آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 3 1396 سهلان چين 87085019 ----محورهاي محرک باديفرا نسيل ،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري, سوا ري کار،وا نت وترا کتوركشاورزي 5,700 682,593,750 Rls. 21,030 $
202 9 1396 سهلان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8,840 676,604,838 Rls. 19,201 $
203 7 1396 سهلان چين 85030090 سايرا جزا وقطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجزکلکتوروبجزروتورژنرا تورنيروگاهي 3,807 660,907,700 Rls. 19,472 $
204 5 1396 سهلان چين 29309090 ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که درجاي ديگري مذکورنباشند 14,740 659,568,276 Rls. 20,167 $
205 10 1396 سهلان چين 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 1,440 650,972,457 Rls. 18,063 $
206 7 1396 سهلان چين 84798200 ماشينهابرا ي مخلوط کردن, ورزدا دن, خردکردن, سائيدن,غربال كردن ،الك كردن ،هموژنيزه كردن ،امولسيونه كردن يابه هم زدن 2,150 644,898,000 Rls. 19,000 $
207 11 1396 سهلان چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 25,000 642,617,500 Rls. 17,500 $
208 3 1396 سهلان چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 5,716 630,114,100 Rls. 19,418 $
209 5 1396 سهلان چين 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 13,400 612,231,059 Rls. 18,720 $
210 5 1396 سهلان چين 29031200 دي کلرومتان (کلرور متيلن ) 40,000 608,580,000 Rls. 18,542 $
211 11 1396 سهلان چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,800 602,716,800 Rls. 16,488 $
212 7 1396 سهلان چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 9,007 599,704,074 Rls. 18,014 $
213 10 1396 سهلان چين 85437090 سايردستگاهها وماشينهاي برقي دا را ي عمل خاص كه درجاي ديگري ذكر نشده باشد بجز دستگاه فلزياب و لامپ LeD 5,000 599,328,570 Rls. 16,630 $
214 1 1396 سهلان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 2,931 596,826,860 Rls. 18,409 $
215 3 1396 سهلان چين 28111990 ساير ا سيدهاي غير آلي بجز فلوئورهيدروژن وا سيد سولفاميک 1,000 595,006,500 Rls. 18,339 $
216 11 1396 سهلان چين 28321090 ساير سولفيت هاي سديم غير از سولفيت سديم ومتابي سولفيت 430 591,810,324 Rls. 16,116 $
217 3 1396 سهلان چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,255 589,507,480 Rls. 18,170 $
218 7 1396 سهلان چين 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 3,525 579,081,880 Rls. 17,459 $
219 1 1396 سهلان چين 38089311 علف کش ها( herbicides)، فرآورده ها? ضدرو?ش( antiprouting ) وسازگارکننده ها? رشدگ?اه( plant-growth regulators )؛ تکن?کال(ماده موثر)ش?م?ا?? LD 50حداکثر 2000دارا? تول?د داخل 11,880 574,158,200 Rls. 17,708 $
220 5 1396 سهلان چين 38159090 کمواد شروع کننده ومواد تسريع کننده وا کنش شيميائي وفرآورده هاي کاتاليسک غيرمذکوروغيرمشمول در شماره ديگر 2,820 568,085,850 Rls. 17,370 $
221 9 1396 سهلان چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 4,505 565,898,900 Rls. 16,100 $
222 2 1396 سهلان چين 87079030 بدنه برا ي کاميون ،کاميونت و کشنده جاده ا ي 7,000 565,615,710 Rls. 17,442 $
223 3 1396 سهلان چين 84515000 ماشين هاي پيچيدن, بازکردن, تاکردن, برش دا دن ياكنگره داركردن منسوجات 7,480 565,531,364 Rls. 17,431 $
224 4 1396 سهلان چين 40112090 لاستيك رويي چرخ ، بادي ، نو ، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسکها و اتومبيلکهاي باري به كار ميکرود به استثناي سايز 5/22 R 80315 6,000 555,418,800 Rls. 17,040 $
225 5 1396 سهلان چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 1,260 552,714,500 Rls. 16,900 $
226 4 1396 سهلان چين 84149010 اجزا ء وقطعات برا ي ا نوا ع بادزن 3,017 552,224,550 Rls. 16,984 $
227 7 1396 سهلان چين 85159000 اجزاءوقطعات دستگاههاي لحيم کاري, زردجوشکاري, جوشکاري وغيره مشمول شماره 8515 399 549,735,437 Rls. 16,196 $
228 4 1396 سهلان چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 23,760 542,120,040 Rls. 16,632 $
229 10 1396 سهلان چين 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 5,600 537,341,490 Rls. 14,910 $
230 3 1396 سهلان چين 87085029 محورهاي غير محرك به جز انواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وترلكتور كشاورزي 3,825 532,969,200 Rls. 16,420 $
231 7 1396 سهلان چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 397 523,715,563 Rls. 15,786 $
232 10 1396 سهلان چين 96032900 --فرچه ريش ترا شي,بروس مو,بروس ناخن, بروس مژه وسايربروسهاي ارايشي موردا ستفاده اشخاص 5,205 521,809,920 Rls. 14,592 $
233 2 1396 سهلان چين 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 2,898 520,178,288 Rls. 16,031 $
234 7 1396 سهلان چين 84082090 موتورپيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010 1,420 506,363,120 Rls. 14,918 $
235 2 1396 سهلان چين 90153000 ترا زها 420 502,255,975 Rls. 15,485 $
236 1 1396 سهلان چين 38089313 بيشتر 2000 داراي توليد داخل 50 LD 9,442 499,712,154 Rls. 15,412 $
237 4 1396 سهلان چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 3,420 496,833,191 Rls. 15,300 $
238 12 1396 سهلان چين 42023900 ا شياءا زنوعي که معمولادرجيب ياکيف دستي حمل ميشود,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,307 487,766,400 Rls. 13,200 $
239 11 1396 سهلان چين 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 1,499 487,068,180 Rls. 13,181 $
240 5 1396 سهلان چين 73102910 قوطي ا سپري باگنجايش كمتراز 50ليتر 4,112 485,694,184 Rls. 14,901 $
241 3 1396 سهلان چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 5,739 484,120,280 Rls. 14,920 $
242 7 1396 سهلان چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,920 478,389,275 Rls. 14,268 $
243 12 1396 سهلان چين 59031000 پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد(C.V.P). 6,490 475,802,825 Rls. 12,799 $
244 9 1396 سهلان چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,747 466,012,800 Rls. 13,200 $
245 10 1396 سهلان چين 49111000 محصولات چاپي تبليغاتي تجاري, کاتالوگ هاي بازرگاني و همانند 2,517 454,519,725 Rls. 12,525 $
246 11 1396 سهلان چين 84549000 ا جزا ءوقطعات کنورتيسور,ملاقه فلزريزي ،ماشين هاي ريخته گري ازنوعي كه درمتالوژي ياريخته گري فلزات به كارمي رود 10,445 452,910,000 Rls. 12,257 $
247 1 1396 سهلان چين 73110090 ظروف چدني ،آهني يا فولادي براي گازهاي فشرده يامايع شده غير مذكور 11,570 449,381,736 Rls. 13,863 $
248 11 1396 سهلان چين 34021900 موا دآلي تانسيوا کتيف (غيرآنيونيك ،غيركاتونيك ،يونيك )حتي بسته بندي شده براي خرده فروشي 500 448,547,015 Rls. 12,215 $
249 5 1396 سهلان چين 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,470 442,246,500 Rls. 13,500 $
250 10 1396 سهلان چين 72052100 پودرا زفولادممزوج. 22,000 441,260,546 Rls. 12,554 $
251 12 1396 سهلان چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 550 440,703,900 Rls. 11,894 $
252 4 1396 سهلان چين 84834010 ا نوا ع جعبه دنده( Gearbox ) صنعتي (غيرخودرو) 1,700 436,561,234 Rls. 13,414 $
253 11 1396 سهلان چين 83071000 لوله هاي قابل ا نحناءا زآهن يافولاد. 4,100 431,599,360 Rls. 11,680 $
254 4 1396 سهلان چين 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 11,530 431,530,428 Rls. 13,260 $
255 6 1396 سهلان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 6,984 429,054,125 Rls. 13,037 $
256 10 1396 سهلان چين 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 1,672 421,656,300 Rls. 11,700 $
257 12 1396 سهلان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 3,725 418,086,809 Rls. 11,174 $
258 4 1396 سهلان چين 17023090 گلوکز وشربت گلوکز خشک کمترا ز20درصد وزني فروکتوز يابدون آن غيرمذکور درجاي ديگر 20,000 417,306,000 Rls. 12,822 $
259 11 1396 سهلان چين 85479000 قطعات ا تصال عايق, برا ي دستگاههاي برقي,لوله ها وقطعات اتصال ان براي سيم كشي ،غير مذكور درجاي ديگر 3,160 415,362,300 Rls. 11,241 $
260 11 1396 سهلان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 2,210 414,947,300 Rls. 11,300 $
261 8 1396 سهلان چين 84479000 ماشين هاي تهيه نخ گيپه, تور,دا نتل, پارچه هاي گلدوزي وقلابدوزي, علاقه بندي ،قيطان ،ياتور باچشمه هاي گره زده وماشينهاي منگوله بافي 7,500 414,703,300 Rls. 12,100 $
262 11 1396 سهلان چين 96081010 قلم نوك ساچمه اي با جوهر خميري (خودکار) 2,916 401,331,300 Rls. 10,860 $
263 5 1396 سهلان چين 40092100 لوله وشيلنگ ا زکائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده ياجورشده فقط با فلزبدون لوازم و ملحقات 3,400 395,730,500 Rls. 12,100 $
264 7 1396 سهلان چين 28331100 سولفات دي سديم 54,000 394,356,000 Rls. 11,800 $
265 8 1396 سهلان چين 44079200 چوب اره شده يا ناهموا ري گرفته شده ا زدرا زا, لايه بري شده ياپوست کنده به ضخامت بيش ا زmm6 ... ا ز گونه را ش 26,038 390,284,124 Rls. 11,499 $
266 8 1396 سهلان چين 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 5,000 388,800,000 Rls. 11,397 $
267 3 1396 سهلان چين 84136020 تلمبه هاي پره ا ي وپره پيستوني 185 376,188,750 Rls. 11,593 $
268 6 1396 سهلان چين 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 17 374,218,610 Rls. 11,371 $
269 11 1396 سهلان چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 2,550 372,850,800 Rls. 10,200 $
270 11 1396 سهلان چين 82060000 ا بزا رهاي مشمول دوياچندشماره 8202 لغايت 8205آماده شده بصورت مجموعه برا ي خرده فروشي. 1,450 372,718,150 Rls. 10,150 $
271 11 1396 سهلان چين 84773000 ماشين هاي قالب گيري دميدني براي کارکردن روي کائوچو يا موادپلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد 1,850 367,210,000 Rls. 10,000 $
272 8 1396 سهلان چين 28258000 ا کسيدهاي ا نتيموا ن 1,000 363,517,728 Rls. 10,561 $
273 10 1396 سهلان چين 39269092 ک ک ک ک نوار پلاستيکي داراي برآمدگي­هاي قلاب مانند 4,000 350,215,680 Rls. 9,920 $
274 8 1396 سهلان چين 73064010 لوله, جوش دا ده شده باسطح مقطع , مدور, ازفولاد زنگ نزن با قطر خارجي كمتراز2/203 ميليمتر 6,500 344,220,000 Rls. 10,000 $
275 6 1396 سهلان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 3,357 328,477,582 Rls. 9,903 $
276 7 1396 سهلان چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 670 326,527,200 Rls. 9,844 $
277 2 1396 سهلان چين 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 1,123 324,674,350 Rls. 10,010 $
278 7 1396 سهلان چين 39199050 رولPVC چسب خورده باچسب پايه حلالي الي مخصوص لنت برق (log roll of adhesive coated)باپهناي بيشتراز 20سانتيمتر 5,360 323,423,176 Rls. 9,751 $
279 12 1396 سهلان چين 74112100 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسروي (برنج Brass) 1,057 315,991,695 Rls. 8,528 $
280 11 1396 سهلان چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 1,023 315,075,552 Rls. 8,527 $
281 3 1396 سهلان چين 84679900 سايرا جزا ءوقطعات ا بزا ربرا ي کارکردن دردست, درجاي ديگرمذکورنباشد 2,075 302,582,477 Rls. 9,326 $
282 4 1396 سهلان چين 84812000 شيربراي ا نتقالات ا ولئوهيدروليکي ياپنوماتيکي. 715 298,147,920 Rls. 9,175 $
283 11 1396 سهلان چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 1,981 289,653,896 Rls. 7,924 $
284 6 1396 سهلان چين 84829100 گلوله ( ساچمه )سوزن و غلتک ،مربوط به بلبرينگ يارولبيرينگ 2,296 287,129,820 Rls. 8,592 $
285 7 1396 سهلان چين 39089090 ساير پلي آميد هابه ا شکال ا بتدا يي غيرمذكوردرجاي ديگر 4,000 286,566,000 Rls. 8,400 $
286 10 1396 سهلان چين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 4,475 286,080,000 Rls. 8,000 $
287 4 1396 سهلان چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 776 282,851,384 Rls. 8,706 $
288 5 1396 سهلان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 2,860 281,491,935 Rls. 8,607 $
289 3 1396 سهلان چين 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 3,469 280,445,936 Rls. 8,644 $
290 6 1396 سهلان چين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,447 279,743,500 Rls. 8,500 $
291 12 1396 سهلان چين 54026200 نخ ا زپلي استرها,چند لا يا کابله آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت وهمچنين تك رشته هاي كمتر از 67 دسي تكس 10,598 274,866,572 Rls. 7,418 $
292 9 1396 سهلان چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 2,731 268,696,950 Rls. 7,550 $
293 5 1396 سهلان چين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 589 256,339,175 Rls. 7,825 $
294 3 1396 سهلان چين 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 8,190 253,102,200 Rls. 7,800 $
295 10 1396 سهلان چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 2,643 252,392,000 Rls. 7,000 $
296 4 1396 سهلان چين 84195090 --- سا?ر 1,614 250,822,800 Rls. 7,720 $
297 7 1396 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 2,079 250,645,725 Rls. 7,425 $
298 4 1396 سهلان چين 84749090 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات رديف 8474 غير از لاينر ، چكش ، كانكتيو، منتل 2,000 245,552,676 Rls. 7,545 $
299 3 1396 سهلان چين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 3,000 243,330,000 Rls. 7,500 $
300 12 1396 سهلان چين 84804900 قالب برا ي فلزا ت ياکربورهاي فلزي (غيرا زا نوا ع تزريقي يافشاري ) 1,267 236,560,000 Rls. 6,323 $
مجموع کل
44,413,795,105 ريال
مجموع کل
1,304,394 دلار