آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (منطقه ویژه اقتصادی بم)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,590,567 1,186,117,351,242 Rls. 27,846,361 $
2 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 1,326,500 776,016,201,723 Rls. 20,740,776 $
3 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,246,900 768,813,187,370 Rls. 18,863,138 $
4 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,545,598 705,000,000,000 Rls. 16,129,003 $
5 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 758,000 527,932,000,000 Rls. 12,520,664 $
6 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,024,637 474,997,228,658 Rls. 11,309,458 $
7 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,024,676 471,917,034,171 Rls. 11,225,437 $
8 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 532,400 330,942,294,869 Rls. 7,868,344 $
9 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 380,704 222,936,434,447 Rls. 5,954,925 $
10 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 98870312 قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 512,988 218,000,000,000 Rls. 5,756,525 $
11 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 189,500 132,000,000,000 Rls. 3,130,166 $
12 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032329 ساير وسايل نقليه، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس و نوع هيبريدي 189,500 111,000,000,000 Rls. 2,962,968 $
13 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 157,600 94,855,958,745 Rls. 2,543,123 $
14 1 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87032319 ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 157,600 94,495,310,636 Rls. 2,585,088 $
15 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 188,196 43,820,858,499 Rls. 1,103,623 $
16 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 48,394 25,355,015,635 Rls. 581,546 $
17 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 86,052 20,906,522,697 Rls. 492,367 $
18 2 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 24,197 12,672,972,023 Rls. 301,737 $
19 3 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 18,148 9,436,239,984 Rls. 224,245 $
20 4 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 87089211 صداخفه كن ها (منبع اگزوز) براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي 18,367 8,464,157,424 Rls. 233,243 $
21 5 1397 منطقه ویژه اقتصادی بم جمهوري کره 94012000 نشيمنها از ا نواعي که براي وسايط نقليه موتوري زميني مورد استفاده قرا رمي گيرند 28,497 6,944,535,207 Rls. 163,555 $
مجموع کل
6,242,623,303,330 ريال
مجموع کل
152,536,292 دلار