آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 286,596 1,274,267,000,000 Rls. 30,339,698 $
2 5 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,682,239 819,610,545,410 Rls. 18,758,887 $
3 9 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,362,966 759,349,857,341 Rls. 18,058,278 $
4 8 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 430,386 430,211,785,105 Rls. 10,243,146 $
5 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 183,549 426,286,455,277 Rls. 10,150,796 $
6 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 3,419,106 368,984,901,203 Rls. 8,506,539 $
7 4 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 769,854 356,092,500,650 Rls. 8,374,632 $
8 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 270,691 355,893,145,500 Rls. 8,066,322 $
9 2 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 651,394 343,926,268,830 Rls. 8,250,637 $
10 6 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 582,348 310,721,177,215 Rls. 7,398,134 $
11 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 142,001 288,695,000,000 Rls. 6,873,694 $
12 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 1,174,733 272,913,586,477 Rls. 6,497,942 $
13 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 121,756 265,722,796,000 Rls. 6,317,051 $
14 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 195,000 258,692,400,000 Rls. 6,159,343 $
15 7 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,239,469 251,097,596,617 Rls. 5,978,515 $
16 3 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,402,042 251,085,902,528 Rls. 5,962,643 $
17 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 189,185 238,922,757,500 Rls. 6,290,317 $
18 9 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 2,647,049 237,413,552,189 Rls. 5,652,703 $
19 8 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,146,930 236,219,365,075 Rls. 5,624,270 $
20 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 209,921 234,962,384,400 Rls. 5,469,067 $
21 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 37,733 230,553,733,574 Rls. 5,489,374 $
22 3 1397 شهيدرجايي آلمان 87041090 دا مپرهابرا ي ا ستفاده درخارج ا زشاهرا ههاباوزن ناخالص بيش ا ز30تن 476,000 218,468,012,000 Rls. 5,201,619 $
23 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 600,400 217,065,339,520 Rls. 5,168,223 $
24 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 221,844 215,433,608,323 Rls. 5,126,869 $
25 2 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,994,922 208,522,201,637 Rls. 5,017,905 $
26 6 1397 شهيدرجايي آلمان 72021100 فرومنگنز داراي بيش از 2 درصد وزني كربن 3,472,000 183,544,122,214 Rls. 4,370,098 $
27 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 217,214 183,426,140,740 Rls. 4,356,968 $
28 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84295921 نو 384,793 170,445,324,000 Rls. 4,569,702 $
29 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,488,357 157,343,953,982 Rls. 3,690,801 $
30 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 223,978 155,269,931,554 Rls. 3,700,079 $
31 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 423,725 154,601,963,481 Rls. 3,680,999 $
32 7 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 2,398,000 151,974,363,144 Rls. 3,618,436 $
33 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 413,325 151,625,299,202 Rls. 3,564,068 $
34 3 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 621,018 144,510,771,908 Rls. 3,438,488 $
35 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 135,920 143,852,074,600 Rls. 3,418,537 $
36 1 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,506,955 141,885,890,916 Rls. 3,789,216 $
37 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 154,899 135,000,000,000 Rls. 3,224,060 $
38 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,680,000 129,998,749,911 Rls. 3,095,208 $
39 6 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 2,474,000 125,897,316,670 Rls. 2,997,554 $
40 3 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 266,624 125,700,521,427 Rls. 2,985,740 $
41 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 55,700 118,921,278,600 Rls. 2,831,459 $
42 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 115,700 118,000,000,000 Rls. 2,820,064 $
43 4 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 1,063,293 115,595,692,500 Rls. 2,701,910 $
44 7 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 1,222,504 113,048,861,762 Rls. 2,691,639 $
45 9 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 994,464 111,616,220,762 Rls. 2,657,529 $
46 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 90,848 111,274,000,000 Rls. 2,649,381 $
47 6 1397 شهيدرجايي آلمان 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,015,832 110,918,894,223 Rls. 2,628,020 $
48 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84623100 ماشين هاي قيچي کردن (ا زجمله پرس ها),باکنترل شماره ا ي 2,712,530 109,261,370,400 Rls. 2,601,461 $
49 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 154,259 105,762,381,000 Rls. 2,518,151 $
50 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 360,498 102,619,967,061 Rls. 2,443,333 $
51 3 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 265,220 99,872,600,368 Rls. 2,669,320 $
52 8 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,093,267 97,093,013,413 Rls. 2,311,739 $
53 5 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 309,283 90,514,468,109 Rls. 2,155,106 $
54 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84342000 ماشين آلات ودستگاههاي تهيه لبنيات 15,239 90,466,432,000 Rls. 2,425,439 $
55 8 1397 شهيدرجايي آلمان 39069070 پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد 1,116,000 89,555,164,670 Rls. 2,132,267 $
56 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84454000 ماشين هاي نخ پيچي(ا زجمله ماسوره پيچي)قرقره پيچي يابازکردن موا دنسجي 56,701 87,852,822,590 Rls. 2,082,152 $
57 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 102,883 87,776,480,406 Rls. 2,039,113 $
58 9 1397 شهيدرجايي آلمان 68151090 ا شياء ساخته شده ا ز گرافيت يا ا ز کربن هاي ديگر براي مصارف غيربرقي 364,852 84,688,801,982 Rls. 2,016,400 $
59 8 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 1,611,606 82,387,422,926 Rls. 1,961,606 $
60 1 1397 شهيدرجايي آلمان 72021990 فرومنگنز دا را ي بيش ا ز 1درصد ولي مساوي يا کمترا ز 2درصد وزني کربن ساير ا بعاد 1,120,000 82,243,919,043 Rls. 1,958,188 $
61 8 1397 شهيدرجايي آلمان 84281010 آسانسور 214,278 81,116,948,608 Rls. 1,925,434 $
62 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84512900 ماشين هاي خشک کردن باظرفيت بيشترا ز10کيلوگرم شستني خشک 60,645 75,601,379,000 Rls. 1,776,348 $
63 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 27,478 74,635,701,504 Rls. 1,777,041 $
64 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 96,160 73,198,940,000 Rls. 1,742,832 $
65 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451100 ماشين هاي حلاجي(Cardingmachines ) 102,834 71,314,603,689 Rls. 1,697,967 $
66 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 171,209 69,111,925,633 Rls. 1,645,522 $
67 1 1397 شهيدرجايي آلمان 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 27,375 67,185,199,872 Rls. 1,795,676 $
68 5 1397 شهيدرجايي آلمان 76012000 آلياژهاي آلومينيوم, کارنشده. 600,000 65,646,600,000 Rls. 1,563,015 $
69 7 1397 شهيدرجايي آلمان 76069240 کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 491,800 63,504,387,544 Rls. 1,512,009 $
70 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84199090 سايرا جزا وقطعات ماشين آلات براي عمل آوردن موا د غيرمذكور درجاي ديگر 130,444 63,296,482,412 Rls. 1,507,059 $
71 2 1397 شهيدرجايي آلمان 84451900 ماشين هاي تهيه ا لياف نسجي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 75,714 62,397,859,449 Rls. 1,485,664 $
72 4 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 664,546 61,820,446,841 Rls. 1,459,906 $
73 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 50,290 60,643,634,940 Rls. 1,417,901 $
74 1 1397 شهيدرجايي آلمان 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 160,304 56,334,230,046 Rls. 1,442,740 $
75 7 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 629,218 55,558,859,608 Rls. 1,322,829 $
76 6 1397 شهيدرجايي آلمان 69021000 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه داراي بيش از 50 درصد وزني عناصر منيزيم ، كلسيم ، كرم به تنهايي يا با هم به صورت اكسيد منيزيم ، اكسيد كلسيم يا اكسيد كرم 904,398 53,837,440,887 Rls. 1,281,843 $
77 3 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 53,579,113,962 Rls. 1,275,693 $
78 6 1397 شهيدرجايي آلمان 84119990 ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 63,686 52,871,352,645 Rls. 1,258,843 $
79 2 1397 شهيدرجايي آلمان 72023000 فروسيليکومنگنز. 1,008,000 52,691,106,647 Rls. 1,254,550 $
80 5 1397 شهيدرجايي آلمان 55041000 ا لياف مصنوعي غيريکسره, ا زويسکوزريون, حلاجي نشده, شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 559,573 52,571,037,328 Rls. 1,205,043 $
81 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84543000 ماشين هاي ريخته گري قالب ريزي از نوعي که در متالوژي ياريخته گري فلزا ت بکارميروند 123,879 52,275,138,407 Rls. 1,244,646 $
82 3 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 2,431,390 51,516,302,309 Rls. 1,226,579 $
83 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84793000 پرس هابرا ي ساختن تخته ازخرده چوب ،تخته فيبر ساختماني ازچوب ياساير مواد چوبي وساير دستگاههابراي عمل اوردن چوب ياچوب پنبه . 40,800 51,434,292,000 Rls. 1,216,804 $
84 2 1397 شهيدرجايي آلمان 38151990 ک کساير 417,713 51,319,772,419 Rls. 1,289,203 $
85 7 1397 شهيدرجايي آلمان 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 179,141 50,602,315,470 Rls. 1,204,817 $
86 9 1397 شهيدرجايي آلمان 39011090 ساير: 219,000 50,390,566,996 Rls. 1,199,775 $
87 9 1397 شهيدرجايي آلمان 84452000 ماشين هاي ريسندگي موا دنسجي 47,910 50,160,486,100 Rls. 1,194,298 $
88 3 1397 شهيدرجايي آلمان 69022020 محصولات سراميكي ساختماني (آجر ، بلوك، چهارگوش) نسوز غير از آنهايي كه از آرد فسيل سيليسي يا از خاك هاي سيليسي همانند كه محصولاتي كه به لحاظ وزنيداراي بيش از 50 درصد آلومين (Al2O3) و 10 درصد وزني يا بيشتر زيركونيا (ZrO2) باشد 735,289 49,809,571,010 Rls. 1,185,062 $
89 6 1397 شهيدرجايي آلمان 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 1,412,775 49,609,480,940 Rls. 1,181,178 $
90 5 1397 شهيدرجايي آلمان 72251100 محصولات تخت نورد شده از فولاد سيليسيم دار موسوم به مغناطيسي, باپهناي600mmيا بيشتر داراي دانه هاي جهت دار شده 531,214 49,604,704,891 Rls. 1,181,065 $
91 5 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 93,984 49,417,287,498 Rls. 1,136,224 $
92 4 1397 شهيدرجايي آلمان 84195090 سا?ر 46,610 48,757,410,000 Rls. 1,160,891 $
93 7 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 1,641,000 48,325,477,115 Rls. 1,150,606 $
94 2 1397 شهيدرجايي آلمان 39081010 انواع آميزه برپايه پلي آميد 6و6/6به اشكال ابتدايي 389,975 48,132,608,911 Rls. 1,146,015 $
95 4 1397 شهيدرجايي آلمان 55012000 دسته ا لياف ا زرشته هاي سنتتيک, از پلي استرها. 453,702 47,978,468,717 Rls. 1,127,526 $
96 3 1397 شهيدرجايي آلمان 51012100 پشم چيده شده چربي زدا ئي شده , کربونيزه نشده , حلاجي نشده و شانه نزده. 94,322 47,460,748,352 Rls. 1,127,004 $
97 1 1397 شهيدرجايي آلمان 40101100 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط بافلز 231,840 46,966,288,145 Rls. 1,246,220 $
98 8 1397 شهيدرجايي آلمان 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 662,770 46,191,587,408 Rls. 1,099,800 $
99 6 1397 شهيدرجايي آلمان 94069010 گلخانه با تجه?زات کامل 965,977 46,125,316,000 Rls. 1,098,221 $
100 6 1397 شهيدرجايي آلمان 38160090 ککک ساير 716,548 46,036,845,525 Rls. 1,096,115 $
مجموع کل
15,584,690,006,763 ريال
مجموع کل
371,630,799 دلار