آمار کل " واردات از" کشور (������������������������������������������) گمرک (������������������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 شهيدرجايي زامبیا 74031100 کاتودوقطعات کاتودا زمس تصفيه شده. 4,282,314 799,231,351,271 Rls. 24,623,306 $
202 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,198,566 794,873,638,065 Rls. 24,505,166 $
203 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 909,750 794,852,451,760 Rls. 24,506,351 $
204 10 1396 بندر امام خميني انگلستان 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 58,000,000 791,369,000,000 Rls. 22,217,143 $
205 9 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,945,256 788,813,158,749 Rls. 22,363,065 $
206 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,500,000 788,567,535,000 Rls. 24,305,497 $
207 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 40,753 788,119,000,000 Rls. 24,438,506 $
208 3 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 26,800,000 787,900,980,000 Rls. 24,287,440 $
209 6 1396 شهيدرجايي چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,924,089 776,447,365,784 Rls. 23,452,288 $
210 10 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,918,448 776,287,801,654 Rls. 21,559,120 $
211 8 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 54,670,000 771,541,000,000 Rls. 22,511,636 $
212 3 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,881,663 770,741,335,502 Rls. 23,778,271 $
213 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 3,596,248 770,145,384,152 Rls. 23,742,620 $
214 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 914,062 761,444,777,770 Rls. 23,469,452 $
215 6 1396 بندر امام خميني هلند 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 28,000,000 757,611,000,000 Rls. 23,060,144 $
216 12 1396 اميرآباد آلمان 10039000 جو باستثناي بذر 87,219,549 756,353,387,797 Rls. 20,354,673 $
217 12 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 38,928,097 753,958,031,056 Rls. 20,350,987 $
218 5 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 28,900,648 749,612,000,000 Rls. 22,920,416 $
219 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85176190 --- ساير دستگاهها براي ارسال يا دريافت صدا وغيره ، غير مذكور 271,126 748,324,526,485 Rls. 23,111,416 $
220 2 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 29,499,271 747,823,398,692 Rls. 23,055,335 $
221 10 1396 شهيدرجايي چين 86031000 واگن ها? خودرو? راه آهن ?اتراموا? مسافر? ،بار? سبک وبار? سنگ?ن بامنبع برق خارج? 670,000 743,368,000,000 Rls. 21,056,186 $
222 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,469,056 743,204,958,563 Rls. 21,871,148 $
223 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آرژانتين 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 30,000,000 740,521,832,400 Rls. 22,828,838 $
224 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 28,882,860 738,433,796,577 Rls. 22,239,878 $
225 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 21,347,030 735,131,741,976 Rls. 19,704,990 $
226 2 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 44,095,330 735,015,054,500 Rls. 22,672,615 $
227 6 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,543,824 733,995,593,240 Rls. 22,211,684 $
228 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30049090 ساير مكمل هاي دارويي براي خرده فروشي كه توليد داخلي مشابه ندارند 16,426 730,049,556,159 Rls. 20,258,857 $
229 8 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 2,655,540 727,997,407,093 Rls. 20,885,187 $
230 10 1396 شهيدرجايي چين 98870313 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50%به استثناي لاستيك 2,840,551 721,405,606,620 Rls. 20,286,004 $
231 9 1396 بندر امام خميني بلژيك 31043000 سولفات پتاسيم 36,658,021 720,445,000,000 Rls. 20,445,107 $
232 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 28,435,765 717,475,804,133 Rls. 21,895,661 $
233 12 1396 شهيدرجايي چين 84462900 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف ماکودا ر,برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30cm بدون موتور 225,125 714,749,782,614 Rls. 19,191,518 $
234 10 1396 شهيدرجايي فرانسه 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,345,673 712,307,098,574 Rls. 19,963,360 $
235 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 2,876,213 712,135,531,790 Rls. 21,946,474 $
236 1 1396 بندر امام خميني هلند 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 25,197,038 711,564,157,070 Rls. 21,945,440 $
237 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,004 708,330,522,748 Rls. 21,649,372 $
238 11 1396 بندر امام خميني تايلند 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 55,170,356 708,064,459,268 Rls. 19,286,104 $
239 2 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 57,171,000 699,618,531,206 Rls. 21,581,951 $
240 1 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,675,868 698,401,908,150 Rls. 21,548,435 $
241 10 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 27,996,629 695,317,217,808 Rls. 19,631,248 $
242 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,024,166 693,391,988,611 Rls. 21,390,419 $
243 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,893,330 689,036,484,086 Rls. 20,929,414 $
244 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 988,816 688,664,064,720 Rls. 21,231,729 $
245 4 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 3,974,477 686,821,452,145 Rls. 21,169,941 $
246 5 1396 بندر امام خميني اروگوئه 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 55,250,000 684,695,000,000 Rls. 20,935,487 $
247 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني سوئيس 30043990 سايردا روهايي که توليد داخلي ندارند داراي هورمون يامحصولات 2937فاقد انتي بيوتيک غيرمذکور 11,482 681,728,795,798 Rls. 19,150,354 $
248 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,584,868 680,546,438,863 Rls. 18,954,809 $
249 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 455,561 677,293,673,499 Rls. 18,950,855 $
250 11 1396 بندر امام خميني مالزي 15119010 RBD پالم اويل درظروف 200 ليتري وبيشتر 26,700,000 677,194,831,000 Rls. 18,639,772 $
251 6 1396 شهيدرجايي دانمارك 85023190 سايرمجموعه مولدها كه با نيروي باد كار كند 660 كيلو ولت بيشتر 960,402 673,282,000,000 Rls. 20,377,786 $
252 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي سوئد 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 2,345,177 670,617,391,264 Rls. 20,672,713 $
253 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84194090 --- سا?ر 1,594,020 669,694,000,000 Rls. 20,505,648 $
254 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 39,939 663,545,089,553 Rls. 20,455,002 $
255 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 525,964 663,386,772,091 Rls. 20,451,339 $
256 5 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,887,977 663,332,363,185 Rls. 20,277,764 $
257 7 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 78,894,659 663,205,985,964 Rls. 19,675,922 $
258 4 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 17011300 ک ک از نيشکر 38,000,000 662,678,629,750 Rls. 20,398,170 $
259 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني دانمارك 30043190 ساير داروهاي داراي هورمونهاياسايرمحصولات شماره 2937فاقد آنتي بيوتيك كه توليد مشابه داخلي ندارند 81,350 661,759,825,649 Rls. 20,199,931 $
260 4 1396 شهيدرجايي برزيل 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 4,760,576 658,860,307,009 Rls. 20,278,729 $
261 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 502,584 650,965,412,880 Rls. 19,967,785 $
262 3 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 79,813,265 650,552,209,331 Rls. 20,050,590 $
263 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,519,385 650,128,176,273 Rls. 18,114,853 $
264 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني امارات متحده عربي 85171210 گوشي تلفن همراه . 40,834 649,797,011,887 Rls. 19,326,786 $
265 8 1396 بندر امام خميني سوئيس 23040000 كنجاله (Oilcake) و ساير آخالکهاي جامد، حتي خردکشده يا به هم فشرده به شكل حبه يا گلولهک كه از استخراج روغن سويا به دست ميکآيد. 49,313,575 648,415,000,000 Rls. 18,447,615 $
266 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 48,812,428 646,985,085,341 Rls. 19,939,360 $
267 9 1396 بندر امام خميني امارات متحده عربي 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 1,357,868 645,733,598,144 Rls. 18,320,276 $
268 2 1396 بندر امام خميني سوئيس 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 23,200,000 645,076,780,000 Rls. 19,891,967 $
269 5 1396 بندر امام خميني سنگاپور 17011300 ک ک از نيشکر 41,940,000 639,619,618,000 Rls. 19,634,894 $
270 12 1396 بندر امام خميني سنگاپور 10059010 ---ذرت دامي 80,000,587 639,536,000,000 Rls. 17,268,047 $
271 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 10059010 ---ذرت دامي 93,439,775 639,116,540,935 Rls. 19,033,489 $
272 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 22,191,120 638,595,967,490 Rls. 17,396,720 $
273 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي امارات متحده عربي 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 32,348,223 635,253,604,552 Rls. 17,517,021 $
274 3 1396 تجاري مهراباد فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,965,200 634,019,067,908 Rls. 19,539,394 $
275 8 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,421,903 629,081,786,231 Rls. 18,139,051 $
276 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي امارات متحده عربي 86071100 بوژي محرک و بوژي را هنماي لکوموتيوهاي را ه آهن ياترا موا يانوا قل روي خط را ه آهن 690,764 628,428,837,518 Rls. 19,411,529 $
277 12 1396 بندر امام خميني هلند 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 36,435,000 626,331,000,000 Rls. 16,848,186 $
278 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي فدراسيون روسيه 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 24,050,000 625,714,742,250 Rls. 19,288,966 $
279 11 1396 شهيد باهنر امارات متحده عربي 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,059,665 625,318,253,540 Rls. 17,042,496 $
280 4 1396 منطقه آزادچابهار هند 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 17,280,000 625,238,457,600 Rls. 19,240,357 $
281 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 210,270 623,000,000,000 Rls. 19,154,014 $
282 2 1396 بندر امام خميني انگلستان 10059010 ---ذرت دامي 86,353,930 621,576,736,176 Rls. 19,162,467 $
283 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 اكوادور 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 17,869,541 619,307,187,160 Rls. 16,608,507 $
284 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 فيليپين 08031000 موز سبز تازه يا خشك كرده 23,728,478 617,692,820,374 Rls. 18,271,014 $
285 12 1396 قزوين آلمان 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 986,711 616,907,638,210 Rls. 16,584,940 $
286 7 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم چين 84073490 سايرموتورپيستوني تناوبي باظرفيت سيلندر بيش ا ز1000CCبراي وسايل نقليه فصل 87 ، بجزگازودوگانه سوز 1,545,273 616,174,930,893 Rls. 18,427,176 $
287 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي بلژيك 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 1,170,358 615,082,142,050 Rls. 18,961,203 $
288 9 1396 شهيدرجايي چين 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 130,445 614,400,798,358 Rls. 17,435,735 $
289 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران سوئد 85176120 ک ک ک دستگاه گيرنده و فرستنده از نوع SDH به ظرفيت 155 مگابيت بر ثانيه (STM1) و بالاتر 278,900 614,247,592,827 Rls. 18,585,757 $
290 4 1396 بندر امام خميني سوئيس 12019000 لوبياي سويا به جز دانه حتي به صورت خرد شده 46,751,965 612,000,000,000 Rls. 18,813,618 $
291 8 1396 شهيدرجايي امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,054,440 611,137,164,600 Rls. 18,285,665 $
292 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 297,556 611,008,050,150 Rls. 18,824,575 $
293 11 1396 منطقه ويژه پيام فرانسه 98870314 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 50% وبيشتر به استثناي لاستيك 1,167,311 610,253,551,418 Rls. 16,631,326 $
294 7 1396 بندر امام خميني سوئيس 15071000 روغن خام سويا ک، حتي صمغ گرفته . 22,000,000 608,798,000,000 Rls. 18,354,428 $
295 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 امارات متحده عربي 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 862,000 605,889,353,400 Rls. 18,656,200 $
296 3 1396 شهيد باهنر هند 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 59,475,000 604,698,633,000 Rls. 18,636,185 $
297 11 1396 شهيدرجايي آلمان 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 233,995 598,352,451,263 Rls. 16,198,190 $
298 3 1396 بندر امام خميني اوكراين 15121100 روغن دا نه آفتابگردا ن ,روغن گلرنگ يا زعفرا ن کاذب (کارتام Carthame ) ,خام 21,000,000 597,388,568,520 Rls. 18,412,756 $
299 2 1396 بندر لنگه امارات متحده عربي 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 949,360 595,875,571,190 Rls. 18,369,748 $
300 12 1396 شهركرد چين 84193900 ساير خشک کننده هاي غيرخانگي,که درجاي ديگرمذکوريامشمول نباشد 1,307,873 594,255,178,034 Rls. 15,923,046 $
مجموع کل
68,413,239,294,916 ريال
مجموع کل
2,025,074,605 دلار