آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
  [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 10 1396 کيش چين 61109000 پيراهن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند,کشباف, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 45 22,670,340 Rls. 629 $
202 8 1396 کيش چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 252 21,123,900 Rls. 630 $
203 11 1396 کيش چين 65070000 نوار داخلي، آستر، روپوش، اسكلت كلاه، آفتابگير و بند زير چانه، براي كلاه. 55 20,104,700 Rls. 550 $
204 12 1396 کيش چين 62021300 پالتوونيم پالتوومانتو,باراني ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 18 19,970,440 Rls. 534 $
205 10 1396 کيش چين 62011900 پالتوونيم پالتو,ردا, شنل, مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 31 18,806,200 Rls. 534 $
206 7 1396 کيش چين 67041900 ريش, ا بروومژه مصنوعي,غيره, ا زا لياف سنتتيک. 70 17,351,150 Rls. 511 $
207 5 1396 کيش چين 76052900 مفتول ا زآلياژه هاي آلومينيوم بابزرگترين بعدسطح مقطع عرضي7ميليمترياکمتر. 140 13,736,100 Rls. 420 $
208 11 1396 کيش چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 90 13,115,575 Rls. 359 $
209 6 1396 کيش چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 420 11,404,130 Rls. 351 $
210 12 1396 کيش چين 61102000 پ?راهن ?قه اسک? پواوور ازپنبه 6 9,985,220 Rls. 267 $
211 12 1396 کيش چين 61046200 شلوار، شلوار سرهم دارا? بند وپ?ش بند ، ن?م شلوار وشلوار خ?ل? کوتاه (Short) زنانه ?ا دخترانه کشباف ?ا قلاب باف از پنبه 14 9,985,220 Rls. 267 $
212 12 1396 کيش چين 61029000 پالتو،نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار، آنورا ک; بادگيروهمانند;زنانه يادخترا نه کشباف; از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 13 8,202,145 Rls. 219 $
213 5 1396 کيش چين 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 90 8,177,250 Rls. 250 $
214 7 1396 کيش چين 84189910 ا جزا ء و قطعات چيلرهاي جذبي 65 8,039,221 Rls. 242 $
215 12 1396 کيش چين 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 6 6,602,472 Rls. 176 $
216 5 1396 کيش چين 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 89 5,821,490 Rls. 178 $
217 10 1396 کيش چين 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 30 2,721,675 Rls. 75 $
218 7 1396 کيش چين 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 25 2,121,375 Rls. 62 $
مجموع کل
219,938,603 ريال
مجموع کل
6,254 دلار