آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (کيش)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 537,003 121,760,425,521 Rls. 3,719,769 $
2 2 1396 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 469,414 106,185,228,933 Rls. 3,273,522 $
3 4 1396 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 366,145 83,312,199,693 Rls. 2,561,219 $
4 3 1396 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 361,772 82,675,041,844 Rls. 2,547,896 $
5 12 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 292,640 81,316,258,421 Rls. 2,191,226 $
6 11 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 331,395 79,746,866,641 Rls. 2,173,789 $
7 5 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 370,080 78,313,914,027 Rls. 2,390,100 $
8 9 1396 کيش چين 54074300 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 340,609 77,518,232,028 Rls. 2,193,715 $
9 8 1396 کيش چين 54074300 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 174,160 38,853,151,725 Rls. 1,130,689 $
10 4 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 152,420 34,920,220,358 Rls. 1,074,177 $
11 10 1396 کيش چين 54074300 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 143,900 34,331,551,038 Rls. 955,344 $
12 1 1396 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 145,524 33,503,299,780 Rls. 1,032,968 $
13 9 1396 کيش چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 170,859 32,437,565,664 Rls. 920,528 $
14 6 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 143,760 30,360,010,569 Rls. 920,271 $
15 7 1396 کيش چين 54074300 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 112,560 25,880,122,862 Rls. 768,829 $
16 11 1396 کيش چين 54074300 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 107,920 25,324,209,106 Rls. 692,789 $
17 4 1396 کيش چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 384,774 23,371,778,333 Rls. 718,604 $
18 6 1396 کيش چين 54075200 پارچه هاي تاروپودباف, رنگرزي شده, ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره 97,446 22,069,616,353 Rls. 670,585 $
19 3 1396 کيش چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 344,614 21,464,243,883 Rls. 661,500 $
20 5 1396 کيش چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 528,880 21,425,204,565 Rls. 654,755 $
21 2 1396 کيش چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 286,726 17,123,319,970 Rls. 527,872 $
22 9 1396 کيش چين 84713020 ماشين هاي خودکار دا ده پردا زي شخصي( pc)کيفي (note book) 5,800 15,713,360,450 Rls. 447,050 $
23 2 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 64,190 14,171,523,604 Rls. 436,806 $
24 9 1396 کيش چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 2,830 13,260,618,504 Rls. 372,604 $
25 11 1396 کيش چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 1,515 12,518,430,750 Rls. 351,750 $
26 11 1396 کيش چين 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 96,300 11,796,104,547 Rls. 321,804 $
27 10 1396 کيش چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 162,782 11,724,683,250 Rls. 325,564 $
28 11 1396 کيش چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 156,302 11,443,743,088 Rls. 312,604 $
29 9 1396 کيش چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 158,600 11,207,353,143 Rls. 316,219 $
30 3 1396 کيش چين 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 42,600 10,205,746,860 Rls. 314,565 $
31 5 1396 کيش چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 42,600 9,797,700,000 Rls. 300,000 $
32 2 1396 کيش چين 64029900 کفش, که درجاي ديگرگفته نشده, قوزک پارا نميپوشاند,ا زکائوچوياپلاستيک. 19,550 9,706,542,616 Rls. 299,240 $
33 10 1396 کيش چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 12,960 8,768,811,720 Rls. 244,180 $
34 2 1396 کيش چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 130,206 8,444,838,646 Rls. 260,412 $
35 7 1396 کيش چين 52121400 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 34,750 8,199,302,082 Rls. 243,465 $
36 11 1396 کيش چين 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 35,920 7,563,425,958 Rls. 208,422 $
37 9 1396 کيش چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 52,548 7,411,819,968 Rls. 210,336 $
38 10 1396 کيش چين 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 61,550 7,342,732,173 Rls. 204,376 $
39 12 1396 کيش چين 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 34,305 7,300,896,936 Rls. 196,708 $
40 9 1396 کيش چين 73042200 لوله هاي حفاري ازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 50,419 7,106,658,888 Rls. 201,676 $
41 4 1396 کيش چين 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 104,460 6,781,125,360 Rls. 208,920 $
42 7 1396 کيش چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 98,474 6,618,034,528 Rls. 196,948 $
43 6 1396 کيش چين 85258090 ک ک ک ساير 3,519 6,575,577,160 Rls. 198,905 $
44 9 1396 کيش چين 60012200 پارچه هاي پرزحلقوي ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي,کشباف ياقلاب باف. 54,240 6,374,605,569 Rls. 179,771 $
45 2 1396 کيش چين 52111100 ک ک ساده باف 26,416 5,724,315,696 Rls. 176,464 $
46 5 1396 کيش چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 106,580 5,572,040,935 Rls. 170,057 $
47 11 1396 کيش چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 30,560 5,287,322,964 Rls. 149,818 $
48 2 1396 کيش چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 41,150 4,294,523,740 Rls. 132,404 $
49 11 1396 کيش چين 84159070 ک ک ک فن کويل 19,203 4,285,353,634 Rls. 121,483 $
50 5 1396 کيش چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 3,900 4,073,640,400 Rls. 124,733 $
51 12 1396 کيش چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 10,945 3,911,647,896 Rls. 110,799 $
52 6 1396 کيش چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 91,991 3,882,708,136 Rls. 117,976 $
53 8 1396 کيش چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 30,480 3,741,912,354 Rls. 108,707 $
54 11 1396 کيش چين 70134910 ظروف شيشه اي اوپال بغيرازنوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 50,720 3,654,997,320 Rls. 98,904 $
55 4 1396 کيش چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 13,176 3,478,431,384 Rls. 107,213 $
56 10 1396 کيش چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,900 3,449,831,350 Rls. 96,158 $
57 1 1396 کيش چين 94036090 ساير مبلهاي چوبي بغيراز صنايع دستي 13,741 3,291,278,400 Rls. 101,520 $
58 7 1396 کيش چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 21,196 3,121,320,647 Rls. 95,925 $
59 2 1396 کيش چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 2,996 3,077,024,983 Rls. 94,862 $
60 8 1396 کيش چين 52121400 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 11,650 2,975,299,992 Rls. 86,436 $
61 9 1396 کيش چين 52121400 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 13,180 2,708,241,528 Rls. 76,818 $
62 8 1396 کيش چين 85258090 ک ک ک ساير 1,670 2,651,064,379 Rls. 76,051 $
63 7 1396 کيش چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 10,130 2,609,622,515 Rls. 78,677 $
64 1 1396 کيش چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 52,906 2,514,906,871 Rls. 77,537 $
65 4 1396 کيش چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 38,460 2,431,588,970 Rls. 74,726 $
66 11 1396 کيش چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 2,044 2,392,452,810 Rls. 64,743 $
67 9 1396 کيش چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 54,000 2,364,469,800 Rls. 67,100 $
68 2 1396 کيش چين 61059000 پيرا هن مردا نه ياپسرا نه, کشباف, ا زسايرموا دنسجي 4,630 2,354,252,726 Rls. 72,577 $
69 11 1396 کيش چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 4,370 2,298,003,764 Rls. 62,866 $
70 8 1396 کيش چين 25081000 بنتونيت 64,000 2,232,864,900 Rls. 63,860 $
71 12 1396 کيش چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 1,779 2,192,998,920 Rls. 58,613 $
72 6 1396 کيش چين 52121100 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زپنبه, سفيدنشده, بوزن هرمترمربع 200گرم ياکمتر,غيرمذکوردرجاي ديگر 8,200 2,154,439,280 Rls. 65,207 $
73 11 1396 کيش چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 7,340 2,045,198,093 Rls. 57,971 $
74 12 1396 کيش چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 6,537 2,027,614,632 Rls. 57,433 $
75 2 1396 کيش چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 1,167 1,934,585,575 Rls. 59,645 $
76 5 1396 کيش چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 13,608 1,873,945,836 Rls. 57,204 $
77 10 1396 کيش چين 52121400 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 8,400 1,851,900,054 Rls. 51,386 $
78 2 1396 کيش چين 85285900 ساير مانيتورها غير مذكور در جاي ديگر 1,680 1,843,289,900 Rls. 56,830 $
79 3 1396 کيش چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 1,463 1,812,598,760 Rls. 55,869 $
80 5 1396 کيش چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 10,265 1,807,841,070 Rls. 55,643 $
81 2 1396 کيش چين 38244010 ک افزودنيکهاي آماده براي سيمان، ملاط و بتون : پلي کربوکسيلات اتر 44,000 1,758,032,240 Rls. 54,274 $
82 6 1396 کيش چين 53091900 پارچه تاروپودباف ا زکتان, داراي حداقل 85%وزني کتان،چاپ شده، رنگرزي شده، رنگ شده 6,214 1,723,930,838 Rls. 52,382 $
83 4 1396 کيش چين 84213100 صافي هاي هوا ي ورودي برا ي موتورهاي درون سوز 13,689 1,705,918,498 Rls. 52,580 $
84 7 1396 کيش چين 84159070 ک ک ک فن کويل 6,998 1,643,293,485 Rls. 49,543 $
85 6 1396 کيش چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 30,720 1,540,893,020 Rls. 46,820 $
86 3 1396 کيش چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 10,194 1,479,446,400 Rls. 45,600 $
87 2 1396 کيش چين 84186910 ا نوا ع چيلرهاي جذبي 5,874 1,477,128,789 Rls. 45,538 $
88 6 1396 کيش چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 8,921 1,473,642,992 Rls. 45,357 $
89 9 1396 کيش چين 61124900 لباس شناي زنانه يادخترا نه, کشباف ياقلاب باف, ا زسايرموا دنسجي(غيرا زسنتتيک ). 1,150 1,411,009,600 Rls. 40,040 $
90 11 1396 کيش چين 52121400 ک ک از نخکهاي به رنگکهاي گوناگون 5,900 1,395,266,180 Rls. 38,170 $
91 8 1396 کيش چين 33029010 اسانسکهاي مورد مصرف در صنايع شوينده، آرايشي و بهداشتي 937 1,383,936,510 Rls. 40,205 $
92 2 1396 کيش چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 9,348 1,375,616,099 Rls. 42,409 $
93 11 1396 کيش چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 89 1,357,366,684 Rls. 36,733 $
94 12 1396 کيش چين 70134990 ساير ظروف شيشه اي بغيرازاوپال وبغيرازداراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد . 17,951 1,343,273,330 Rls. 35,902 $
95 6 1396 کيش چين 84159070 ک ک ک فن کويل 5,989 1,219,660,948 Rls. 37,540 $
96 5 1396 کيش چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 17,408 1,189,571,416 Rls. 36,424 $
97 10 1396 کيش چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 716 1,179,336,100 Rls. 32,979 $
98 10 1396 کيش چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 2,640 1,170,810,432 Rls. 32,472 $
99 6 1396 کيش چين 55159900 ساير پارچه هاي تاروپودباف ا زا لياف غيريکسره سنتتيک, که درجاي ديگرگفته نشده. 1,170 1,164,231,900 Rls. 35,100 $
100 2 1396 کيش چين 62046900 شلوار حتي داراي بند وپيش بند،نيم شلوار،شلوارکوتاه، زنانه يا دخترانه، از ساير موادنسجي غير مذکور در جاي ديگر 1,800 1,096,694,970 Rls. 33,810 $
مجموع کل
1,427,938,687,759 ريال
مجموع کل
42,150,565 دلار