آمار کل " واردات از" کشور (����������) گمرک (������ ����������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 5,527 5,950,065,000 Rls. 183,395 $
202 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,130 5,939,887,892 Rls. 162,091 $
203 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 5,685 5,911,662,421 Rls. 182,211 $
204 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87029000 وسايل نقليه موتوري برا ي حمل ونقل 10نفريابيشترغيراز نوع هيبريدي وديزل ونيمه ديزيل 28,000 5,900,320,000 Rls. 181,604 $
205 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85393190 ساير لامپهاي فلورسنت , کاتد گرم غير مذكور درجاي ديگر 53,000 5,891,628,600 Rls. 159,440 $
206 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 19,408 5,829,793,354 Rls. 165,131 $
207 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 28,000 5,789,280,000 Rls. 178,159 $
208 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,224 5,716,825,200 Rls. 171,060 $
209 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 101,914 5,711,709,328 Rls. 162,056 $
210 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 84272022 ک ک ک ک مستعمل 78,138 5,533,130,040 Rls. 164,388 $
211 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,252 5,399,060,322 Rls. 154,413 $
212 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84195090 --- سا?ر 10,890 5,383,630,140 Rls. 152,493 $
213 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 5,826 5,218,737,524 Rls. 143,413 $
214 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 84,195 5,175,460,061 Rls. 139,163 $
215 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90221440 --- دستگاه راديولوژي ساده از نوع آنالوگ يا ديجيتال 1,252 5,161,220,082 Rls. 156,211 $
216 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,635 5,055,992,755 Rls. 136,005 $
217 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 47,578 5,048,650,464 Rls. 155,688 $
218 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 98842930 قطعات منفصله براي توليدماشين آلات راهسازي،به استثناي لاستيک، باساخت داخل 25%تا كمتر از34% 19,800 5,024,592,900 Rls. 148,846 $
219 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان مصر 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 48,350 5,011,929,868 Rls. 136,157 $
220 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 10,580 4,993,380,215 Rls. 133,751 $
221 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 70,715 4,981,600,800 Rls. 145,840 $
222 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 28046900 حاوي كمتر ا ز99/99 درصد وزني سيليسيم 48,000 4,904,885,664 Rls. 131,502 $
223 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان گرجستان 15162020 روغنCBE ، CBR 40,000 4,856,400,000 Rls. 141,084 $
224 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 84212190 ک ک ک ساير 2,418 4,828,050,750 Rls. 148,350 $
225 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,514 4,793,746,476 Rls. 143,439 $
226 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 3,496 4,704,638,197 Rls. 145,133 $
227 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 7,440 4,698,126,400 Rls. 127,141 $
228 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 1,862 4,661,371,023 Rls. 135,418 $
229 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 35,981 4,661,075,000 Rls. 140,526 $
230 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان فرانسه 33079090 ساير غير از رديفهاي مشمول رديفهاي 33071000 لغايت 33079010 13,414 4,596,001,200 Rls. 130,427 $
231 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 92099100 ا جزا ء و قطعات و متفرعات پيانو 27,617 4,578,018,549 Rls. 138,021 $
232 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 8,737 4,566,441,805 Rls. 125,453 $
233 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 10,310 4,511,839,200 Rls. 122,100 $
234 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433100 ماشين هاي داراي 2ياتعدادي كاركرد چاپ گرفتن ،كپي كردن ياارسال فكس باقابليت انتقال به ماشين هاي خودكار داده پردازي باشد . 41,754 4,480,660,940 Rls. 138,130 $
235 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 11,829 4,478,746,500 Rls. 137,850 $
236 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 8,999 4,434,036,440 Rls. 126,150 $
237 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 4,388 4,347,009,655 Rls. 121,088 $
238 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 6,780 4,229,739,559 Rls. 129,766 $
239 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 72202000 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده باپهناي کمترا ز600mm 43,641 4,227,361,955 Rls. 130,361 $
240 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 89,700 4,220,017,780 Rls. 130,135 $
241 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 17,430 4,193,070,000 Rls. 123,536 $
242 1 1396 بازارچه مرزي ريمدان پاكستان 01022120 ک ک ک گاو گوشتي مولد نژاد خالص 78,800 4,189,051,878 Rls. 129,196 $
243 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 60,004 4,171,216,129 Rls. 115,687 $
244 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 43,900 4,166,211,900 Rls. 118,530 $
245 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 50,000 4,156,656,576 Rls. 112,488 $
246 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 15162020 روغنCBE ، CBR 40,000 4,155,120,000 Rls. 128,134 $
247 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان سري لانكا 09024090 چاي سياه (تخميرشده )وجزئا تخميرشده به نحوي ديگر بجز رديفهاي 09024010 20,500 4,122,726,300 Rls. 110,532 $
248 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 67,990 4,070,856,000 Rls. 125,296 $
249 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 92,030 4,043,862,720 Rls. 124,307 $
250 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 19,707 4,029,919,560 Rls. 124,319 $
251 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان اندونزي 84294011 غلتک را ه سازي نو,باقدرت 150اسب بخاروكمتر 21,500 4,024,498,910 Rls. 124,186 $
252 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 98870221 ----قطعات منفصله وسيله حمل ونقل ده نفر يا بيشتر با ساخت داخل كمتر از 30%(اتوبوس، ميني بوس،ون) 19,700 4,018,087,300 Rls. 117,238 $
253 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 38,371 3,995,803,330 Rls. 123,201 $
254 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 14,394 3,988,973,304 Rls. 123,056 $
255 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 35,200 3,983,044,000 Rls. 121,569 $
256 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 34021290 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف کاتيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 5,000 3,968,354,250 Rls. 117,556 $
257 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84186990 سايرتجهيزات سردکننده يامنجمكد كننده بجزنوع تراکمي باکندانسور مبدل حرا رتي و چيلرهاي جذبي 18,094 3,899,571,436 Rls. 119,939 $
258 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 9,716 3,886,135,137 Rls. 119,610 $
259 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 39204940 با عرض بيشتر از 2/2 متر 139,675 3,874,480,975 Rls. 109,946 $
260 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84819020 مکانيزم شير ا زنوع پلاستيکي برا ي شيرا لات بهدا شتي ا هرمي 13,224 3,791,709,900 Rls. 116,100 $
261 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,096 3,778,316,693 Rls. 103,528 $
262 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84433290 ماشين آلات چاپگر،كپي وفكس قابل اتصال به ماشين داده پردازي اتوماتيك ياشبكه غير مذكوردررديف هاي 84433210و84433220 5,300 3,732,670,000 Rls. 115,000 $
263 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 8,171 3,732,226,470 Rls. 115,036 $
264 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 43,880 3,727,260,185 Rls. 114,213 $
265 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 87099000 ا جزا ءوقطعات ا را به هاي کارگاهي و ترا کتورهايي كه در ايستگاههاي راه آهن بكار مي رود 74,483 3,716,153,700 Rls. 114,562 $
266 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 90221490 سايربرا ي مصارف پزشکي.جرا حي يا دا مپزشکي 1,036 3,714,161,597 Rls. 114,497 $
267 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 3,900 3,701,037,000 Rls. 110,743 $
268 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,954 3,696,402,972 Rls. 113,770 $
269 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان امارات متحده عربي 18050090 کپودر كاكائو بدون افزودن قند ، شكر يا ساير مواد شيرين كننده در بسته کبنديکهاي بيش از ده كيلوگرم 30,000 3,684,339,000 Rls. 109,882 $
270 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 1,686 3,676,660,470 Rls. 104,871 $
271 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 7,800 3,665,189,000 Rls. 101,000 $
272 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87021000 ک تنها با موتور پيستوني درونسوز تراكمي ک احتراقي (ديزل يا نيمه­ديزل) 16,362 3,657,216,000 Rls. 111,824 $
273 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 3,970 3,623,891,404 Rls. 111,697 $
274 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 1,276 3,606,328,489 Rls. 100,848 $
275 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 20,201 3,563,477,497 Rls. 107,669 $
276 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 94019090 ا جزا وقطعات نشيمنهاغيراز نشيمنهاي وسايل نقليه هوا يي يازميني 36,400 3,562,611,197 Rls. 98,854 $
277 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 106,280 3,522,316,264 Rls. 108,558 $
278 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 61,130 3,509,398,762 Rls. 105,982 $
279 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 42021900 رختدا ن, چمدا ن, کيف برک, کيف ا سناد,کيف مدرسه که درجاي ديگر مذکور نباشند 15,500 3,448,408,320 Rls. 96,432 $
280 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 15131990 روغن نارگيل تصفيه شده عرضه شده بصورت غير خرده فروشي واجزاءآن 20,300 3,432,278,325 Rls. 101,676 $
281 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84254900 ساير جکهاوچرخهاي بالاکشنده که درجاي ديگرمذکورنباشند 66,790 3,414,832,266 Rls. 105,264 $
282 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 32,169 3,397,507,310 Rls. 91,022 $
283 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84199030 اجزاء و قطعات و پره جهت پکيج دو منظوره ( گرمايشي و بهداشتي ) 11,860 3,396,556,814 Rls. 96,209 $
284 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 4,673 3,391,967,362 Rls. 95,393 $
285 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 84295211 ا نوا ع بيل مکانيکي نو ،به قدرت 200ا سب بخاروکمتر باقابليت چرخش فوقاني 360درجه 22,655 3,359,604,052 Rls. 103,071 $
286 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 1,763 3,347,309,820 Rls. 90,042 $
287 1 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 64,328 3,335,580,000 Rls. 102,899 $
288 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 32,896 3,321,082,104 Rls. 92,109 $
289 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 69,000 3,307,988,160 Rls. 96,966 $
290 5 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 140,070 3,305,002,842 Rls. 100,695 $
291 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 10,096 3,279,619,684 Rls. 96,624 $
292 10 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 4,075 3,259,802,390 Rls. 90,901 $
293 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ايتاليا 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 18,768 3,252,828,696 Rls. 98,068 $
294 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 85044060 ا نوا ع UPS 18,087 3,252,410,000 Rls. 97,000 $
295 6 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73041100 لوله هاي بدون درز مورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ازفولاد زنگ نزن (stainless steel) 40,824 3,242,481,010 Rls. 98,523 $
296 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان آلمان 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 4,896 3,237,688,984 Rls. 95,389 $
297 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 141,260 3,221,361,068 Rls. 99,255 $
298 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 39235000 سربطري ,سرپوش ,کلاهک و ساير درپوش ها ,ا ز موا د پلاستيکي 7,227 3,217,636,666 Rls. 91,783 $
299 4 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 85021310 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر 7,410 3,173,660,337 Rls. 97,508 $
300 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان ترکيه 34021190 سايرموا دآلي تانسيوا کتيف ا نيونيک حتي بسته بندي شده برا ي خرده فروشي 34,368 3,170,866,608 Rls. 97,736 $
مجموع کل
420,772,203,182 ريال
مجموع کل
12,355,114 دلار