آمار کل " واردات از" کشور (ژاپن) گمرک (آبادان)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 151,730 19,299,942,184 Rls. 517,438 $
2 8 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 93,976 10,003,145,934 Rls. 295,998 $
3 7 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 90,970 9,043,237,728 Rls. 275,316 $
4 9 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 77,378 8,163,588,689 Rls. 238,193 $
5 5 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 70,250 7,009,360,110 Rls. 215,739 $
6 8 1396 آبادان ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 43,720 5,532,475,619 Rls. 162,629 $
7 10 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 42,033 4,826,704,473 Rls. 140,222 $
8 10 1396 آبادان ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 26,354 3,682,431,138 Rls. 106,979 $
9 6 1396 آبادان ژاپن 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 33,700 3,374,396,998 Rls. 102,809 $
10 12 1396 آبادان ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 10,000 2,240,329,490 Rls. 60,064 $
11 6 1396 آبادان ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 16,755 2,188,209,918 Rls. 66,669 $
12 7 1396 آبادان ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 16,755 2,186,207,776 Rls. 66,608 $
13 7 1396 آبادان ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 16,720 1,910,634,264 Rls. 58,212 $
14 5 1396 آبادان ژاپن 40118090 ک ک ک سا?ر 12,685 1,544,444,640 Rls. 47,536 $
15 8 1396 آبادان ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 10,100 1,363,272,353 Rls. 41,423 $
16 12 1396 آبادان ژاپن 40118010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 9,628 1,354,323,700 Rls. 36,550 $
17 6 1396 آبادان ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 8,720 996,508,742 Rls. 30,361 $
18 12 1396 آبادان ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 7,000 879,007,094 Rls. 23,567 $
19 5 1396 آبادان ژاپن 40112010 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود با سايز 5/22 R 80315 7,040 706,682,130 Rls. 21,714 $
20 5 1396 آبادان ژاپن 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 2,960 657,474,090 Rls. 20,202 $
21 12 1396 آبادان ژاپن 40118090 ک ک ک سا?ر 3,578 398,256,392 Rls. 10,748 $
22 9 1396 آبادان ژاپن 40118010 ک ک ک دارا? تول?د داخل? مشابه 3,682 389,382,546 Rls. 11,046 $
مجموع کل
87,750,016,008 ريال
مجموع کل
2,550,023 دلار