آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه ويژه بوشهر1)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 144,024 43,349,821,606 Rls. 1,231,575 $
2 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 142,600 42,456,966,710 Rls. 1,161,486 $
3 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 154,288 41,594,573,620 Rls. 1,278,005 $
4 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87088021 ----سيبك فرمان براي سواري، وانت وتراكتوركشاورزي 124,649 41,459,493,150 Rls. 1,278,185 $
5 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 133,565 41,273,976,326 Rls. 1,123,089 $
6 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 259,917 34,013,797,950 Rls. 1,048,191 $
7 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 207,185 27,744,318,987 Rls. 817,404 $
8 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 90,863 25,588,833,606 Rls. 728,010 $
9 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 186,812 25,033,220,750 Rls. 770,490 $
10 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 166,802 21,534,574,545 Rls. 658,449 $
11 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 55,750 19,478,711,110 Rls. 538,110 $
12 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019420 ک ک ک تراكتور كشاورزي با قدرت کمتر از 120 اسب بخار 69,402 18,536,231,018 Rls. 568,168 $
13 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 64,902 17,780,819,490 Rls. 526,730 $
14 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 54,718 17,433,183,556 Rls. 537,885 $
15 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 67,033 13,044,454,012 Rls. 365,196 $
16 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,504 10,910,233,149 Rls. 302,734 $
17 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 38,942 10,368,329,854 Rls. 315,896 $
18 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 3,866 10,130,419,940 Rls. 289,730 $
19 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 2,795 9,873,471,576 Rls. 295,436 $
20 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 4,419 8,606,099,712 Rls. 261,496 $
21 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 26,580 8,604,494,777 Rls. 265,662 $
22 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 28,546 7,951,182,490 Rls. 242,252 $
23 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 73,158 7,113,606,552 Rls. 219,258 $
24 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 30,750 7,006,055,094 Rls. 214,955 $
25 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 55,500 7,002,624,522 Rls. 212,775 $
26 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 93,846 6,918,550,430 Rls. 206,461 $
27 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019020 تراكتور شاليزار ضد آب با چرخهاي مخصوص لاستيكي وقدرت كمتر از 45 اسب بخار 27,938 6,828,284,790 Rls. 210,522 $
28 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 163,650 6,696,713,660 Rls. 198,380 $
29 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 71,596 5,542,887,062 Rls. 170,838 $
30 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 11,900 5,512,324,538 Rls. 169,934 $
31 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 58,283 5,475,600,108 Rls. 168,823 $
32 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 4,636 5,433,559,714 Rls. 167,440 $
33 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84081000 موتورهاي پيستوني درون سوز ترا کمي - احترا قي برا ي بحرکت درآوردن وسايط نقليه آبي 22,110 5,280,206,000 Rls. 149,789 $
34 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 15,175 5,118,278,759 Rls. 155,672 $
35 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87019110 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 14,277 4,102,302,086 Rls. 120,862 $
36 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 13,450 4,047,014,400 Rls. 124,800 $
37 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 46,022 3,878,388,800 Rls. 119,600 $
38 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 30,081 3,853,157,840 Rls. 116,621 $
39 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84138200 بالابرهاي آبگونها 47,844 3,644,939,850 Rls. 103,350 $
40 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87034010 --- با حجم موتور پ?ستون? درونسوز جرقه­ا? احتراق? 2500 cc و کمتر 4,000 3,570,380,000 Rls. 110,000 $
41 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 16,208 3,502,404,924 Rls. 108,076 $
42 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 26,850 3,441,578,730 Rls. 92,270 $
43 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 46,615 3,359,915,970 Rls. 93,230 $
44 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84294012 ک ک ک ک مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر 41,600 3,240,200,000 Rls. 100,000 $
45 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39172900 لوله وشيلنگ هاي سخت ا زسايرموا دپلاستيکي 29,440 3,205,044,480 Rls. 88,320 $
46 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84335990 سايرماشينهابرا ي بردا شت غير مذكور درجاي ديگر 1,526 3,074,084,459 Rls. 94,765 $
47 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 24,543 3,073,448,020 Rls. 94,690 $
48 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84294012 ک ک ک ک مستعمل با سال ساخت پنج سال و كمتر 25,000 2,950,714,240 Rls. 88,960 $
49 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 28,872 2,830,798,051 Rls. 77,322 $
50 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 25,670 2,789,087,107 Rls. 77,995 $
51 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,266 2,711,479,797 Rls. 83,592 $
52 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84678900 ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, باموتورغيربرقي,که درجاي ديگرمذکورنباشد 2,014 2,612,904,420 Rls. 72,502 $
53 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 62,480 2,611,803,672 Rls. 75,876 $
54 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 36,171 2,602,539,621 Rls. 79,576 $
55 12 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 73051100 لوله ا زآهن ياا زفولاد,جوش دا ده شده ا زدرا زا باقوس (ِِِِ ARC )ا لکتريکي غوطه ور براي استفاده در خطوط نفت وگاز , بامقطع مدور وقطر خارجي بيش از 6/406 51,500 2,312,500,534 Rls. 61,807 $
56 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84089010 ساير موتورهاي ديزل ونيمه ديزل با قدرت تا 150 اسب بخار 11,000 2,256,645,000 Rls. 69,000 $
57 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 7,233 2,171,992,000 Rls. 61,617 $
58 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,446 2,128,473,977 Rls. 59,060 $
59 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 22,754 1,864,965,404 Rls. 57,032 $
60 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87089311 کلاچ برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,705 1,857,650,723 Rls. 57,247 $
61 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 22,980 1,843,011,480 Rls. 56,630 $
62 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 3,671 1,727,979,435 Rls. 53,261 $
63 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 3,691 1,691,276,471 Rls. 46,182 $
64 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 19,248 1,659,185,184 Rls. 51,154 $
65 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,004 1,516,779,874 Rls. 46,742 $
66 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39204990 سايرصفحه هاوورق هامستحکم نشده ا زپليمرهاي کلروروينيل غيرا سفنجي باكمتراز6%وزني پلاستي سايزر 23,350 1,514,807,900 Rls. 46,700 $
67 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 22,315 1,496,443,900 Rls. 44,630 $
68 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 96081020 قلم نوك ساچمه اي با جوهر مايع (روا ن نويس ) 3,014 1,484,295,920 Rls. 45,865 $
69 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 19,328 1,469,325,333 Rls. 45,324 $
70 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84251900 قرقره هاي طناب دا ربالاکشنده وچرخهاي بالاکشنده, غيرمذکوردرجاي ديگر 22,427 1,426,465,510 Rls. 43,898 $
71 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87013020 ---تراكتور كشاورزي با قدرت بيشتر از 110 قوه اسب بخار 3,510 1,423,795,170 Rls. 39,815 $
72 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 27101910 روغن موتور 25,498 1,401,318,656 Rls. 41,512 $
73 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,666 1,377,735,046 Rls. 42,457 $
74 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85122010 دستگاههاي روشنائي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي سوا ري سوا ري کار و وا نت 697 1,369,602,654 Rls. 42,224 $
75 4 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 19,150 1,369,014,350 Rls. 42,130 $
76 5 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 6,050 1,368,261,502 Rls. 41,949 $
77 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099120 رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي 8,470 1,361,330,156 Rls. 36,840 $
78 8 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 17,653 1,349,692,000 Rls. 38,300 $
79 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 48102900 سايرکاغذا ندوده برا ي نوشتن بابيش ا ز10 %وزن کل ا لياف آن ا زا لياف حاصل ا زيک فرآيندمکانيکي 41,043 1,346,193,756 Rls. 41,529 $
80 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 1,086 1,229,437,573 Rls. 37,886 $
81 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 379 1,227,857,424 Rls. 37,845 $
82 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84131100 تلمبه هاي توزيع سوخت ياموا د روا ن کننده مورد استفاده درجايگاه توزيع بنزين يادرتعميرگاه 17,714 1,208,732,000 Rls. 34,300 $
83 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 40101200 تسمه نقاله ... ا زکائوچوي ولکانيزه مستحکم شده فقط با موا دنسجي 227 1,156,355,248 Rls. 35,650 $
84 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 7,225 1,136,969,400 Rls. 35,070 $
85 10 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 3,346 1,031,257,710 Rls. 29,494 $
86 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 27101990 ساير فرآورده هايي غيرمذکور که دا را ي 70% وزني يابيشترنفت ياروغن هاي معدني قيري 8,304 1,029,403,174 Rls. 31,737 $
87 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 85022090 مجموعه مولدهاي داراي موتور پيستوني جرقه اي-احتراقي بجزمولدگازي توليد همزمان برق وگرما 9,134 1,028,716,225 Rls. 31,703 $
88 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,809 1,019,927,545 Rls. 27,611 $
89 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,040 1,014,388,039 Rls. 31,267 $
90 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 14,350 1,011,703,700 Rls. 28,700 $
91 9 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 82079000 ا بزارهاي تعويضي براي ابزار آلات دستي يا ماشين ابزار ،که درجاي ديگر گفته نشده ا ست. 6,468 1,007,132,733 Rls. 28,653 $
92 3 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84138200 بالابرهاي آبگونها 8,880 1,006,448,875 Rls. 31,016 $
93 7 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87032329 ---- ساير وسايل نقليه ، داراي موتور پيستوني درونسوز تناوبي جرقه اي - احتراقي با حجم سيلندر 2000 سي سي اما از 2500 سي سي بيشتر نباشد غير ازآمبولانس ونوع هيبريدي 1,500 1,005,942,000 Rls. 30,100 $
94 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 4,930 985,000,500 Rls. 30,375 $
95 11 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,804 964,843,381 Rls. 26,151 $
96 6 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84821000 بلبرينگ. 12,782 925,470,484 Rls. 28,120 $
97 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 5,355 865,614,000 Rls. 26,700 $
98 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 37079020 تونر و دولوپر به صورت پودر جهت دستگاهکهاي فتوكپي و پرينتر 2,650 865,445,840 Rls. 26,680 $
99 2 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 530 861,617,171 Rls. 26,563 $
100 1 1396 منطقه ويژه بوشهر1 ژاپن 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 568 850,236,661 Rls. 26,242 $
مجموع کل
698,019,327,248 ريال
مجموع کل
20,626,201 دلار