آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (قزوين)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 8 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 227,426 19,732,388,314 Rls. 568,566 $
102 5 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 24,297 19,497,901,921 Rls. 593,813 $
103 5 1396 قزوين چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 73,402 19,481,453,300 Rls. 596,780 $
104 8 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 49,833 19,297,677,305 Rls. 556,758 $
105 7 1396 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 26,144 19,058,120,718 Rls. 564,358 $
106 11 1396 قزوين چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 206,511 19,054,181,075 Rls. 516,278 $
107 9 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 25,354 18,638,274,949 Rls. 528,490 $
108 5 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 226,811 18,577,211,407 Rls. 566,735 $
109 8 1396 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 302,400 18,506,005,547 Rls. 534,476 $
110 10 1396 قزوين چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 65,537 18,333,662,059 Rls. 512,191 $
111 7 1396 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 3,175 17,773,585,111 Rls. 522,237 $
112 1 1396 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,222 17,265,857,271 Rls. 532,502 $
113 12 1396 قزوين چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 183,972 17,203,720,241 Rls. 459,931 $
114 10 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 17,338 17,027,096,459 Rls. 474,236 $
115 1 1396 قزوين چين 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 136,127 16,618,801,230 Rls. 512,749 $
116 12 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 26,638 16,395,952,942 Rls. 438,219 $
117 10 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 30,434 16,323,925,369 Rls. 453,599 $
118 4 1396 قزوين چين 39204390 صفحه هاوورق ها.ورقه نازک غيرمذکورا زپلي كلروروينيل غيرا سفنجي باحدا قل 6%وزني پلاستي سايزرمستحکم 461,697 16,315,938,246 Rls. 502,155 $
119 7 1396 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,896 15,965,076,250 Rls. 474,544 $
120 6 1396 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,694 15,510,377,664 Rls. 468,516 $
121 12 1396 قزوين چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 41,959 15,160,809,335 Rls. 407,704 $
122 9 1396 قزوين چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 12,600 15,125,327,358 Rls. 429,999 $
123 7 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 111,824 15,107,993,455 Rls. 451,540 $
124 4 1396 قزوين چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,694 14,795,147,568 Rls. 455,597 $
125 3 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 11,520 14,740,139,706 Rls. 454,279 $
126 8 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 32,488 14,595,600,151 Rls. 423,275 $
127 12 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,373 14,499,029,658 Rls. 388,849 $
128 6 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 173,305 14,423,758,533 Rls. 433,263 $
129 3 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 35,800 14,304,275,168 Rls. 440,720 $
130 7 1396 قزوين چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 48,027 14,303,856,120 Rls. 440,880 $
131 3 1396 قزوين چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 7,000 14,301,315,200 Rls. 440,800 $
132 11 1396 قزوين چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 10,426 14,153,646,290 Rls. 396,781 $
133 11 1396 قزوين چين 85364190 ساير رله ها براي ولتاژ حدا کثر60 ولت با جريان مساوي يا بيش از 2 امپر يا بيشتر بجز رله SMD 9,436 14,133,674,368 Rls. 394,679 $
134 7 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 167,183 14,070,807,360 Rls. 417,958 $
135 5 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 31,244 13,311,920,391 Rls. 405,740 $
136 9 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 146,264 12,900,765,965 Rls. 365,661 $
137 12 1396 قزوين چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 138,750 12,879,381,638 Rls. 345,402 $
138 11 1396 قزوين چين 32061990 ک ک ک سايرمواد رنگ كننده براساس دي اكسيد تيتان جز گرانول مستربچ 120,000 12,859,548,000 Rls. 350,196 $
139 10 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 33,222 12,821,031,567 Rls. 355,587 $
140 11 1396 قزوين چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 249,400 12,747,841,828 Rls. 347,533 $
141 4 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 26,464 12,718,010,910 Rls. 390,850 $
142 4 1396 قزوين چين 84159060 اپراتور مخصوص تهويه مطبوع وسايل نقليه 21,319 12,699,818,105 Rls. 390,131 $
143 11 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 28,896 12,628,109,071 Rls. 344,307 $
144 6 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 83,617 12,615,824,650 Rls. 380,553 $
145 8 1396 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 27,293 12,613,586,639 Rls. 366,166 $
146 9 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 71,062 12,546,221,221 Rls. 356,470 $
147 7 1396 قزوين چين 85272900 گيرنده هاي را ديوئي برا ي وسايل نقليه موتوري , که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد 8,000 12,479,241,313 Rls. 371,229 $
148 4 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 151,668 12,409,698,765 Rls. 381,493 $
149 3 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 35,462 12,281,366,117 Rls. 378,460 $
150 9 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 2,034 12,219,795,950 Rls. 346,651 $
151 12 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 6,643 12,100,982,081 Rls. 325,531 $
152 4 1396 قزوين چين 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 7,242 12,078,341,685 Rls. 372,122 $
153 12 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 53,495 11,979,822,422 Rls. 322,287 $
154 7 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 66,709 11,863,733,304 Rls. 350,420 $
155 6 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 19,717 11,657,743,969 Rls. 349,497 $
156 9 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 63,860 11,548,240,093 Rls. 338,899 $
157 8 1396 قزوين چين 68138100 لنتها وبالشتكها ي ترمز فاقد پنبه نسوز سوار نشده . 38,631 11,541,064,650 Rls. 352,350 $
158 12 1396 قزوين چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 92,560 11,440,489,152 Rls. 311,505 $
159 2 1396 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 20,333 11,394,100,894 Rls. 351,189 $
160 9 1396 قزوين چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 3,212 11,213,652,992 Rls. 317,777 $
161 4 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 135,043 10,977,944,440 Rls. 337,607 $
162 12 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 24,830 10,764,626,279 Rls. 288,604 $
163 2 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 33,222 10,721,345,439 Rls. 330,518 $
164 9 1396 قزوين چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 47,520 10,538,220,000 Rls. 298,567 $
165 10 1396 قزوين چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 155,600 10,409,837,963 Rls. 288,219 $
166 9 1396 قزوين چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 196,774 10,376,665,220 Rls. 292,475 $
167 9 1396 قزوين چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 120,000 10,356,388,050 Rls. 293,441 $
168 1 1396 قزوين چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 66,637 10,310,940,468 Rls. 318,014 $
169 2 1396 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 9,425 10,299,536,486 Rls. 317,544 $
170 2 1396 قزوين چين 85340000 مدا رهاي چاپي 9,746 10,253,373,470 Rls. 315,985 $
171 3 1396 قزوين چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 133,500 10,216,436,775 Rls. 314,800 $
172 1 1396 قزوين چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 2,916 10,213,676,878 Rls. 314,868 $
173 3 1396 قزوين چين 40093100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقطباموا دنسجي بدون لوا زم وملحقات 21,894 10,137,570,082 Rls. 312,434 $
174 3 1396 قزوين چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 32,112 10,002,699,980 Rls. 308,285 $
175 5 1396 قزوين چين 84821000 بلبرينگ. 120,494 9,998,921,053 Rls. 305,799 $
176 9 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 18,261 9,995,131,734 Rls. 283,509 $
177 11 1396 قزوين چين 29291090 --- ساير 66,150 9,965,114,742 Rls. 269,661 $
178 3 1396 قزوين چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 120,728 9,796,397,560 Rls. 301,820 $
179 4 1396 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 8,467 9,674,957,163 Rls. 296,823 $
180 1 1396 قزوين چين 85371030 ---كنترل پنل مربوط به سيستم تهويه مطبوع وسايل نقليه موتوري 5,079 9,650,142,007 Rls. 297,659 $
181 2 1396 قزوين چين 84159090 سايرا جزا وقطعات ودستگاههاي تهويه مطبوع غيرمذکوردرجاي ديگر 14,112 9,574,877,937 Rls. 295,185 $
182 5 1396 قزوين چين 84829900 ا جزا ءوقطعات بلبرينگ يارولربيرينگ (غيرا زگلوله, سوزن وغلتک ). 115,670 9,454,114,867 Rls. 289,468 $
183 10 1396 قزوين چين 76069230 ورق ونوار آلومينيوم تاعرض 150ميليمتر بصورت دورويه لاک خورده از آلياژهاي 5182H48وباضخامت بيش از 0.2 ميليمتر لغايت 0.5 ميلي متر 34,067 9,427,880,691 Rls. 260,281 $
184 7 1396 قزوين چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 23,256 9,374,723,182 Rls. 274,798 $
185 3 1396 قزوين چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 8,405 9,341,342,411 Rls. 287,922 $
186 7 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 14,670 9,260,923,422 Rls. 272,846 $
187 10 1396 قزوين چين 87082910 اجزاء وقطعات ومتفرغات بدنه ،برا ي سوا ري ، سوا ري کار ، وا نت و ترا کتور کشاورزي 5,648 9,249,830,628 Rls. 257,638 $
188 12 1396 قزوين چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 56,022 9,209,065,350 Rls. 247,722 $
189 2 1396 قزوين چين 84213940 ک ک ک فيلتر رطوبت گيرگاز، جهت دستگاههاي مبّرد و تهويه مطبوع (filter dryer or receiver dryer) 20,292 9,138,428,383 Rls. 281,713 $
190 12 1396 قزوين چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 31,680 9,065,331,000 Rls. 243,044 $
191 5 1396 قزوين چين 39111000 رزين هاي نفت, رزينهاي كومارون ،رزينهاي اندن ،رزين هاي کومارون- آندن, وپلي ترين هابه ا شکال ا وليه غيرمذکوردرجاي ديگر 40,004 8,996,610,394 Rls. 274,630 $
192 8 1396 قزوين چين 85219010 ---نمايشگرهاي توأم شده بادستگاه پخش ويديو حتي بازي فاقد گيرنده تلويزيون از نوع قابل نصب بر روي صندلي يا سقف وسايل نقليه (Headrest or Ceiling Car DVD Player) 2,663 8,921,040,181 Rls. 259,710 $
193 2 1396 قزوين چين 90328930 ---سيستم كنترل الكترونيكي ترمز ضد قفل (ABS) 5,041 8,901,440,304 Rls. 274,439 $
194 7 1396 قزوين چين 84159070 ک ک ک فن کويل 6,240 8,875,930,510 Rls. 261,503 $
195 11 1396 قزوين چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 192,103 8,858,194,439 Rls. 242,300 $
196 4 1396 قزوين چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 175,565 8,836,355,225 Rls. 271,464 $
197 4 1396 قزوين چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 1,456 8,800,411,246 Rls. 270,407 $
198 9 1396 قزوين چين 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 98,392 8,740,564,320 Rls. 247,580 $
199 11 1396 قزوين چين 85258090 ک ک ک ساير 403 8,691,423,227 Rls. 237,377 $
200 7 1396 قزوين چين 84811090 ساير شيرهاي تقليل فشاربجزرگولاتورمخصوص سيلندرگازمايع 7,106 8,671,149,405 Rls. 254,174 $
مجموع کل
1,265,892,483,931 ريال
مجموع کل
37,012,296 دلار