آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 56,270 45,471,393,360 Rls. 1,082,652 $
102 9 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 40,916 45,219,212,388 Rls. 1,076,649 $
103 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 462,069 44,925,582,411 Rls. 1,069,656 $
104 5 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 448,607 43,758,248,339 Rls. 997,225 $
105 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 1,302,120 43,323,490,414 Rls. 1,031,511 $
106 9 1397 شهيدرجايي آلمان 48041100 کرا فت لانير,سفيدنشده قشرنزده, به شکل رول ياورق 1,551,728 42,960,922,363 Rls. 1,022,879 $
107 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84749010 لاينر (آستري) ، چكش ، كانكتيو، منتل 124,800 42,938,524,000 Rls. 1,022,346 $
108 3 1397 شهيدرجايي آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 42,833,167,000 Rls. 1,015,846 $
109 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 488,857 41,951,116,712 Rls. 1,111,308 $
110 9 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,025,000 41,846,493,692 Rls. 996,345 $
111 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84069000 ا جزا ءوقطعات توربين هاي بخار 499,010 41,694,162,576 Rls. 1,106,327 $
112 7 1397 شهيدرجايي آلمان 04051020 کره بسته بند ي شده به صورت بسته هاي بيش ا ز 500 گرم 200,000 41,449,657,000 Rls. 986,897 $
113 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 208,480 40,835,931,576 Rls. 1,079,744 $
114 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 31,000 40,777,733,736 Rls. 970,898 $
115 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 31,278 39,853,999,800 Rls. 948,905 $
116 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 441,978 39,747,933,680 Rls. 945,981 $
117 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84794000 ماشين هاي طناب سازي ياکابل سازي. 34,300 39,626,557,500 Rls. 1,051,242 $
118 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 61,650 39,006,179,343 Rls. 928,719 $
119 7 1397 شهيدرجايي آلمان 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 317,805 37,955,800,086 Rls. 903,710 $
120 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 125,230 37,607,232,000 Rls. 895,410 $
121 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84149020 اجزا ء وقطعات برا ي کمپرسورهاي معدني با هوا دهي بالاترا ز600CFM 29,958 37,519,876,992 Rls. 893,330 $
122 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 105,150 37,465,709,299 Rls. 892,041 $
123 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,311 36,851,644,955 Rls. 877,420 $
124 9 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 642,400 36,007,153,344 Rls. 857,313 $
125 7 1397 شهيدرجايي آلمان 68159990 سايرا شياساخته ا زسنگ يا ا ز سايرموا د معدني غيرمذکور در جاي ديگر 273,733 35,978,317,506 Rls. 856,627 $
126 5 1397 شهيدرجايي آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 10,200 35,764,551,936 Rls. 822,174 $
127 2 1397 شهيدرجايي آلمان 47032900 خميرچوب شيميائي آماده شده باسودياباسولفات,., نيمه سفيدشده ياسفيدشده ا زغيرتيره کاج 1,000,000 35,074,142,500 Rls. 835,099 $
128 7 1397 شهيدرجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 280,000 34,111,609,000 Rls. 812,182 $
129 1 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 553,998 34,089,998,715 Rls. 904,633 $
130 5 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 34,450 33,928,819,893 Rls. 799,077 $
131 7 1397 شهيدرجايي آلمان 69091920 هسته مركزي فيلترهاي تصفيه دود اگزوز خودرو (substrate)بدون محافظ فلزي و پوشش داده شده ( coating) 9,700 33,444,305,239 Rls. 796,293 $
132 6 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 319,419 33,420,651,428 Rls. 795,730 $
133 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84440000 ماشينکهاي اكسترودينگ (Extruding)، كشش (Drawing)، تكسچرينگ (Texturing) يا برش مواد نسجي سنتتيك يا مصنوعي. 47,000 32,134,740,000 Rls. 765,113 $
134 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 29,727 31,943,227,502 Rls. 847,413 $
135 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,114 31,486,786,714 Rls. 749,685 $
136 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451200 ماشين هاي شانه زني(Combingmachines ) 26,655 31,347,773,042 Rls. 746,376 $
137 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,114 30,915,935,459 Rls. 736,094 $
138 3 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 129,400 30,886,885,100 Rls. 735,402 $
139 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 299,525 30,831,977,286 Rls. 734,095 $
140 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 265,428 30,611,998,117 Rls. 728,857 $
141 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40118090 سا?ر 113,232 30,140,348,964 Rls. 717,630 $
142 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39191020 شبرنگ به صورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر 29,115 29,624,075,626 Rls. 785,889 $
143 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85015390 سايرا لکتروموتورهاباجريان متناوب چندفاز,به قدرت بيش ا ز75كيلووات بجز ا لکتروموتورقفس سنجابي 58,897 29,278,341,126 Rls. 673,065 $
144 9 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 314,265 29,245,089,181 Rls. 696,312 $
145 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 29,166,300,000 Rls. 694,436 $
146 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 123,181 28,990,139,775 Rls. 688,349 $
147 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 23,300 28,817,927,688 Rls. 656,744 $
148 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 98,451 28,777,762,350 Rls. 685,185 $
149 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84821000 بلبرينگ. 51,306 28,734,710,964 Rls. 796,947 $
150 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 37,040 28,619,866,800 Rls. 681,425 $
151 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 5,400 28,386,246,882 Rls. 675,863 $
152 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 269,445 28,352,628,051 Rls. 673,780 $
153 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 19,693 28,187,245,940 Rls. 671,125 $
154 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451300 ماشين هاي کشش يافتيله كني الياف (ِِdrawing and roving machines) 30,632 27,611,798,214 Rls. 657,424 $
155 5 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 217,500 27,575,908,875 Rls. 627,091 $
156 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84201000 ماشين هاي تخت کردن ياسايرماشينهاي نوردکردن (غيرا زآنهائيکه برا ي فلزا ت ياشيشه ميباشند) 25,445 27,539,120,000 Rls. 653,127 $
157 1 1397 شهيدرجايي آلمان 21069010 ا ستابيلايزر 60,000 27,035,064,000 Rls. 722,573 $
158 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,200 26,848,390,730 Rls. 630,836 $
159 1 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 500,000 26,710,475,000 Rls. 635,964 $
160 8 1397 شهيدرجايي آلمان 90221920 دستگاههاي X-RAY برا ي بازرسي کالا به استثناي دستگاههاي رديف 8705و90221910 8,897 26,708,550,000 Rls. 635,918 $
161 2 1397 شهيدرجايي آلمان 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 58,900 26,577,902,943 Rls. 659,539 $
162 2 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 47,822 25,973,208,959 Rls. 618,410 $
163 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 10,727 25,944,358,867 Rls. 617,723 $
164 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 46,158 25,460,397,530 Rls. 605,047 $
165 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84212910 سيستم هاي ا ولترا فيلترا سيون (UHT) 13,900 25,298,989,090 Rls. 582,817 $
166 6 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 400,000 25,237,940,000 Rls. 600,903 $
167 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84243090 سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 62,470 25,038,167,000 Rls. 662,035 $
168 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 16,635 24,733,000,000 Rls. 587,761 $
169 9 1397 شهيدرجايي آلمان 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 680,075 24,598,902,362 Rls. 585,688 $
170 7 1397 شهيدرجايي آلمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 513,000 24,439,119,930 Rls. 581,884 $
171 2 1397 شهيدرجايي آلمان 48109900 کاغذومقوا ي, ا ندوده ياکائولن, ياباسايرموا د,غيرآلي که درجاي ديگرمذکورنباشد 800,151 24,311,498,000 Rls. 578,845 $
172 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85371020 دستگاه كنترل پنل لمسي (نمايشگر hmi) همراه با cpu و داراي قابليت برنامه ريزي 1,547 24,295,659,782 Rls. 578,468 $
173 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,244 24,237,529,600 Rls. 577,084 $
174 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84248990 سايروسايل مکانيکي حتي دستي برا ي پاشيدن موادابگون ياپودر ،غير مذكور درجاي ديگر 1,209 24,140,959,000 Rls. 554,965 $
175 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84518000 ماشين هاي چلاندن, آهارزدن, پردا خت کردن), اندودن ،يااغشتن نخ هاي نسجي,پارچه ها يااشياء نسجي 6,365 24,125,941,138 Rls. 572,179 $
176 5 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 88,960 24,087,030,000 Rls. 548,930 $
177 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 97,110 24,027,088,849 Rls. 565,876 $
178 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 21,240 23,885,983,557 Rls. 633,799 $
179 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 13,500 23,879,083,860 Rls. 568,550 $
180 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84459000 ماشين آلات ودستگاههاي توليدياتهيه نخ هاي نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 37,062 23,756,458,000 Rls. 565,630 $
181 8 1397 شهيدرجايي آلمان 19019090 ساير فراورده هاي غذايي از عصاره مالت كه فاقد كاكائو بوده غير مذكور 360,400 23,626,868,940 Rls. 562,544 $
182 7 1397 شهيدرجايي آلمان 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 6,560 23,584,580,000 Rls. 561,538 $
183 3 1397 شهيدرجايي آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 226,349 23,361,807,266 Rls. 556,233 $
184 3 1397 شهيدرجايي آلمان 35051090 دکسرين وسايرنشاسته هاوفکولهاي تغيير يافته به غير ا ز نشاسته حفاري 369,764 23,234,410,237 Rls. 552,585 $
185 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84362900 ماشين آلات ودستگاههاي پرورش طيور,که درجاي ديگرمذکورنباشد 201,258 23,168,892,864 Rls. 549,768 $
186 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 43,542 23,127,107,591 Rls. 550,645 $
187 7 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 487,000 22,971,380,920 Rls. 546,938 $
188 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84799090 اجزاء وقطعات ماشين ها ودستگاههاي مكانيكي با اعمال خاص بجز اجزاء وقطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 17,750 22,896,811,200 Rls. 543,029 $
189 1 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 254,180 22,728,917,148 Rls. 607,481 $
190 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84619000 ماشين هاي ا بزا ربرا ي کاربرروي فلزا ت ا زطريق بردا شتن فلزياسرمتها,غيرمذکوردرجاي ديگر 30,000 22,541,866,368 Rls. 536,711 $
191 4 1397 شهيدرجايي آلمان 39074000 پلي کربنات ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 178,000 22,375,802,900 Rls. 527,864 $
192 8 1397 شهيدرجايي آلمان 37019920 زينک ا فست كه هرضلع آن كمتراز255ميلي مترباشد 72,630 21,799,249,100 Rls. 519,029 $
193 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 8,215 21,767,001,718 Rls. 518,262 $
194 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 233,423 21,660,625,326 Rls. 510,428 $
195 9 1397 شهيدرجايي آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 12,942 21,604,492,749 Rls. 514,392 $
196 8 1397 شهيدرجايي آلمان 85340000 مدا رهاي چاپي 12,942 21,586,799,270 Rls. 513,972 $
197 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 14,234 21,023,168,357 Rls. 500,550 $
198 9 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 466,825 20,962,087,539 Rls. 499,097 $
199 8 1397 شهيدرجايي آلمان 55013000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, ا زآکريليک يامدآکريليک. 196,410 20,943,545,198 Rls. 498,657 $
200 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 47,537 20,827,593,600 Rls. 474,649 $
مجموع کل
3,013,791,658,927 ريال
مجموع کل
72,579,392 دلار