آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر لنگه)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 8 1396 بندر لنگه چين 79070090 ساير مصنوعات از روي غير مذکور درجاي ديگر 6,100 627,195,900 Rls. 18,300 $
202 7 1396 بندر لنگه چين 95030010 ---سه چرخه ها،روروك ها،اتومبيل هاي ركاب زني واسباب بازي هاي چرخدار مشابه؛كالسكه هاي عروسك؛سايراسباب بازي ها؛مدل هاي كوچك اندازه شده "مقياس ومدهاي تفريحي مشابه،خواه كاركند يا نكند؛پازل هايي از كليه انواع." 4,849 620,577,531 Rls. 18,641 $
203 10 1396 بندر لنگه چين 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 6,205 613,371,696 Rls. 17,374 $
204 2 1396 بندر لنگه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 2,439 578,111,384 Rls. 17,816 $
205 2 1396 بندر لنگه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 2,646 567,533,010 Rls. 17,490 $
206 3 1396 بندر لنگه چين 84799010 اجزاء و قطعات سيستم شيشه بالابر خودرو 7,302 566,472,240 Rls. 17,460 $
207 7 1396 بندر لنگه چين 69074090 ک ک ک سا?ر 50,500 562,331,630 Rls. 16,771 $
208 5 1396 بندر لنگه چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 18,990 556,876,800 Rls. 17,051 $
209 2 1396 بندر لنگه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,248 546,830,548 Rls. 16,852 $
210 9 1396 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 7,084 544,618,818 Rls. 15,368 $
211 6 1396 بندر لنگه چين 69109000 ظرفشوئي,روشوئي,وا ن حمام... وسايرا دوا ت ثابت بهدا شتي ا زسرا ميک, غيرمذکوردرجاي ديگر 18,354 541,563,000 Rls. 16,500 $
212 12 1396 بندر لنگه چين 83014020 ک ک ک قفل كامل ساختمان (ست كامل: 2 عدد دستگيره، 2 عدد پلاك، سيلندر و مكانيزم) 1,308 527,278,420 Rls. 14,230 $
213 7 1396 بندر لنگه چين 84819040 ---اجزاء وقطعات شيرالات بهداشتي مشمول رديف 84818010 8,648 526,769,715 Rls. 15,441 $
214 6 1396 بندر لنگه چين 85101000 ريش ترا ش , توا م شده با موتوربرقي 1,290 524,144,000 Rls. 16,000 $
215 2 1396 بندر لنگه چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 6,460 523,370,484 Rls. 16,144 $
216 12 1396 بندر لنگه چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 1,164 518,510,464 Rls. 14,032 $
217 3 1396 بندر لنگه چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,500 499,745,400 Rls. 15,400 $
218 8 1396 بندر لنگه چين 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 13,300 495,628,875 Rls. 14,175 $
219 5 1396 بندر لنگه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 4,813 492,445,260 Rls. 15,108 $
220 5 1396 بندر لنگه چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 3,910 490,554,750 Rls. 15,050 $
221 4 1396 بندر لنگه چين 96039090 جاروب هاوبروس هاي غير مذكور ساخته نشده ا زموي خوک وگرا ز 5,899 479,146,275 Rls. 14,748 $
222 5 1396 بندر لنگه چين 87088011 ----كمك فنر براي سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,956 474,583,200 Rls. 14,560 $
223 8 1396 بندر لنگه چين 32050000 لاكکهاي رنگکكننده؛ فرآوردهکهاي مذكور در يادداشت 3 اين فصل كه براساس لاكکهاي رنگکكننده ميکباشند. 7,750 473,789,952 Rls. 13,824 $
224 10 1396 بندر لنگه چين 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 7,500 473,773,440 Rls. 13,440 $
225 12 1396 بندر لنگه چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 3,515 470,458,083 Rls. 12,732 $
226 6 1396 بندر لنگه چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 5,650 466,690,000 Rls. 14,125 $
227 6 1396 بندر لنگه چين 64041900 ساير کفش هاي باتخت ا زکائوچوياپلاستيک ورويه نسجي غيرمذكور درجاي ديگر 1,400 451,894,456 Rls. 13,624 $
228 5 1396 بندر لنگه چين 84733090 ساير ا جزا وقطعات ومتفرعات ماشينهاي مشمول شماره 8471غيرمذکور 1,750 447,664,839 Rls. 13,665 $
229 10 1396 بندر لنگه چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 4,964 445,289,568 Rls. 12,512 $
230 12 1396 بندر لنگه چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 3,960 443,424,000 Rls. 12,000 $
231 5 1396 بندر لنگه چين 35061000 محصولات مناسب براي استفاده به عنوان چسب يا چسباننده، آماده شده برا ي خردهکفروشي به عنوان چسب يا چسباننده در بستهکهايي كه وزن خالص آنها از يك كيلوگرم بيشتر نباشد 5,423 440,483,175 Rls. 13,558 $
232 5 1396 بندر لنگه چين 83024290 ---سايريراق آلات واتصالات براي مبلمان غير از فنر گازي 3,720 439,552,224 Rls. 13,392 $
233 12 1396 بندر لنگه چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 3,744 436,764,688 Rls. 11,737 $
234 10 1396 بندر لنگه چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 2,377 425,544,000 Rls. 11,900 $
235 2 1396 بندر لنگه چين 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 3,716 421,875,622 Rls. 13,006 $
236 3 1396 بندر لنگه چين 91039000 ساعتهاي ديواري, روميزي وهمانندداراي محرک ساعت مچي ،جيبي وهمانندغيربرقي. 6,856 421,051,725 Rls. 12,975 $
237 10 1396 بندر لنگه چين 58063200 پارچه هاي تاروپودباف کم عرض ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي 3,022 416,904,755 Rls. 11,527 $
238 12 1396 بندر لنگه چين 87149500 زين , برا ي چرخهاي پائي 3,860 416,715,600 Rls. 11,400 $
239 6 1396 بندر لنگه چين 85163100 موخشک کن هاي ا لکتروترميک 2,550 412,763,400 Rls. 12,600 $
240 4 1396 بندر لنگه چين 96089900 قلم دوپليکاتور,قلم گير,مدا دگيروا شياءهمانند,اجزاء وقطعات قلم هاغيرمذکوردرجاي ديگر 6,315 409,856,130 Rls. 12,630 $
241 10 1396 بندر لنگه چين 40070000 نخ و طناب ا زکائوچوي ولکانيزه شده 3,644 395,614,158 Rls. 10,934 $
242 5 1396 بندر لنگه چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 10,272 393,584,625 Rls. 12,075 $
243 2 1396 بندر لنگه چين 84831010 بازوهاي انتقال نيرو ودسته محور مربوط به خودروهاي سوا ري، سوا رکار و وا نت 2,001 392,665,349 Rls. 12,101 $
244 10 1396 بندر لنگه چين 83025000 رخت آويز,کلاه آويز,پايه وا شياءهمانندا زفلزمعمولي. 4,480 387,491,328 Rls. 10,752 $
245 10 1396 بندر لنگه چين 58079000 برچسب،نشان واشياء همانند از موادنسجي،نبافته، بصورت توپ، نواريا بريده شده به شكل واندازه معين گلدوزي وقلابدوزي نشده. 4,306 386,184,357 Rls. 10,765 $
246 9 1396 بندر لنگه چين 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 9,350 379,457,662 Rls. 10,852 $
247 10 1396 بندر لنگه چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 2,496 370,759,680 Rls. 10,368 $
248 3 1396 بندر لنگه چين 39263000 يرا ق آلات برا ي مبل , بدنه وسائط نقليه ياهمانند ا ز موا د پلاستيکي 5,600 363,428,800 Rls. 11,200 $
249 2 1396 بندر لنگه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,230 362,942,065 Rls. 11,185 $
250 12 1396 بندر لنگه چين 39231000 جعبه , صندوق , قفسه و ا شياء همانند ا ز موا د پلاستيکي 3,895 362,715,437 Rls. 9,737 $
251 5 1396 بندر لنگه چين 85447090 سايرکابلهاي ا لياف نوري بجزرديف 85447010 5,600 362,694,544 Rls. 11,072 $
252 9 1396 بندر لنگه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 2,570 362,380,280 Rls. 10,280 $
253 2 1396 بندر لنگه چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 19,620 358,464,103 Rls. 11,047 $
254 10 1396 بندر لنگه چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 18,000 354,024,000 Rls. 9,900 $
255 3 1396 بندر لنگه چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,558 349,259,660 Rls. 10,765 $
256 7 1396 بندر لنگه چين 85182990 ساير بلندگوهاغيرمذکور در جاي ديگر 3,842 342,953,192 Rls. 10,104 $
257 5 1396 بندر لنگه چين 39211990 ک ک ک ساير صفحه ها و ورق هاي نازك از ساير مواد پلاستيكي بجز مورد مصرف در صنايع سيم وكابل 8,980 338,249,263 Rls. 10,357 $
258 12 1396 بندر لنگه چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,599 334,500,650 Rls. 8,998 $
259 12 1396 بندر لنگه چين 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 3,634 330,706,950 Rls. 8,925 $
260 12 1396 بندر لنگه چين 96062100 دگمه ا زموا دپلاستيکي,پوشانده نشده باموا دنسجي. 4,049 324,468,122 Rls. 8,781 $
261 7 1396 بندر لنگه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,680 324,092,500 Rls. 9,500 $
262 10 1396 بندر لنگه چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 3,490 316,179,834 Rls. 8,725 $
263 4 1396 بندر لنگه چين 87085032 ---توپ? محور(Hub) برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ون، کام?ونت و کشنده تر?لر 1,423 312,924,993 Rls. 9,643 $
264 10 1396 بندر لنگه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 3,500 312,900,000 Rls. 8,750 $
265 5 1396 بندر لنگه چين 91149000 ا جزا ءوقطعات برا ي ا نوا ع ساعت که درجاي ديگري مذکورنباشند. 4,048 311,636,367 Rls. 9,513 $
266 2 1396 بندر لنگه چين 91070000 کليد قطع ووصل ساعتي داراي انواع محرک ساعت يا داراي موتورسنکرون. 2,864 296,418,444 Rls. 9,138 $
267 5 1396 بندر لنگه چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 2,618 293,355,000 Rls. 9,000 $
268 12 1396 بندر لنگه چين 87149910 شانژمانGEAR SYSTEM 240 292,432,000 Rls. 8,000 $
269 3 1396 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 3,292 290,598,705 Rls. 8,955 $
270 6 1396 بندر لنگه چين 91122000 قابها و قفسه ها براي ساعت ديوا ري ياروميزي وهمانند وبرا ي سايرکالاهاي مشمول ا ين فصل 3,484 285,569,248 Rls. 8,668 $
271 10 1396 بندر لنگه چين 67021000 گل ، برگ وميوه مصنوعي واجزاء آنها ؛ اشياء ساخته شده از گل ، برگ يا ميوه مصنوعي از مواد پلاستيكي 2,600 281,104,200 Rls. 7,800 $
272 4 1396 بندر لنگه چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,291 278,559,384 Rls. 8,584 $
273 3 1396 بندر لنگه چين 85271310 دستگاه پخش را ديويي دا را ي ضبط وپخش صوت ديجيتالي باقابليتهاي MP3 وغيره 2,787 275,774,000 Rls. 8,500 $
274 5 1396 بندر لنگه چين 94054040 ---چراغ هاي شيلنگي ويا نواري متشكل از ديودهاي نورافشان (LED)حتي داراي تجهيزات نصب پيچي ، چسب و... 301 275,016,345 Rls. 8,409 $
275 4 1396 بندر لنگه چين 87071010 بدنه برا ي سوا ري و سوا ري کار 1,274 274,081,146 Rls. 8,446 $
276 12 1396 بندر لنگه چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 2,879 267,622,825 Rls. 7,199 $
277 2 1396 بندر لنگه چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 11,179 267,191,806 Rls. 8,237 $
278 4 1396 بندر لنگه چين 69074090 ک ک ک سا?ر 35,685 262,042,475 Rls. 8,065 $
279 10 1396 بندر لنگه چين 84573000 ماشين هاي ا نتقالي چند مرحله اي براي کارکردن روي فلزا ت 3,834 252,993,780 Rls. 7,020 $
280 4 1396 بندر لنگه چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 1,137 252,046,917 Rls. 7,767 $
281 2 1396 بندر لنگه چين 32151900 مرکب چاپ به غير ا ز رنگ سياه , حتي تغليظ شده يا به صورت جامد 1,165 250,591,275 Rls. 7,725 $
282 10 1396 بندر لنگه چين 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 1,800 249,543,913 Rls. 6,931 $
283 3 1396 بندر لنگه چين 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 1,040 248,131,712 Rls. 7,648 $
284 10 1396 بندر لنگه چين 55095900 ساير نخها از الياف غيريکسره پلي استرمخلوط با الياف , غير مذکور درجاي ديگر,آماده نشده براي خرده فروشي غير از نخ دوخت 3,748 242,896,761 Rls. 6,747 $
285 7 1396 بندر لنگه چين 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 1,530 228,090,240 Rls. 6,720 $
286 12 1396 بندر لنگه چين 85183010 هدفون و گوشي حتي توام شده با يک ميکروفون 478 222,842,269 Rls. 5,994 $
287 3 1396 بندر لنگه چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 3,200 217,374,800 Rls. 6,700 $
288 5 1396 بندر لنگه چين 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 3,195 213,986,175 Rls. 6,565 $
289 5 1396 بندر لنگه چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 4,170 205,897,586 Rls. 6,317 $
290 6 1396 بندر لنگه چين 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 2,970 200,579,520 Rls. 6,071 $
291 3 1396 بندر لنگه چين 87083011 لنتهاي ترمز سوار شده برا ي سوا ري ، سوا ري كار ،وا نت و ترا کتور کشاورزي 832 200,406,588 Rls. 6,177 $
292 12 1396 بندر لنگه چين 69120012 اشياء سرميز ، اشياء آشپزخانه از سراميك،بدون لعاب صنايع دستي 1,723 197,782,928 Rls. 5,342 $
293 2 1396 بندر لنگه چين 85291090 ساير آنتنهاي هوا يي ورفلکتورآ نتن هوا يي وقطعات مربوطه بجزموا ردمذکور 594 196,770,736 Rls. 6,064 $
294 7 1396 بندر لنگه چين 85044020 شارژر باطري 380 196,105,200 Rls. 5,849 $
295 3 1396 بندر لنگه چين 39211910 ---نوار اسفنجي ويژه صنايع سيم وكابل 9,273 194,664,000 Rls. 6,000 $
296 10 1396 بندر لنگه چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 2,173 194,611,809 Rls. 5,431 $
297 3 1396 بندر لنگه چين 84159020 ا جزا وقطعات تعرفه 84158100 807 194,534,224 Rls. 5,996 $
298 8 1396 بندر لنگه چين 85044060 ا نوا ع UPS 227 193,824,064 Rls. 5,935 $
299 9 1396 بندر لنگه چين 94051010 ک ک ک چراغهايي که فقط جهت به کار گرفتن با ديودهاي نور افشان(LED) ساخته شده اند 1,370 193,175,480 Rls. 5,480 $
300 6 1396 بندر لنگه چين 42022900 کيف دستي، که درجاي ديگر مذکور نباشد 1,050 189,079,884 Rls. 5,700 $
مجموع کل
36,998,128,415 ريال
مجموع کل
1,090,667 دلار