آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 4 1396 شهيدرجايي چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 348,717 147,267,301,821 Rls. 4,536,080 $
202 12 1396 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,354,360 146,813,830,552 Rls. 3,968,512 $
203 12 1396 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 4,032,019 146,522,490,253 Rls. 3,926,548 $
204 5 1396 شهيدرجايي چين 84143011 كمپرسورها كه در تجهيزات مولد سرما به كار مي روند با ضريب کاراييحداقل 35/1 1,536,550 146,085,532,675 Rls. 4,477,960 $
205 7 1396 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,976,601 146,031,281,338 Rls. 4,326,638 $
206 7 1396 شهيدرجايي چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 1,551,489 146,001,785,118 Rls. 4,327,235 $
207 11 1396 شهيدرجايي چين 07133310 لوبيا چيتي 2,498,000 145,747,866,325 Rls. 3,968,801 $
208 6 1396 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 48,004 145,077,492,971 Rls. 4,373,968 $
209 8 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,514,020 144,817,193,486 Rls. 4,241,558 $
210 6 1396 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,369,445 144,774,072,456 Rls. 4,374,727 $
211 7 1396 شهيدرجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,577,172 144,691,373,601 Rls. 4,301,353 $
212 4 1396 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,304,622 144,194,663,034 Rls. 4,437,439 $
213 10 1396 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 405,188 143,769,082,390 Rls. 4,016,586 $
214 5 1396 شهيدرجايي چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 979,481 143,381,955,245 Rls. 4,388,678 $
215 1 1396 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 41,104 143,159,602,160 Rls. 4,416,331 $
216 9 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,549,000 142,660,430,640 Rls. 4,045,731 $
217 10 1396 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,241,952 142,432,203,124 Rls. 3,977,682 $
218 10 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,760,797 142,403,517,307 Rls. 3,964,703 $
219 11 1396 شهيدرجايي چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 773,170 142,086,075,270 Rls. 4,001,066 $
220 9 1396 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,839,860 141,220,780,508 Rls. 4,006,171 $
221 11 1396 شهيدرجايي چين 84659900 ماشين ا بزا ر,غيرمذکوردرجاي ديگر,برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, کائوچوي سفت شده, مواد پلا ستيكي سخت وغيره 581,280 140,488,855,452 Rls. 3,841,161 $
222 12 1396 شهيدرجايي چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 424,842 140,124,000,000 Rls. 3,769,304 $
223 7 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,097,471 139,898,233,971 Rls. 4,147,678 $
224 9 1396 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,033,714 139,572,835,376 Rls. 3,964,390 $
225 11 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,543,529 139,565,061,823 Rls. 3,804,250 $
226 7 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,472,200 139,561,766,031 Rls. 4,124,927 $
227 10 1396 شهيدرجايي چين 07133310 لوبيا چيتي 2,582,125 139,507,328,369 Rls. 3,884,288 $
228 7 1396 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 515,455 139,363,448,225 Rls. 4,150,980 $
229 6 1396 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 577,739 138,681,374,103 Rls. 4,194,956 $
230 1 1396 شهيدرجايي چين 12060000 دا نه آفتابگردا ن , حتي خردشده 3,565,480 138,561,725,723 Rls. 4,273,211 $
231 4 1396 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,983,655 138,088,753,283 Rls. 4,249,793 $
232 5 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 2,413,020 137,683,339,944 Rls. 4,210,487 $
233 8 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 338,085 137,247,940,403 Rls. 4,037,393 $
234 11 1396 شهيدرجايي چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 4,427,417 136,566,025,145 Rls. 3,701,572 $
235 7 1396 شهيدرجايي چين 84101300 توربين هاوچرخهاي هيدروليک باقدرت بيشترا ز 10000كيلو وات 355,205 136,094,143,165 Rls. 4,201,725 $
236 10 1396 شهيدرجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,283,815 135,845,445,685 Rls. 3,781,798 $
237 7 1396 شهيدرجايي چين 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 56,546 134,604,141,279 Rls. 3,987,603 $
238 8 1396 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,057,490 134,409,156,635 Rls. 3,892,666 $
239 9 1396 شهيدرجايي چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 503,104 134,316,083,495 Rls. 3,930,279 $
240 11 1396 شهيدرجايي چين 84775900 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياشکل دا دن کائوچوياموا دپلاستيکي, غيرمذکوردرجاي ديگر 172,920 134,258,393,420 Rls. 3,769,375 $
241 10 1396 شهيدرجايي چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 370,174 134,184,116,616 Rls. 3,784,378 $
242 11 1396 شهيدرجايي چين 87089510 ---اجزاء وقطعات خاص كيسه ايمني هوا 161,628 133,994,444,139 Rls. 3,659,789 $
243 4 1396 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,520,441 133,551,606,452 Rls. 4,108,936 $
244 11 1396 شهيدرجايي چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 602,034 132,487,484,707 Rls. 3,608,366 $
245 6 1396 شهيدرجايي چين 40118090 ک ک ک سا?ر 1,305,161 132,376,866,412 Rls. 4,001,546 $
246 8 1396 شهيدرجايي چين 84705010 دستگاههاي كارت خوان كه ترمينال پرداخت الكترونيكي انها بوسيله كارت هاي اعتباري مي باشند 37,012 132,270,814,000 Rls. 3,884,047 $
247 11 1396 شهيدرجايي چين 98870432 قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن بيش از 5 تن ديزل وبنزين با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي موتور، گيربكس، اكسل، جعبه فرمان، كولر و لاستيك 602,331 130,502,703,248 Rls. 3,558,716 $
248 1 1396 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 5,231,172 130,050,279,918 Rls. 4,010,773 $
249 8 1396 شهيدرجايي چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 4,997,125 129,973,928,485 Rls. 3,721,426 $
250 7 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,215,159 129,911,335,708 Rls. 3,869,771 $
251 7 1396 شهيدرجايي چين 84262000 جرثقيلکهاي برجي (Tower cranes) 923,660 129,463,086,834 Rls. 3,804,459 $
252 12 1396 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 2,982,726 127,770,528,298 Rls. 3,435,360 $
253 8 1396 شهيدرجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 3,615,200 126,794,908,597 Rls. 3,662,279 $
254 6 1396 شهيدرجايي چين 39012059 کامپاندپلي ا تيلن غيرپودري با وزن مخصوص 94%يا بيشتر ويژه روکش سيم و کابل 2,221,316 126,627,235,720 Rls. 3,986,623 $
255 5 1396 شهيدرجايي چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 4,437,526 126,551,109,178 Rls. 3,867,786 $
256 6 1396 شهيدرجايي چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 4,765,202 126,213,656,515 Rls. 3,818,098 $
257 11 1396 شهيدرجايي چين 84179000 ا جزاءوقطعات کوره هاوتنورهاي صنعتي يا آزمايشگاهي غيربرقي 701,787 125,698,237,395 Rls. 3,581,827 $
258 7 1396 شهيدرجايي چين 76071110 ورق ونوار نازك از آلومينيوم بدون تكيه گاه صرفا نورد شده به ضخامت حداكثر 7 ميكرون 1,263,793 125,107,691,622 Rls. 3,714,117 $
259 10 1396 شهيدرجايي چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 596,373 124,811,506,502 Rls. 3,482,860 $
260 5 1396 شهيدرجايي چين 84178000 کوره هاي صنعتي ياآزمايشگاهي(همچنين زباله سوزها)غيربرقي 410,126 124,702,041,040 Rls. 3,838,167 $
261 7 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 484,040 124,416,332,472 Rls. 3,672,818 $
262 5 1396 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 1,126,971 124,089,352,599 Rls. 3,794,850 $
263 12 1396 شهيدرجايي چين 12060010 ک ک ک برا? روغن­کش? 2,755,040 123,689,465,925 Rls. 3,334,152 $
264 4 1396 شهيدرجايي چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 1,066,814 123,389,755,565 Rls. 3,793,892 $
265 8 1396 شهيدرجايي چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,589,289 123,137,861,722 Rls. 3,564,556 $
266 9 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,082,562 123,132,585,812 Rls. 3,491,384 $
267 9 1396 شهيدرجايي چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 5,122,160 122,435,657,032 Rls. 3,479,060 $
268 9 1396 شهيدرجايي چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 341,030 121,945,621,702 Rls. 3,458,184 $
269 5 1396 شهيدرجايي چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 577,910 121,941,995,752 Rls. 3,730,642 $
270 6 1396 شهيدرجايي چين 48101900 سايرکاغذومقوا ي ا ندوده باکائولن يابا..غيرمذکوربدون ياباحدا کثر10%وزن کل ا لياف 4,891,133 121,785,497,597 Rls. 3,693,312 $
271 6 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,265,900 121,667,109,126 Rls. 3,674,566 $
272 10 1396 شهيدرجايي چين 28230000 ا کسيدهاي تيتان 1,240,000 121,475,322,982 Rls. 3,394,412 $
273 1 1396 شهيدرجايي چين 85177020 ک ک ک آنتن مخابراتي 175,116 121,437,622,114 Rls. 3,745,993 $
274 8 1396 شهيدرجايي چين 12060090 ک ک ک ساير 2,962,400 121,425,118,164 Rls. 3,560,431 $
275 5 1396 شهيدرجايي چين 84775100 ماشين آلات ودستگاههاي قالب گيري ياروکش کردن لاستيک چرخ بادي يابراي قالب گيري ياشكل دادن تويي لاستيك چرخ به طريق ديگر . 128,000 121,122,467,000 Rls. 3,714,600 $
276 11 1396 شهيدرجايي چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 3,534,319 121,013,696,577 Rls. 3,303,119 $
277 6 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,397,000 120,853,981,486 Rls. 3,652,607 $
278 5 1396 شهيدرجايي چين 55033000 ا لياف سنتتيک غيريکسره, ا زآکريليک يامدآکريليک, حلاجي نشده,شانه نزده يابراي نخ ريسي عمل اوري نشده 1,825,385 120,480,919,792 Rls. 3,684,564 $
279 7 1396 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 263,200 120,456,849,230 Rls. 3,580,712 $
280 8 1396 شهيدرجايي چين 98870442 ----قطعات منفصله جهت توليد وسيله نقليه حمل ونقل كالا با وزن حداكثر 5 تن بنزيني با ساخت داخل 14 % تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك 599,018 120,449,012,284 Rls. 3,491,299 $
281 10 1396 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,116,831 120,296,841,032 Rls. 3,344,408 $
282 9 1396 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 976,980 120,057,516,811 Rls. 3,403,758 $
283 5 1396 شهيدرجايي چين 98870122 قطعات منفصله تراکتورجاده اي براي نيمه تريلرها با ساخت داخل 14% تا كمتر از 20% به استثناي موتور، گيربکس، اکسل، کولر، جعبه فرمان و لاستيک 571,548 119,308,333,556 Rls. 3,665,011 $
284 11 1396 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 81,098 119,052,289,770 Rls. 3,277,263 $
285 7 1396 شهيدرجايي چين 03046100 تيلاپيا (Oreochromis spp)فيله منجمد 967,230 118,725,470,305 Rls. 3,517,792 $
286 8 1396 شهيدرجايي چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 1,212,800 118,115,407,347 Rls. 3,422,113 $
287 7 1396 شهيدرجايي چين 54024700 ساير نخ هااز پلي استرها يك لا باحداكثر 50 دور در متر ,غيرازنخ دوخت ,آماده نشده براي خرده فروشي همچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 3,290,688 118,051,365,746 Rls. 3,497,837 $
288 12 1396 شهيدرجايي چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 723,196 118,024,604,041 Rls. 3,175,852 $
289 6 1396 شهيدرجايي چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 1,895,665 117,557,242,261 Rls. 3,557,643 $
290 7 1396 شهيدرجايي چين 85340000 مدا رهاي چاپي 60,900 117,439,771,690 Rls. 3,485,632 $
291 9 1396 شهيدرجايي چين 48142000 كاغذ ديواري و پوششکهاي ديواري همانند متشكل از كاغذ با رويه اندوده يا پوشانده شده بالايهکاي از ماده پلاستيكي، دانهکدار شده (Grained)، داغکزده، رنگکشده، چاپکشده با نقش و نگار، يا به نحوي ديگر تزئينکشده باشد. 1,056,572 117,373,437,272 Rls. 3,337,774 $
292 5 1396 شهيدرجايي چين 29291090 --- ساير 1,249,198 116,919,425,161 Rls. 3,575,052 $
293 1 1396 شهيدرجايي چين 32061190 ک ک ک سايرپيگمان ها وفرآورده ها بر اساس دي اكسيد تيتان از لحاظ وزني حاوي 80 درصد يا بيشتر اكسيد تيتانيوم غير از گرانول مستربچ 1,550,000 115,867,612,560 Rls. 3,573,402 $
294 1 1396 شهيدرجايي چين 40111000 تايربادي نو ا زکائوچوبرا ي ا تومبيل سوا ري (همچنين ا تومبيل هاي ا ستيشن وا گن واتومبيل هاي مسابقه ) 1,151,288 115,517,334,757 Rls. 3,563,386 $
295 12 1396 شهيدرجايي چين 87084020 جعبده دنده به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 208,618 115,288,950,545 Rls. 3,096,327 $
296 5 1396 شهيدرجايي چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 533,591 115,186,368,863 Rls. 3,528,884 $
297 10 1396 شهيدرجايي چين 38089112 - - - - ساير LD50 حداكثر 2000 تكنيكال ( ماده موثره ) شيميايي 315,150 115,135,537,620 Rls. 3,232,407 $
298 12 1396 شهيدرجايي چين 70191200 ک خامه (Roving) ازالياف شيشه اي 2,726,111 114,858,218,382 Rls. 3,084,688 $
299 12 1396 شهيدرجايي چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 990,974 114,372,231,292 Rls. 3,070,949 $
300 6 1396 شهيدرجايي چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 1,723,876 114,356,951,860 Rls. 3,455,189 $
مجموع کل
13,008,471,298,991 ريال
مجموع کل
379,075,447 دلار