آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه پيام)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 235,280 222,894,032,460 Rls. 6,066,936 $
2 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 269,291 219,031,780,584 Rls. 6,717,838 $
3 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 185,228 158,137,158,463 Rls. 4,487,508 $
4 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 147,851 144,328,444,843 Rls. 4,310,787 $
5 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 145,663 115,652,712,228 Rls. 3,566,833 $
6 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 123,380 109,517,908,362 Rls. 2,963,747 $
7 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 126,244 108,439,000,000 Rls. 3,178,633 $
8 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 181,992 77,666,511,705 Rls. 2,280,746 $
9 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 120,643 47,013,486,971 Rls. 1,352,481 $
10 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 33,039 43,985,026,351 Rls. 1,184,457 $
11 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 69,424 34,604,711,908 Rls. 1,054,542 $
12 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 35,847 32,495,766,051 Rls. 901,258 $
13 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 26,225 32,143,076,311 Rls. 901,518 $
14 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 22,128 31,480,676,394 Rls. 859,616 $
15 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 21,433 29,410,534,067 Rls. 834,404 $
16 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 24,235 28,557,386,800 Rls. 768,151 $
17 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84501100 ماشين هاي رختشوئي تمام ا توماتيک باظرفيت حدا کثر10کيلوگرم 322,254 28,236,842,900 Rls. 863,380 $
18 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 24,133 25,897,926,284 Rls. 791,771 $
19 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 38,202 24,774,669,178 Rls. 701,996 $
20 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 11,937 22,154,860,170 Rls. 596,739 $
21 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 84,987 22,079,604,343 Rls. 612,357 $
22 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258090 ک ک ک ساير 16,679 21,285,040,502 Rls. 655,226 $
23 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 37,431 20,951,660,782 Rls. 626,723 $
24 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 24,560 20,591,347,810 Rls. 628,570 $
25 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 22,200 20,037,182,939 Rls. 598,528 $
26 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 203,903 19,795,589,515 Rls. 607,333 $
27 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 20,638 18,478,557,270 Rls. 500,029 $
28 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 19,755 18,362,897,408 Rls. 555,653 $
29 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 20,878 17,264,620,133 Rls. 492,456 $
30 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 49,300 16,653,412,944 Rls. 448,632 $
31 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 30,612 16,631,393,913 Rls. 460,564 $
32 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84181000 يخچال فريزرهاي مجهزبه درهاي خارجي مجزا جداگانه 124,227 16,156,301,280 Rls. 492,240 $
33 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 80 15,271,472,323 Rls. 435,719 $
34 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 28,865 14,902,410,948 Rls. 406,788 $
35 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 13,308 13,742,041,026 Rls. 374,082 $
36 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 19,159 13,609,839,702 Rls. 418,979 $
37 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 16,664 13,516,723,278 Rls. 409,855 $
38 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 19,512 13,042,800,683 Rls. 398,684 $
39 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 15,445 12,683,919,600 Rls. 356,400 $
40 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 14,887 12,418,951,696 Rls. 367,893 $
41 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 19,553 11,906,498,194 Rls. 337,389 $
42 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 14,418 11,868,603,912 Rls. 325,008 $
43 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 155,200 11,751,311,360 Rls. 354,650 $
44 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 13,893 11,659,654,486 Rls. 359,608 $
45 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 60,922 11,647,218,701 Rls. 358,443 $
46 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 33,178 11,273,630,736 Rls. 310,224 $
47 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 35,764 11,035,870,309 Rls. 336,959 $
48 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 12,291 11,018,617,806 Rls. 296,399 $
49 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 84388000 ماشين آلات ودستگاهها برا ي تهيه ياتوليدصنعتي غذاهايا نوشابه ها,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,428 10,740,372,472 Rls. 325,072 $
50 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 5,441 10,474,230,000 Rls. 288,634 $
51 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 30,640 10,289,343,888 Rls. 291,888 $
52 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 111,700 10,078,872,342 Rls. 286,207 $
53 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 38,099 9,954,842,400 Rls. 289,200 $
54 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 10,061 9,580,157,340 Rls. 295,620 $
55 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285210 ک ک ک مانيتور با صفحه نمايش كريستال مايع L.C.D و L.E.D 14 لغايت 24 اينچ 11,137 9,534,671,166 Rls. 278,198 $
56 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 112,000 8,884,347,584 Rls. 252,031 $
57 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 23,889 8,724,688,123 Rls. 268,304 $
58 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 112,000 8,642,001,600 Rls. 264,241 $
59 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 4,349 7,942,042,080 Rls. 242,839 $
60 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 4,326 7,806,292,000 Rls. 237,194 $
61 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285290 ک ک ک ساير 8,967 7,706,905,892 Rls. 237,489 $
62 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 29,767 7,623,264,123 Rls. 219,883 $
63 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 54033100 نخ يک لا از ريون ويسکوز، باتاب 120دور يا کمتر در متر، آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 72,123 7,124,230,620 Rls. 192,266 $
64 4 1396 منطقه ويژه پيام چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 11,047 7,123,887,360 Rls. 219,264 $
65 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85340000 مدا رهاي چاپي 6,625 6,709,384,765 Rls. 199,868 $
66 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 39204330 ورق از الياژ ABS / PVC 79,486 6,690,089,250 Rls. 189,854 $
67 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 8,445 6,427,411,200 Rls. 182,400 $
68 1 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 9,662 6,098,405,844 Rls. 188,089 $
69 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 30,609 6,084,406,828 Rls. 184,164 $
70 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85163200 دستگاههاي ا لکتروترميک آرا يش مو (غيرا زموخشک کن ) 18,711 5,975,241,600 Rls. 182,400 $
71 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 44,157 5,945,741,208 Rls. 159,616 $
72 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 27,677 5,836,799,225 Rls. 172,352 $
73 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 5,454 5,822,658,042 Rls. 170,965 $
74 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 48,351 5,563,359,530 Rls. 152,240 $
75 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85340000 مدا رهاي چاپي 560 5,503,191,482 Rls. 156,114 $
76 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258090 ک ک ک ساير 2,741 5,370,179,054 Rls. 163,173 $
77 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,489 5,237,083,225 Rls. 153,440 $
78 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 72123020 ورق گالوا نيزه ازآهن يافولاد غير ممزوج تخت نوردشده باپهناي كمتراز 600ميلي متر وبه ضخامت کمترا ز 3/0ميليمتر ابكاري يااندود شده باروي 158,877 5,159,545,250 Rls. 146,420 $
79 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 13,733 5,152,284,311 Rls. 139,282 $
80 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 24,376 5,124,428,080 Rls. 143,989 $
81 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 40,378 5,105,722,802 Rls. 151,551 $
82 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 50,300 5,102,399,600 Rls. 144,790 $
83 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 44111492 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از 9ميلمتركارشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده پروفيل روكش شده 224,271 5,013,476,684 Rls. 149,522 $
84 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 19,809 4,982,512,444 Rls. 150,150 $
85 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 49,770 4,967,170,144 Rls. 137,871 $
86 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399020 تيوپ وايراوت لامپ كم مصرف 41,402 4,889,423,551 Rls. 130,931 $
87 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 45,875 4,847,242,499 Rls. 148,042 $
88 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 40,304 4,826,856,341 Rls. 131,574 $
89 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 96091000 مدا دومدا درنگي,بامغزي دا را ي غلاف سخت. 20,896 4,825,041,214 Rls. 146,272 $
90 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 23,369 4,796,282,475 Rls. 132,142 $
91 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 38,499 4,786,151,078 Rls. 143,767 $
92 6 1396 منطقه ويژه پيام چين 95045010 ---دسته بازي براي بازي با رايانه يا ساير كنسول هاي بازي يا... 29,426 4,785,067,225 Rls. 145,088 $
93 10 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 11,126 4,768,858,074 Rls. 133,367 $
94 7 1396 منطقه ويژه پيام چين 85285290 ک ک ک ساير 3,818 4,747,940,327 Rls. 140,651 $
95 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85399030 --- اجزا و قطعات لامپ LED 40,675 4,663,377,923 Rls. 142,199 $
96 9 1396 منطقه ويژه پيام چين 85258090 ک ک ک ساير 980 4,531,464,251 Rls. 129,201 $
97 11 1396 منطقه ويژه پيام چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 2,329 4,468,645,500 Rls. 120,921 $
98 12 1396 منطقه ويژه پيام چين 85444200 هادي هاي برق, برا ي ولتاژحدا کثر1000ولت, مجهزشده به ا تصال دهنده ها . 26,834 4,439,127,903 Rls. 119,866 $
99 5 1396 منطقه ويژه پيام چين 85103000 دستگاههاي موزدايي توا م شده با موتور برقي,(غيرا ز ريش ترا ش و ماشين هاي موزني ) 5,925 4,401,940,680 Rls. 134,520 $
100 8 1396 منطقه ويژه پيام چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 6,941 4,278,246,454 Rls. 124,709 $
مجموع کل
2,296,216,990,682 ريال
مجموع کل
66,538,562 دلار