آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (سهلان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 461,020 88,349,431,476 Rls. 2,716,739 $
2 12 1396 سهلان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 221,106 73,344,231,393 Rls. 1,972,945 $
3 5 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 335,366 72,700,002,485 Rls. 2,218,893 $
4 10 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 256,485 53,911,016,086 Rls. 1,497,526 $
5 2 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 171,314 47,135,609,201 Rls. 1,453,020 $
6 3 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 163,022 43,002,080,955 Rls. 1,325,252 $
7 11 1396 سهلان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 126,087 39,970,772,357 Rls. 1,081,694 $
8 6 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 206,903 38,445,897,073 Rls. 1,155,522 $
9 8 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 142,984 35,726,929,036 Rls. 1,033,419 $
10 7 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 151,390 34,814,220,435 Rls. 1,032,095 $
11 9 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 92,644 32,560,335,881 Rls. 925,735 $
12 1 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 190,994 29,493,109,559 Rls. 909,611 $
13 2 1396 سهلان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 88,691 29,219,008,918 Rls. 900,848 $
14 11 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 107,506 29,073,408,060 Rls. 794,469 $
15 12 1396 سهلان چين 98870120 قطعات منفصله برا ي توليدترا کتوركشاورزي ،به ا ستثناي لاستيک ،باساخت دا خل 31 درصد و بيشتر 91,163 27,139,896,228 Rls. 727,478 $
16 12 1396 سهلان چين 84133010 پمپ ا نژکتور 11,791 16,821,421,536 Rls. 453,531 $
17 9 1396 سهلان چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 38,303 15,865,867,276 Rls. 488,933 $
18 2 1396 سهلان چين 84741000 ماشين هاي جورکردن, غربال کردن, جدا کردن ياشستن خاک, سنگ وكلوخه ها وساير مواد معدني جامد 319,430 14,823,853,991 Rls. 456,990 $
19 2 1396 سهلان چين 84151010 دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit )ازنوع ديواري ،براي پنجره ،به حالت محفظه اي 60,862 12,588,966,152 Rls. 388,332 $
20 3 1396 سهلان چين 73049000 لوله ها يا پروفيل هاي توخالي بدون درز از فولادممزوج , بامقطع غيرمدور. 172,270 12,461,668,057 Rls. 384,018 $
21 1 1396 سهلان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 74,520 11,920,965,000 Rls. 367,500 $
22 2 1396 سهلان چين 84490000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتکميل کردن نمديانبافته ها به صورت توپ باشكل معين 74,050 10,322,026,900 Rls. 318,100 $
23 11 1396 سهلان چين 44111210 تخته فيبري تراكمي متوسط (mdf)باضخامتي نه بيش از5ميلمتركارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده شده 713,949 9,986,634,595 Rls. 275,197 $
24 11 1396 سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 39,220 9,580,225,200 Rls. 260,201 $
25 8 1396 سهلان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 12,000 8,621,030,420 Rls. 251,540 $
26 9 1396 سهلان چين 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 25,680 8,585,951,400 Rls. 244,273 $
27 4 1396 سهلان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 22,373 8,019,525,727 Rls. 247,135 $
28 11 1396 سهلان چين 84651000 ماشين هائي که ا نوا ع مختلف عمليات ماشين کاري را بدون تعويض ا بزا رهاا نجام ميدهند براي كار روي چوب ،استخوان ،موادپلاستيكي سخت وغيره 23,780 7,803,946,920 Rls. 212,520 $
29 11 1396 سهلان چين 84807100 قالب ا زنوع تزريقي يافشاري برا ي کائوچوياموا دپلاستيکي. 10,300 7,779,825,334 Rls. 212,086 $
30 5 1396 سهلان چين 84133010 پمپ ا نژکتور 6,916 7,579,201,385 Rls. 232,884 $
31 5 1396 سهلان چين 39095000 پلي ا وره تان ها ,به ا شکال ا بتدا ئي 91,425 7,334,604,452 Rls. 223,896 $
32 5 1396 سهلان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 33,106 7,256,693,158 Rls. 221,253 $
33 12 1396 سهلان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 20,500 6,960,885,750 Rls. 187,162 $
34 7 1396 سهلان چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 12,506 6,056,520,555 Rls. 177,532 $
35 2 1396 سهلان چين 84807900 قالب براي کائوچو يا مواد پلاستيکي (غيرازانوا ع تزريقي يافشاري ). 52,080 5,848,802,163 Rls. 180,313 $
36 11 1396 سهلان چين 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 12,800 5,797,680,000 Rls. 158,606 $
37 10 1396 سهلان چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 36,052 5,379,119,191 Rls. 150,423 $
38 3 1396 سهلان چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 31,323 5,279,619,447 Rls. 162,730 $
39 2 1396 سهلان چين 98871191 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتراز 14 درصد 39,183 5,254,992,816 Rls. 162,091 $
40 2 1396 سهلان چين 84742000 ماشين هاي خردکردن ياسائيدن خاک, سنگ, سنگ معدن, وغيره. 38,980 4,944,203,271 Rls. 152,420 $
41 10 1396 سهلان چين 38123910 ک ک ک آنت?­اکس?دان­ها 48,000 4,938,159,460 Rls. 137,023 $
42 9 1396 سهلان چين 84271021 ارابه هاي صفاف خودرو،نو،باموتوربرقي وظرفيت کمترا ز5 تن 40,550 4,901,254,320 Rls. 138,830 $
43 12 1396 سهلان چين 84382000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي قنادي يابرا ي توليدکاکائوياشکلات 11,100 4,863,950,000 Rls. 130,000 $
44 10 1396 سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 14,000 4,834,604,600 Rls. 134,086 $
45 10 1396 سهلان چين 69039090 سايرا شياسرا ميکي نسوز غيرمذکور در جاي ديگر 143,060 4,679,196,750 Rls. 129,393 $
46 3 1396 سهلان چين 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 8,060 4,623,270,000 Rls. 142,500 $
47 9 1396 سهلان چين 84571000 دستگاه متمرکزماشين کاري برا ي کارکردن روي فلزا ت 15,000 4,484,852,400 Rls. 127,035 $
48 10 1396 سهلان چين 85012000 موتورهاي اونيور سال (Universal) با جريان متناوب و مستقيم (AC/DC) با قدرت بيشتراز 5/37 وات 30,148 4,423,669,530 Rls. 122,689 $
49 8 1396 سهلان چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 310,720 4,405,788,364 Rls. 128,550 $
50 3 1396 سهلان چين 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 52,718 4,258,388,044 Rls. 131,253 $
51 10 1396 سهلان چين 73043100 لوله هاوپروفيل هاي توخالي ،بدون درزا زآهن ياا ز فولاد غيرممزوج باسطح مقطع , مدور, سرد كشيده شده يا سرد نورد شده 52,486 4,218,664,598 Rls. 117,003 $
52 11 1396 سهلان چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 14,136 4,200,561,424 Rls. 113,676 $
53 5 1396 سهلان چين 85322590 سايرخازنهاثابت بادي ا لکتريک ا زکاغذ ياا زموا د پلاستيکي بجزخازنSMD 11,000 4,131,813,913 Rls. 126,128 $
54 3 1396 سهلان چين 29021900 سيکلانيک ها، سيکلنيک ها يا سيکلوترپنيک ها غير از سيکلوهگزان 74,000 3,998,849,000 Rls. 123,235 $
55 5 1396 سهلان چين 73261100 ک ک گلوله و اشياء همانند براي دستگاهکهاي خردكننده 124,000 3,554,885,176 Rls. 108,308 $
56 2 1396 سهلان چين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 22,300 3,526,249,454 Rls. 108,717 $
57 8 1396 سهلان چين 29239000 ا ملاح و هيدروکسيدهاي آمونيوم چهارتايي 98,000 3,485,272,392 Rls. 101,691 $
58 5 1396 سهلان چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 3,422,475,000 Rls. 105,000 $
59 8 1396 سهلان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 97,143 3,365,187,493 Rls. 97,143 $
60 4 1396 سهلان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 22,380 3,362,687,182 Rls. 103,166 $
61 12 1396 سهلان چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 17,217 3,352,077,594 Rls. 88,926 $
62 9 1396 سهلان چين 39209100 صفحه, ورق, ...ا زپلي بوتيرا ل وينيل , مستحکم ومطبق نشده, فاقدتکيه گاه ياجورنشده باموا دديگر 27,310 3,346,448,418 Rls. 95,208 $
63 8 1396 سهلان چين 84514000 ماشين هاي شستن, سفيدکردن يارنگ کردن, که درجاي ديگرمذکورنباشد. 11,000 3,326,750,400 Rls. 94,647 $
64 11 1396 سهلان چين 76069240 ک ک ک کويل آلومينيومي با حداکثر ضخامت 35/. 20,907 3,158,828,034 Rls. 85,478 $
65 10 1396 سهلان چين 84642000 ماشين هاي سنگ زني ياصيقل کردن, برا ي کارروي سنگ, سرا ميک ياموادمعدني همانند ياشيشه به حالت سرد . 27,558 3,139,468,032 Rls. 87,072 $
66 6 1396 سهلان چين 84581100 ماشين ترا ش افقي براي بردا شتن فلزباکنترل شماره اي 6,400 3,130,595,392 Rls. 94,752 $
67 6 1396 سهلان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 19,170 3,101,301,500 Rls. 93,500 $
68 8 1396 سهلان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 27,845 3,069,253,396 Rls. 87,321 $
69 8 1396 سهلان چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 9,000 2,994,714,000 Rls. 87,000 $
70 9 1396 سهلان چين 84604000 ماشين هاي هموا رکردن ياصاف کردن, برا ي کاربرروي فلز0 15,291 2,984,262,000 Rls. 84,903 $
71 12 1396 سهلان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 1,622 2,910,938,268 Rls. 78,437 $
72 1 1396 سهلان چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 13,592 2,872,833,930 Rls. 88,619 $
73 5 1396 سهلان چين 29157090 ساير اسيد پالمتيک، اسيداستئاريک واملاح واسترهاي آنها غير از استئاراتهاي فلزي 27,000 2,810,401,386 Rls. 85,790 $
74 2 1396 سهلان چين 38123010 آنتي ا کسيدا نها 24,000 2,809,224,000 Rls. 86,600 $
75 12 1396 سهلان چين 39042100 پلي کلرور وينيل مخلوط نرم نشده , به ا شکال ا بتدا ئي (Nonplasticised) 51,000 2,790,597,600 Rls. 74,817 $
76 10 1396 سهلان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 17,226 2,786,061,600 Rls. 77,910 $
77 7 1396 سهلان چين 84772000 ا کسترود رها براي کارکردن روي کائوچو يا مواد پلاستيکي يابرا ي ساختن محصولات ا زا ين مواد. 11,500 2,782,735,500 Rls. 82,992 $
78 5 1396 سهلان چين 87089190 رادياتورهاوقطعات مربوطه ، بغيراز انواع مورد استفاده در سوا ري ، سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 10,450 2,757,034,710 Rls. 84,161 $
79 3 1396 سهلان چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 17,800 2,696,595,000 Rls. 83,100 $
80 7 1396 سهلان چين 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 23,732 2,623,249,368 Rls. 78,236 $
81 5 1396 سهلان چين 85340000 مدا رهاي چاپي 2,099 2,578,526,408 Rls. 78,712 $
82 12 1396 سهلان چين 29033900 مشتقات فلورينه وبرومينه يا يدينه هيدروكربن ها ي غير حلقوي غيراز دي برومواتيلن 15,640 2,576,115,000 Rls. 69,067 $
83 11 1396 سهلان چين 73079200 زا نوئي,مهره وماسوره حديده شده ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 46,400 2,558,439,060 Rls. 69,480 $
84 7 1396 سهلان چين 98871195 موتورس?کلت ها با ساخت داخل کمتر از 14 درصد 14,268 2,533,905,000 Rls. 75,820 $
85 9 1396 سهلان چين 85122020 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت خودروهاي اتوبوس ، ميني بوس ، کاميون ، کاميونت ،ماشين آلات راهسازي وکشاورزي 2,000 2,481,241,680 Rls. 70,282 $
86 2 1396 سهلان چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 56,900 2,473,184,511 Rls. 76,243 $
87 10 1396 سهلان چين 34049000 موم هاي مصنوعي و موم هاي آماده, غيرازپلي (اكسي اتيلن )(پلي اتيلن گليكول ) 15,000 2,455,641,000 Rls. 69,000 $
88 12 1396 سهلان چين 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 21,898 2,432,845,776 Rls. 65,838 $
89 4 1396 سهلان چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 12,660 2,361,510,994 Rls. 72,673 $
90 8 1396 سهلان چين 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 12,765 2,328,041,507 Rls. 67,926 $
91 8 1396 سهلان چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 43,300 2,250,556,545 Rls. 64,985 $
92 6 1396 سهلان چين 84148090 سايرتلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورها,کلاهک ها ,بادزن ها ,...غيرمذکوردرجاي ديگر 12,210 2,247,345,808 Rls. 68,019 $
93 6 1396 سهلان چين 87082990 سايرا جزا وقطعات ومتفرعات بدنه بجزا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري ،سوا ري کار،وا نت وترا کتور كشاورزي 8,050 2,243,650,725 Rls. 67,395 $
94 11 1396 سهلان چين 85311000 دستگاههاي برقي خبردهنده دزدي يا آتش سوزي و دستگاههاي همانند 6,700 2,193,240,000 Rls. 60,000 $
95 10 1396 سهلان چين 38123100 ک ک مخلوط­ها? ال?گومرها از 4،2،2- تر? مت?ل1-2،1-د?­ه?دروکوئ?نول?ن (TMQ) 10,560 2,183,171,616 Rls. 61,344 $
96 10 1396 سهلان چين 84189920 ---انواع درب يخچال،يخچال فريزر،فريزر وسايدباي سايد 18,500 2,144,320,500 Rls. 59,500 $
97 3 1396 سهلان چين 84073390 سايرموتورهاي پيستوني تناوبي باظرفيت بيشتر از250تا1000 CC براي وسايل نقليه فصل 87,غيرمذکور درجاي ديگر 12,638 2,141,634,000 Rls. 66,000 $
98 11 1396 سهلان چين 84659500 ماشين هاي سورا خ کردن ياا سکنه کردن برا ي کارروي چوب, چوب پنبه, ا ستخوا ن, كائوچو ،مواد پلاستيكي سخت وغيره 7,460 2,114,101,412 Rls. 57,572 $
99 2 1396 سهلان چين 87042290 ---ساير وسايل نقليه موتوري براي حمل ونقل كالا با وزن ناخالص وسيله نقليه بيش از 5 تن وحداكثر 20 تن بجز مخصوص حمل بتون اماده 9,420 1,974,837,410 Rls. 60,886 $
100 3 1396 سهلان چين 39123900 ساير ا ترهاي سلولز که در جاي ديگر گفته نشده به ا شکال ا بتدا ئي 5,600 1,942,227,616 Rls. 59,864 $
مجموع کل
1,087,097,865,635 ريال
مجموع کل
31,800,413 دلار