آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (منطقه آزاد تجاري انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 3,818,430 129,577,420,048 Rls. 3,085,176 $
2 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 2,700,599 127,054,433,105 Rls. 3,025,106 $
3 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 2,485,646 98,609,553,854 Rls. 2,347,846 $
4 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 1,919,240 66,221,343,033 Rls. 1,576,698 $
5 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,500,000 64,022,400,000 Rls. 1,524,342 $
6 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 1,073,888 50,072,264,460 Rls. 1,192,197 $
7 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 1,499,730 48,532,468,746 Rls. 1,200,250 $
8 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 930,893 40,564,862,506 Rls. 965,830 $
9 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 1,160,950 37,844,924,217 Rls. 901,070 $
10 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 1,138,800 36,516,053,747 Rls. 869,430 $
11 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 2,014,994 26,576,050,323 Rls. 632,763 $
12 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,974,357 25,481,076,777 Rls. 676,039 $
13 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 741,980 25,153,394,420 Rls. 598,890 $
14 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 519,083 21,597,206,076 Rls. 514,219 $
15 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 523,913 21,019,932,604 Rls. 500,474 $
16 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,775,690 20,898,345,376 Rls. 492,438 $
17 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,482,300 20,232,139,620 Rls. 534,959 $
18 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 300,000 11,127,240,000 Rls. 252,376 $
19 4 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 310,700 10,942,760,003 Rls. 256,188 $
20 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72085110 محصولات از آهن يا فولادغير ممزوج تخت و گرم نوردشده به شکل غيرطومار، با پهناي 600 mm يا بيشتر به ضخامت بيشترا ز10 ميلي متر وعرض بيشتراز 1850 ميلي متر 346,008 10,261,412,203 Rls. 235,895 $
21 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولاد سيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي، باپهناي 600mm يابيشترغير از رديف 72251100 299,940 10,241,535,283 Rls. 243,846 $
22 6 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44119210 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 888,926 9,462,481,586 Rls. 225,297 $
23 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 47032100 خميرچوب شيميائي، آماده شده يا سود يا با سولفات، غير ازخميرها ا ز درجه حل شونده، نيمه سفيدشده تيره كاج 167,290 7,189,350,355 Rls. 171,175 $
24 7 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 770,015 6,913,323,489 Rls. 164,603 $
25 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf) باضخامت بيش از9 ميلمتر كار نشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 757,520 6,890,409,156 Rls. 164,057 $
26 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 85044050 کنترل دور موتورInverter 770 6,482,327,337 Rls. 154,341 $
27 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84518000 ماشين هاي چلاندن، آهارزدن، پردا خت کردن)، اندودن، يا اغشتن نخ هاي نسجي، پارچه ها يا اشياء نسجي 2,971 5,945,601,200 Rls. 141,562 $
28 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44071100 چوب اره شده یا ناهمواری گرفته شده از داراز، لایه بری شده یا پوست کنده، حتی رنده شده، سمباده خورده یا متصل شده از دو سر، به ضخامت بیش از 6 mm از کاج (گونه های کاج) 452,905 5,913,226,170 Rls. 140,539 $
29 3 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 48115900 ساير کاغذ ومقوا ا ندوده آغشته يا پوشانده با مواد پلاستيکي بجزرديف 48115100 39,580 5,273,446,492 Rls. 125,558 $
30 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 47,150 4,830,500,998 Rls. 115,012 $
31 1 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39206110 ورق دوجدا ره ا ز پلي کربنات ها 24,285 4,630,568,085 Rls. 123,762 $
32 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 72085190 محصولات از آهن يا فولادغيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به شکل غيرطومار، باپهناي 600 ميلي متر يابيشتر به عرض كمتر از mm 1850 ضخامت بيشتر از10 ميليمتر 148,674 4,409,161,632 Rls. 101,360 $
33 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84549000 اجزاءو قطعات کنورتيسور، ملاقه فلزريزي، ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 817 4,043,290,958 Rls. 96,269 $
34 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44071190 سایر 192,704 2,946,101,050 Rls. 70,145 $
35 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 68051010 تسمه هاي سنباده بي ا نتها (endless)جهت وا حدهاي نئوپان روي تكيه گاه ازپارچه نسجي تاروپودباف 4,488 2,790,252,800 Rls. 64,144 $
36 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84199090 ساير اجزاء و قطعات ماشين آلات براي عمل آوردن مواد غير مذكور در جاي ديگر 360 2,673,052,340 Rls. 63,644 $
37 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 83079000 لوله هاي قابل ا نحناء ازسايرفلزمعمولي (غير ازآهن يافولاد). 1,600 2,576,468,970 Rls. 61,344 $
38 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84775900 ماشين آلات و دستگاه هاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچو يا مواد پلاستيکي، غير مذکور در جاي ديگر 4,800 2,433,568,500 Rls. 57,314 $
39 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 44119290 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي با تراكمي بيش از8/0 گرم برسانتي مترمكعب كارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 70,928 2,212,657,740 Rls. 52,682 $
40 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 85059010 سرهاي الكترومغناطيسي 4,550 2,074,464,840 Rls. 49,392 $
41 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84814000 شيرا طمينان يافشارشکن. 143 1,705,734,940 Rls. 40,613 $
42 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوز براي نماي ساختمان، براي کف، براي سقف و همانند 23,575 1,643,351,955 Rls. 39,127 $
43 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 23,872 1,147,688,525 Rls. 27,326 $
44 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 23,000 1,094,870,700 Rls. 26,068 $
45 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 22,237 1,070,511,641 Rls. 25,488 $
46 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84743900 ساير ماشين هاي مخلوط کردن يا ورزدا دن خاک، سنگ، سنگ معدن، و غيره. 7,900 955,540,200 Rls. 22,751 $
47 2 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 52062100 نخ يك لا، از الياف شانه زده، كه اندازه آن حداقل 29/714 دسي تكس باشد (نمره آن در سيستم متريك از 14 بيشتر نباشد) 24,142 882,894,566 Rls. 21,021 $
48 11 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39211990 ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 1,922 828,288,168 Rls. 19,721 $
49 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 85149000 اجزاء و قطعات دستگاه هاي گرمازاي صنعتي يا آزمايشگاهي مشمول رديف 8514 3,670 674,483,280 Rls. 16,059 $
50 10 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 90330090 ساير قطعات و متفرعات براي ماشين ها و وسايل و دستگاه هاي فصل 90، كه در جاي ديگري ذكر نشده باشد 4,392 437,652,004 Rls. 10,420 $
51 5 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 40,600 396,651,537 Rls. 9,274 $
52 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز 40 371,537,400 Rls. 8,846 $
53 9 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 90330010 ترموكوبل يكبار مصرف جهت استفاده در ترمومتر 1,674 252,454,900 Rls. 6,011 $
54 8 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 39159000 آخال، دم قيچي خرده ريز، ا زساير مواد پلاستيکي غير مذکور و غير مشمول در جاي ديگر 20,300 193,296,300 Rls. 4,602 $
55 12 1397 منطقه آزاد تجاري انزلي ترکيه 84195090 دستگاههاي مبدل حرارتي 90 143,661,000 Rls. 3,421 $
مجموع کل
1,004,035,687,215 ريال
مجموع کل
24,048,980 دلار