آمار کل " واردات از" کشور (آلمان) گمرک (بندر امیرآباد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1397 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 39,715,043 428,702,288,048 Rls. 10,207,199 $
2 8 1397 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 40,339,510 391,103,218,184 Rls. 9,311,981 $
3 7 1397 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 30,945,000 302,657,916,340 Rls. 7,206,144 $
4 6 1397 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 24,639,917 241,657,443,265 Rls. 5,722,347 $
5 10 1397 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 14,281,113 142,677,928,379 Rls. 3,397,093 $
6 9 1397 بندر امیرآباد آلمان 10039000 جو به استثناي بذر 6,850,605 65,075,863,209 Rls. 1,549,425 $
7 7 1397 بندر امیرآباد آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 132,261 53,085,394,800 Rls. 1,263,938 $
8 8 1397 بندر امیرآباد آلمان 10059010 ذرت دامي 3,388,505 33,894,954,503 Rls. 807,023 $
9 10 1397 بندر امیرآباد آلمان 84793000 پرس ها براي ساختن تخته ازخرده چوب، تخته فيبر ساختماني از چوب يا ساير مواد چوبي و ساير دستگاه ها براي عمل اوردن چوب يا چوب پنبه 3,595 28,869,600,000 Rls. 687,372 $
10 7 1397 بندر امیرآباد آلمان 86090000 کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل 3,700 155,609,600 Rls. 3,705 $
مجموع کل
1,687,880,216,328 ريال
مجموع کل
40,156,227 دلار