آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39041010 سوسپانسيون پلي (كلروروينيل )مخلوط نشده باسايرمواد 527,500 20,747,289,886 Rls. 550,346 $
202 4 1397 شهيدرجايي آلمان 90183916 آنژيوكت (iv cunnula) 18,378 20,684,442,240 Rls. 488,856 $
203 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 13,808 20,572,597,900 Rls. 489,824 $
204 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 555,079 20,389,302,565 Rls. 473,070 $
205 9 1397 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 440,260 19,921,281,498 Rls. 474,318 $
206 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 36,834 19,684,280,000 Rls. 468,673 $
207 5 1397 شهيدرجايي آلمان 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 376,253 19,678,295,000 Rls. 462,366 $
208 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 14,460 19,356,830,838 Rls. 513,512 $
209 3 1397 شهيدرجايي آلمان 29291090 ساير 154,000 19,033,917,500 Rls. 451,548 $
210 1 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 341,950 18,973,359,832 Rls. 451,747 $
211 9 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 500,000 18,972,800,000 Rls. 451,733 $
212 5 1397 شهيدرجايي آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 313,200 18,814,870,800 Rls. 436,540 $
213 6 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 206,864 18,563,115,828 Rls. 441,979 $
214 4 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 64,255 18,485,288,000 Rls. 435,358 $
215 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 184,066 18,357,580,754 Rls. 437,085 $
216 3 1397 شهيدرجايي آلمان 76011000 آلومينيوم بصورت کارنشده, غيرممزوج. 177,517 17,595,069,180 Rls. 417,509 $
217 3 1397 شهيدرجايي آلمان 32061190 سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 120,000 17,477,405,640 Rls. 415,965 $
218 1 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 311,333 17,453,989,170 Rls. 458,872 $
219 6 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 500,000 17,416,800,000 Rls. 414,686 $
220 7 1397 شهيدرجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 168,753 17,384,738,588 Rls. 413,922 $
221 8 1397 شهيدرجايي آلمان 25070010 کائولن 1,879,000 17,081,185,564 Rls. 406,695 $
222 3 1397 شهيدرجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 529,068 16,890,666,800 Rls. 402,159 $
223 6 1397 شهيدرجايي آلمان 39100090 ساير 115,650 16,806,733,904 Rls. 400,161 $
224 7 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 190,833 16,788,479,742 Rls. 399,726 $
225 8 1397 شهيدرجايي آلمان 38112100 ک افزودني ها براي روغن هاي روان كننده داراي روغنکهاي نفتي يا روغنکهاي حاصل از مواد معدني قيري 116,000 16,576,665,064 Rls. 394,682 $
226 7 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 23,638 16,477,282,253 Rls. 392,316 $
227 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081090 پلي آميد 11-0 يا6/9 يا 6/10يا 6/12 126,000 16,287,654,016 Rls. 387,800 $
228 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 15,606 16,115,319,200 Rls. 383,698 $
229 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 147,979 16,077,091,148 Rls. 410,006 $
230 6 1397 شهيدرجايي آلمان 86071900 محور,چرخ وا جزا ءوقطعات آنها،قطعات بوژي براي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 75,410 16,061,133,250 Rls. 382,408 $
231 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29212990 ساير پلي آمين هاي غيرحلقوي ومشتقات آنها بجز ترت بوتيل آمين كلاولانات 134,159 15,934,710,761 Rls. 379,397 $
232 7 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 97,880 15,921,278,126 Rls. 369,105 $
233 3 1397 شهيدرجايي آلمان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 249,991 15,868,368,000 Rls. 377,100 $
234 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84792000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي ا ستخرا ج ياتهيه چربيهاياروغن هاي نباتي ثابت ياحيوا ني. 13,726 15,831,771,700 Rls. 376,947 $
235 2 1397 شهيدرجايي آلمان 29291090 ساير 97,200 15,724,730,880 Rls. 374,398 $
236 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 168,150 15,669,247,242 Rls. 414,311 $
237 1 1397 شهيدرجايي آلمان 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 199,993 15,624,000,000 Rls. 372,000 $
238 9 1397 شهيدرجايي آلمان 68051090 پودريادا نه هاي ساينده طبيعي يامصنوعي روي تکيه گاه ا زپارچه نسجي تاروپودباف غيرمذکوردرجاي ديگر 35,610 15,578,202,880 Rls. 370,909 $
239 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84283900 بالابرهاونقاله هاي باعمل مدا وم, که درجاي ديگرمذکورنباشد 10,000 15,560,960,000 Rls. 370,499 $
240 5 1397 شهيدرجايي آلمان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 83,778 15,540,696,468 Rls. 370,016 $
241 1 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 79,320 15,481,681,000 Rls. 410,043 $
242 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 8,400 15,460,250,000 Rls. 368,101 $
243 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 8,834 15,429,213,172 Rls. 367,362 $
244 2 1397 شهيدرجايي آلمان 28311000 دي تيونيت ها و سولفوکسيلات هاي سديم 234,000 15,389,087,760 Rls. 366,408 $
245 7 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 147,782 15,328,150,727 Rls. 364,956 $
246 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38249990 ساير 308,560 15,297,103,524 Rls. 364,217 $
247 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 146,395 15,254,287,908 Rls. 357,807 $
248 4 1397 شهيدرجايي آلمان 72085410 محصولات ازآهن يافولادغير ممزوج تخت ياگرم نوردشده ،به شكل غير طومار باپهناي 600mmيابيشترباعرض بيش از 1850mmوضخامت 5/2تا3ميلي متر 400,490 15,251,254,092 Rls. 356,588 $
249 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84481900 ماشين آلات ودستگاههاي کمکي برا ي ماشين هاي شماره هاي 8444،8445،8446،8447،غير مذكور درجاي ديگر 17,636 15,214,045,000 Rls. 352,994 $
250 7 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 256,400 15,179,746,950 Rls. 361,423 $
251 8 1397 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 25,501 15,143,920,755 Rls. 360,570 $
252 8 1397 شهيدرجايي آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 292,500 14,961,269,987 Rls. 356,221 $
253 9 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 200,000 14,940,434,000 Rls. 355,725 $
254 6 1397 شهيدرجايي آلمان 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 8,414 14,928,009,163 Rls. 338,661 $
255 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 19,692 14,709,928,660 Rls. 350,236 $
256 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84361000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه عليق يانوا له برا ي حيوا نات 19,195 14,690,032,520 Rls. 349,763 $
257 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 112,000 14,651,280,000 Rls. 348,841 $
258 4 1397 شهيدرجايي آلمان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 12,608 14,634,940,166 Rls. 344,676 $
259 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 77,760 14,553,850,528 Rls. 346,519 $
260 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84592100 ماشينهاي سوراخ کردن بابردا شتن فلز,باکنترل شماره اي 27,196 14,523,685,134 Rls. 345,802 $
261 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 63,472 14,377,940,879 Rls. 342,332 $
262 5 1397 شهيدرجايي آلمان 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 30,000 14,265,126,876 Rls. 336,104 $
263 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 47,594 14,214,646,662 Rls. 334,777 $
264 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 150,584 14,205,390,480 Rls. 338,224 $
265 5 1397 شهيدرجايي آلمان 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 216,000 13,983,772,608 Rls. 330,820 $
266 4 1397 شهيدرجايي آلمان 37019930 كليشه چاپ 16,548 13,910,191,500 Rls. 327,956 $
267 1 1397 شهيدرجايي آلمان 31059090 سايرکودهاي غيرمذکور 100,422 13,827,960,322 Rls. 366,916 $
268 8 1397 شهيدرجايي آلمان 69022090 آجر ،بلوكه ،چهارگوش ساختماني سرا ميکي همانند نسوزکه حاوي بيش ا ز50درصد وزني ا لومين ياسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 124,236 13,712,551,831 Rls. 326,489 $
269 6 1397 شهيدرجايي آلمان 39129000 سلولزومشتقات شيميايي آن, غيرمذکورومشمول درجاي ديگربه ا شکال ا بتدا ئي 36,800 13,479,768,608 Rls. 320,947 $
270 3 1397 شهيدرجايي آلمان 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 19,440 13,344,884,238 Rls. 317,735 $
271 6 1397 شهيدرجايي آلمان 24012000 توتون و تنباکو که قسمتي يا تمام برگ هاي آن دور بريده يا ساقه بريده باشد 37,125 13,311,148,950 Rls. 316,932 $
272 7 1397 شهيدرجايي آلمان 25070010 کائولن 1,591,800 13,276,594,818 Rls. 316,109 $
273 1 1397 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 583,078 13,227,994,722 Rls. 323,827 $
274 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 69,815 13,214,655,878 Rls. 314,635 $
275 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84284000 پلکان هاي متحرک ورا هروهاي متحرک 150,925 13,181,596,186 Rls. 348,535 $
276 7 1397 شهيدرجايي آلمان 37019930 كليشه چاپ 22,886 13,018,163,425 Rls. 309,957 $
277 5 1397 شهيدرجايي آلمان 40023900 سايركائوچوي ايزوبوتن ايزوپرن هالوژنه ياciir 103,680 12,854,200,381 Rls. 292,940 $
278 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84453000 ماشين هاي دولاکردن ياتابيدن نخ نسجي 16,300 12,820,104,000 Rls. 305,241 $
279 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 8,950 12,799,869,902 Rls. 304,758 $
280 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 2,818 12,774,386,863 Rls. 304,152 $
281 7 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 363,625 12,753,252,185 Rls. 303,650 $
282 2 1397 شهيدرجايي آلمان 74062000 پودرمس باساختارلايه ا ي, فلس. 24,000 12,553,558,752 Rls. 298,894 $
283 6 1397 شهيدرجايي آلمان 28230000 ا کسيدهاي تيتان 72,000 12,484,942,800 Rls. 297,261 $
284 6 1397 شهيدرجايي آلمان 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 98,500 12,417,849,650 Rls. 295,663 $
285 2 1397 شهيدرجايي آلمان 32129000 پيگمانهاا زنوع موردمصرف درساخت رنگها,ديسپرسه درمحيط غيرآبي به شكل مايع ياخمير ،موا درنگي وسايرموا درنگ کننده دربسته هاي خرده فروشي 61,302 12,410,601,641 Rls. 295,492 $
286 5 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 305,908 12,210,062,793 Rls. 289,509 $
287 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 22,188 12,201,834,105 Rls. 290,520 $
288 8 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 297,000 12,187,111,365 Rls. 290,169 $
289 9 1397 شهيدرجايي آلمان 39041020 ا مولسيون پلي (كلروروينيل ) مخلوط نشده باسايرمواد 202,500 12,099,860,494 Rls. 288,092 $
290 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 100,000 12,064,084,000 Rls. 287,240 $
291 5 1397 شهيدرجايي آلمان 25070010 کائولن 1,394,000 12,030,886,110 Rls. 277,301 $
292 5 1397 شهيدرجايي آلمان 29054500 گليسرول 260,000 12,006,131,700 Rls. 273,299 $
293 2 1397 شهيدرجايي آلمان 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 247,970 11,851,107,050 Rls. 297,202 $
294 7 1397 شهيدرجايي آلمان 29173490 سايرا سترهاي ا سيدا ورتوفتاليک بجزفتالات سرب 176,000 11,831,148,124 Rls. 281,694 $
295 9 1397 شهيدرجايي آلمان 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 75,865 11,784,470,902 Rls. 280,582 $
296 2 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 39,790 11,699,899,600 Rls. 278,569 $
297 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84158300 ماشينهاودستگاههاي تهويه مطبوع بدون دستگاه مولدسرما 37,245 11,515,190,140 Rls. 273,650 $
298 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,269 11,477,847,482 Rls. 273,282 $
299 8 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 131,045 11,428,793,226 Rls. 272,114 $
300 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 12,697 11,393,813,600 Rls. 271,281 $
مجموع کل
1,513,204,998,111 ريال
مجموع کل
36,244,005 دلار