آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84833000 پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing) 1,670 839,090,070 Rls. 23,998 $
102 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 3,500 821,870,696 Rls. 24,875 $
103 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 92011000 پيانو با سيم يازه عمودي 6,483 803,274,480 Rls. 24,820 $
104 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 548 772,622,249 Rls. 21,439 $
105 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,729 751,934,232 Rls. 22,758 $
106 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 1,141 748,635,615 Rls. 21,411 $
107 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 9,210 746,861,925 Rls. 23,025 $
108 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 9,101 744,477,999 Rls. 21,823 $
109 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 2,783 713,416,000 Rls. 22,000 $
110 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 829 702,538,431 Rls. 19,494 $
111 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 24,404 694,843,564 Rls. 20,949 $
112 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 4,663 688,326,750 Rls. 21,150 $
113 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 11,441 666,853,870 Rls. 20,560 $
114 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 7,400 666,721,500 Rls. 18,500 $
115 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 1,147 632,682,000 Rls. 18,000 $
116 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40169990 سايرا شياا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده غيرا سنفجي غيرمذکور درجاي ديگر 8,354 602,856,320 Rls. 16,720 $
117 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 27101910 روغن موتور 8,010 583,659,600 Rls. 16,400 $
118 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 4,080 540,117,200 Rls. 16,660 $
119 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8,639 537,143,261 Rls. 15,019 $
120 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82089000 کاردوتيغه هاي برنده, برا ي ماشين هاياوسائل مکانيکي که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 5,343 519,948,702 Rls. 16,029 $
121 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85111000 شمع هاي جرقه زن 84 454,398,680 Rls. 14,003 $
122 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,118 441,223,630 Rls. 13,557 $
123 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 4,497 440,658,470 Rls. 12,055 $
124 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 5,737 437,666,988 Rls. 13,492 $
125 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84842010 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 2,410 436,092,318 Rls. 12,669 $
126 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 925 391,313,629 Rls. 12,059 $
127 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 313 381,833,021 Rls. 11,767 $
128 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 4,488 367,902,160 Rls. 11,348 $
129 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089110 رادياتورها وقطعات مربوطه برا ي سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتور کشاورزي 326 365,777,883 Rls. 9,935 $
130 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 1,927 349,990,232 Rls. 10,754 $
131 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85392940 لامپ خودرو براي ولتاژ حداكثر 100 ولت 2,890 330,294,960 Rls. 10,188 $
132 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 4,630 325,817,316 Rls. 10,044 $
133 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 247 314,256,570 Rls. 8,720 $
134 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,739 310,896,367 Rls. 8,555 $
135 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 945 308,932,160 Rls. 8,630 $
136 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 2,800 302,727,600 Rls. 8,400 $
137 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 373 301,815,787 Rls. 9,304 $
138 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 5,725 297,594,830 Rls. 9,175 $
139 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 420 297,129,300 Rls. 9,165 $
140 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39211100 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا ز پليمرهاي ا ستيرن 3,287 296,204,541 Rls. 8,219 $
141 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 387 295,164,593 Rls. 7,913 $
142 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82141090 ساير مصنوعات چاقو سازي به غير از مدادتراش وتيغه آن 3,000 294,831,000 Rls. 9,000 $
143 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,978 294,405,916 Rls. 8,054 $
144 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,264 292,368,008 Rls. 8,984 $
145 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 2,391 286,760,760 Rls. 8,840 $
146 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات