آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 12 1396 بندر امام خميني چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 392,826 8,222,235,831 Rls. 223,911 $
202 4 1396 بندر امام خميني چين 85446010 کابل زميني ا عم ا زروغني ياخشک بالاتر ا زيك کيلوولت لغايت 132کيلوولت 14,580 8,189,747,345 Rls. 252,031 $
203 4 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 225,640 8,122,259,104 Rls. 250,002 $
204 8 1396 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 534,211 8,031,834,626 Rls. 229,711 $
205 9 1396 بندر امام خميني چين 29225090 سايرا مينوا لکل- فنل ها,ا مينو-ا سيد-فنل هاوسايرترکيبات ا مينه باعامل ا کسيژنه غيرمذکور 156,000 8,017,518,756 Rls. 227,512 $
206 10 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 150,645 7,924,077,785 Rls. 219,910 $
207 8 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 200,558 7,893,199,461 Rls. 228,251 $
208 11 1396 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 250,000 7,852,013,884 Rls. 214,590 $
209 9 1396 بندر امام خميني چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 384,442 7,721,773,416 Rls. 219,132 $
210 12 1396 بندر امام خميني چين 68041000 سنگ آسياب وسنگ سنباده برا ي آسياب کردن, سائيدن ياخميرکردن (pulping) 59,838 7,682,247,024 Rls. 206,651 $
211 1 1396 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 5,845 7,677,588,299 Rls. 236,806 $
212 9 1396 بندر امام خميني چين 72287000 پروفيل ا زفولادممزوج. 297,000 7,549,158,000 Rls. 213,833 $
213 12 1396 بندر امام خميني چين 28182000 ا کسيد آلومينيم غيرا زکورندوم مصنوعي 250,000 7,528,678,350 Rls. 201,960 $
214 10 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 185,218 7,504,346,803 Rls. 208,606 $
215 7 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 97,732 7,483,710,622 Rls. 219,367 $
216 9 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 145,417 7,463,581,610 Rls. 211,422 $
217 6 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 197,111 7,399,384,093 Rls. 224,806 $
218 7 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 180,336 7,106,515,818 Rls. 212,793 $
219 10 1396 بندر امام خميني چين 84819090 سايراجزاءوقطعات شيرووسايل همانند به جز رديفهاي 84819010 تا84819040 750 6,948,346,800 Rls. 194,305 $
220 3 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 183,413 6,846,858,913 Rls. 210,993 $
221 2 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 182,307 6,814,883,187 Rls. 210,088 $
222 8 1396 بندر امام خميني چين 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 200,000 6,596,610,000 Rls. 191,639 $
223 4 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 132,761 6,337,641,167 Rls. 195,024 $
224 8 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 126,966 6,289,848,200 Rls. 181,886 $
225 11 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 154,616 6,288,577,322 Rls. 170,461 $
226 8 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 159,429 6,260,012,000 Rls. 180,012 $
227 3 1396 بندر امام خميني چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 4,323 6,230,727,184 Rls. 192,016 $
228 10 1396 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 33,448 6,204,104,429 Rls. 172,362 $
229 5 1396 بندر امام خميني چين 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 200,000 6,183,079,000 Rls. 189,175 $
230 6 1396 بندر امام خميني چين 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 293,020 6,161,727,496 Rls. 185,768 $
231 3 1396 بندر امام خميني چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 38,000 5,913,591,606 Rls. 182,268 $
232 8 1396 بندر امام خميني چين 84778000 ماشين آلات کارکردن روي کائوچوياموا دپلاستيکي يا براي ساختن محصولات ا زا ين موا د,غيرمذکوردرجاي ديگر 78,030 5,881,273,681 Rls. 172,396 $
233 2 1396 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 367,652 5,870,262,719 Rls. 180,985 $
234 10 1396 بندر امام خميني چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 74,468 5,856,364,829 Rls. 165,122 $
235 10 1396 بندر امام خميني چين 72083710 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده, بشکل طومار فقط گرم نورد شده با عرض 1500 ميلي متر وبالاتر با گريدهاي X60 وبيشتر جهت توليد لوله هاي مورد استفاده در پروژه هاي نفت ، گاز وپتروشيمي 268,200 5,731,037,523 Rls. 171,485 $
236 4 1396 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 377,540 5,712,469,303 Rls. 175,412 $
237 3 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 17,397 5,684,797,597 Rls. 175,219 $
238 2 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 126,708 5,668,976,867 Rls. 174,766 $
239 4 1396 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 3,364 5,638,639,500 Rls. 173,550 $
240 3 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 159,577 5,575,842,941 Rls. 171,867 $
241 5 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 159,450 5,565,961,476 Rls. 169,927 $
242 11 1396 بندر امام خميني چين 69032090 ا شياء سراميكي نسوزکه دا را ي بيش ا ز50%وزنيآلومين يامخلوط ياترکيبيا زآلومين وسيليس غيرمذکوردرجاي ديگر 26,430 5,447,257,200 Rls. 148,342 $
243 5 1396 بندر امام خميني چين 72091700 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر 320,740 5,443,919,860 Rls. 166,181 $
244 7 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 109,238 5,363,285,570 Rls. 159,535 $
245 2 1396 بندر امام خميني چين 75072000 لوا زم وا تصالات لوله کشي از نيکل. 8,100 5,325,703,278 Rls. 164,181 $
246 1 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 134,090 5,129,724,150 Rls. 158,226 $
247 11 1396 بندر امام خميني چين 84615090 --- سا?ر 36,957 5,007,875,831 Rls. 138,000 $
248 7 1396 بندر امام خميني چين 85446090 سايرهادي هاي برق برا ي ولتاژ بيش ا ز 1000 ولت غير مذکور درجاي ديگر 7,711 4,972,915,528 Rls. 146,512 $
249 7 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 232,600 4,970,263,680 Rls. 145,691 $
250 9 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 113,810 4,954,352,355 Rls. 140,522 $
251 2 1396 بندر امام خميني چين 44111392 كفپوش روكش شده با ضخامت بيشتر از 5 mm تا 9 mm 215,000 4,923,532,522 Rls. 151,848 $
252 6 1396 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 1,950 4,918,609,800 Rls. 150,605 $
253 5 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 132,955 4,806,370,359 Rls. 146,799 $
254 3 1396 بندر امام خميني چين 72085110 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل غيرطومار,باپهناي 600 mmيابيشتربه ضخامت بيشترا ز10ميلي متر وعرض بيشتراز1850ميلي متر 392,011 4,754,519,438 Rls. 146,514 $
255 2 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 1,386 4,706,683,984 Rls. 145,098 $
256 6 1396 بندر امام خميني چين 85371090 ساير تابلو، پانل، کنسول، ميز ...برا ي ولتاژتا 1000 ولت بجزموا ردمذکور 4,224 4,691,680,000 Rls. 142,000 $
257 6 1396 بندر امام خميني چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 28,331 4,649,072,585 Rls. 140,152 $
258 1 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 99,210 4,488,352,060 Rls. 138,441 $
259 3 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 114,269 4,374,773,031 Rls. 134,835 $
260 3 1396 بندر امام خميني چين 72192100 محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط گرم نوردشده, بصورت غير طومار , باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت بيش ا ز10.mm 62,224 4,117,577,284 Rls. 128,070 $
261 7 1396 بندر امام خميني چين 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 130,478 4,061,570,016 Rls. 124,607 $
262 7 1396 بندر امام خميني چين 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 125,000 4,052,893,125 Rls. 120,060 $
263 7 1396 بندر امام خميني چين 72162100 پروفيل بامقطعL ا زآهن يافولادغير ممزوج فقط ,گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترودشده بابلندي کمترا ز80ميليمتر. 241,560 3,899,738,708 Rls. 129,203 $
264 11 1396 بندر امام خميني چين 84552200 ماشين هاي نوردسردفلزا ت 37,000 3,874,224,182 Rls. 104,845 $
265 2 1396 بندر امام خميني چين 84269100 ارابه هاي كارگاهي مجهز به جرثقيل ,طراحي شده براي نصب کردن روي وسايط نقليه جاده اي 33,000 3,742,313,000 Rls. 115,379 $
266 5 1396 بندر امام خميني چين 72091600 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 1تا3ميلي متر 216,820 3,680,085,752 Rls. 112,338 $
267 12 1396 بندر امام خميني چين 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 30,000 3,657,570,697 Rls. 98,709 $
268 12 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 89,440 3,605,903,196 Rls. 96,599 $
269 4 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 93,077 3,572,911,340 Rls. 109,830 $
270 8 1396 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 196,165 3,572,458,898 Rls. 103,784 $
271 2 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 91,737 3,511,397,511 Rls. 108,252 $
272 10 1396 بندر امام خميني چين 84224000 ماشين هاي بسته بندي وماشين هاي لفاف کردن كالاها غيرمذکوردرجاي ديگر 4,840 3,397,200,000 Rls. 95,000 $
273 5 1396 بندر امام خميني چين 84312090 اجزاء وقطعات رديف تعرفه 8427 غير از اشياء مشمول رديف 84312010 5,335 3,397,123,862 Rls. 104,018 $
274 10 1396 بندر امام خميني چين 29302000 تيوكارباماتکها و دي تيو كارباماتکها 115,200 3,267,695,693 Rls. 100,251 $
275 11 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 152,992 3,236,487,449 Rls. 88,459 $
276 6 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 67,300 3,214,434,725 Rls. 97,100 $
277 11 1396 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 68,200 3,191,017,984 Rls. 87,296 $
278 4 1396 بندر امام خميني چين 84314990 اجزاء وقطعات مربوط به ماشين آلات مشمول شماره هاي 8426،8429 و8430 غيرمذکوردرجاي ديگر 6,359 3,184,510,000 Rls. 98,000 $
279 6 1396 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 1,250 3,094,363,871 Rls. 94,277 $
280 3 1396 بندر امام خميني چين 28181000 کوروندوم مصنوعي ,حتي باساخت شيميايي مشخص يا غير مشخص 125,000 2,988,090,000 Rls. 92,083 $
281 3 1396 بندر امام خميني چين 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 100,000 2,956,901,500 Rls. 91,139 $
282 11 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 21,376 2,945,332,656 Rls. 80,208 $
283 8 1396 بندر امام خميني چين 39219040 منسوج دوطرف پوشش دا ده شده با pvcويژه تابلوهاي تبليغاتي 76,051 2,882,449,697 Rls. 84,492 $
284 5 1396 بندر امام خميني چين 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 2,522 2,858,286,180 Rls. 87,396 $
285 12 1396 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 98,540 2,846,377,170 Rls. 76,312 $
286 9 1396 بندر امام خميني چين 40069010 ک ک ک قطعات و لوازم مورد مصرف در بخش بهداشت و پزشكي 13,467 2,740,128,168 Rls. 77,958 $
287 6 1396 بندر امام خميني چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 14,367 2,725,336,684 Rls. 83,612 $
288 1 1396 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 193,110 2,717,000,559 Rls. 83,811 $
289 6 1396 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 145,610 2,623,990,122 Rls. 78,516 $
290 9 1396 بندر امام خميني چين 48115900 ساير کاغذومقوا ا ندوده آغشته ياپوشانده با موا دپلاستيکي بجزرديف 48115100 24,956 2,566,243,800 Rls. 72,690 $
291 1 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 65,195 2,493,762,880 Rls. 76,930 $
292 6 1396 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 113,740 2,391,771,529 Rls. 72,109 $
293 1 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 81,359 2,374,420,269 Rls. 73,244 $
294 12 1396 بندر امام خميني چين 84138190 سايرتلمبه هاغيرمذکوردرجاي ديگر 3,800 2,341,886,908 Rls. 63,202 $
295 3 1396 بندر امام خميني چين 73181610 مهره ا ز جنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 22,000 2,248,715,700 Rls. 69,300 $
296 11 1396 بندر امام خميني چين 32159090 مرکب تحرير يا رسم ونقاشي وساير مرکبهاي تغليظ شده وجامد 20,100 2,213,338,688 Rls. 60,992 $
297 4 1396 بندر امام خميني چين 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 115,180 2,193,188,482 Rls. 67,504 $
298 10 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 101,864 2,141,444,500 Rls. 59,011 $
299 1 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 18,807 2,136,366,300 Rls. 65,888 $
300 10 1396 بندر امام خميني چين 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 200,000 2,087,198,900 Rls. 58,367 $
مجموع کل
493,364,103,783 ريال
مجموع کل
14,542,343 دلار