آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [6] [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 2,350 5,276,664,000 Rls. 125,635 $
302 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 49,333 5,247,620,938 Rls. 120,635 $
303 5 1397 شهيدرجايي آلمان 48101300 کاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..بصورت رول بدون ا لياف ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 119,706 5,229,878,528 Rls. 123,726 $
304 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 9,206 5,193,930,000 Rls. 123,430 $
305 2 1397 شهيدرجايي آلمان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 13,320 5,147,078,664 Rls. 122,549 $
306 4 1397 شهيدرجايي آلمان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 39,600 5,143,236,408 Rls. 121,131 $
307 5 1397 شهيدرجايي آلمان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 101,591 5,130,096,218 Rls. 122,145 $
308 4 1397 شهيدرجايي آلمان 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 24,600 5,100,146,670 Rls. 120,957 $
309 3 1397 شهيدرجايي آلمان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 86,682 5,094,998,000 Rls. 121,079 $
310 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 80,500 5,064,575,715 Rls. 120,585 $
311 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 25,536 5,038,664,004 Rls. 133,227 $
312 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40021100 لاتكس استيون بوتادين کربو کسيله ولاتكس استيون بوتادين 100,000 4,990,848,000 Rls. 118,830 $
313 2 1397 شهيدرجايي آلمان 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 71,250 4,954,626,800 Rls. 131,443 $
314 4 1397 شهيدرجايي آلمان 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظشده وجامد 12,320 4,925,926,390 Rls. 115,741 $
315 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 106,763 4,888,156,680 Rls. 116,385 $
316 5 1397 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 12,000 4,867,047,049 Rls. 110,389 $
317 5 1397 شهيدرجايي آلمان 69022010 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي 93 درصد يا بيشتر سيليس (Sio2) 71,153 4,821,025,044 Rls. 114,786 $
318 3 1397 شهيدرجايي آلمان 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 84,810 4,751,407,350 Rls. 112,745 $
319 4 1397 شهيدرجايي آلمان 29400000 قندهاي خالص از لحاظ شيميايي، غير از ساكارز، لاكتوز، مالتوز، گلوكز و فركتوز (لوولوز)؛ استرها، استالکها و استرهاي قند و املاح آن، غير از محصولات مشمول شمارهکهاي 3729، 3829 يا 3929. 52,500 4,730,763,336 Rls. 111,918 $
320 3 1397 شهيدرجايي آلمان 37013010 زينگ ا فست كه هرضلع آن بيش از255ميلي مترباشد 21,400 4,730,145,000 Rls. 112,622 $
321 5 1397 شهيدرجايي آلمان 27101950 روغن صنعتي 36,589 4,727,114,650 Rls. 108,555 $
322 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 6,500 4,721,645,107 Rls. 125,286 $
323 5 1397 شهيدرجايي آلمان 29142900 سايرستن هاي سيکلا نيک، سيکلنيک يا سيکلوترپنيک بدون ديگرعوامل اكسيژنه غير از کافور ، سيکلو هگزانون ومتيل سيکلو هگزانون ها ، يونون ها ومتيل يونون ها 45,600 4,715,851,680 Rls. 108,410 $
324 5 1397 شهيدرجايي آلمان 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 54,474 4,597,600,153 Rls. 108,767 $
325 4 1397 شهيدرجايي آلمان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 123,351 4,580,806,468 Rls. 107,937 $
326 5 1397 شهيدرجايي آلمان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 60,480 4,508,114,741 Rls. 102,248 $
327 5 1397 شهيدرجايي آلمان 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 27,994 4,484,019,535 Rls. 103,324 $
328 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 2,931 4,467,765,607 Rls. 115,104 $
329 4 1397 شهيدرجايي آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 39,380 4,466,755,210 Rls. 105,063 $
330 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39093990 ساير 16,000 4,430,648,768 Rls. 104,104 $
331 1 1397 شهيدرجايي آلمان 48010000 کاغذ روزنامه بشکل رول يا ورق 108,003 4,399,563,630 Rls. 104,752 $
332 4 1397 شهيدرجايي آلمان 40011000 شيره کائوچوي طبيعي,حتي پيش ولکانيزه شده به ا شکال ا بتدا ئي يابصورت صفحه, ورق يانوا ر 60,480 4,362,590,629 Rls. 102,974 $
333 1 1397 شهيدرجايي آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 5,765 4,329,363,562 Rls. 115,712 $
334 2 1397 شهيدرجايي آلمان 68062090 ورميکوليت متورق کف جوش و محصولات معدني متسع همانند حتي مخلوط شده آنها باهم 82,954 4,321,767,119 Rls. 102,899 $
335 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72123090 سايرمحصولات غير مذكور تخت نوردشده ا زآهن يافولادغيرممزوج باپهناي كمتراز 600ميلي متر که به نحوديگري آبکاري شده ياا ندودشده باروي 99,263 4,271,461,382 Rls. 117,707 $
336 3 1397 شهيدرجايي آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 9,600 4,268,077,754 Rls. 101,621 $
337 3 1397 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 73,070 4,248,166,690 Rls. 101,127 $
338 4 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 86,400 4,236,075,360 Rls. 98,284 $
339 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85322520 3,204 4,227,999,552 Rls. 99,342 $
340 3 1397 شهيدرجايي آلمان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 35,440 4,219,434,330 Rls. 100,462 $
341 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 11,250 4,217,895,192 Rls. 100,426 $
342 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84834090 سايرچرخ دنده ومجموعه چرخ دنده ها,غيرا زچرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير آلات انتقال ،پيچ ساچمه دار ياغلتك دار ،جعبه دنده وساير تغيير دهنده هاي سرعت ،همچينين گشتاور پيچشي 6,200 4,182,444,000 Rls. 99,582 $
343 4 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 24,036 4,150,489,200 Rls. 98,190 $
344 3 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,995 4,135,357,600 Rls. 98,274 $
345 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 10,594 4,079,911,704 Rls. 113,434 $
346 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 92,400 4,061,125,992 Rls. 107,736 $
347 5 1397 شهيدرجايي آلمان 38231100 اسيد استئاريك 108,000 4,055,878,980 Rls. 91,991 $
348 1 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 140,000 4,032,120,400 Rls. 106,613 $
349 5 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 16,214 4,027,643,535 Rls. 91,788 $
350 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84132000 - تلمبه هاي دستي، غير از آنهايي كه مشمول شماره هاي فرعي 841311 يا 841319 مي شوند. 510 4,027,434,496 Rls. 107,977 $
351 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84383000 ماشين‌آلات و دستگاه‌هاي قندسازي 24,530 4,018,184,500 Rls. 106,245 $
352 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84821000 بلبرينگ. 15,981 4,007,785,130 Rls. 93,127 $
353 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 24,000 3,996,746,892 Rls. 93,448 $
354 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069099 سايرپليمرهاي ا کريليک به ا شکال ا بتدا يي غيرمذکور 36,000 3,994,220,160 Rls. 95,100 $
355 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 32,000 3,965,678,400 Rls. 94,100 $
356 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 23,000 3,948,844,780 Rls. 106,570 $
357 4 1397 شهيدرجايي آلمان 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 50,000 3,908,458,500 Rls. 92,050 $
358 5 1397 شهيدرجايي آلمان 28353100 تري فسفات سديم (تري پلي فسفات هاي سديم ) 41,600 3,879,685,216 Rls. 89,450 $
359 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 36,575 3,851,753,388 Rls. 102,947 $
360 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29232010 لستينکها 64,000 3,838,070,400 Rls. 91,382 $
361 5 1397 شهيدرجايي آلمان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 3,776,049,500 Rls. 85,644 $
362 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 32,310 3,769,545,276 Rls. 89,751 $
363 2 1397 شهيدرجايي آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 27,751 3,732,068,331 Rls. 88,859 $
364 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39011090 ساير: 40,375 3,730,972,050 Rls. 88,265 $
365 2 1397 شهيدرجايي آلمان 32082040 موا د ا فزودني رنگ براساس پليمرهاي اكريليك ياوينيل 15,116 3,727,921,712 Rls. 88,760 $
366 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84743900 سايرماشين هاي مخلوط کردن ياورزدا دن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 5,268 3,717,136,125 Rls. 87,339 $
367 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 15,300 3,688,236,360 Rls. 97,847 $
368 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48102200 کاغذ سبک ا ندود شده بابيش از10%وزن كل ازالياف 65,823 3,686,045,550 Rls. 97,463 $
369 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 26,000 3,680,166,600 Rls. 87,623 $
370 4 1397 شهيدرجايي آلمان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 20,000 3,639,125,100 Rls. 86,092 $
371 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38244090 سايرافزودني هاي آماده براي سيمان ، ملاط و بتون غير مذکوردرجاي ديگر 55,900 3,638,415,024 Rls. 86,629 $
372 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 20,000 3,621,180,000 Rls. 92,860 $
373 5 1397 شهيدرجايي آلمان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 100,000 3,613,054,500 Rls. 82,339 $
374 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84212110 فيلترهاي مخصوص دستگاه تصف?ه آب 16,052 3,602,952,905 Rls. 85,449 $
375 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 10,949 3,595,722,824 Rls. 84,685 $
376 4 1397 شهيدرجايي آلمان 86079900 ا جزا ءوقطعات نوا قل روي خط را ه آهن که درجاي ديگرمذکورنباشند. 1,224 3,574,144,154 Rls. 83,979 $
377 4 1397 شهيدرجايي آلمان 72230000 مفتول ا زفولادزنگ نزن. 11,485 3,528,674,325 Rls. 83,106 $
378 4 1397 شهيدرجايي آلمان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 100,000 3,498,915,000 Rls. 82,211 $
379 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 22,400 3,492,801,070 Rls. 92,353 $
380 3 1397 شهيدرجايي آلمان 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 32,140 3,489,671,388 Rls. 82,973 $
381 1 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 21,686 3,483,975,000 Rls. 92,120 $
382 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 9,315 3,478,773,880 Rls. 81,931 $
383 4 1397 شهيدرجايي آلمان 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 9,820 3,464,792,086 Rls. 82,495 $
384 3 1397 شهيدرجايي آلمان 19019010 خوراک دام جايگزين شونده شير دامي مطابق استاندارد ملي 2388 47,500 3,442,833,600 Rls. 81,816 $
385 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38249990 ساير 45,270 3,437,467,020 Rls. 81,825 $
386 3 1397 شهيدرجايي آلمان 40024900 کائوچوي کلروپرن (کلروبوتادين ) به ا ستثناي لاتکس 15,000 3,429,093,000 Rls. 81,645 $
387 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84212190 ساير 1,391 3,429,056,231 Rls. 81,123 $
388 1 1397 شهيدرجايي آلمان 29299000 سايرترکيبات داراي ديگرعوامل ازته غير از ايزوسياناتها 16,000 3,344,616,000 Rls. 88,435 $
389 5 1397 شهيدرجايي آلمان 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 71,790 3,331,185,000 Rls. 75,916 $
390 4 1397 شهيدرجايي آلمان 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 40,500 3,314,569,460 Rls. 78,063 $
391 4 1397 شهيدرجايي آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 4,099 3,306,901,194 Rls. 87,075 $
392 4 1397 شهيدرجايي آلمان 29094900 ساير ا ترا لکل هاو مشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها,غير مذكور درجاي ديگر . 59,999 3,305,199,184 Rls. 77,660 $
393 2 1397 شهيدرجايي آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 48,000 3,299,596,200 Rls. 78,562 $
394 3 1397 شهيدرجايي آلمان 28364000 کربنات هاي پتاسيم 100,000 3,294,859,000 Rls. 78,142 $
395 1 1397 شهيدرجايي آلمان 27011900 ساير زغال سنگ ها,بهم فشرده نشده که درجاي ديگري مذکور نباشد 385,000 3,272,990,000 Rls. 86,828 $
396 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84752900 ماشين هاي ساختن ياعمل آوردن شيشه ياا شياءشيشه ا ي با حرا رت (غيرا زا لياف ا پتيکي). 74,290 3,251,710,000 Rls. 85,979 $
397 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39092090 سايررزينهاي ملامينيک بغيرا ز پودرقالب گيري 32,800 3,228,971,424 Rls. 86,301 $
398 2 1397 شهيدرجايي آلمان 68091900 لوحه,صفحه ،ورق وهمانندا زگچ يا از ترکيباتي که اساس آنها گچ باشد تزئيين نشده,که درجاي ديگرگفته نشده 89,821 3,200,028,227 Rls. 76,191 $
399 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38160010 س?مان نسوز 42,600 3,193,569,845 Rls. 76,038 $
400 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29051300 بوتان -1-ئول (ا لکل بوتيليک نرمال ) 66,000 3,188,967,408 Rls. 75,928 $
مجموع کل
408,793,336,739 ريال
مجموع کل
9,902,366 دلار