آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5]   [3] [2] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
301 9 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 8,230 2,039,199,360 Rls. 58,321 $
302 10 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 28,220 2,034,041,160 Rls. 56,440 $
303 5 1396 بندر امام خميني چين 84219900 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات... برا ي ا زصافي گذرا ندن ياتصفيه مايعات ياگازها 22,704 2,028,449,415 Rls. 62,351 $
304 11 1396 بندر امام خميني چين 84624900 ماشين هاي پانچ کردن يافاق وزبانه دا رکردن (ا زجمله پرس ها)بدون كنترل شماره اي 41,810 2,012,651,550 Rls. 54,467 $
305 3 1396 بندر امام خميني چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 7,183 1,921,488,480 Rls. 59,212 $
306 9 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45,938 1,910,815,706 Rls. 54,206 $
307 10 1396 بندر امام خميني چين 73079100 فلانج ا زآهن ياا زفولاد(غيرا زفولادزنگ نزن ). 120 1,910,478,000 Rls. 53,425 $
308 12 1396 بندر امام خميني چين 73158900 زنجيرکه درجاي ديگرگفته نشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد. 41,229 1,904,522,118 Rls. 51,537 $
309 8 1396 بندر امام خميني چين 70134210 ظروف شيشه اي اوپال از نوع داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هركلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا300درجه سانتيگراد 18,120 1,873,589,460 Rls. 54,430 $
310 4 1396 بندر امام خميني چين 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 198,600 1,856,099,847 Rls. 57,197 $
311 10 1396 بندر امام خميني چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 16,417 1,774,956,789 Rls. 49,251 $
312 2 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 45,900 1,756,906,956 Rls. 54,162 $
313 11 1396 بندر امام خميني چين 73044900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا ز فولاد زنگ نزن غيرازرديف 73044100 6,941 1,753,059,071 Rls. 47,740 $
314 7 1396 بندر امام خميني چين 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 165,870 1,745,287,457 Rls. 51,420 $
315 7 1396 بندر امام خميني چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 78,000 1,705,842,481 Rls. 50,533 $
316 3 1396 بندر امام خميني چين 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 654 1,703,508,180 Rls. 52,496 $
317 5 1396 بندر امام خميني چين 85021100 مجموعه مولدهاباموتورهاي ترا کمي-ا حترا قي ,به قدرت حدا کثر 75 kva 6,500 1,701,533,900 Rls. 52,100 $
318 2 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 45,900 1,667,748,322 Rls. 51,406 $
319 12 1396 بندر امام خميني چين 84261190 --- سا?ر 19,189 1,658,238,831 Rls. 44,606 $
320 10 1396 بندر امام خميني چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 13,400 1,655,757,600 Rls. 46,900 $
321 7 1396 بندر امام خميني چين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 131,985 1,600,749,325 Rls. 47,741 $
322 4 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 20,755 1,584,564,010 Rls. 48,768 $
323 7 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 18,810 1,578,098,200 Rls. 46,868 $
324 11 1396 بندر امام خميني چين 85094000 آسياب ومخلوطکن هاي الکترومکانيکي خانگي مواد خوراکي، دستگاههاي خانگي آب ميوه گيرواب سبزي گير 16,903 1,564,656,149 Rls. 43,965 $
325 2 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 48,171 1,561,968,753 Rls. 48,158 $
326 6 1396 بندر امام خميني چين 84243010 ک ک ک دستگاه شستشوي خودرو از نوع خانگي (car wash) 8,002 1,497,864,792 Rls. 45,636 $
327 2 1396 بندر امام خميني چين 87089921 اجزاء وقطعات براي سواري، وا نت وتراکتور کشاورزي غير مذكور 2,200 1,485,823,800 Rls. 45,790 $
328 12 1396 بندر امام خميني چين 73182900 ک ک ساير 12,719 1,480,745,683 Rls. 39,699 $
329 12 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 15,035 1,468,775,490 Rls. 39,491 $
330 6 1396 بندر امام خميني چين 84136090 سايرتلمبه هاي دوارحجمي به جزتلمبه هاي چرخ دنده اي , پره اي وپره پيستوني وحلزوني 4,813 1,467,934,160 Rls. 44,429 $
331 8 1396 بندر امام خميني چين 84149090 سايرا جزا وقطعات تلمبه هاي هوا باخلاء,کمپرسورهاي هوا ياگاز ,بادزنهاغيرمذکوردرجاي ديگر 7,000 1,461,547,854 Rls. 43,296 $
332 3 1396 بندر امام خميني چين 72192200 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 75/4لغايت 10mm. 22,591 1,444,684,287 Rls. 44,934 $
333 6 1396 بندر امام خميني چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 1,830 1,436,414,646 Rls. 43,475 $
334 5 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 71,024 1,432,023,860 Rls. 43,630 $
335 9 1396 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 50,000 1,420,127,610 Rls. 40,226 $
336 4 1396 بندر امام خميني چين 84158200 ساير دستگاههاي تهويه مطبوع ,توا م شده بايک دستگاه مولد سرما 11,690 1,401,416,950 Rls. 43,174 $
337 10 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 35,500 1,394,529,105 Rls. 38,695 $
338 6 1396 بندر امام خميني چين 84813000 شيريکطرفه (غير قابل برگشت ) 1,921 1,371,456,000 Rls. 41,934 $
339 7 1396 بندر امام خميني چين 84818081 --- شيرهاي سر چاهي نفت 1,207 1,352,225,000 Rls. 41,087 $
340 6 1396 بندر امام خميني چين 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,988 1,329,562,640 Rls. 40,241 $
341 10 1396 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 10,289 1,324,043,038 Rls. 37,204 $
342 3 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 15,299 1,323,666,534 Rls. 40,799 $
343 7 1396 بندر امام خميني چين 59019000 پارچه هاي ا لگوبردا ي ياشفاف برا ي ترسيم, کرباسهاي آماده برا ي نقاشي ،قدك وپارچه هاي اهارداربراي كلاه سازي 13,140 1,321,752,600 Rls. 39,420 $
344 3 1396 بندر امام خميني چين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 88,020 1,285,074,396 Rls. 39,609 $
345 1 1396 بندر امام خميني چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 23,756 1,275,289,449 Rls. 39,327 $
346 8 1396 بندر امام خميني چين 72029990 سايرآلياژهاي آهن (فروآلياژها) غير مذکور درجاي ديگر 26,226 1,263,716,988 Rls. 36,142 $
347 8 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 21,771 1,250,050,254 Rls. 36,240 $
348 1 1396 بندر امام خميني چين 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 1,422 1,236,296,061 Rls. 38,129 $
349 12 1396 بندر امام خميني چين 39204310 نوا ر ولبه و روکش جهت ا ورا ق فشرده چوبي ازپليمرهاي كلروروينيل حاوي حداقل 6%پلاستي سايزر 12,890 1,229,220,874 Rls. 33,174 $
350 3 1396 بندر امام خميني چين 72199000 محصولات ازفولادزنگ نزن تخت نوردشده, باپهناي 600mm,يابيشترکه درجايديگرذکر نشده 23,428 1,216,473,340 Rls. 37,495 $
351 5 1396 بندر امام خميني چين 72171000 آبكاري نشده يا اندود شده، حتي صيقل شده 128,500 1,212,824,624 Rls. 37,136 $
352 5 1396 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 8,400 1,189,295,890 Rls. 36,235 $
353 7 1396 بندر امام خميني چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 232 1,179,947,128 Rls. 34,954 $
354 12 1396 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 4,706 1,158,448,825 Rls. 31,547 $
355 9 1396 بندر امام خميني چين 85166000 فرها ،خوراكپزها,منقل ها,حلقه هاي جوش آورنده آب, كباب پزها وتفت دهنده هاي الکتروترميک 7,380 1,154,661,000 Rls. 34,550 $
356 1 1396 بندر امام خميني چين 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 22,100 1,146,654,080 Rls. 35,360 $
357 9 1396 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22,950 1,134,317,520 Rls. 32,130 $
358 8 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 22,240 1,121,652,518 Rls. 32,927 $
359 7 1396 بندر امام خميني چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 50,000 1,120,020,000 Rls. 33,179 $
360 8 1396 بندر امام خميني چين 84251190 ک ک ک ساير قرقره هاي طناب دار بالا كشنده داراي موتور برقي بجز انواع هويست با ظرفيت ده تن وبالاتر 16,900 1,113,872,500 Rls. 32,500 $
361 5 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 3,943 1,059,784,550 Rls. 32,450 $
362 3 1396 بندر امام خميني چين 83119000 مفتول, ميله،لوله ،صفحه ا زفلزمعمولي ياازكربورهاي فلزي ,ا ندودشده ياپرشده ازمواد پاك كننده ياسيال كننده غيرمذکوردرجاي ديگر،مفتول وميله ازپودر به هم فشرده فلزات معمولي 26,020 1,051,957,641 Rls. 32,419 $
363 2 1396 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22,950 1,042,232,940 Rls. 32,130 $
364 9 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 51,418 1,024,990,673 Rls. 29,084 $
365 9 1396 بندر امام خميني چين 84137090 ساير تلمبه هاي گريز از مركز براي مايعات كه در جاي ديگر مذكور نباشد 1,968 1,017,663,219 Rls. 28,826 $
366 7 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 2,000 1,015,188,932 Rls. 31,284 $
367 9 1396 بندر امام خميني چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 19,269 984,551,482 Rls. 27,940 $
368 6 1396 بندر امام خميني چين 90131000 دوربينهاي نشانه گيري برا ي نصب روي ا سلحه; پريسکوپ; دوربينهاي طراحي شده بعنوا ن قطعات ماشينهاي اين فضل ياقسمت شانزدهم 4,014 968,918,970 Rls. 29,726 $
369 6 1396 بندر امام خميني چين 69119000 ا شياءخانه وپاکيزگي,غيرمذکوردرجاي ديگرا زچيني 9,538 942,241,930 Rls. 28,630 $
370 4 1396 بندر امام خميني چين 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 13,750 941,615,433 Rls. 28,982 $
371 7 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 24,309 939,906,278 Rls. 27,843 $
372 5 1396 بندر امام خميني چين 84212990 ساير ماشين آلات ودستگاهها از صافي گذراندن يا تصفيه براي مايعات بجزموا ردمذکور 235 916,197,870 Rls. 28,014 $
373 1 1396 بندر امام خميني چين 38119000 بازدارنده هاي اكسيداسيون ورسوبات وفرآورده هاي ضدخوردگي وساير افزودنيهاغيرازافزودنيهاي روغنهاي روان كننده غيرمذكور 20,340 908,169,930 Rls. 27,997 $
374 5 1396 بندر امام خميني چين 84306900 ماشين آلات ودستگاههاي خاک بردا ري, گودبردا ري, ا ستخرا ج,.... غيرخودرو 8,641 891,100,815 Rls. 27,285 $
375 1 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 22,760 870,564,096 Rls. 26,856 $
376 1 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 22,598 864,490,806 Rls. 26,667 $
377 7 1396 بندر امام خميني چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 17,283 850,586,520 Rls. 25,060 $
378 11 1396 بندر امام خميني چين 84244100 ک ک پاشنده­ها? (sprayer) قابل حمل 7,211 847,346,312 Rls. 22,931 $
379 12 1396 بندر امام خميني چين 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 11,226 840,340,900 Rls. 22,460 $
380 10 1396 بندر امام خميني چين 85182910 انواع بلندگوي خودرو 12,613 837,141,600 Rls. 23,410 $
381 10 1396 بندر امام خميني چين 85044030 منبع تغذيه را يانه 5,620 813,973,520 Rls. 23,098 $
382 7 1396 بندر امام خميني چين 86090000 کانتينرها(ا زجمله کانتينرهابراي ترا بري سيالات )مخصوص طراحي شده وتجهيز شده برا ي هرنوع وسيله حمل ونقل 19,640 801,460,800 Rls. 24,000 $
383 5 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 9,200 795,573,240 Rls. 24,360 $
384 6 1396 بندر امام خميني چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 16,160 783,097,440 Rls. 23,432 $
385 8 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 18,800 775,663,560 Rls. 22,184 $
386 3 1396 بندر امام خميني چين 63026000 شستنيهاي توا لت ياآشپزخانه, ا زپارچه حوله باف ا سفنجي,سايرپارچه هاي ا سفنجي همانند,ا زپنبه 7,780 767,118,000 Rls. 23,640 $
387 4 1396 بندر امام خميني چين 73261900 مصنوعات آهنگري شده ياپرس شده ولي كاربيشتري روي آن انجام نشده ا زآهن ياا زفولاد,که درجاي ديگرگفته نشده. 21,900 767,079,914 Rls. 23,633 $
388 11 1396 بندر امام خميني چين 73151100 زنجيرغلتکي باحلقه هاي مفصل بندي شده از چدن ،آهن يا از فولاد. 19,737 766,098,732 Rls. 20,958 $
389 12 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 14,575 766,049,417 Rls. 20,505 $
390 10 1396 بندر امام خميني چين 56031110 پارچه هاي نبافته Spunlace که ازطريق High pressure water jet رول به عرض 5 تا120سانتي متر به وزن كمتراز25گرم درمتر توليد گرديده باشد ، از رشته هاي سنتيك يا معمولي 8,054 743,238,376 Rls. 20,623 $
391 4 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 12,496 710,782,800 Rls. 21,840 $
392 6 1396 بندر امام خميني چين 90251110 ترمومتر (تب سنج ) پزشکي ،پرشده بامايع براي خواندن مستقيم 1,320 707,020,500 Rls. 21,483 $
393 12 1396 بندر امام خميني چين 72042900 قرا ضه وضايعات ا زفولادممزوج (غيرا زفولادزنگ نزن ). 52,877 687,997,725 Rls. 18,507 $
394 11 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 7,400 687,591,150 Rls. 18,700 $
395 6 1396 بندر امام خميني چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 11,560 665,045,640 Rls. 20,128 $
396 10 1396 بندر امام خميني چين 72249000 سايرمحصولات نيمه تمام, ا زفولادممزوج (باستثناءفولادزنگ نزن ). 49,682 655,619,494 Rls. 18,192 $
397 7 1396 بندر امام خميني چين 84158100 دستگاههاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولدسرماوسوپاپ براي برگشت گردش سرما،گرما 7,140 651,686,400 Rls. 19,200 $
398 6 1396 بندر امام خميني چين 96071900 انواع زيپ غيراز رديف 96071100 8,000 648,906,187 Rls. 19,717 $
399 10 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 20 637,243,200 Rls. 17,820 $
400 9 1396 بندر امام خميني چين 73089090 ا سکلت وقطعات ا سکلت, که درجاي ديگرذکرنشده, ا زچدن ،آهن ياا زفولاد . 7,177 635,728,758 Rls. 18,041 $
مجموع کل
123,488,586,366 ريال
مجموع کل
3,631,549 دلار