آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (غرب تهران)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 11 1396 غرب تهران چين 95062900 اسکي آبي، تخته اسکي روي آب وساير ادوا ت براي ورزشهاي آبي(غيرا زتخته شناورشرا عي) 35,470 3,646,940,688 Rls. 98,694 $
202 3 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 78,960 3,643,467,254 Rls. 112,294 $
203 4 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 44,604 3,609,306,347 Rls. 111,225 $
204 1 1396 غرب تهران چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 17,288 3,595,847,040 Rls. 110,876 $
205 2 1396 غرب تهران چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 6,625 3,577,943,979 Rls. 110,301 $
206 2 1396 غرب تهران چين 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 38,500 3,576,230,780 Rls. 110,259 $
207 4 1396 غرب تهران چين 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 35,570 3,549,410,010 Rls. 109,335 $
208 12 1396 غرب تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 40,632 3,529,860,777 Rls. 94,463 $
209 9 1396 غرب تهران چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 53,223 3,528,858,900 Rls. 99,956 $
210 4 1396 غرب تهران چين 39021091 انواع اميزه برپايه پلي پروپيلن 30,022 3,524,192,266 Rls. 108,577 $
211 9 1396 غرب تهران چين 90318040 حسگرها(SENSOR) به جزرديف شماره 90318020 2,240 3,499,683,390 Rls. 99,310 $
212 4 1396 غرب تهران چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 25,722 3,493,453,227 Rls. 107,693 $
213 12 1396 غرب تهران چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,544 3,444,105,334 Rls. 93,103 $
214 11 1396 غرب تهران چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 6,850 3,442,457,760 Rls. 94,175 $
215 3 1396 غرب تهران چين 85331090 سايرمقاومت هاي زغالي ثابت ا زنوع مخلوط يا لايه ا ي غير مذکور درجاي ديگر 12,735 3,412,117,500 Rls. 105,150 $
216 4 1396 غرب تهران چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 65,410 3,400,564,381 Rls. 104,649 $
217 6 1396 غرب تهران چين 39201040 صفحه ،ورق ياتيغه چندلايه ا ز موا د پلاستيکي چاپ نشده 46,310 3,357,287,200 Rls. 102,288 $
218 1 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 43,904 3,357,103,840 Rls. 103,584 $
219 1 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 42,367 3,346,419,317 Rls. 103,245 $
220 11 1396 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 40,624 3,329,399,034 Rls. 90,667 $
221 12 1396 غرب تهران چين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 6,514 3,311,227,096 Rls. 89,737 $
222 11 1396 غرب تهران چين 80030000 ميله, پروفيل ومفتول ا زقلع. 3,300 3,298,176,540 Rls. 89,010 $
223 4 1396 غرب تهران چين 87141090 ک ک ک ساير 42,325 3,255,574,407 Rls. 100,051 $
224 12 1396 غرب تهران چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 30,700 3,219,355,000 Rls. 86,600 $
225 7 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 36,408 3,176,525,591 Rls. 95,218 $
226 7 1396 غرب تهران چين 84821000 بلبرينگ. 10,560 3,175,668,634 Rls. 93,087 $
227 7 1396 غرب تهران چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,871 3,124,664,950 Rls. 93,401 $
228 12 1396 غرب تهران چين 87150000 کالسکه هاي بچه و ا جزا ء و قطعات آنها 16,020 3,123,380,360 Rls. 84,350 $
229 4 1396 غرب تهران چين 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 5,817 3,123,220,910 Rls. 96,038 $
230 10 1396 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 40,638 3,114,170,205 Rls. 87,504 $
231 7 1396 غرب تهران چين 85232110 كارتهاي توام شده باباريكه مغناطيسي ضبط نشده . 9,679 3,090,891,600 Rls. 91,064 $
232 11 1396 غرب تهران چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 21,618 3,089,904,104 Rls. 84,758 $
233 3 1396 غرب تهران چين 87141990 ساير ا جزا و قطعات موتورسيکلت (ا زجمله موتورسيکلت گازي ) غير مذكور درجاي ديگري 41,592 3,085,589,743 Rls. 95,087 $
234 2 1396 غرب تهران چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 7,965 3,065,391,000 Rls. 94,500 $
235 6 1396 غرب تهران چين 84821000 بلبرينگ. 10,560 3,062,989,210 Rls. 92,705 $
236 11 1396 غرب تهران چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 34,339 3,060,346,063 Rls. 83,087 $
237 7 1396 غرب تهران چين 38247800 مخلوط هاحاوي مشتقات هالوژنه ازمتان ،اتان ياپروپان حاوي پرفلوئورو كربنهاياهيدروفلوئوروكربنهاليكن فاقد كلروفلوئوذوكربنهاياهيدروكلروفلوئوروكربنها 12,995 3,051,594,000 Rls. 89,906 $
238 9 1396 غرب تهران چين 84825000 رولربيرينگ ا ستوا نه ا ي (غيرا زنوع سوزني). 10,380 3,050,019,360 Rls. 86,555 $
239 11 1396 غرب تهران چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 19,276 3,044,506,819 Rls. 86,398 $
240 11 1396 غرب تهران چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 68,020 3,041,864,440 Rls. 84,365 $
241 4 1396 غرب تهران چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 26,626 3,035,205,228 Rls. 93,410 $
242 3 1396 غرب تهران چين 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 38,481 3,027,230,842 Rls. 93,353 $
243 6 1396 غرب تهران چين 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 24,053 3,019,132,917 Rls. 91,985 $
244 11 1396 غرب تهران چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 29,070 2,975,202,589 Rls. 81,141 $
245 5 1396 غرب تهران چين 76042100 پروفيل توخالي از آلياژهاي آلومينيوم. 32,611 2,956,737,253 Rls. 90,257 $
246 6 1396 غرب تهران چين 84272021 ساير ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باظرفيت کمترا ز10تن 28,010 2,921,723,900 Rls. 87,763 $
247 5 1396 غرب تهران چين 90191010 تشک موا ج 17,440 2,917,668,000 Rls. 89,513 $
248 3 1396 غرب تهران چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,880 2,906,024,940 Rls. 89,567 $
249 10 1396 غرب تهران چين 64019900 کفش هاي ضدآب که قوزک پارا نمي پوشاند بارويه كائوچو ياپلاستيك 6,689 2,905,283,985 Rls. 80,615 $
250 2 1396 غرب تهران چين 87089421 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 13,403 2,897,677,620 Rls. 89,314 $
251 8 1396 غرب تهران چين 87116090 --- ساير 4,940 2,897,297,000 Rls. 84,170 $
252 10 1396 غرب تهران چين 62149000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري و...ا زسايرموا دنسجي غيرمذکوردرجاي ديگر 8,100 2,882,605,088 Rls. 79,948 $
253 8 1396 غرب تهران چين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 5,056 2,880,072,345 Rls. 83,333 $
254 4 1396 غرب تهران چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 10,179 2,863,876,080 Rls. 88,047 $
255 2 1396 غرب تهران چين 84729050 ماشين خودپردا ز بانکي(ATM) 17,800 2,859,494,400 Rls. 88,155 $
256 8 1396 غرب تهران چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 14,469 2,815,549,632 Rls. 80,525 $
257 8 1396 غرب تهران چين 87084030 اجزاء وقطعات رديف 87084010 9,664 2,788,818,912 Rls. 79,760 $
258 8 1396 غرب تهران چين 96032100 مسواك دندان و همچنين مسواك دندان عاريه (DentalPlate) 17,268 2,786,898,748 Rls. 80,963 $
259 11 1396 غرب تهران چين 30051090 ساير لوا زم زخم بندي چسبنده غيرمذکور 21,823 2,786,222,754 Rls. 75,395 $
260 3 1396 غرب تهران چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 61,637 2,784,263,906 Rls. 85,809 $
261 9 1396 غرب تهران چين 85193000 ديسک گردان ( دک هاي ضبط ) 2,117 2,766,850,014 Rls. 81,517 $
262 7 1396 غرب تهران چين 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 19,030 2,759,356,088 Rls. 84,232 $
263 12 1396 غرب تهران چين 85011010 ا لکتروموتورهاي با جريان مستقيم 12و24ولت به قدرت حداكثر 37.5 وات 7,972 2,747,628,000 Rls. 74,152 $
264 12 1396 غرب تهران چين 84145920 بادزن توام شده با موتور برقي با قدرت بيش از 125 تا حداكثر 7500 وات 32,554 2,747,091,613 Rls. 73,422 $
265 11 1396 غرب تهران چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 32,363 2,737,596,393 Rls. 79,900 $
266 11 1396 غرب تهران چين 39181090 ک ک ک ساير كف پوشها از پليمرهاي كلروروينيل بجز چمن مصنوعي 31,766 2,729,787,538 Rls. 79,413 $
267 10 1396 غرب تهران چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 30,091 2,725,448,174 Rls. 77,013 $
268 3 1396 غرب تهران چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 31,670 2,714,102,820 Rls. 83,655 $
269 6 1396 غرب تهران چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 9,300 2,705,057,952 Rls. 82,416 $
270 6 1396 غرب تهران چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 20,166 2,696,977,055 Rls. 82,328 $
271 6 1396 غرب تهران چين 61041900 لباس بصورت دست, زنانه يادخترانه, کشباف يا قلاب باف ،ازسايرموا دنسجي 5,370 2,691,404,000 Rls. 82,000 $
272 11 1396 غرب تهران چين 40169500 ا شياء قابل بادکردن , ا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي , که درجاي ديگر مذکور نباشد 16,437 2,689,846,936 Rls. 72,793 $
273 5 1396 غرب تهران چين 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 18,954 2,686,980,744 Rls. 82,158 $
274 4 1396 غرب تهران چين 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 8,818 2,685,462,680 Rls. 82,464 $
275 5 1396 غرب تهران چين 38247800 مخلوط هاحاوي مشتقات هالوژنه ازمتان ،اتان ياپروپان حاوي پرفلوئورو كربنهاياهيدروفلوئوروكربنهاليكن فاقد كلروفلوئوذوكربنهاياهيدروكلروفلوئوروكربنها 12,995 2,680,725,624 Rls. 81,832 $
276 8 1396 غرب تهران چين 85193000 ديسک گردان ( دک هاي ضبط ) 2,120 2,679,588,080 Rls. 81,640 $
277 12 1396 غرب تهران چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 27,300 2,658,819,576 Rls. 71,063 $
278 11 1396 غرب تهران چين 28261900 فلوئورورهابغيراز الومينيوم 9,750 2,653,646,450 Rls. 72,265 $
279 9 1396 غرب تهران چين 90183929 ساير سوزنها كاتترها وكانول ها،همانند ،غير مذكور درجاي ديگر 3,884 2,640,267,000 Rls. 74,787 $
280 10 1396 غرب تهران چين 48115100 کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده باموا دپلاستيکي (بجزچسبها)سفيدشده بوزن هرمترمربع بيش از150گرم 68,251 2,632,861,738 Rls. 73,980 $
281 2 1396 غرب تهران چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 22,200 2,628,193,435 Rls. 81,047 $
282 11 1396 غرب تهران چين 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 27,300 2,627,567,628 Rls. 71,108 $
283 8 1396 غرب تهران چين 87088041 ----اجزاء وقطعات براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 9,789 2,598,793,222 Rls. 75,826 $
284 1 1396 غرب تهران چين 39262010 لباس ومتفرغات لباس همچنين انواع دستكش جهت مصارف پزشکي ازموادپلاستيكي 33,950 2,587,754,400 Rls. 79,800 $
285 5 1396 غرب تهران چين 84143020 كمپرسورهاي برودتي با گاز غيرفريوني (سازگار بالايه اوزون) با قدرت بيش از يک اسب بخار ( 75/0 کيلووا ت) 19,066 2,584,134,749 Rls. 78,883 $
286 7 1396 غرب تهران چين 85044080 ک ک ک مبدل (درايور) مخصوص چراغ­هاي LED 1,245 2,575,667,036 Rls. 76,816 $
287 12 1396 غرب تهران چين 90183914 ست سرم وخون (blood set&infusion set 15,774 2,575,298,880 Rls. 68,830 $
288 6 1396 غرب تهران چين 70109010 ظروف بسته بندي براي محصولات آرايشي وبهداشتي تا حداكثر ظرفيت 250 سي سي 41,812 2,570,641,637 Rls. 77,453 $
289 3 1396 غرب تهران چين 73249000 لوا زم بهدا شتي ياپاكيزگي واجزا ءوقطعات آنهااز آهن ياا زچدن باازفولاد 19,760 2,565,030,883 Rls. 79,046 $
290 1 1396 غرب تهران چين 39199090 صفحه. ورق ونوا رخودچسب بصورت ورق يارول باپهناي بيشتر ا ز20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 30,824 2,563,360,128 Rls. 79,072 $
291 4 1396 غرب تهران چين 94059100 ا جزا ءوقطعات ا زشيشه برا ي چرا غ ووسايل روشنائي وهمچنين نورا فکن ها 55,150 2,554,769,180 Rls. 78,710 $
292 6 1396 غرب تهران چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 19,457 2,552,188,500 Rls. 78,300 $
293 5 1396 غرب تهران چين 84798950 ماشين الات لاستيك دراور 31,860 2,503,356,100 Rls. 76,271 $
294 3 1396 غرب تهران چين 85061090 ساير قوه ها وباطريهاي بابي اکسيد منگنز بجز قوه هاي نيم قلمي، قلمي، متوسط، بزرگ ودکمه اي 16,353 2,468,700,451 Rls. 76,079 $
295 10 1396 غرب تهران چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 95,770 2,454,530,640 Rls. 68,639 $
296 2 1396 غرب تهران چين 96082000 قلم و قلمکهاي علامتگذاري (Marker) با نوك نمدي و يا ساير نوكکهاي متخلخل 11,372 2,437,148,832 Rls. 75,216 $
297 9 1396 غرب تهران چين 62143000 شال, ا شارپ, دستمال گردن, کاشکول, چادروروسري, مقنعه وروبندوتورصورت ا ز ا لياف سنتتيک 5,200 2,422,910,160 Rls. 74,448 $
298 10 1396 غرب تهران چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,273 2,421,188,291 Rls. 68,711 $
299 3 1396 غرب تهران چين 90189080 --- دستگاه سنجش فشار خون از نوع غير ديجيتالي، با يا بدون گوشي 7,566 2,420,322,400 Rls. 74,600 $
300 6 1396 غرب تهران چين 39239090 ساير اشياء براي نقل و انتقال يا بستهکبندي كالا، از مواد پلاستيكي؛ سربطري، سرپوش، كلاهك و ساير درپوشکها، از مواد پلاستيكي غير از رديفهاي مشمول رديف هاي 39231000 لغايت 39239010 28,572 2,407,332,373 Rls. 72,143 $
مجموع کل
294,885,082,595 ريال
مجموع کل
8,670,316 دلار