آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سيرجان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 12 1396 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 23,754 2,579,630,206 Rls. 69,810 $
102 6 1396 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 26,301 2,575,191,406 Rls. 77,638 $
103 8 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 28,015 2,546,486,974 Rls. 73,157 $
104 8 1396 سيرجان چين 90191090 سايردستگاههاي مکانوترا پي,ماساژوسنجش توا نايي رواني بجز تشک موا ج ودستگاه هيدروترا پي 10,883 2,496,342,501 Rls. 72,837 $
105 1 1396 سيرجان چين 85071010 انباره هاي برقي ،باسرب -اسيد ،ازنوع مورد استفاده درموتورهاي پيستوني ا زنوع سربسته (sealed ) 24,760 2,496,221,270 Rls. 76,997 $
106 6 1396 سيرجان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 26,156 2,467,166,156 Rls. 74,513 $
107 3 1396 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 24,542 2,419,136,896 Rls. 74,563 $
108 4 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 30,135 2,401,580,963 Rls. 73,859 $
109 4 1396 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 23,220 2,397,885,520 Rls. 73,804 $
110 6 1396 سيرجان چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 19,830 2,367,868,572 Rls. 71,388 $
111 3 1396 سيرجان چين 85121000 دستگاههاي روشنائي يا علامت دا دن بصري برا ي دوچرخه 9,163 2,366,292,186 Rls. 72,921 $
112 11 1396 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 24,242 2,339,922,172 Rls. 64,928 $
113 11 1396 سيرجان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 7,130 2,338,946,015 Rls. 64,900 $
114 10 1396 سيرجان چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,953 2,337,389,904 Rls. 65,047 $
115 12 1396 سيرجان چين 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 14,613 2,320,507,794 Rls. 62,157 $
116 8 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 8,841 2,310,352,925 Rls. 66,738 $
117 5 1396 سيرجان چين 87141040 ک ک ک توپي و دنده زنجير چرخ با لوازم ترمزبندي حتي توام شده با زنجير 15,395 2,307,606,433 Rls. 70,260 $
118 2 1396 سيرجان چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 20,364 2,280,462,456 Rls. 70,324 $
119 5 1396 سيرجان چين 84133020 ---پمپ سوخت خودروهاي بنزيني انژكتوري 2,019 2,220,339,727 Rls. 67,834 $
120 8 1396 سيرجان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,624 2,209,473,315 Rls. 63,191 $
121 3 1396 سيرجان چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 31,955 2,205,527,043 Rls. 67,974 $
122 4 1396 سيرجان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 24,255 2,200,883,640 Rls. 67,647 $
123 5 1396 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 30,630 2,191,983,638 Rls. 66,912 $
124 6 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 8,073 2,188,581,399 Rls. 65,983 $
125 5 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 20,511 2,181,905,953 Rls. 66,661 $
126 4 1396 سيرجان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 14,855 2,175,551,888 Rls. 66,848 $
127 8 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 27,643 2,173,951,327 Rls. 63,578 $
128 11 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 22,980 2,170,654,782 Rls. 58,738 $
129 12 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 25,175 2,154,771,388 Rls. 57,902 $
130 2 1396 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 24,730 2,148,078,656 Rls. 66,266 $
131 4 1396 سيرجان چين 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 13,599 2,144,393,353 Rls. 66,004 $
132 4 1396 سيرجان چين 85181000 ميکروفون و پايه آن 10,637 2,116,396,301 Rls. 65,204 $
133 10 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 17,767 2,114,140,155 Rls. 58,631 $
134 11 1396 سيرجان چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 16,419 2,097,701,736 Rls. 56,763 $
135 2 1396 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 20,463 2,096,916,033 Rls. 64,622 $
136 3 1396 سيرجان چين 94032090 مبلهاي فلزي غير از مبلهاي آهنگري سنتي 11,795 2,091,375,928 Rls. 64,462 $
137 12 1396 سيرجان چين 85158090 ماشينهاودستگاههاي براي داغ افشاني فلزات ياسرمت ها ، غيرمذکوردرجاي ديگر 9,077 2,081,415,444 Rls. 56,172 $
138 2 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 18,447 2,070,725,362 Rls. 63,832 $
139 12 1396 سيرجان چين 84841030 درزگير وواشرهاي همانند ازورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به موتورسيکلت 24,543 2,067,438,956 Rls. 55,400 $
140 3 1396 سيرجان چين 42029900 جعبه ها و محفظه هائي غيرمذکوردرجاي ديگرباسطح خارجي ا زموا دي که درجاي ديگرمذکورنباش 21,001 2,065,762,785 Rls. 63,668 $
141 10 1396 سيرجان چين 94038900 ساير مبلمان (furniture) اقلام آسايشي ياتزئيني قابل جابجايي جهت تجهيز محل هاي زندگي ياكارواماكن عمومي ياخصوصي .مانند ميز ,مبل وغيره ازساير موادشامل حصير ,بيد سبدي وبامبو يامواد مشابه . 15,137 2,051,401,008 Rls. 57,365 $
142 10 1396 سيرجان چين 42022290 كيف دستي حتي با بند براي آويختن به شانه،باسطح خارجي بجز از جاجيم، نمد وقلمكار 11,108 2,040,219,311 Rls. 57,259 $
143 7 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 25,413 2,002,121,420 Rls. 59,434 $
144 3 1396 سيرجان چين 87141980 باک بنزين موتورسيکلت 10,330 1,947,283,230 Rls. 60,005 $
145 6 1396 سيرجان چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 27,271 1,946,623,027 Rls. 58,943 $
146 11 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 21,164 1,942,820,244 Rls. 53,149 $
147 3 1396 سيرجان چين 87141930 کمک فنر براي موتورسيكلتها 18,098 1,936,754,027 Rls. 59,682 $
148 8 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 78,254 1,931,256,768 Rls. 55,740 $
149 8 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 16,890 1,916,502,453 Rls. 55,251 $
150 3 1396 سيرجان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 39,020 1,907,891,965 Rls. 58,801 $
151 1 1396 سيرجان چين 84073290 موتورهاي پيستوني تناوبي با ظرفيت بيشتر از 50تا250 سانتيمتر مكعب براي وسايل نقليه فصل 87 ،به جز دوزمانه 12,113 1,901,686,284 Rls. 58,625 $
152 3 1396 سيرجان چين 87141910 تنه ، ا گزوز ،ترک بند ،جاپايي ،درپوش بغل موتورسيكلت ها (ازجمله موتورگازي ) 18,264 1,888,175,221 Rls. 58,183 $
153 8 1396 سيرجان چين 85073000 ا نباره هاي برقي با نيکل - کادميوم 24,159 1,884,466,632 Rls. 54,984 $
154 10 1396 سيرجان چين 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 11,239 1,869,244,543 Rls. 51,867 $
155 8 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 19,596 1,868,649,866 Rls. 53,516 $
156 5 1396 سيرجان چين 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 38,000 1,863,936,860 Rls. 56,898 $
157 8 1396 سيرجان چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 25,160 1,861,634,502 Rls. 53,243 $
158 5 1396 سيرجان چين 96062200 دگمه ا زفلزا ت معمولي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 24,680 1,858,379,495 Rls. 56,764 $
159 10 1396 سيرجان چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 4,216 1,852,214,443 Rls. 52,544 $
160 12 1396 سيرجان چين 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 12,198 1,813,543,110 Rls. 48,556 $
161 12 1396 سيرجان چين 84672100 مته ا ز هر نوع ،توام شده باموتوربرقي 14,677 1,810,016,756 Rls. 48,848 $
162 11 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,025 1,771,837,057 Rls. 48,319 $
163 8 1396 سيرجان چين 95069990 ساير ا دوا ت برا ي بازيهاي درهوا ي آزا د 13,763 1,767,717,028 Rls. 51,578 $
164 4 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 16,445 1,753,744,108 Rls. 53,918 $
165 7 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 16,092 1,752,775,672 Rls. 52,144 $
166 12 1396 سيرجان چين 83012000 قفل مغزي وکلوني برا ي وسائط نقليه موتوري ازفلز معمولي 6,907 1,722,488,947 Rls. 46,069 $
167 12 1396 سيرجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 18,493 1,707,091,209 Rls. 45,980 $
168 11 1396 سيرجان چين 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 14,432 1,663,950,492 Rls. 45,027 $
169 5 1396 سيرجان چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 14,490 1,653,530,462 Rls. 50,258 $
170 12 1396 سيرجان چين 87141015 ک ک ک تنه، اگزوز، تركکبند، جاپايي و درپوش بغل 16,400 1,649,297,365 Rls. 44,421 $
171 9 1396 سيرجان چين 64059000 ساير کفش ها که درجاي ديگرگفته نشده 7,225 1,646,880,854 Rls. 46,704 $
172 5 1396 سيرجان چين 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 9,390 1,644,948,776 Rls. 50,087 $
173 5 1396 سيرجان چين 85362010 کليدهاي اتوماتيک قطع مدار براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 10,589 1,637,820,940 Rls. 50,079 $
174 3 1396 سيرجان چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 14,050 1,621,302,560 Rls. 49,972 $
175 4 1396 سيرجان چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 19,722 1,594,878,325 Rls. 49,036 $
176 9 1396 سيرجان چين 42021200 رختدا ن, چمدا ن, کيف (برزک, ا سناد,مدرسه )ومحفظه هاي همانند باسطح خارجي ا زموا دپلاستيک يانسجي 7,883 1,577,399,513 Rls. 44,752 $
177 2 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 14,570 1,574,490,378 Rls. 48,522 $
178 6 1396 سيرجان چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 34,205 1,557,137,700 Rls. 47,011 $
179 9 1396 سيرجان چين 83089000 سايرچفت وبست, دوره هاي چفت وبست دار ،سگک،سگك چفت وبست دار وهمانند براي لباس ،كفش ،كيف وغيره ،منجوق وپولک ا زفلزمعمولي(هم چنين ا جزا ءوقطعات ). 13,295 1,551,614,278 Rls. 43,873 $
180 11 1396 سيرجان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 23,085 1,548,239,187 Rls. 42,354 $
181 5 1396 سيرجان چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 20,463 1,538,145,139 Rls. 47,067 $
182 5 1396 سيرجان چين 84831030 بازوهاي انتقال نيرو مربوط به موتورسيکلت 17,357 1,529,345,401 Rls. 46,685 $
183 8 1396 سيرجان چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 21,712 1,525,454,755 Rls. 44,417 $
184 4 1396 سيرجان چين 87141025 ک ک ک كمك فنر 14,275 1,517,023,852 Rls. 46,678 $
185 9 1396 سيرجان چين 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 18,490 1,506,994,638 Rls. 42,527 $
186 6 1396 سيرجان چين 70099100 آينه هاي شيشه ا ي قاب نشده (باستثناءآينه هاي عقب بين برا ي وسائطنقليه زميني) 19,965 1,492,425,118 Rls. 45,079 $
187 11 1396 سيرجان چين 84239010 قطعات ماشين آلات وا دوا ت توزين 12,285 1,489,538,830 Rls. 40,199 $
188 5 1396 سيرجان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 24,586 1,489,001,538 Rls. 45,592 $
189 10 1396 سيرجان چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 14,529 1,488,320,172 Rls. 41,476 $
190 6 1396 سيرجان چين 87141090 ک ک ک ساير 13,756 1,482,221,764 Rls. 44,870 $
191 3 1396 سيرجان چين 39261000 لوا زم برا ي دفترکار و مدا رس ا ز موا د پلاستيکي 18,314 1,462,031,091 Rls. 45,059 $
192 6 1396 سيرجان چين 39199030 جمبو رول چسب خورده boppباپهناي بيش از20سانتيمتر 23,357 1,436,715,235 Rls. 43,315 $
193 3 1396 سيرجان چين 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 18,005 1,435,632,869 Rls. 44,247 $
194 7 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 48,315 1,434,783,084 Rls. 42,166 $
195 1 1396 سيرجان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 18,518 1,434,328,405 Rls. 44,226 $
196 12 1396 سيرجان چين 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 9,057 1,432,461,736 Rls. 38,302 $
197 5 1396 سيرجان چين 73239390 سايرا شياسرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري ا زفولاد زنگ نزن 15,240 1,432,023,294 Rls. 43,800 $
198 12 1396 سيرجان چين 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 7,460 1,424,689,160 Rls. 38,552 $
199 6 1396 سيرجان چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 11,960 1,417,472,555 Rls. 43,187 $
200 2 1396 سيرجان چين 39211200 صفحه ها,ورق ها,ورقه هاي نازک, باريکه هاي ا سفنجي ا زپليمرهاي کلروروينيل 44,915 1,415,983,823 Rls. 43,654 $
مجموع کل
191,393,517,633 ريال
مجموع کل
5,620,992 دلار