آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي   [4] [3] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
401 10 1396 بندر امام خميني چين 85087000 ا جزا ء و قطعات جاروبرقي 5,730 627,013,840 Rls. 17,390 $
402 9 1396 بندر امام خميني چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 4,599 625,862,400 Rls. 17,760 $
403 5 1396 بندر امام خميني چين 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 628 612,924,405 Rls. 18,741 $
404 6 1396 بندر امام خميني چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 5,250 609,373,800 Rls. 18,566 $
405 8 1396 بندر امام خميني چين 69120090 ساير ا شياسرميزوا شياءا شپزخانه سايرا شياخانه وپاکيزگي از سرا ميک غيرا زچيني غيرمذکوردرجاي ديگر 6,183 593,964,799 Rls. 17,330 $
406 5 1396 بندر امام خميني چين 73182900 ک ک ساير 812 550,654,694 Rls. 16,777 $
407 8 1396 بندر امام خميني چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 1,877 546,808,578 Rls. 15,954 $
408 9 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 12,180 536,751,600 Rls. 15,351 $
409 7 1396 بندر امام خميني چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 5,240 533,568,240 Rls. 15,720 $
410 9 1396 بندر امام خميني چين 28273200 کلرورهاازالومينيم 39,400 529,245,031 Rls. 15,014 $
411 1 1396 بندر امام خميني چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 101 491,943,795 Rls. 15,168 $
412 12 1396 بندر امام خميني چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 4,218 479,441,346 Rls. 12,854 $
413 6 1396 بندر امام خميني چين 95071000 چوبهاي ماهيگيري. 1,890 475,169,910 Rls. 14,578 $
414 5 1396 بندر امام خميني چين 84211900 ماشينهاي گريزا زمرکز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 1,942 470,952,000 Rls. 14,400 $
415 3 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 23,722 465,863,396 Rls. 14,359 $
416 5 1396 بندر امام خميني چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,913 459,761,985 Rls. 14,058 $
417 10 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 4,900 443,234,909 Rls. 12,293 $
418 12 1396 بندر امام خميني چين 73182100 وا شرفنري وسايروا شرهاي خاردا رفنري حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 8,373 435,802,525 Rls. 11,723 $
419 6 1396 بندر امام خميني چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 7,794 428,073,377 Rls. 13,007 $
420 5 1396 بندر امام خميني چين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 143 427,814,105 Rls. 13,081 $
421 9 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 9,873 408,954,609 Rls. 11,606 $
422 12 1396 بندر امام خميني چين 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 4,330 405,017,375 Rls. 10,825 $
423 1 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 4,400 385,363,440 Rls. 11,880 $
424 1 1396 بندر امام خميني چين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 740 372,379,161 Rls. 11,485 $
425 3 1396 بندر امام خميني چين 56081900 تورگره بافته از موادنسجي سنتتيک يامصنوعي( با ستثناء تورماهيگيري ). 3,030 368,185,823 Rls. 11,347 $
426 10 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 8,000 357,834,400 Rls. 10,234 $
427 4 1396 بندر امام خميني چين 85444900 ساير هادي هاي برقي بجز آنهايي كه مجهز به اتصال دهنده هاهستند . 3,185 351,325,392 Rls. 10,824 $
428 3 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 4,300 348,848,250 Rls. 10,750 $
429 3 1396 بندر امام خميني چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 8,286 347,320,143 Rls. 10,704 $
430 4 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 4,000 325,450,000 Rls. 10,000 $
431 1 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,900 323,117,550 Rls. 10,050 $
432 9 1396 بندر امام خميني چين 84716010 صفحه کليد(keyboard) 1,880 320,684,000 Rls. 9,100 $
433 10 1396 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 200 299,823,668 Rls. 8,316 $
434 12 1396 بندر امام خميني چين 84663000 ا دوا ت تقسيم وسايرمتعلقات مخصوص برا ي ماشين ا بزا رها 476 289,690,245 Rls. 7,839 $
435 5 1396 بندر امام خميني چين 84581900 ماشين تراش افقي براي بردا شتن فلز(غيرا زنوع کنترل شماره ا ي ) 3,350 282,348,152 Rls. 8,633 $
436 3 1396 بندر امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 125 278,911,170 Rls. 8,595 $
437 10 1396 بندر امام خميني چين 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 3,046 278,043,600 Rls. 7,890 $
438 5 1396 بندر امام خميني چين 84592900 ماشينهاي سورا خ کردن بابردا شتن فلز,که درجاي ديگرمذکورنباشد 3,300 274,945,702 Rls. 8,407 $
439 5 1396 بندر امام خميني چين 72159000 ميله هاا زآهن يافولادغير ممزوج ,که درجاي ديگرذکرنشده 19,130 272,488,244 Rls. 8,302 $
440 6 1396 بندر امام خميني چين 94018090 ---ساير نشيمن ها غير از جاجيم 2,783 272,461,605 Rls. 8,359 $
441 10 1396 بندر امام خميني چين 85185000 دستگاه هاي برقي تقويت کننده صوت 3,088 265,160,400 Rls. 7,415 $
442 12 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,200 264,210,300 Rls. 7,107 $
443 8 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 5,147 264,000,000 Rls. 7,550 $
444 6 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 6,900 247,152,000 Rls. 7,515 $
445 6 1396 بندر امام خميني چين 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 2,466 241,463,760 Rls. 7,408 $
446 10 1396 بندر امام خميني چين 85099000 ا جزا ء و قطعات دستگاههاي ا لکترومکانيکي خانگي 2,121 238,164,707 Rls. 6,563 $
447 3 1396 بندر امام خميني چين 53062000 نخ کتان چندلا(تابيده )ياکابله 3,510 234,874,816 Rls. 7,238 $
448 8 1396 بندر امام خميني چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 2,273 233,728,151 Rls. 6,820 $
449 3 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 4,600 227,143,000 Rls. 7,000 $
450 9 1396 بندر امام خميني چين 73151900 ا جزا ءوقطعات زنجيرباحلقه هاي مفصل بندي شده ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 1,046 226,312,531 Rls. 6,422 $
451 11 1396 بندر امام خميني چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 4,165 225,326,167 Rls. 6,164 $
452 1 1396 بندر امام خميني چين 73072100 فلانج ا زفولادزنگ نزن 671 222,863,025 Rls. 6,873 $
453 10 1396 بندر امام خميني چين 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 1,000 219,472,872 Rls. 6,087 $
454 5 1396 بندر امام خميني چين 38160090 کک ک کک ساير 10,000 213,680,550 Rls. 6,510 $
455 5 1396 بندر امام خميني چين 84629900 پرس ها(غيرا زپرس هيدروليک )برا ي کاربرروي فلزا ت ياکربورهاي فلزي 700 196,230,000 Rls. 6,000 $
456 11 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 10,276 193,145,308 Rls. 5,226 $
457 5 1396 بندر امام خميني چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 9 191,716,710 Rls. 5,862 $
458 12 1396 بندر امام خميني چين 85051900 آهن رباهاي دا ئم واشيائي که به منظورآهن رباي دائم شدن درنظرگرفته شده اند، (مگنت سراميكي ) بجز ازفلز 1,606 191,377,725 Rls. 5,115 $
459 5 1396 بندر امام خميني چين 82059000 مجموعه هائي از اشياء مشمول دو يا چند شماره فرعي 82051000لغايت 82058000 410 188,957,389 Rls. 5,778 $
460 5 1396 بندر امام خميني چين 39029000 ساير پليمرهاي پروپيلن ياپليمرهاي ساير ا ولفين ها غيرمذکوردرجاي ديگر;به ا شکال ا بتدا ئي 4,600 188,236,125 Rls. 5,775 $
461 12 1396 بندر امام خميني چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 1,230 185,787,715 Rls. 4,978 $
462 5 1396 بندر امام خميني چين 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 1,038 173,925,190 Rls. 5,318 $
463 2 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 1,920 167,871,774 Rls. 5,176 $
464 11 1396 بندر امام خميني چين 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 1,700 156,333,012 Rls. 4,308 $
465 3 1396 بندر امام خميني چين 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 3,000 152,864,000 Rls. 4,711 $
466 12 1396 بندر امام خميني چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 2,065 146,468,819 Rls. 3,932 $
467 9 1396 بندر امام خميني چين 84733010 جعبه کامپيوتر(case)باويا بدون منبع تغذيه 1,730 145,365,000 Rls. 4,125 $
468 6 1396 بندر امام خميني چين 85363090 سايردستگاههابرا ي حفاظت مدا رهاي برقي غيرا زکليدهاي قطع ووصل دوطرفه وغيرا توماتيک يک طرفه براي ولتاژ حداكثر 1000 ولت 534 140,697,206 Rls. 4,258 $
469 11 1396 بندر امام خميني چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 1,380 137,748,440 Rls. 3,745 $
470 4 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,200 124,501,680 Rls. 3,832 $
471 4 1396 بندر امام خميني چين 73084000 تجهيزا ت برا ي چوب بست زدن, پشت دري ساختن, شمع زدن ياحائل قراردادن ازچدن ،آهن يافولاد. 972 115,714,695 Rls. 3,561 $
472 12 1396 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 977 114,308,753 Rls. 3,065 $
473 5 1396 بندر امام خميني چين 84569000 ساير (ماشين ابزارها بجز باتخليه الكتريكي، ماوراء صوت، اشعه نوري ، وفوتوني كارمي كند ).براي کار کردن روي هر نوع موادازطريق برداشتن آنها 168 112,221,975 Rls. 3,431 $
474 11 1396 بندر امام خميني چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 980 111,157,788 Rls. 3,024 $
475 7 1396 بندر امام خميني چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 1,460 108,711,750 Rls. 3,219 $
476 2 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 2,300 108,657,500 Rls. 3,500 $
477 4 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 37 101,514,380 Rls. 3,124 $
478 1 1396 بندر امام خميني چين 84849090 سايرمجموعه ياجورشده هايي از وا شرها ودرزگيرها،غيرمذکوردرجاي ديگر 55 100,056,033 Rls. 3,086 $
479 6 1396 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 445 93,668,400 Rls. 2,835 $
480 8 1396 بندر امام خميني چين 25309090 ساير موا د معدني غير مذکور 13,950 93,241,800 Rls. 2,790 $
481 1 1396 بندر امام خميني چين 73181900 سايرا شياءحديده شده, که درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 304 89,007,534 Rls. 2,745 $
482 12 1396 بندر امام خميني چين 95059000 ا شياءبرا ي جشن, کارناوا ل, شعبده بازي واشياء اعجاب آور (غيرا زا شياءبرا ي جشن کريسمس ). 935 87,551,100 Rls. 2,340 $
483 8 1396 بندر امام خميني چين 85372090 تابلو پانل.وتكيه گاههاي مجهز به دوياچند دستگاه رديف 8535يا8536 ، برا ي کنترل الکتريکي يا توزيع برق برا ي ولتاژبيش از 72.5 كيلوولت 100 82,255,200 Rls. 2,400 $
484 7 1396 بندر امام خميني چين 39269099 سايرمصنوعات ا زموا دپلاستيکي غيرمذکوربجزکپسول دا روئي ا زنوع ژلاتين سخت 177 80,564,700 Rls. 2,400 $
485 5 1396 بندر امام خميني چين 84253900 - - ساير (چرخهاي بدون موتور برقي ) غير مذكور در جاي ديگر 900 72,830,764 Rls. 2,227 $
486 7 1396 بندر امام خميني چين 84148010 واحدهاي هواساز ( Air End ) مربوط به کمپرسورهاي پيچي ( screw compressor ) 800 71,957,040 Rls. 2,120 $
487 3 1396 بندر امام خميني چين 85015110 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون asynchronous به قدرت حداكثر 750 وات باجريان متناوب ،چند فاز 1,103 67,948,206 Rls. 2,094 $
488 5 1396 بندر امام خميني چين 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 708 67,011,891 Rls. 2,049 $
489 11 1396 بندر امام خميني چين 84249000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات وا دوا ت مشمول شماره هاي 842410ا لي842489 521 66,685,427 Rls. 1,805 $
490 6 1396 بندر امام خميني چين 90262000 آلات و دستگاههابرا ي سنجش ياکنترل فشار 150 65,617,440 Rls. 1,986 $
491 5 1396 بندر امام خميني چين 73129000 نوا رهاي گيس باف, طناب بار (sling)واشياءهمانند ا زآهن ياا زفولاد,عايق نشده برا ي مصرف برق. 312 65,346,879 Rls. 1,998 $
492 10 1396 بندر امام خميني چين 85322200 خازنهاي برقي ، ثابت از آلومينيوم الکتروليتيک 443 62,222,400 Rls. 1,740 $
493 5 1396 بندر امام خميني چين 84099190 سايرا جزوقطعات منحصرا برا ي موتورهاي پيستوني درون سوزجرقه ا ي -ا حترا قي 82 62,042,693 Rls. 1,897 $
494 3 1396 بندر امام خميني چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 681 61,877,567 Rls. 1,907 $
495 9 1396 بندر امام خميني چين 84716020 موشوا ره (mouse) 204 61,670,000 Rls. 1,750 $
496 12 1396 بندر امام خميني چين 35069900 چسبهاوسايرچسباننده هاي آماده, غيرمذکوردرجاي ديگر. 547 61,547,675 Rls. 1,645 $
497 3 1396 بندر امام خميني چين 84145990 ساير بادزنهائي كه در جاي ديگر مذكور نباشد 310 59,781,442 Rls. 1,842 $
498 7 1396 بندر امام خميني چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 710 59,515,750 Rls. 1,775 $
499 6 1396 بندر امام خميني چين 83081000 قزنقفلي, قلاب, چنگک ،حلقه ومنگنه پرچ ا زفلزمعمولي. 700 59,141,067 Rls. 1,797 $
500 2 1396 بندر امام خميني چين 96072000 ا جزا ءوقطعات زيپ 644 58,254,915 Rls. 1,796 $
مجموع کل
25,334,278,400 ريال
مجموع کل
746,029 دلار