37,819,780 $
6 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 158,170,018 1,577,528,627,192 Rls. 37,534,906 $
7 11 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 138,710,000 1,327,095,431,200 Rls. 31,597,511 $
8 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 134,498,520 1,319,950,276,043 Rls. 31,427,359 $
9 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 159,585,839 1,312,000,000,000 Rls. 35,085,029 $
10 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 144,897,385 1,309,492,307,110 Rls. 33,153,648 $
11 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 61,324,000 1,232,000,000,000 Rls. 27,944,007 $
12 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10063000 برنج نيمه سفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده (Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 41,520,000 974,661,828,764 Rls. 23,162,116 $
13 7 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 30,823,380 864,712,838,320 Rls. 20,584,903 $
14 4 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 24,297,761 685,449,469,996 Rls. 16,338,768 $
15 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 40,237,366 685,000,000,000 Rls. 18,298,731 $
16 10 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 21,219,826 554,541,898,449 Rls. 13,203,383 $
17 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 18,036,797 505,580,965,706 Rls. 12,098,489 $
18 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 17,997,816 493,073,624,552 Rls. 11,739,860 $
19 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 32,500,000 486,922,590,000 Rls. 13,813,015 $
20 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 14,663,783 390,797,972,467 Rls. 9,315,161 $
21 3 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 13,531,630 375,065,110,156 Rls. 8,901,961 $
22 9 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 17,200,000 317,000,000,000 Rls. 7,536,456 $
23 8 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخال هاي جامد، حتي خرد شده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلوله كه از استخراج روغن سويا به دست مي آيد. 17,100,000 314,691,000,000 Rls. 7,492,639 $
24 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 9,998,007 290,201,000,000 Rls. 6,613,517 $
25 10 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 26,950,639 258,503,061,957 Rls. 6,154,835 $
26 2 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري و بيشتر 5,997,568 144,714,622,021 Rls. 4,105,263 $
27 1 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 17011300 شكر تصفيه نشده بدون اضافه كردن مواد خوشبو كننده يا مواد رنگ كننده از نيشكر 6,830,000 99,870,309,000 Rls. 2,833,120 $
28 4 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 2,350,000 43,751,418,750 Rls. 1,035,047 $
29 6 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15132913 مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی 699,742 36,169,183,211 Rls. 851,841 $
30 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 10059010 ذرت دامي 3,076,790 30,718,911,350 Rls. 723,479 $
31 5 1397 بندر امام خمینی (ره) سنگاپور 15132913 مورد مصرف در صنایع آرایشی و بهداشتی 599,911 28,642,539,312 Rls. 674,577 $
مجموع کل
26,931,776,080,744 ريال
مجموع کل
649,250,809 دلار