آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 3,720 611,887,500 Rls. 17,500 $
102 12 1396 قم چين 87141090 ک ک ک ساير 2,091 587,819,925 Rls. 15,758 $
103 6 1396 قم چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 3,450 576,943,500 Rls. 17,758 $
104 5 1396 قم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 605 555,498,582 Rls. 16,957 $
105 12 1396 قم چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,244 533,199,525 Rls. 14,424 $
106 9 1396 قم چين 17029010 مالتو دکسترين 32,000 531,677,760 Rls. 14,939 $
107 12 1396 قم چين 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 5,696 524,942,100 Rls. 14,121 $
108 6 1396 قم چين 76061290 ---ساير صفحه ورق ونوار از الياژهاي الومينيوم بجز نوع كامپوزيت 6,777 488,147,310 Rls. 14,976 $
109 12 1396 قم چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 3,400 480,270,026 Rls. 12,836 $
110 11 1396 قم چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 5,272 469,201,122 Rls. 12,777 $
111 12 1396 قم چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 6,885 464,057,100 Rls. 12,524 $
112 5 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,307 418,394,580 Rls. 12,843 $
113 10 1396 قم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 1,771 381,568,758 Rls. 10,588 $
114 9 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,514 371,423,070 Rls. 10,567 $
115 12 1396 قم چين 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 2,237 367,172,232 Rls. 9,877 $
116 9 1396 قم چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,615 366,133,365 Rls. 10,417 $
117 7 1396 قم چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,189 338,480,460 Rls. 10,113 $
118 10 1396 قم چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 2,108 316,103,076 Rls. 8,882 $
119 11 1396 قم چين 84828000 بلبرينگ يارولربيرينگ (هم چنين, بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده ),که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,905 308,574,250 Rls. 8,350 $
120 4 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,365 295,846,488 Rls. 9,111 $
121 12 1396 قم چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 1,921 292,500,000 Rls. 7,894 $
122 6 1396 قم چين 82077000 ا بزا رهابرا ي فرزکردن. 660 290,837,932 Rls. 8,923 $
123 5 1396 قم چين 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 950 258,746,610 Rls. 7,900 $
124 5 1396 قم چين 87141090 ک ک ک ساير 945 256,460,795 Rls. 7,847 $
125 11 1396 قم چين 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 2,179 243,377,576 Rls. 6,627 $
126 12 1396 قم چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 1,000 235,714,500 Rls. 6,300 $
127 7 1396 قم چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 2,300 229,755,646 Rls. 7,083 $
128 11 1396 قم چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 1,130 225,576,516 Rls. 6,104 $
129 12 1396 قم چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 2,874 216,134,280 Rls. 5,795 $
130 5 1396 قم چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 621 191,638,436 Rls. 5,853 $
131 10 1396 قم چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 1,128 180,598,159 Rls. 5,075 $
132 12 1396 قم چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 1,233 174,878,658 Rls. 4,675 $
133 3 1396 قم چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 2,790 171,110,160 Rls. 5,275 $
134 6 1396 قم چين 70193200 ورق نازک نبافته (Voiles),ا زا لياف شيشه 1,100 151,149,844 Rls. 4,557 $
135 1 1396 قم چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 2,113 114,370,704 Rls. 3,528 $
136 12 1396 قم چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 515 106,705,395 Rls. 2,860 $
137 11 1396 قم چين 39202050 نوا ردرزبندي پاکت آبميوه وشير وفرآورده هاي آن ازپليمرهاي پروپيلن 280 91,188,000 Rls. 2,550 $
138 4 1396 قم چين 85072010 انباره هاي برقي سرب -اسيد ،ا ز نوع سربسته (sealed) به جز براي موتورهاي پيستوني 1,448 91,130,577 Rls. 2,809 $
139 1 1396 قم چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 781 90,932,490 Rls. 2,805 $
140 10 1396 قم چين 39079910 رنگ پودرهاي ا ماده ونيمه ا ماده به شکل فلس ياگرا نول ازنوع پلي استر 531 80,614,296 Rls. 2,254 $
141 5 1396 قم چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 698 72,982,534 Rls. 2,228 $
142 5 1396 قم چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 230 70,401,485 Rls. 2,156 $
143 12 1396 قم چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 44 65,287,125 Rls. 1,750 $
144 12 1396 قم چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 134 59,350,860 Rls. 1,591 $
145 12 1396 قم چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 91 52,440,623 Rls. 1,406 $
146 10 1396 قم چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 310 48,790,898 Rls. 1,371 $
147 11 1396 قم چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 300 42,418,758 Rls. 1,148 $
148 12 1396 قم چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 115 37,645,470 Rls. 1,009 $
149 12 1396 قم چين 90328990 ساير آلات ودستگاههاي تنظيم يا كنترل خودكار غيرمذكور 9 37,097,235 Rls. 995 $
150 6 1396 قم چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 310 36,099,396 Rls. 1,088 $
151 5 1396 قم چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 37 31,340,970 Rls. 963 $
152 12 1396 قم چين 90318020 حسگر SENSORدماي هواي ورودي موتورهاي انژكتوري 2 29,675,430 Rls. 795 $
153 12 1396 قم چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 465 29,368,890 Rls. 787 $
154 12 1396 قم چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 92 28,649,700 Rls. 768 $
155 5 1396 قم چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 44 28,615,460 Rls. 879 $
156 12 1396 قم چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 94 22,259,520 Rls. 597 $
157 10 1396 قم چين 90312000 دستگاههاي آزمايش (test bench) 2 21,493,270 Rls. 596 $
158 1 1396 قم چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 103 21,331,044 Rls. 658 $
159 5 1396 قم چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 26 20,496,410 Rls. 630 $
160 5 1396 قم چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 48 16,461,793 Rls. 506 $
161 10 1396 قم چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 6 16,270,802 Rls. 457 $
162 12 1396 قم چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 45 13,788,405 Rls. 370 $
163 12 1396 قم چين 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 25 10,917,540 Rls. 293 $
164 1 1396 قم چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 44 9,498,474 Rls. 293 $
165 5 1396 قم چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 13 9,033,940 Rls. 278 $
166 1 1396 قم چين 87141970 ترمزها وا جزا وقطعات آنها ،براي موتورسيكلتها 82 8,785,278 Rls. 271 $
167 1 1396 قم چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 14 8,525,934 Rls. 263 $
168 1 1396 قم چين 87141920 دوشاخه ،کرپي حتي توا م شده با کمک فنربراي موتورسيكلتها 148 8,007,246 Rls. 247 $
169 1 1396 قم چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 153 7,974,828 Rls. 246 $
170 12 1396 قم چين 84212300 صافي هاي روغن يامواد سوختي برا ي موتورهاي درون سوز 7 7,421,805 Rls. 199 $
171 5 1396 قم چين 87141010 ک ک ک زين 38 7,223,320 Rls. 222 $
172 12 1396 قم چين 87141010 ک ک ک زين 22 7,050,420 Rls. 189 $
173 5 1396 قم چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 29 6,787,430 Rls. 209 $
174 1 1396 قم چين 87141950 توپي ودنده زنجير چرخ با لوا زم ترمز بندي حتي توا م شده با زنجير ،براي موتورسيكلتها 46 6,451,182 Rls. 199 $
175 12 1396 قم چين 85113090 کويل هاي روشن کردن 27 5,800,680 Rls. 156 $
176 10 1396 قم چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 60 5,678,401 Rls. 158 $
177 1 1396 قم چين 87141960 قلوه هاي چپ و را ست HANDELSWITEH ،براي موتورسيكلتها 18 5,251,716 Rls. 162 $
178 1 1396 قم چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 124 5,138,901 Rls. 159 $
179 12 1396 قم چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 14 4,627,575 Rls. 124 $
180 1 1396 قم چين 87141100 زين موتور سيکلت (ا زجمله موتور سيکلت گازي ) 38 4,603,356 Rls. 142 $
181 12 1396 قم چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 58 4,486,095 Rls. 120 $
182 7 1396 قم چين 87141090 ک ک ک ساير 52 4,412,460 Rls. 130 $
183 1 1396 قم چين 87141940 چرخ کامل ، طوقه ، پره براي موتورسيكلتها 63 4,181,922 Rls. 129 $
184 10 1396 قم چين 90200000 سايروسايل تنفسي وماسکهاي گاز,بجزماسک استحفاظي فاقد قطعات مکانيکي وفيلترهاي قابل تعويض. 11 4,065,012 Rls. 114 $
185 5 1396 قم چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 15 4,033,180 Rls. 124 $
186 12 1396 قم چين 90314900 سايرآلات ووسايل اپتيکي براي سنجش ياکنترل که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4 3,318,885 Rls. 89 $
187 12 1396 قم چين 85114090 ساير ا ستارترموتورهاوژنرا تورها-ا ستارترهاي دومنظوره غيرمذکوردرجاي ديگر 4 2,393,370 Rls. 64 $
188 5 1396 قم چين 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 26 2,313,570 Rls. 71 $
189 12 1396 قم چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2 2,198,835 Rls. 59 $
190 12 1396 قم چين 85114030 ا ستارتر و دينام مخصوص موتورسيکلت 5 1,980,720 Rls. 53 $
191 1 1396 قم چين 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 16 1,847,826 Rls. 57 $
192 12 1396 قم چين 85111000 شمع هاي جرقه زن 1 1,179,000 Rls. 32 $
193 5 1396 قم چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 4 1,130,440 Rls. 35 $
194 12 1396 قم چين 84842030 كاسه نمدهاي مكانيكي مربوط به موتورسيکلت 4 1,055,205 Rls. 28 $
195 1 1396 قم چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 6 940,122 Rls. 29 $
196 12 1396 قم چين 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 3 518,760 Rls. 14 $
197 5 1396 قم چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 9 392,780 Rls. 12 $
198 1 1396 قم چين 85123090 دستگاههاي علامت دادن سمعي غيرمذکور درجاي ديگر 1 389,016 Rls. 12 $
199 12 1396 قم چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 3 336,015 Rls. 9 $
200 12 1396 قم چين 39199020 شبرنگ غيرمذكور درجاي ديگر 1 229,905 Rls. 6 $
مجموع کل
13,653,208,525 ريال
مجموع کل
389,777 دلار