آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [4] [3]   [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 6 1396 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 10,020,000 38,785,656,000 Rls. 1,173,900 $
102 5 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,807,716 38,658,334,839 Rls. 1,183,506 $
103 8 1396 بندر امام خميني چين 84141090 ک ک ک مدادتراش و تيغه آن 41,640 36,906,808,449 Rls. 1,093,308 $
104 12 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 524,894 36,286,744,343 Rls. 1,006,874 $
105 11 1396 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 175,826 34,920,900,000 Rls. 968,518 $
106 6 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 12,812 34,692,594,840 Rls. 1,059,025 $
107 8 1396 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 1,748,563 34,691,336,490 Rls. 992,173 $
108 3 1396 بندر امام خميني چين 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 75,977 34,524,228,450 Rls. 1,064,018 $
109 11 1396 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 977,490 33,131,003,331 Rls. 906,358 $
110 11 1396 بندر امام خميني چين 40169300 درزبند,وا شروساير درزگيرهاا زکائوچوي ولکانيزه غيراسفنجي 807 31,373,446,949 Rls. 897,281 $
111 8 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 70,968 31,151,672,780 Rls. 908,927 $
112 3 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 461,578 30,812,438,995 Rls. 949,858 $
113 4 1396 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 195,525 30,209,287,240 Rls. 929,802 $
114 11 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,310,786 29,605,414,146 Rls. 817,603 $
115 2 1396 بندر امام خميني چين 75071200 لوله ا زآلياژه هاي نيکل 60,578 28,793,446,516 Rls. 887,737 $
116 6 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 278,244 28,405,605,880 Rls. 856,390 $
117 2 1396 بندر امام خميني چين 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 427,340 27,067,880,136 Rls. 834,424 $
118 7 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 1,447,488 25,059,537,382 Rls. 747,376 $
119 1 1396 بندر امام خميني چين 72164010 ک ک ک با بلندي 80 ميلي­متر و حداکثر 160 ميلي­متر 1,498,680 24,659,956,071 Rls. 760,684 $
120 12 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 613,643 24,507,910,521 Rls. 657,369 $
121 8 1396 بندر امام خميني چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 1,485,000 24,500,064,600 Rls. 711,020 $
122 6 1396 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 152,075 24,482,508,000 Rls. 740,996 $
123 7 1396 بندر امام خميني چين 74112200 لوله هاي مسي از آلياژ هاي مس براساس مسنيكل (Cupronickel) يا مسنيكلروي (ورشو Nickelsilver) 67,550 23,080,793,538 Rls. 693,304 $
124 10 1396 بندر امام خميني چين 38061000 كولوفان؛ و اسيدهاي رزيني 266,400 22,949,422,737 Rls. 652,918 $
125 4 1396 بندر امام خميني چين 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 1,982,740 22,907,565,076 Rls. 706,065 $
126 6 1396 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 1,501,346 22,889,154,314 Rls. 694,540 $
127 9 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 1,175,640 22,862,696,245 Rls. 648,808 $
128 9 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 7,555 22,797,893,622 Rls. 646,969 $
129 10 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 963,060 21,762,889,864 Rls. 603,871 $
130 9 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 873,395 20,885,491,978 Rls. 592,664 $
131 11 1396 بندر امام خميني چين 38013000 خميرهاي كربنکدار براي الكترودها و خميرهاي مشابه براي پوشش داخلي كورهکها 467,116 19,788,246,544 Rls. 545,296 $
132 4 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 18,250 18,909,849,150 Rls. 582,594 $
133 11 1396 بندر امام خميني چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 1,426,390 18,624,643,436 Rls. 509,510 $
134 3 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 935,515 18,584,621,224 Rls. 572,698 $
135 9 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 97,135 18,569,433,939 Rls. 526,942 $
136 9 1396 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 49,560 17,715,725,690 Rls. 502,560 $
137 10 1396 بندر امام خميني چين 38241000 چسباننده هاي آماده برا ي قالب ها يامغزي قالب هاي ريخته گري 500,000 17,441,407,500 Rls. 486,212 $
138 3 1396 بندر امام خميني چين 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 231,368 17,280,323,280 Rls. 532,620 $
139 12 1396 بندر امام خميني چين 84743100 مخلوط کن هاي بتون وملاط. 93,152 16,890,044,276 Rls. 459,956 $
140 9 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 1,001,593 16,786,807,848 Rls. 471,685 $
141 9 1396 بندر امام خميني چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 990,000 16,708,784,400 Rls. 473,994 $
142 8 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 433,830 16,632,839,141 Rls. 481,007 $
143 5 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 338,103 16,418,162,665 Rls. 503,989 $
144 4 1396 بندر امام خميني چين 34029020 پاكکكنندهکهاي صنعتي 178,095 16,345,147,475 Rls. 503,005 $
145 12 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 404,011 16,334,788,136 Rls. 438,908 $
146 11 1396 بندر امام خميني چين 84798100 ماشين هابرا ي عمل آوردن فلزا ت, هم چنين دستگاههاي بوبين پيچي سيم برق 58,426 16,083,012,632 Rls. 443,192 $
147 7 1396 بندر امام خميني چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 990,000 15,970,482,000 Rls. 476,304 $
148 6 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 984,030 15,702,946,062 Rls. 475,271 $
149 3 1396 بندر امام خميني چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 990,000 15,657,364,800 Rls. 482,596 $
150 1 1396 بندر امام خميني چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 990,000 15,647,385,600 Rls. 482,676 $
151 9 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 391,466 15,022,594,003 Rls. 425,145 $
152 7 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 398,830 14,949,370,126 Rls. 442,046 $
153 10 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 373,723 14,628,053,441 Rls. 408,698 $
154 11 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 362,731 14,437,007,944 Rls. 393,609 $
155 2 1396 بندر امام خميني چين 29231020 كولين كلرايد 60 درصد پودر 561,000 13,832,738,568 Rls. 426,436 $
156 11 1396 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 769,049 13,708,356,511 Rls. 384,355 $
157 8 1396 بندر امام خميني چين 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 81,602 13,132,298,406 Rls. 385,273 $
158 5 1396 بندر امام خميني چين 87089321 ا جزا وقطعات كلاج (به جز لنت كلاچ )،برا ي سوا ري ، سوا ري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي 62,280 13,081,562,450 Rls. 400,550 $
159 2 1396 بندر امام خميني چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 708,756 12,713,422,654 Rls. 391,942 $
160 7 1396 بندر امام خميني چين 72254090 محصولات تخت نوردشده از ساير فولادهاي ممزوج فقط گرم نورد شده به صورت غير طومار با پنهاي كمتر از 1200 ميليمتر 811,062 12,664,879,121 Rls. 373,133 $
161 6 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 342,311 12,589,432,850 Rls. 378,795 $
162 12 1396 بندر امام خميني چين 73043900 لوله هاوپروفيل هاي توخالي بدون درزا زآهن ياا زفولادغيرممزوج باسطح مقطع,مدور,غيرازرديف 73043100 433,699 12,456,173,185 Rls. 337,063 $
163 11 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 270,378 11,641,162,375 Rls. 315,772 $
164 11 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,390 11,609,711,577 Rls. 322,143 $
165 8 1396 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 411,962 11,581,247,040 Rls. 331,224 $
166 7 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 292,187 11,390,081,190 Rls. 338,543 $
167 10 1396 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 500,000 11,305,142,500 Rls. 317,658 $
168 2 1396 بندر امام خميني چين 84261200 جرثقيل هاي شاسي دا رمتحرک باچرخهاي لاستيک داروجرثقيل هاي جابجاکننده باشاسي خورجيني 151,790 11,249,480,676 Rls. 346,831 $
169 9 1396 بندر امام خميني چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 59,148 11,216,100,000 Rls. 318,178 $
170 12 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 273,959 11,058,641,570 Rls. 298,153 $
171 7 1396 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 500,000 10,899,360,000 Rls. 319,489 $
172 1 1396 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 1,000,000 10,720,560,000 Rls. 330,677 $
173 12 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 195,322 10,667,298,882 Rls. 286,462 $
174 2 1396 بندر امام خميني چين 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 496,538 10,550,200,848 Rls. 325,232 $
175 5 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 214,201 10,494,847,067 Rls. 320,389 $
176 6 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 291,635 10,413,064,681 Rls. 315,591 $
177 1 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 127,753 10,391,452,914 Rls. 320,526 $
178 11 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 187,150 10,095,896,490 Rls. 274,650 $
179 10 1396 بندر امام خميني چين 73182200 وا شرها,که درجاي ديگرگفته نشده حديد نشده ،ازچدن ،آهن يافولاد 23,440 10,037,034,450 Rls. 280,830 $
180 11 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 254,300 9,948,182,382 Rls. 272,304 $
181 7 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 189,532 9,948,012,788 Rls. 306,555 $
182 12 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 240,043 9,575,908,250 Rls. 257,590 $
183 11 1396 بندر امام خميني چين 69032020 ا شياء سرا ميکي نسوزدا را ي بيش ا ز 45%وزني آلومين (Al2O3)باشد 59,586 9,565,862,285 Rls. 261,691 $
184 10 1396 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 498,340 9,515,923,568 Rls. 276,449 $
185 7 1396 بندر امام خميني چين 72279000 ميله ها,گرم نوردشده, بصورت طومارهاي نامنظم پيچيده شده ,ا زفولادممزوج, که درجاي ديگرذکرنشده. 531,617 9,472,617,514 Rls. 280,612 $
186 10 1396 بندر امام خميني چين 73181690 ساير مهره هاغيرا زجنس (STAINLESS STEEL) ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده ،ازچدن ،آهن يافولاد 227,492 9,410,463,140 Rls. 264,354 $
187 2 1396 بندر امام خميني چين 84159010 واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هرنوع 43,144 9,053,034,480 Rls. 279,113 $
188 9 1396 بندر امام خميني چين 73181190 سايرمهره پيچ بزرگ حديده شده ،از چدن ،آهن يا فولادغيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل 225,257 8,949,040,317 Rls. 253,392 $
189 9 1396 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 16,834 8,801,946,846 Rls. 249,771 $
190 5 1396 بندر امام خميني چين 73181290 سايرپيچ ها برا ي چوب ا زچدن ،آهن يا فولاد غيرا ز جنس ا ستنلس ا ستيل ،حديد شده 226,273 8,736,137,100 Rls. 267,000 $
191 12 1396 بندر امام خميني چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 20,178 8,703,803,808 Rls. 234,131 $
192 1 1396 بندر امام خميني چين 72164090 پروفيل با مقطع L يا T ازآهن يا فولادغير ممزوج فقط ، گرم نوردشده گرم كشيده شده ياگرم اكسترود شده بابلندي كمتر از 80 ميليمتريا بيشتراز 160 ميلي متر 482,780 8,667,885,544 Rls. 267,395 $
193 8 1396 بندر امام خميني چين 26060000 سنگ آلومينيم وکنسانتره هاي آن 600,000 8,647,378,500 Rls. 250,191 $
194 3 1396 بندر امام خميني چين 54011000 نخ دوخت ا زرشته هاي سنتتيک. 185,802 8,646,127,398 Rls. 266,471 $
195 3 1396 بندر امام خميني چين 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 249,600 8,584,323,504 Rls. 264,576 $
196 6 1396 بندر امام خميني چين 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 11,328 8,421,317,312 Rls. 255,882 $
197 6 1396 بندر امام خميني چين 28362000 کربنات دي سديم 1,000,500 8,419,794,198 Rls. 255,835 $
198 10 1396 بندر امام خميني چين 28352610 مونو كلسيم فسفات 495,000 8,410,703,400 Rls. 236,329 $
199 1 1396 بندر امام خميني چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 45,987 8,363,328,000 Rls. 258,000 $
200 6 1396 بندر امام خميني چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 719,380 8,264,085,200 Rls. 251,785 $
مجموع کل
1,742,097,746,183 ريال
مجموع کل
50,956,120 دلار