آمار کل " واردات از" کشور (ترکيه) گمرک (سرخس)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 4,932,311 439,159,843,989 Rls. 10,456,184 $
2 1 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,885,817 321,136,854,006 Rls. 8,448,420 $
3 8 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,332,021 300,281,058,019 Rls. 7,149,549 $
4 12 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 3,160,570 276,787,662,908 Rls. 6,590,183 $
5 10 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 2,949,090 265,806,304,930 Rls. 6,328,720 $
6 3 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,574,399 141,957,128,391 Rls. 3,365,995 $
7 7 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,040,878 94,651,547,050 Rls. 2,253,609 $
8 11 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 1,037,203 94,473,856,973 Rls. 2,249,376 $
9 6 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 489,023 44,385,430,103 Rls. 1,056,796 $
10 7 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 251,280 35,726,395,277 Rls. 850,629 $
11 3 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 219,945 33,940,881,390 Rls. 806,664 $
12 6 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 230,392 33,652,006,672 Rls. 784,480 $
13 4 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 181,234 28,570,431,731 Rls. 665,512 $
14 10 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 173,292 23,625,244,636 Rls. 562,505 $
15 5 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 150,178 22,371,041,133 Rls. 508,747 $
16 9 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 161,000 14,277,952,691 Rls. 339,952 $
17 5 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 93,563 8,859,790,252 Rls. 203,673 $
18 4 1397 سرخس ترکيه 52010000 پنبه، حلاجي نشده يا شانه نزده 99,819 7,738,546,488 Rls. 181,908 $
19 9 1397 سرخس ترکيه 52051300 نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي از 31/192 دسي تكس كمتر نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد) 33,518 4,853,233,885 Rls. 115,554 $
20 4 1397 منطقه ويزه اقتصادي سرخس ترکيه 26080010 سنگ روی 22,000 144,857,570 Rls. 3,427 $
مجموع کل
2,192,400,068,094 ريال
مجموع کل
52,921,883 دلار