آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قم)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 10 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 759,476 95,962,249,807 Rls. 2,688,871 $
2 12 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 628,075 83,220,623,787 Rls. 2,244,484 $
3 11 1396 قم چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 252,380 66,556,291,100 Rls. 1,818,078 $
4 6 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 490,876 65,160,535,330 Rls. 1,979,225 $
5 8 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 502,383 62,212,926,136 Rls. 1,835,697 $
6 5 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 366,729 50,645,775,737 Rls. 1,555,238 $
7 7 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 293,713 47,500,826,078 Rls. 1,417,652 $
8 11 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 320,482 43,806,820,226 Rls. 1,192,964 $
9 9 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 337,065 41,776,979,880 Rls. 1,187,781 $
10 4 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 241,258 36,428,579,688 Rls. 1,121,746 $
11 11 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 81,598 26,133,393,225 Rls. 721,123 $
12 3 1396 قم چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 145,810 25,963,914,964 Rls. 800,392 $
13 12 1396 قم چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 92,426 20,889,472,500 Rls. 563,758 $
14 5 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 89,363 16,712,911,926 Rls. 512,037 $
15 11 1396 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 29,616 14,573,969,256 Rls. 398,698 $
16 12 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 54,370 12,715,494,500 Rls. 342,677 $
17 10 1396 قم چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 62,040 11,787,272,070 Rls. 327,070 $
18 6 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 48,790 11,442,876,500 Rls. 349,800 $
19 5 1396 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 22,511 10,762,629,500 Rls. 327,909 $
20 7 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 47,284 10,741,370,774 Rls. 316,547 $
21 3 1396 قم چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 42,154 10,731,960,000 Rls. 330,784 $
22 12 1396 قم چين 98871182 موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب? 39,574 10,611,000,000 Rls. 284,485 $
23 10 1396 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 159,545 10,483,703,133 Rls. 294,223 $
24 12 1396 قم چين 98871183 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 20 درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز، ترک بند، جاپا?? ، درپوش بغل، دوشاخه وکرب? 58,640 9,130,378,500 Rls. 245,314 $
25 6 1396 قم چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 157,761 9,108,323,306 Rls. 276,878 $
26 8 1396 قم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 15,507 8,176,510,491 Rls. 240,764 $
27 11 1396 قم چين 48103900 کاغذکرا فت غيرا زا نواعي که برا ي مقاصدگرا فيکي است, ا ندوده غيرمذکوردرجاي ديگر 150,000 8,143,740,000 Rls. 221,773 $
28 4 1396 قم چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 29,638 6,504,627,960 Rls. 200,204 $
29 8 1396 قم چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 29,674 5,872,012,500 Rls. 171,331 $
30 12 1396 قم چين 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 3,500 5,799,325,000 Rls. 155,000 $
31 4 1396 قم چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 101,000 5,372,562,810 Rls. 165,554 $
32 9 1396 قم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 9,643 5,259,147,555 Rls. 149,624 $
33 7 1396 قم چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 34,900 4,878,926,000 Rls. 145,000 $
34 8 1396 قم چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 38,000 4,358,963,866 Rls. 127,184 $
35 10 1396 قم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 7,605 4,211,884,755 Rls. 118,348 $
36 9 1396 قم چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 17,633 4,130,729,400 Rls. 117,180 $
37 5 1396 قم چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 18,050 4,102,750,000 Rls. 125,000 $
38 12 1396 قم چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 28,732 4,077,471,720 Rls. 108,981 $
39 9 1396 قم چين 90318030 لودسل (سلول سنجش وزن ) 11,350 4,050,416,700 Rls. 114,730 $
40 6 1396 قم چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 4,074 3,450,624,056 Rls. 104,032 $
41 6 1396 قم چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 51,625 3,445,400,000 Rls. 104,688 $
42 2 1396 قم چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 59,000 2,957,391,000 Rls. 91,233 $
43 9 1396 قم چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 18,000 2,491,734,600 Rls. 70,708 $
44 11 1396 قم چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 14,767 2,346,169,820 Rls. 63,492 $
45 7 1396 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 26,553 2,174,796,912 Rls. 65,075 $
46 7 1396 قم چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 3,935 2,069,082,025 Rls. 61,708 $
47 6 1396 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 25,203 1,984,786,656 Rls. 60,308 $
48 4 1396 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 25,499 1,949,347,552 Rls. 59,998 $
49 11 1396 قم چين 48192010 قوطي و جعبه چند لايه به هم فشرده از لايهکهاي متفاوت كه لايهکهاي مختلف متشكله در پروسه توليد به صورت يكنواخت و همگن به هم اتصال داده شده باشند براي بستهکبندي مواد غذايي 24,100 1,939,300,560 Rls. 54,231 $
50 3 1396 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 25,499 1,919,972,704 Rls. 59,187 $
51 6 1396 قم چين 78041900 صفحه ، ورق , نوا روورقه نازک ا زسرب, به ضخامت 0/2ميلمتر غيراز رديف 7841100 15,340 1,876,220,999 Rls. 56,141 $
52 11 1396 قم چين 84836000 کكلاچ و كوپلينگ محور (ازجمله قفل گاردان) (Universal Joints) 16,900 1,843,481,200 Rls. 50,800 $
53 7 1396 قم چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 16,209 1,811,692,960 Rls. 54,032 $
54 6 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 17,447 1,800,761,615 Rls. 54,450 $
55 10 1396 قم چين 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 1,360 1,701,492,606 Rls. 48,268 $
56 10 1396 قم چين 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 7,168 1,656,529,440 Rls. 46,324 $
57 4 1396 قم چين 96139000 ا جزا ءوقطعات فندک 1,360 1,655,001,000 Rls. 50,853 $
58 2 1396 قم چين 94053010 ---مجموعه چراغ هاي الكتريكي كه با ديودهاي نورافشان (LED)كار ميكنند 12,710 1,652,391,720 Rls. 50,940 $
59 10 1396 قم چين 73158100 زنجيرباحلقه هاي دا را ي تکيه گاه ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 17,340 1,644,162,000 Rls. 45,307 $
60 12 1396 قم چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 4,410 1,591,201,462 Rls. 42,943 $
61 6 1396 قم چين 84591000 ماشين ا بزارهاي داراي سرسره اي براي كار روي فلزات 450 1,506,820,238 Rls. 45,429 $
62 5 1396 قم چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 9,170 1,460,579,000 Rls. 44,500 $
63 10 1396 قم چين 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 12,220 1,457,809,000 Rls. 40,432 $
64 9 1396 قم چين 65061090 ساير كلاه هاي ايمني با ستثناء كلاه ضد آتش فاقد پنبه نسوز 4,410 1,452,481,335 Rls. 41,142 $
65 12 1396 قم چين 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 14,668 1,351,214,475 Rls. 36,116 $
66 3 1396 قم چين 85439000 ا جزا ء وقطعات ماشين هاودستگاههاي برقي دا را ي عمل خاص , که در جاي ديگر مذکور نباشد 1,747 1,298,382,732 Rls. 40,012 $
67 7 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 9,486 1,265,288,625 Rls. 37,845 $
68 4 1396 قم چين 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 7,016 1,257,268,586 Rls. 38,697 $
69 10 1396 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 8,496 1,239,444,099 Rls. 34,729 $
70 3 1396 قم چين 44101290 تخته بارشته جهت دارشده (osb)ازچوب كارشده 7,016 1,238,322,722 Rls. 38,174 $
71 11 1396 قم چين 85414010 پانل هاي خورشيدي (تبديل كننده انرژي خورشيدي به الكتريسته) 5,720 1,238,296,800 Rls. 33,508 $
72 6 1396 قم چين 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 780 1,219,111,337 Rls. 36,755 $
73 2 1396 قم چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 9,222 1,201,438,644 Rls. 37,038 $
74 10 1396 قم چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 7,498 1,112,071,140 Rls. 31,248 $
75 6 1396 قم چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 8,480 1,108,230,000 Rls. 34,000 $
76 8 1396 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 7,981 1,103,027,247 Rls. 32,509 $
77 6 1396 قم چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 8,482 1,009,995,636 Rls. 30,410 $
78 5 1396 قم چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 4,433 1,006,629,105 Rls. 30,731 $
79 11 1396 قم چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 6,679 939,443,373 Rls. 25,421 $
80 10 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 10,752 917,546,391 Rls. 25,732 $
81 11 1396 قم چين 87141090 ک ک ک ساير 1,748 911,149,738 Rls. 25,282 $
82 2 1396 قم چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 8,996 890,033,844 Rls. 27,438 $
83 5 1396 قم چين 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 38,000 865,697,000 Rls. 26,600 $
84 10 1396 قم چين 84135090 سايرتلمبه هاي تناوبي حجمي بجز تلمبه هاي رفت و برگشتي از نوع پيستوني وياديافرا گمي 7,131 839,009,655 Rls. 23,300 $
85 5 1396 قم چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 4,206 837,155,876 Rls. 25,763 $
86 10 1396 قم چين 87141050 ک ک ک قلوهکهايککچپ کو راست 1,875 826,737,806 Rls. 22,940 $
87 4 1396 قم چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,608 825,638,400 Rls. 25,412 $
88 3 1396 قم چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 4,608 813,196,800 Rls. 25,068 $
89 12 1396 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 4,969 786,463,506 Rls. 21,156 $
90 11 1396 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 5,460 771,722,276 Rls. 21,016 $
91 10 1396 قم چين 87141090 ک ک ک ساير 2,889 725,994,287 Rls. 20,145 $
92 6 1396 قم چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 5,210 725,654,466 Rls. 21,877 $
93 12 1396 قم چين 85079090 اجزاء وقطعات انباره هاي برقي (همچنين جدا كننده هاي آنها)به جز پليت باطري 5,067 705,942,352 Rls. 18,868 $
94 11 1396 قم چين 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 6,460 704,548,558 Rls. 19,540 $
95 5 1396 قم چين 39021099 ساير پلي پروپيلن به اشكال ابتدايي به غيرازانواع آميزه ،غير مذكور درجاي ديگر 13,353 675,948,728 Rls. 20,738 $
96 8 1396 قم چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 8,558 659,896,002 Rls. 19,451 $
97 8 1396 قم چين 85168090 ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو 5,147 657,507,618 Rls. 19,381 $
98 9 1396 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 4,382 626,472,630 Rls. 17,823 $
99 10 1396 قم چين 90292021 پانل نشانگردا را ي ا دوا ت سنجش ازقبيل سرعت سنج ،كيلومتر شمار ،دورسنج موتور گيج حرارت سنج وآب وگيج بنزين وغيره ،برا ي موتورسيکلت 1,906 623,233,369 Rls. 17,293 $
100 7 1396 قم چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 4,472 617,301,540 Rls. 18,443 $
مجموع کل
963,433,592,503 ريال
مجموع کل
27,740,784 دلار