آمار کل " واردات از" کشور (���������������� ����������) گمرک (������������)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,724,741 1,512,549,000,000 Rls. 42,965,072 $
2 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,182,463 1,393,901,906,473 Rls. 37,477,131 $
3 4 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84194090 --- سا?ر 3,293,070 1,380,000,000,000 Rls. 42,389,130 $
4 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,273,000 1,202,311,000,000 Rls. 35,975,827 $
5 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,630,295 1,147,012,882,505 Rls. 31,333,949 $
6 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 3,150,050 1,114,793,682,667 Rls. 34,129,501 $
7 9 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 2,096,153 1,105,103,788,208 Rls. 32,255,891 $
8 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,730,712 1,005,374,394,392 Rls. 30,925,192 $
9 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,519,738 925,458,564,301 Rls. 27,009,076 $
10 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,198,566 794,873,638,065 Rls. 24,505,166 $
11 8 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,469,056 743,204,958,563 Rls. 21,871,148 $
12 1 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 2,024,166 693,391,988,611 Rls. 21,390,419 $
13 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,893,330 689,036,484,086 Rls. 20,929,414 $
14 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,584,868 680,546,438,863 Rls. 18,954,809 $
15 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 455,561 677,293,673,499 Rls. 18,950,855 $
16 5 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84194090 --- سا?ر 1,594,020 669,694,000,000 Rls. 20,505,648 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,636,776 584,787,922,806 Rls. 18,021,756 $
18 8 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,104,105 581,344,926,086 Rls. 17,562,436 $
19 6 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,028,124 529,540,308,934 Rls. 16,103,575 $
20 2 1396 مجتمع فولاد مباركه جمهوري كره 85022010 مولد گازي توليد همزمان برق و گرما داراي موتور پيستوني جرقه اي - احتراقي 837,634 519,573,600,000 Rls. 16,017,436 $
21 12 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 860,750 516,588,487,500 Rls. 13,887,500 $
22 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 219,753 512,400,928,495 Rls. 14,090,891 $
23 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 394,651 481,386,708,633 Rls. 14,821,503 $
24 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 16,918,570 465,655,622,428 Rls. 13,561,521 $
25 3 1396 چابهار جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 380,545 453,886,244,017 Rls. 13,988,155 $
26 12 1396 منطقه ويژه پيام جمهوري كره 87032319 ک ک ک ک ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي 1,417,615 448,975,472,000 Rls. 12,149,600 $
27 5 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 839,145 443,407,465,631 Rls. 13,562,236 $
28 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 377,526 432,363,301,081 Rls. 13,261,078 $
29 12 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 1,031,927 424,113,408,788 Rls. 11,405,927 $
30 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 245,259 388,031,522,521 Rls. 10,560,210 $
31 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 5,184,773 380,001,079,966 Rls. 10,994,285 $
32 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 1,312,722 375,792,543,752 Rls. 10,724,244 $
33 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 176,153 363,656,081,826 Rls. 11,100,232 $
34 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 157,077 344,377,229,908 Rls. 9,973,461 $
35 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 11,910,666 336,762,906,192 Rls. 9,217,175 $
36 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 13,234,089 332,725,346,156 Rls. 10,161,080 $
37 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 21,707 332,091,097,156 Rls. 10,233,007 $
38 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,847,728 328,893,116,777 Rls. 8,985,308 $
39 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,023,435 326,878,092,034 Rls. 8,786,558 $
40 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,360,994 318,833,973,747 Rls. 8,869,243 $
41 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 9,771,174 318,629,335,072 Rls. 8,596,517 $
42 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 748,007 308,344,000,000 Rls. 8,412,648 $
43 2 1396 غرب تهران جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 930,091 304,541,822,187 Rls. 9,389,180 $
44 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 5,582,500 303,048,090,643 Rls. 8,140,314 $
45 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 13,206,369 303,001,649,077 Rls. 9,338,025 $
46 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,865,524 299,295,814,345 Rls. 8,890,324 $
47 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 222,841 296,707,077,224 Rls. 8,958,032 $
48 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 5,128,000 295,629,881,376 Rls. 8,044,207 $
49 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 134,728 294,845,792,785 Rls. 8,364,670 $
50 9 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 553,000 294,782,882,179 Rls. 8,790,314 $
51 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 139,927 280,339,101,952 Rls. 8,641,929 $
52 11 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 469,500 280,176,525,000 Rls. 7,575,000 $
53 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 4,085,750 280,011,393,596 Rls. 8,321,515 $
54 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 138,006 278,103,669,207 Rls. 8,555,504 $
55 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 197,857 273,051,766,623 Rls. 7,750,005 $
56 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,523,749 272,888,981,387 Rls. 7,741,046 $
57 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,440,961 269,782,013,439 Rls. 8,300,345 $
58 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,294,073 257,650,798,437 Rls. 7,196,556 $
59 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 181,696 255,809,126,825 Rls. 7,884,163 $
60 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,654,982 252,581,066,318 Rls. 6,871,710 $
61 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72092700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,536,448 252,332,133,025 Rls. 7,716,534 $
62 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,108,246 249,203,123,695 Rls. 7,679,753 $
63 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 105,593 246,758,488,559 Rls. 6,913,664 $
64 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 10,010,990 243,247,894,296 Rls. 7,498,399 $
65 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,155,183 242,959,764,434 Rls. 7,490,597 $
66 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 171,829 242,409,200,584 Rls. 6,535,084 $
67 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 920,686 242,244,366,443 Rls. 6,828,638 $
68 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 179,195 241,779,381,775 Rls. 7,038,169 $
69 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 8,827,805 241,279,863,974 Rls. 7,288,846 $
70 5 1396 منطقه ويژه نوشهر جمهوري كره 84119990 --- ساير اجزاء وقطعات توربوجت ها يا توربوپراپلرها غير از پره هاي ثابت ومتحرك توربين گازي 474,345 239,130,000,000 Rls. 7,311,718 $
71 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 113,291 236,885,680,807 Rls. 6,988,091 $
72 5 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 10,064,500 233,859,393,307 Rls. 7,168,771 $
73 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 7,964,241 233,364,350,305 Rls. 6,616,478 $
74 10 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39023010 كوپليمر هاي پرو پيلن گريد لوله 4,300,750 231,878,859,477 Rls. 6,470,087 $
75 7 1396 منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 461,250 229,206,785,816 Rls. 7,040,932 $
76 11 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 427,250 227,831,313,045 Rls. 6,794,849 $
77 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39012010 ک ک ک گريد لوله: 3,929,000 225,410,622,362 Rls. 6,211,631 $
78 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 742,086 220,997,967,161 Rls. 6,811,500 $
79 10 1396 منطقه آزادچابهار جمهوري كره 84221100 ماشين هاي ظرفشوئي از نوع خانگي 1,086,742 220,569,000,000 Rls. 6,252,973 $
80 6 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 477,684 212,595,000,000 Rls. 6,434,462 $
81 8 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 791,381 212,209,473,395 Rls. 6,218,378 $
82 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 632,748 211,749,062,365 Rls. 6,305,419 $
83 12 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 91,659 210,982,064,806 Rls. 5,682,386 $
84 9 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 2,618,000 210,778,571,520 Rls. 5,981,398 $
85 7 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 7,428,518 208,415,813,595 Rls. 6,203,551 $
86 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 976,522 208,361,348,835 Rls. 6,423,763 $
87 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 102,633 208,096,945,547 Rls. 6,413,433 $
88 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,181,004 207,409,006,105 Rls. 6,380,532 $
89 10 1396 منطقه ويژه اقصادي ارگ جديد بم جمهوري كره 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 379,000 201,955,042,800 Rls. 6,023,116 $
90 8 1396 بندر امام خميني جمهوري كره 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 189,835 200,047,000,000 Rls. 5,721,339 $
91 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 3,002,002 197,721,796,590 Rls. 5,985,710 $
92 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 12,369 197,515,557,359 Rls. 6,092,399 $
93 5 1396 غرب تهران جمهوري كره 98870312 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 545,500 197,023,000,000 Rls. 6,024,241 $
94 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 351,108 194,299,208,269 Rls. 5,973,229 $
95 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي جمهوري كره 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 8,819,840 191,404,257,666 Rls. 5,900,763 $
96 4 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 663,099 181,795,832,197 Rls. 5,593,954 $
97 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 85171210 گوشي تلفن همراه . 2,698 178,950,913,345 Rls. 5,072,171 $
98 11 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 84189990 سايرا جزا وقطعات يخچالها,فريزرهاووساير تجهيزات سردكننده يامنجمدكننده به رديفهاي 84189100و84189910 630,510 178,057,404,909 Rls. 4,886,365 $
99 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني جمهوري كره 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 32,368 177,390,558,925 Rls. 5,057,231 $
100 6 1396 شهيدرجايي جمهوري كره 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 805,365 176,640,162,077 Rls. 5,443,964 $
مجموع کل
40,340,580,783,709 ريال
مجموع کل
1,181,843,167 دلار