آمار کل " واردات از" کشور (ارمنستان) گمرک (نوردوز)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 462,580 139,547,746,018 Rls. 3,215,481 $
2 7 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 480,425 136,334,504,833 Rls. 3,246,059 $
3 8 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 341,271 95,067,611,903 Rls. 2,263,516 $
4 4 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 297,564 87,579,011,052 Rls. 2,036,880 $
5 9 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 221,611 63,182,648,410 Rls. 1,504,349 $
6 1 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 81,760 22,225,261,572 Rls. 589,136 $
7 6 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 67,830 19,730,292,028 Rls. 469,767 $
8 2 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 43,190 10,387,938,064 Rls. 287,550 $
9 7 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 35,871 10,271,446,020 Rls. 244,559 $
10 8 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 22,610 6,175,636,614 Rls. 147,039 $
11 10 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 17,771 4,998,093,750 Rls. 119,002 $
12 6 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 12,160 3,552,349,440 Rls. 84,580 $
13 11 1397 نوردوز ارمنستان 02042100 لاشه و شقه حيوانات از نوع گوسفند (به استثناي بره) تازه يا سرد کرده 10,550 2,921,210,600 Rls. 69,553 $
14 9 1397 نوردوز ارمنستان 02041000 لاشه و شقه بره، تازه يا سرد کرده 9,642 2,652,568,195 Rls. 63,156 $
مجموع کل
604,626,318,499 ريال
مجموع کل
14,340,627 دلار