آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (منطقه ويژه نوشهر)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 368,760 58,369,659,923 Rls. 1,794,973 $
2 2 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 198,100 31,655,165,372 Rls. 975,952 $
3 5 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 168,150 27,557,111,154 Rls. 840,830 $
4 4 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 140,115 23,496,702,103 Rls. 722,617 $
5 5 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 160,980 23,066,130,480 Rls. 705,623 $
6 3 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 112,360 18,193,588,370 Rls. 560,679 $
7 10 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,145,023 13,045,137,555 Rls. 364,797 $
8 6 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 71,225 10,832,990,489 Rls. 327,865 $
9 10 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 45,400 8,654,377,800 Rls. 245,138 $
10 12 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 45,150 8,428,780,650 Rls. 225,278 $
11 6 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 617,802 7,365,717,327 Rls. 223,238 $
12 3 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 40,560 6,725,371,998 Rls. 207,247 $
13 10 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 14,116 4,323,108,000 Rls. 121,473 $
14 8 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 25,460 3,795,724,800 Rls. 111,263 $
15 4 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 186,134 3,084,228,502 Rls. 94,768 $
16 1 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 8,490 2,709,334,656 Rls. 83,575 $
17 4 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84482000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات ماشين هاي مشمول شماره 8444ياماشين آلات ودستگاههاي کمکي آنها 10,076 2,332,730,000 Rls. 71,677 $
18 8 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 94061090 ک ک ک ساير 14,120 2,284,830,000 Rls. 70,205 $
19 7 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 13,161 2,274,602,762 Rls. 67,495 $
20 2 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84369900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاي کشاورزي,... که درجاي ديگرمذکورنباشد 11,680 1,972,992,846 Rls. 60,825 $
21 12 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 98870110 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل تا 30% 8,088 1,321,553,920 Rls. 35,059 $
22 9 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 44071100 -- از کاج (گونه­ها? کاج) 57,514 651,069,957 Rls. 18,476 $
23 7 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 5,150 327,616,000 Rls. 9,803 $
24 10 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,764 313,992,000 Rls. 8,894 $
25 2 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 1,945 300,736,000 Rls. 9,268 $
26 2 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 5,150 293,593,520 Rls. 9,048 $
27 7 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84329000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههاووسايل آماده کردن ياکشت وزرع زمين... 187 104,939,500 Rls. 3,140 $
28 12 1396 منطقه ويژه نوشهر چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 580 79,957,280 Rls. 2,137 $
مجموع کل
263,561,742,964 ريال
مجموع کل
7,971,343 دلار