آمار کل " واردات از" کشور (جمهوري کره) گمرک (بندر امام خمینی (ره))

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 6,933,032 472,616,310,350 Rls. 12,790,006 $
2 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 2,277,000 187,600,215,400 Rls. 4,471,751 $
3 5 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 5,003,649 138,922,667,394 Rls. 3,217,134 $
4 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 449,255 126,616,421,778 Rls. 3,014,676 $
5 9 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 2,091,483 118,000,000,000 Rls. 2,817,861 $
6 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 2,415,149 67,716,886,661 Rls. 1,600,796 $
7 4 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 534,681 61,440,596,030 Rls. 1,443,623 $
8 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,964,883 55,866,170,724 Rls. 1,330,147 $
9 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,923,484 54,709,398,374 Rls. 1,295,897 $
10 4 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,641,684 45,648,738,217 Rls. 1,068,137 $
11 2 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,667,396 44,928,274,233 Rls. 1,069,721 $
12 12 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84194090 سایر ماشین آلات (Plants) تقطیر یا تصفیه 430,028 43,289,580,060 Rls. 1,030,704 $
13 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 495,000 39,237,023,925 Rls. 934,215 $
14 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 29011000 هيدروکربورهاي غيرحلقوي، ا شباع شده 1,041,389 36,836,673,206 Rls. 875,396 $
15 10 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 1,192,416 33,047,814,028 Rls. 767,227 $
16 9 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 893,722 23,243,073,736 Rls. 553,407 $
17 1 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 731,610 22,834,787,890 Rls. 605,778 $
18 12 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 455,105 22,029,953,113 Rls. 524,523 $
19 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 187,025 19,490,714,396 Rls. 464,065 $
20 4 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 493,030 17,782,459,117 Rls. 415,769 $
21 8 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 505,842 16,264,321,868 Rls. 386,510 $
22 9 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 29173600 اسيد ترفتاليك و املاح آن 198,624 15,915,968,640 Rls. 378,952 $
23 2 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 406,340 14,405,975,061 Rls. 342,999 $
24 5 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 471,082 13,073,462,815 Rls. 303,328 $
25 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 254,218 9,431,360,691 Rls. 224,129 $
26 11 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84149090 ساير اجزاء و قطعات تلمبه هاي هوا باخلاء، کمپرسورهاي هوا ياگاز، بادزنها غير مذکور در جاي ديگر 733 7,680,079,680 Rls. 182,859 $
27 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 3,600 6,957,006,967 Rls. 163,848 $
28 9 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 177,655 6,590,899,306 Rls. 156,628 $
29 9 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، بصورت غير طومار، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش از10.mm 54,612 4,865,657,495 Rls. 115,849 $
30 10 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 130,864 4,501,925,190 Rls. 107,189 $
31 5 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84198990 ساير ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 26,883 3,899,228,916 Rls. 88,861 $
32 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 123,482 3,461,782,677 Rls. 82,423 $
33 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 100,648 2,945,779,085 Rls. 68,348 $
34 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73044100 سرد كشيده شده يا سرد نورد شده (سرد از ضخامت آن كاسته شده) 10,818 2,805,525,062 Rls. 66,798 $
35 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 96,669 2,748,523,360 Rls. 65,441 $
36 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73079300 لوا زم وا تصالات براي جوشکاري لب به لب ا زآهن ياا زفولاد (غير ازفولادزنگ نزن). 35,339 2,634,388,273 Rls. 62,724 $
37 8 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163300 پروفيل بامقطعH ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 84,640 2,180,263,232 Rls. 51,911 $
38 4 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 66,645 1,882,076,861 Rls. 44,811 $
39 3 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 13,099 1,416,055,770 Rls. 33,716 $
40 4 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 8,229 891,297,089 Rls. 20,942 $
41 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 9,382 626,521,516 Rls. 14,889 $
42 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73061190 لوله خطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده در خطوط نفت يا گاز از آهن يا از فولاد با قطر خارجي از 8 اينچ به بالا 8,527 569,452,592 Rls. 13,533 $
43 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 84212990 ساير ماشين آلات و دستگاه ها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 611 506,546,576 Rls. 12,061 $
44 6 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمتر از5/0 mm 18,480 482,040,058 Rls. 11,477 $
45 8 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72163200 پروفيل بامقطعI ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط، گرم نوردشده گرم كشيده شده يااكسترودشده بابلندي 80ميليمتريابيشتر. 18,595 478,993,283 Rls. 11,405 $
46 12 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 73061990 ساير لوله هاخطي جوش داده شده ازفولاد زنگ نزن براي استفاده درخطوط نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد باقطر خارجي از8اينچ به بالاغير از 73069100 1,406 73,716,097 Rls. 1,755 $
47 9 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 160 14,053,427 Rls. 335 $
48 7 1397 بندر امام خمینی (ره) جمهوري کره 40169300 درز بند، وا شر و ساير درزگيرها از کائوچوي ولکانيزه غير اسفنجي 97 11,268,672 Rls. 268 $
مجموع کل
1,759,171,928,891 ريال
مجموع کل
43,304,822 دلار