آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 4 1396 کيش چين 84159070 ک ک ک فن کويل 6,116 986,820,966 Rls. 30,416 $
102 6 1396 کيش چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 6,320 973,112,448 Rls. 29,568 $
103 5 1396 کيش چين 53092900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, دا را ي کمترا ز85%کتان, چاپ شده, رنگرزي شده, رنگ شده 3,992 972,679,906 Rls. 29,643 $
104 5 1396 کيش چين 52111100 ک ک ساده باف 4,064 953,904,072 Rls. 29,208 $
105 8 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 538 939,431,610 Rls. 27,041 $
106 3 1396 کيش چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 13,260 860,414,880 Rls. 26,520 $
107 4 1396 کيش چين 85258090 ک ک ک ساير 650 850,162,358 Rls. 26,167 $
108 5 1396 کيش چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 150 828,852,390 Rls. 25,511 $
109 12 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 372 800,089,248 Rls. 21,384 $
110 10 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 403 788,313,136 Rls. 22,045 $
111 11 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 361 757,817,064 Rls. 20,507 $
112 8 1396 کيش چين 91022900 ساعت مچي غيربرقي ,حتي بايک زمان شمارغيربرقي بدون كوك خودكار ،غيرازرد يف 91012900 297 736,553,510 Rls. 21,967 $
113 4 1396 کيش چين 53091900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, داراي حداقل 85%وزني کتان،چاپ شده، رنگرزي شده، رنگ شده 2,835 668,275,728 Rls. 20,502 $
114 5 1396 کيش چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 3,700 645,149,232 Rls. 19,656 $
115 3 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 400 624,033,200 Rls. 19,234 $
116 9 1396 کيش چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 4,763 607,374,720 Rls. 17,280 $
117 4 1396 کيش چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 1,708 571,004,190 Rls. 17,562 $
118 6 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 332 560,644,000 Rls. 16,776 $
119 5 1396 کيش چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 2,950 559,774,000 Rls. 17,200 $
120 5 1396 کيش چين 85081900 ساير جاروبرقي به قدرت بيش از 1500وات وظرفيت 20ليتر . 4,200 543,602,400 Rls. 16,752 $
121 6 1396 کيش چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 1,960 541,473,348 Rls. 16,666 $
122 5 1396 کيش چين 58011000 پارچه هاي مخمل وپلوش تاروپودباف وپارچه هاي شنيل ا زپشم ياا زموي نرم (کرک )حيوا ن. 4,068 531,851,815 Rls. 16,285 $
123 5 1396 کيش چين 84242000 پيستوله هاي مخصوص پاشيدن بصورت ذرا ت ريزووسايل همانند 4,700 499,682,700 Rls. 15,300 $
124 3 1396 کيش چين 85102090 ساير ماشينهاي موزني بجزماشين موزني حيوا ن 3,606 492,889,248 Rls. 15,192 $
125 8 1396 کيش چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 7,057 465,942,670 Rls. 13,658 $
126 9 1396 کيش چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 1,656 445,788,911 Rls. 13,007 $
127 6 1396 کيش چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 872 444,808,794 Rls. 13,554 $
128 5 1396 کيش چين 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 1,558 427,055,349 Rls. 13,058 $
129 1 1396 کيش چين 62033900 ژا کت وژا کت ورزشي,مردا نه ياپسرا نه, ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 650 421,694,000 Rls. 13,000 $
130 6 1396 کيش چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 3,987 392,583,942 Rls. 11,961 $
131 2 1396 کيش چين 52114200 پارچه تاروپود باف موسوم به" دنيم", ا زنخهاي رنگارنگ, داراي کمترا ز85 %پنبه, كه عمدتاً ... بوزن مترمربع بيش از200گرم 1,522 390,474,731 Rls. 12,037 $
132 6 1396 کيش چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,620 386,375,140 Rls. 11,740 $
133 11 1396 کيش چين 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 765 386,119,902 Rls. 10,563 $
134 11 1396 کيش چين 85109000 ا جزا ء و قطعات ريش ترا ش وماشين موزني توا م شده با موتور برقي 7 355,890,000 Rls. 10,000 $
135 6 1396 کيش چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 1,800 355,438,800 Rls. 10,800 $
136 8 1396 کيش چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 3,400 349,418,340 Rls. 10,242 $
137 10 1396 کيش چين 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 424 329,720,552 Rls. 9,288 $
138 2 1396 کيش چين 22071090 الكل اتيليك تقليب نشده بالاترا ز 80درصد حجمي ا لکل به غيرا ز100 درصد خالص 19,933 323,603,995 Rls. 9,977 $
139 3 1396 کيش چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 2,296 322,887,450 Rls. 9,950 $
140 5 1396 کيش چين 63023100 شستنيهاي رختخوا ب ا زپنبه (باستثناءچاپ شده, کشباف ياقلاب باف ). 3,285 321,223,725 Rls. 9,855 $
141 10 1396 کيش چين 61013000 پالتوونيم پالتو ،ردا ، شنل وشنل باشلق دار انورا ک وژاکت اسکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي به استثناي اشياء مشمول شماره 6103 434 314,734,980 Rls. 8,733 $
142 12 1396 کيش چين 61091000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زپنبه 335 291,619,369 Rls. 7,794 $
143 9 1396 کيش چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 828 283,780,440 Rls. 8,280 $
144 1 1396 کيش چين 94051090 ---لوستر وساير وسايل روشنايي برقي غير از ديودهاي نورافشار (LED) براي اويختن ونصب كردن به سقف يا ديوار ، باستثناي انواعي كه در فضاي باز ومعابرعمومي استفاده ميگردد. 1,455 283,026,600 Rls. 8,730 $
145 8 1396 کيش چين 22071010 ا تانول (ا لکل ا تيليک, هيدروا کسيد)100درصد خالص 16,948 274,481,028 Rls. 7,974 $
146 1 1396 کيش چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,712 263,769,120 Rls. 8,136 $
147 5 1396 کيش چين 39209400 صفحه, ورق, ...ا زرزين هاي فنوليک, مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 2,340 260,200,980 Rls. 7,956 $
148 10 1396 کيش چين 61102000 پ?راهن ?قه اسک? پواوور ازپنبه 390 252,022,015 Rls. 6,996 $
149 3 1396 کيش چين 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 2,127 241,574,025 Rls. 7,445 $
150 2 1396 کيش چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 190 239,224,480 Rls. 7,375 $
151 5 1396 کيش چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 1,650 228,913,000 Rls. 7,000 $
152 1 1396 کيش چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 2,667 216,144,140 Rls. 6,667 $
153 10 1396 کيش چين 62021300 پالتوونيم پالتوومانتو,باراني ،ردا, شنل وشنل باشلق دا ر,زنانه يادخترا نه ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 200 207,467,960 Rls. 5,757 $
154 2 1396 کيش چين 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 1,583 205,403,748 Rls. 6,332 $
155 1 1396 کيش چين 62063000 پيرا هن, بلوز,بلوزشميزه, زنانه يادخترا نه ا زپنبه:. 286 194,628,000 Rls. 6,000 $
156 8 1396 کيش چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 552 189,567,360 Rls. 5,760 $
157 12 1396 کيش چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 140 185,808,000 Rls. 4,966 $
158 10 1396 کيش چين 62034200 شلوار،شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 221 170,702,560 Rls. 4,765 $
159 10 1396 کيش چين 62011300 پالتوونيم پالتو,ردا,باراني ، شنل وشنل باشلق دا ر,مردا نه ياپسرا نه ا زا لياف سنتتيك يامصنوعي 125 160,827,100 Rls. 4,479 $
160 2 1396 کيش چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 1,561 152,924,583 Rls. 4,714 $
161 4 1396 کيش چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 2,300 149,484,474 Rls. 4,600 $
162 2 1396 کيش چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 594 141,280,805 Rls. 4,356 $
163 10 1396 کيش چين 61019000 پالتو، نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار ، آنورا ک وژا کت ا سکي,بادگير,همانندمردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ا زساير موا دنسجي با استثناي اشياء مشمول شماره 6103 214 136,807,160 Rls. 3,796 $
164 10 1396 کيش چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 875 127,011,500 Rls. 3,500 $
165 5 1396 کيش چين 82057000 گيره, قيدوهمانند. 1,900 125,737,150 Rls. 3,850 $
166 6 1396 کيش چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 110 119,768,500 Rls. 3,639 $
167 10 1396 کيش چين 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 136 112,369,202 Rls. 3,164 $
168 11 1396 کيش چين 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 515 107,834,300 Rls. 2,950 $
169 12 1396 کيش چين 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 152 107,697,730 Rls. 2,878 $
170 2 1396 کيش چين 73181510 پيچهاو پيچهاي مهره خورحتي بامهره هايا وا شرهاي مربوط ا زجنس استنلس استيل ،حديدشده 934 106,043,091 Rls. 3,269 $
171 7 1396 کيش چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 1,138 102,347,712 Rls. 3,046 $
172 3 1396 کيش چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 152 97,777,295 Rls. 3,014 $
173 1 1396 کيش چين 34060000 انواع شمع و اشياء همانند. 1,287 95,963,200 Rls. 2,960 $
174 5 1396 کيش چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 910 89,159,070 Rls. 2,730 $
175 8 1396 کيش چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 154 81,364,275 Rls. 2,385 $
176 12 1396 کيش چين 61034200 شلواروشلوارسرهم داراي بند وپيش بند, نيم شلوار و شلوارخيلي کوتاه, مردا نه ياپسرا نه, کشباف ياقلاب باف ازپنبه 110 80,594,990 Rls. 2,154 $
177 5 1396 کيش چين 85447010 کابل ا لياف ا پتيکي آماده شده برا ي مصرف ،داراي اتصالات ،متشکل از الياف منفردا غلاف دارشده 535 69,753,300 Rls. 2,140 $
178 8 1396 کيش چين 85299040 اجزاء و قطعات غيرالکتريکي و غير الکترونيکي مورد مصرف در نمايشگرهاي رديف 8528 57 67,060,000 Rls. 2,000 $
179 6 1396 کيش چين 96132000 فندک جيبي,گازي, قابل پرکردن. 90 66,338,000 Rls. 2,000 $
180 5 1396 کيش چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 629 65,607,216 Rls. 2,013 $
181 12 1396 کيش چين 62052000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 79 64,374,102 Rls. 1,721 $
182 12 1396 کيش چين 62034200 شلوار،شلوار سر هم داراي بند وپيش بند، نيم شلوار وشلوار، شلوار خيلي كوتاه مردا نه ياپسرا نه ا زپنبه. 74 59,198,090 Rls. 1,582 $
183 1 1396 کيش چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 898 58,226,320 Rls. 1,796 $
184 10 1396 کيش چين 61099000 تي شرت وزيرپوش چسبان وهمانند,کشباف ياقلاب باف , ا زسايرموا دنسجي,غيرمذکوردرجاي ديگر 71 57,990,926 Rls. 1,609 $
185 7 1396 کيش چين 82142000 ا بزا رهاومجموعه هاي مانيکورياپديکور(ا زجمله سوهان ناخن ) ومجموعه اين ابزارها 400 54,307,200 Rls. 1,600 $
186 5 1396 کيش چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 510 53,932,350 Rls. 1,650 $
187 4 1396 کيش چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 276 53,811,720 Rls. 1,656 $
188 6 1396 کيش چين 67029000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از ساير مواد 531 52,285,446 Rls. 1,593 $
189 6 1396 کيش چين 73239290 سايرا شيا سرميزآشپزخانه خانه دا ري... ا زچدن لعاب دا ده شده 426 44,736,386 Rls. 1,363 $
190 8 1396 کيش چين 95064090 سايرا شيا و ا دوا ت برا ي تنيس روي ميزبجز را کت 459 44,213,040 Rls. 1,296 $
191 10 1396 کيش چين 61103000 پيرا هن يقه اسکي,پولوور,كارديگان ، جليقه ها وهمانند، کشباف، از الياف سنتتيک يامصنوعي 43 43,623,230 Rls. 1,210 $
192 8 1396 کيش چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 86 43,521,940 Rls. 1,298 $
193 10 1396 کيش چين 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 170 43,183,910 Rls. 1,190 $
194 11 1396 کيش چين 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 146 37,307,012 Rls. 1,021 $
195 7 1396 کيش چين 67049000 کلاه گيس, ريش, ا برو مژه مصنوعي,ازساير مواد , که درجاي ديگرگفته نشده ا ست. 150 35,820,750 Rls. 1,050 $
196 5 1396 کيش چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 355 34,713,675 Rls. 1,065 $
197 5 1396 کيش چين 39259000 سايرلوا زم براي ساختمان که درجاي ديگرمذکور نباشد ,ا ز موا د پلاستيکي 504 32,966,640 Rls. 1,008 $
198 10 1396 کيش چين 61029000 پالتو،نيم پالتو ، ردا ، شنل ، شنل با شلق دار، آنورا ک; بادگيروهمانند;زنانه يادخترا نه کشباف; از ساير مواد نسجي اشياء مشمول شماره 6104 48 31,944,570 Rls. 886 $
199 5 1396 کيش چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 310 25,738,835 Rls. 787 $
200 12 1396 کيش چين 61071100 ک ک از پنبه 43 23,689,425 Rls. 633 $
مجموع کل
30,975,336,495 ريال
مجموع کل
923,389 دلار