آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (منطقه آزاد حسن رود)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 21,176 15,318,038,857 Rls. 469,072 $
2 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 11,977 7,399,207,462 Rls. 218,836 $
3 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 10,250 7,159,020,727 Rls. 194,078 $
4 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,250 5,556,712,317 Rls. 167,333 $
5 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 9,124 5,335,497,080 Rls. 163,814 $
6 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 7,213 4,904,499,704 Rls. 132,797 $
7 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 3,562 3,918,749,966 Rls. 108,685 $
8 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,228 3,878,229,170 Rls. 107,526 $
9 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 16,589 3,824,556,929 Rls. 117,137 $
10 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,936 3,340,640,188 Rls. 101,262 $
11 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,775 3,014,905,475 Rls. 85,775 $
12 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,861 2,969,694,068 Rls. 82,365 $
13 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 27101950 روغن صنعتي 26,340 2,965,561,010 Rls. 88,613 $
14 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 4,489 2,509,471,868 Rls. 77,226 $
15 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 4,317 2,489,019,971 Rls. 71,615 $
16 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84821000 بلبرينگ. 3,652 2,486,169,227 Rls. 67,641 $
17 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 4,776 2,473,275,280 Rls. 74,857 $
18 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84821000 بلبرينگ. 3,021 2,451,433,039 Rls. 65,982 $
19 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,987 2,436,378,496 Rls. 65,966 $
20 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 27101950 روغن صنعتي 14,030 2,426,947,765 Rls. 74,617 $
21 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,776 2,410,351,544 Rls. 70,328 $
22 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,657 2,172,964,008 Rls. 64,207 $
23 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,266 2,142,356,750 Rls. 65,830 $
24 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 2,441 2,071,551,900 Rls. 63,626 $
25 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,192 2,070,991,950 Rls. 61,350 $
26 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7,221 1,978,238,178 Rls. 58,587 $
27 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 3,551 1,871,042,691 Rls. 56,490 $
28 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 1,931 1,825,781,662 Rls. 55,798 $
29 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 2,642 1,787,567,310 Rls. 48,085 $
30 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,737 1,604,573,372 Rls. 43,163 $
31 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 2,567 1,590,324,923 Rls. 42,637 $
32 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 2,520 1,572,759,463 Rls. 48,157 $
33 6 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,404 1,570,950,015 Rls. 47,424 $
34 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,843 1,534,880,431 Rls. 41,423 $
35 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 1,774 1,532,826,336 Rls. 41,150 $
36 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 2,116 1,529,685,460 Rls. 41,283 $
37 12 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 3,740 1,262,787,512 Rls. 33,985 $
38 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 1,609 1,157,231,324 Rls. 31,564 $
39 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,521 1,030,030,659 Rls. 28,581 $
40 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 1,935 981,378,009 Rls. 27,231 $
41 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 1,302 770,765,921 Rls. 21,035 $
42 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 916 646,719,855 Rls. 17,945 $
43 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,208 579,072,618 Rls. 16,389 $
44 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 38200000 فرآوردهکهاي ضديخ و مايعات آمادهکشده براي ذوب يخ (Anti freezing fluids) preparation preparedicing and 5,402 561,200,810 Rls. 17,258 $
45 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 536 491,982,336 Rls. 13,824 $
46 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 485 375,601,842 Rls. 10,659 $
47 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 693 345,434,991 Rls. 9,519 $
48 5 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84821000 بلبرينگ. 460 335,505,907 Rls. 10,273 $
49 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 527 309,992,542 Rls. 8,480 $
50 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 635 305,775,002 Rls. 8,810 $
51 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 28539020 ک ک ک ساير 3,150 274,946,000 Rls. 8,200 $
52 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84821000 بلبرينگ. 63 273,340,536 Rls. 7,581 $
53 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 558 268,955,924 Rls. 7,412 $
54 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 38190010 مايع ترمز آماده 1,536 256,778,194 Rls. 7,215 $
55 4 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 38190010 مايع ترمز آماده 1,800 249,561,600 Rls. 7,680 $
56 11 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 144 126,915,488 Rls. 3,472 $
57 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 27101950 روغن صنعتي 152 113,600,088 Rls. 3,192 $
58 7 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 540 103,004,160 Rls. 3,072 $
59 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 79 65,789,346 Rls. 1,867 $
60 9 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70071110 شيشه ا يمني ا ب دا ده درا ندا زه وشکل مناسب برا ي نصب دروسائل نقليه زميني 144 64,487,268 Rls. 1,812 $
61 8 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 70091000 آينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني,ا زشيشه. 72 61,651,346 Rls. 1,754 $
62 10 1396 منطقه آزاد حسن رود ژاپن 84133090 تلمبه هاي سوخت مواد روان کننده يا ابگونهاي سردکننده موتور پيستوني درون سوزبجز پمپ انژکتور 83 51,929,559 Rls. 1,431 $
مجموع کل
127,189,293,429 ريال
مجموع کل
3,694,976 دلار