آمار کل " واردات از" کشور (تايوان) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 قزوين تايوان 39089020 چيپس پلي آميد گريد نساجي به اشكال ابتدايي 397,600 44,179,937,995 Rls. 1,051,903 $
2 2 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 192,000 27,484,515,200 Rls. 697,556 $
3 7 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 160,000 27,443,136,000 Rls. 653,407 $
4 8 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,000 21,653,520,000 Rls. 515,560 $
5 9 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,000 21,416,416,000 Rls. 509,915 $
6 12 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,000 21,334,096,000 Rls. 507,956 $
7 6 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 128,000 21,076,764,160 Rls. 501,360 $
8 5 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 96,000 16,394,465,600 Rls. 380,697 $
9 11 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 96,000 16,111,648,000 Rls. 383,610 $
10 3 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 96,000 15,083,544,960 Rls. 358,502 $
11 5 1397 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 140,000 12,250,078,050 Rls. 285,285 $
12 8 1397 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 140,000 11,791,561,207 Rls. 280,751 $
13 11 1397 قزوين تايوان 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 38,555 10,786,166,327 Rls. 256,813 $
14 10 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 64,000 10,692,976,000 Rls. 254,595 $
15 8 1397 قزوين تايوان 29161200 استرهاي اسيد اكريليك 144,000 10,496,259,072 Rls. 249,911 $
16 4 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 64,000 10,160,430,720 Rls. 238,961 $
17 1 1397 قزوين تايوان 39074000 پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي 64,000 8,837,350,400 Rls. 234,450 $
18 10 1397 قزوين تايوان 39111000 رزين هاي نفت، رزينهاي كومارون، رزينهاي اندن، رزين هاي کومارون- آندن، وپلي ترين هابه اشکال ا وليه غير مذکور در جاي ديگر 32,000 8,387,195,981 Rls. 199,695 $
19 8 1397 قزوين تايوان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 96,000 8,254,671,360 Rls. 196,540 $
20 8 1397 قزوين تايوان 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 19,146 6,863,504,242 Rls. 163,416 $
21 8 1397 قزوين تايوان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 10,265 6,502,727,000 Rls. 154,827 $
22 2 1397 قزوين تايوان 84812000 شيربراي انتقالات اولئوهيدروليکي يا پنوماتيکي. 400 6,015,209,017 Rls. 143,219 $
23 3 1397 قزوين تايوان 72193300 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mm يابيشتربه ضخامت 1 لغايت 3mm. 95,271 5,948,614,286 Rls. 141,633 $
24 10 1397 قزوين تايوان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 68,000 5,782,079,457 Rls. 137,668 $
25 10 1397 قزوين تايوان 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه، تور،دا نتل، پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي، علاقه بندي، قيطان،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 5,530 5,452,642,260 Rls. 129,825 $
26 5 1397 قزوين تايوان 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يا براي ساختن محصولات از اين مواد 25,558 5,083,188,000 Rls. 116,855 $
27 2 1397 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 52,500 4,830,133,622 Rls. 115,003 $
28 4 1397 قزوين تايوان 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده براي خرده فروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بسته هايي كه وزن خالص آن ها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 52,500 4,829,883,090 Rls. 113,751 $
29 3 1397 قزوين تايوان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 46,000 4,592,180,202 Rls. 108,910 $
30 6 1397 قزوين تايوان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 12,800 4,581,660,600 Rls. 104,413 $
31 2 1397 قزوين تايوان 40022000 کائوچوي بوتادين (BR) 44,800 4,371,422,720 Rls. 104,081 $
32 3 1397 قزوين تايوان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابراي ساختن محصولات از اين مواد 6,485 3,974,987,940 Rls. 94,038 $
33 3 1397 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 9,664 3,969,772,505 Rls. 94,518 $
34 11 1397 قزوين تايوان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 11,520 3,882,095,112 Rls. 92,431 $
35 3 1397 قزوين تايوان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 12,800 3,670,614,360 Rls. 87,396 $
36 4 1397 قزوين تايوان 85158090 ماشينها و دستگاه هاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها، غير مذکور در جاي ديگر 9,358 3,628,619,320 Rls. 85,460 $
37 2 1397 قزوين تايوان 72299090 ساير مفتولها ا زفولادهاي ممزوج غير مذکور در جاي ديگر 80,326 3,609,858,000 Rls. 85,949 $
38 6 1397 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,670 3,511,579,500 Rls. 83,609 $
39 6 1397 قزوين تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 1,710 3,502,657,513 Rls. 83,397 $
40 2 1397 قزوين تايوان 85151100 هويه ها و طپانچه هاي لحيم کاري 9,714 3,430,848,719 Rls. 81,687 $
41 8 1397 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,640 3,399,977,000 Rls. 80,952 $
42 9 1397 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 8,640 3,391,173,000 Rls. 80,742 $
43 5 1397 قزوين تايوان 34021900 موادآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك، غيركاتونيك،يونيك) حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 24,600 3,377,788,249 Rls. 76,978 $
44 12 1397 قزوين تايوان 48114100 کاغذ ومقوا ي صمغ زده يا چسب زده خودچسب (self-adhesive) 23,057 3,336,114,098 Rls. 79,431 $
45 9 1397 قزوين تايوان 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 18,280 3,326,850,700 Rls. 79,211 $
46 2 1397 قزوين تايوان 76081000 لوله از آلومينيوم غيرممزوج. 6,436 3,018,855,092 Rls. 71,878 $
47 7 1397 قزوين تايوان 29055990 سايرمشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکلهاي غيرحلقوي که درجاي ديگر مذکورنبا 2,500 2,950,553,400 Rls. 70,251 $
48 12 1397 قزوين تايوان 29055990 سايرمشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکلهاي غيرحلقوي که درجاي ديگر مذکورنبا 2,500 2,893,044,000 Rls. 68,882 $
49 3 1397 قزوين تايوان 39041090 ساير پلي کلروروينيل، مخلوط نشده با ساير مواد به غير از سوسپانسيون وا مولسيون 40,000 2,742,984,000 Rls. 65,185 $
50 3 1397 قزوين تايوان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 2,500 2,619,031,900 Rls. 62,358 $
51 10 1397 قزوين تايوان 34021390 ساير موادآلي تانسيو اکتيف غيريونيک حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 15,600 2,596,613,600 Rls. 61,824 $
52 8 1397 قزوين تايوان 39202070 متالايز چاپ نشده ازپليمرهاي پروپيلن 19,681 2,536,700,488 Rls. 60,398 $
53 12 1397 قزوين تايوان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غير مذکور در جاي ديگر 2,882 2,175,816,261 Rls. 51,805 $
54 5 1397 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 23,020 2,160,483,516 Rls. 51,440 $
55 2 1397 قزوين تايوان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 34 2,096,156,160 Rls. 49,908 $
56 9 1397 قزوين تايوان 29161400 کاسترهاي اسيد متاكريليك 15,200 2,065,914,973 Rls. 49,188 $
57 2 1397 قزوين تايوان 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غير مذکور در جاي ديگر 23,020 2,049,777,036 Rls. 48,804 $
58 6 1397 قزوين تايوان 39012030 پلی اتیلن گرید تزریقی با وزن مخصوص (چگالی) 94% یا بیشتر 36,000 1,977,780,510 Rls. 47,090 $
59 9 1397 قزوين تايوان 29142900 ساير ستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها، يونون ها ومتيل يونون ها 12,640 1,905,743,700 Rls. 45,375 $
60 7 1397 قزوين تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 630 1,821,641,800 Rls. 43,372 $
61 9 1397 قزوين تايوان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 5,120 1,711,252,764 Rls. 40,744 $
62 10 1397 قزوين تايوان 48025400 سايرکاغذ مقوا قشرنزده اندود نشده بوزن كمتر از 40g درهرمترمربع بدون يا با حدا کثر10% وزن کل ا لياف 13,000 1,676,827,386 Rls. 39,924 $
63 8 1397 قزوين تايوان 84423000 ماشين آلات و دستگاه ها و تجهيزات براي تهيه يا ساخت صفحات، سيلندرها يا ساير اجزاي چاپي 820 1,671,107,302 Rls. 39,788 $
64 2 1397 قزوين تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 540 1,657,117,500 Rls. 39,455 $
65 5 1397 قزوين تايوان 28321020 متابي سولفيت 9,325 1,507,379,778 Rls. 34,352 $
66 8 1397 قزوين تايوان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 17,000 1,441,733,909 Rls. 34,327 $
67 2 1397 قزوين تايوان 84223000 ماشين آلات براي پرکردن، بستن، درپوش گذا شتن يا درزگيري كردن بطري ها، پيت ها و غيره و دستگاه هاي گازدا رکردن نوشابه ها 1,600 1,233,888,000 Rls. 29,378 $
68 3 1397 قزوين تايوان 39012059 کامپاندپلي اتيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94% يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 17,000 1,227,949,690 Rls. 29,122 $
69 9 1397 قزوين تايوان 32041190 ساير مواد رنگي ديسپرسه وفرآورده ها بجز گرانول مستربچ 20 1,173,231,500 Rls. 27,934 $
70 9 1397 قزوين تايوان 34021990 موادآلي تانسيواکتيف) غيرازصابون) که در جاي ديگر مذکور نباشد 7,500 974,625,152 Rls. 23,205 $
71 10 1397 قزوين تايوان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 2,100 784,151,325 Rls. 18,670 $
72 3 1397 قزوين تايوان 59114000 پارچه صافي و منسوجات ضخيم از انواعي كه براي منگنه هاي روغن كشي يا براي مصارف فني مشابه به كار ميکروند، همچنين آن هايي كه از موي انسان تهيه شده باشند. 34 712,654,980 Rls. 16,968 $
73 7 1397 قزوين تايوان 37071000 امولسيون ها براي حساس نمودن سطوح براي مصارف عكاسي 144 698,587,800 Rls. 16,633 $
74 5 1397 قزوين تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 2,670 671,365,521 Rls. 15,434 $
75 11 1397 قزوين تايوان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 276 671,218,200 Rls. 15,981 $
76 12 1397 قزوين تايوان 38123910 آنتی­اکسیدان­ها 3,000 642,870,000 Rls. 15,306 $
77 2 1397 قزوين تايوان 76090000 لوازم و اتصالات لوله كشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 2,556 588,222,388 Rls. 14,005 $
78 11 1397 قزوين تايوان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255 ميلي مترباشد 180 577,654,000 Rls. 13,754 $
79 7 1397 قزوين تايوان 75089000 مصنوعات ا زنيکل که در جاي ديگرگفته نشده ا ست. 500 566,516,200 Rls. 13,488 $
80 10 1397 قزوين تايوان 40021900 ساير استيون بوتادين کربوکسيله، واستيون بوتادين که در جاي ديگر مذکور نباشد بجز لاتكس 2,200 499,673,174 Rls. 11,897 $
81 6 1397 قزوين تايوان 84411000 ماشينهاي برش 1,620 469,286,000 Rls. 11,173 $
82 3 1397 قزوين تايوان 70060090 ساير شيشه هاي مشمول شماره 3007/4007/5007 خم شده، لبه کارشده، کنده کاري شده سوراخ شده، لعاب يا مينا كاري شده يا بنحو ديگر كارشده ليكن تاب نشده يا جور نشده با مواد ديگر بجز شيشه اپتيکي 184 467,151,800 Rls. 11,123 $
83 5 1397 قزوين تايوان 38249940 پاک­کننده­های صنعتی 1,400 407,933,725 Rls. 9,297 $
84 7 1397 قزوين تايوان 35069900 چسبها و ساير چسباننده هاي آماده، غير مذکور در جاي ديگر. 1,280 350,666,820 Rls. 8,349 $
85 5 1397 قزوين تايوان 38243000 كربورهاي فلزي به هم فشرده نشده 524 330,258,986 Rls. 7,526 $
86 10 1397 قزوين تايوان 38123920 آنتی ازونانت­ها 700 291,736,869 Rls. 6,946 $
87 5 1397 قزوين تايوان 29125000 ک پلیمرهای حلقوی آلدئیدکها/آلدئيدها، حتي با ديگر عوامل اكسيژنه؛ پليمرهاي حلقوي آلدئيدها؛ پارافرمالدئيد. 1,400 255,936,639 Rls. 5,833 $
88 11 1397 قزوين تايوان 32082040 مواد افزودني رنگ بر اساس پليمرهاي اكريليك يا وينيل 160 210,170,688 Rls. 5,004 $
89 9 1397 قزوين تايوان 38243000 كربورهاي فلزي به هم فشرده نشده 350 203,491,606 Rls. 4,845 $
90 7 1397 قزوين تايوان 38140000 حلالها و رقيق کننده هاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد 210 189,114,518 Rls. 4,503 $
91 2 1397 قزوين تايوان 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه، حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 870 182,984,354 Rls. 4,357 $
92 9 1397 قزوين تايوان 29029000 ساير هيدروکربورهاي حلقوي غير از سيکلانيها، سيکلنيها يا سيکلوترپنيک ها، بنزن، تولوئن، اکسلين ها، استيرن، اتيل بنزن، کومن 350 172,393,200 Rls. 4,105 $
93 2 1397 قزوين تايوان 29055900 ساير مشتقات هالوژنه سولفونه نيتره يانيتروزه الکل هاي غيرحلقوي غير از اتکلرووينول 660 128,670,300 Rls. 3,064 $
94 7 1397 قزوين تايوان 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غير مذکور 112 127,713,445 Rls. 3,041 $
95 6 1397 قزوين تايوان 37079090 ساير فرآورده هاي شيميايي براي مصارف عکاسي...غير مذکور 40 83,492,100 Rls. 1,988 $
96 2 1397 قزوين تايوان 73209090 فنر وتيغه براي فنر از آهن يا از فولاد غير مذكور 47 61,379,591 Rls. 1,461 $
97 10 1397 قزوين تايوان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 125 36,138,278 Rls. 860 $
98 5 1397 قزوين تايوان 38121000 فرآورده هاي موسوم به تسريع کننده ولکانيزا سيون 100 24,639,984 Rls. 566 $
99 2 1397 قزوين تايوان 39269099 ساير مصنوعات از مواد پلاستيکي غير مذکور بجز کپسول داروئي از نوع ژلاتين سخت 8 14,833,727 Rls. 353 $
مجموع کل
499,008,029,179 ريال
مجموع کل
11,909,384 دلار