آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (بندر امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 12 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 34,423,932 852,164,000,000 Rls. 23,039,482 $
2 11 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 1,865,075 851,414,116,624 Rls. 23,228,196 $
3 6 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 30,977,307 837,690,267,324 Rls. 25,255,212 $
4 8 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 29,818,491 825,534,000,000 Rls. 23,610,285 $
5 5 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 28,900,648 749,612,000,000 Rls. 22,920,416 $
6 10 1396 بندر امام خميني چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 45,937,000 594,169,000,000 Rls. 16,486,845 $
7 11 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 19,955,919 482,947,000,000 Rls. 13,069,564 $
8 11 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 15,466,035 472,218,000,000 Rls. 12,918,372 $
9 4 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 10,920,568 456,377,433,347 Rls. 14,059,457 $
10 8 1396 بندر امام خميني چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 36,720,000 455,992,000,000 Rls. 13,304,692 $
11 9 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 5,528,000 438,079,688,167 Rls. 13,003,502 $
12 11 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 392,394 393,505,000,000 Rls. 10,649,075 $
13 7 1396 بندر امام خميني چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 36,438,000 377,411,000,000 Rls. 11,062,897 $
14 2 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 9,044,822 365,394,557,926 Rls. 11,287,467 $
15 6 1396 بندر امام خميني چين 31031100 ک ک دارا? 35 درصد وزن? ?ا ب?شتر پنتا اکس?د د? فسفر (P2O5) 35,071,000 360,944,000,000 Rls. 10,800,254 $
16 11 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 26,497,880 337,796,429,659 Rls. 9,280,087 $
17 12 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,530,806 326,166,132,423 Rls. 9,117,421 $
18 11 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 13,147,190 323,925,000,000 Rls. 8,861,555 $
19 10 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 2,860,742 303,318,239,954 Rls. 8,462,001 $
20 4 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 12,402,442 295,000,000,000 Rls. 9,076,931 $
21 3 1396 بندر امام خميني چين 72083620 ک ک ک عرض 1500 ميليمتر و بالاتر با گريدهاي 60X و بالاتر جهت توليد لولهکهاي مورد استفاده در پروژهکهاي نفت، گاز، پتروشيمي (براساس استاندارد API5Lک) 12,180,279 288,694,700,931 Rls. 8,898,246 $
22 5 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 23,355,294 281,787,168,627 Rls. 8,609,046 $
23 12 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 1,247,736 280,522,866,313 Rls. 7,598,949 $
24 10 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 1,093,793 256,591,622,041 Rls. 7,125,833 $
25 2 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 12,000,000 240,198,000,000 Rls. 7,425,436 $
26 7 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,748,221 230,751,910,485 Rls. 6,798,417 $
27 3 1396 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 11,889,924 210,948,392,064 Rls. 6,500,521 $
28 7 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 191,071 209,927,992,846 Rls. 6,248,752 $
29 5 1396 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 28,400 208,748,193,358 Rls. 6,418,986 $
30 3 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 17,975,997 207,163,090,145 Rls. 6,384,348 $
31 12 1396 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 13,000,000 202,742,000,000 Rls. 5,418,731 $
32 3 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 7,535,004 200,134,229,470 Rls. 6,168,987 $
33 9 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 15,741,669 191,520,932,297 Rls. 5,390,347 $
34 7 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 5,597,127 179,897,637,888 Rls. 5,419,702 $
35 10 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 14,598,699 179,422,645,587 Rls. 5,039,964 $
36 2 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 9,723,280 166,767,378,428 Rls. 5,139,369 $
37 6 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 6,517,545 165,572,159,490 Rls. 5,027,834 $
38 7 1396 بندر امام خميني چين 72072000 محصولات ن?مه تمام ازآهن ?اازفولاد ها? غ?ر ممزوج دارا? 25درصد وزن? ?اب?شتر کربن 9,977,685 164,565,000,000 Rls. 5,072,283 $
39 7 1396 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 15,687,000 159,487,000,000 Rls. 4,698,802 $
40 12 1396 بندر امام خميني چين 29261000 اكريلونيتريل 1,939,882 156,189,000,000 Rls. 4,201,446 $
41 5 1396 بندر امام خميني چين 72253000 محصولات از فولادهاي ممزوج تخت فقط گرم نوردشده به صورت طومارکه درجاي ديگرذکرنشده, باپهناي 600mmيابيشتر. 7,283,291 155,189,562,789 Rls. 4,751,825 $
42 8 1396 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000,000 154,893,000,000 Rls. 4,499,823 $
43 6 1396 بندر امام خميني چين 27040090 سايرکک ها ونيمه کک ها ي,زغال سنگ ,لينيت ياتورب زغال قرع غيرمذکوردرجاي ديگر 15,000,000 148,288,000,000 Rls. 4,488,147 $
44 9 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,805,536 139,118,423,093 Rls. 3,955,582 $
45 7 1396 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 4,475,070 132,366,000,000 Rls. 3,960,692 $
46 10 1396 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 16,501,000 129,572,099,580 Rls. 3,630,220 $
47 7 1396 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 57,992 112,762,000,000 Rls. 3,340,398 $
48 2 1396 بندر امام خميني چين 82071900 ا بزا رهاي سورا خ کردن سنگ ياحفرزمين غيرا زرديف 82071300،به انضمام اجزاوقطعات 35,582 110,414,837,760 Rls. 3,403,873 $
49 7 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 5,075,358 106,984,307,154 Rls. 3,161,422 $
50 10 1396 بندر امام خميني چين 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 4,592,191 101,782,528,427 Rls. 2,859,943 $
51 12 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 9,397 99,665,808,711 Rls. 2,735,692 $
52 1 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 4,291,527 90,725,167,707 Rls. 2,799,322 $
53 6 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 4,918,974 84,849,273,670 Rls. 2,568,077 $
54 8 1396 بندر امام خميني چين 72251900 محصولات تخت نوردشده ا زفولادسيليسيم دا رموسوم به مغناطيسي,باپهناي 600mmيابيشترغيراز رديف 72251100 3,560,123 76,788,120,024 Rls. 2,222,921 $
55 12 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 3,035,924 74,837,718,587 Rls. 2,012,210 $
56 1 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 6,858,887 74,182,906,579 Rls. 2,287,619 $
57 8 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 3,719,016 72,870,700,320 Rls. 2,084,104 $
58 6 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,733,107 72,331,332,503 Rls. 2,219,052 $
59 5 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 3,095,560 72,315,590,252 Rls. 2,213,733 $
60 1 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 3,732,480 70,857,793,150 Rls. 2,185,080 $
61 7 1396 بندر امام خميني چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 3,225,210 68,402,373,195 Rls. 2,024,463 $
62 1 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 43,133 68,168,894,640 Rls. 2,102,421 $
63 2 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,046,986 67,711,807,978 Rls. 2,087,422 $
64 5 1396 بندر امام خميني چين 73062900 ساير لوله ها ازفولاد زنگ نزن براي جداره سازي ولوله گذاري براي حفاري نفت ياگاز ازآهن ياازفولاد غير مذكور درجاي ديگر . 1,121,809 67,520,247,751 Rls. 2,071,491 $
65 9 1396 بندر امام خميني چين 72091800 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده بشکل طومار,باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0 mm 2,176,135 66,778,892,428 Rls. 1,892,755 $
66 5 1396 بندر امام خميني چين 84552100 ماشين هاي نوردگرم وماشين هاي نوردگرم وسردتوا م شده براي فلزات 545,829 64,650,563,593 Rls. 1,983,450 $
67 10 1396 بندر امام خميني چين 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 25,771 60,926,846,637 Rls. 1,712,477 $
68 9 1396 بندر امام خميني چين 84198990 سايرماشين آلات برا ي عمل آوردن موا د غيرمذكوردرجاي ديگر 45,326 60,789,761,795 Rls. 1,738,589 $
69 11 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,017,460 58,455,060,008 Rls. 1,610,820 $
70 11 1396 بندر امام خميني چين 84818090 ساير شيرها و وسايل همانند برا ي لوله ،ديگ ،اب گرم يابخار ،متبع ،بشكه وهمانند ،.... غيرمذکوردرجاي ديگر 8,307 58,313,455,200 Rls. 1,667,766 $
71 2 1396 بندر امام خميني چين 73042900 ساير لوله ها برا ي جدا ره سازي يالوله گذا ري (غيرا زلوله حفاري )برا ي ا ستخرا ج نفت ياگاز 1,182,393 57,587,527,389 Rls. 1,777,697 $
72 3 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 3,038,453 57,294,577,103 Rls. 1,765,927 $
73 12 1396 بندر امام خميني چين 27040010 کک و ن?مه کک ( semi-coke ) از ذغال سنگ ؛ ل?ن??ت ?اتورب،حت? به هم فشرده برا? ساخت الکترودها 5,500,000 54,421,213,000 Rls. 1,459,053 $
74 12 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,953,834 54,025,042,293 Rls. 1,448,431 $
75 12 1396 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,554,610 53,522,891,960 Rls. 1,457,328 $
76 7 1396 بندر امام خميني چين 85021390 مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني ترا کمي - احتراقي به قدرت بيش از 1500 kva 48,000 53,487,872,000 Rls. 1,618,882 $
77 2 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 3,003,696 52,817,192,829 Rls. 1,628,284 $
78 5 1396 بندر امام خميني چين 73041910 ساير لوله هاي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز ،غيراز فولادزنگ نزن ،اندودشده (Coating) 1,311,054 50,690,241,938 Rls. 1,552,106 $
79 10 1396 بندر امام خميني چين 72254010 با پهناي بيش از 1200 ميليمتر 1,357,096 49,346,409,986 Rls. 1,476,553 $
80 7 1396 بندر امام خميني چين 72259200 محصولات از فولادممزوج تخت نوردشده, باپهناي 600mmيابيشتر,آبکاري ياا ندودشده باروي به نحوي ديگر 2,502,760 49,257,714,286 Rls. 1,473,900 $
81 5 1396 بندر امام خميني چين 72107010 ک ک ک با ضخامت حداقل 4/0 و حداکثر 6/0 ميلي­متر و عرض حداقل 600 و کمتر از 1100 ميلي­متر 2,274,712 49,242,791,858 Rls. 1,503,184 $
82 12 1396 بندر امام خميني چين 85451100 ا لکترودهاي زغالي برا ي کوره ها 91,415 49,070,327,749 Rls. 1,324,292 $
83 12 1396 بندر امام خميني چين 73079900 لوا زم وا تصالات لوله کشي ازآهن يا از فولاد(با ستثناء فولاد زنگ نزن ),که درجاي ديگرذکرنشده. 124,562 48,677,241,588 Rls. 1,317,203 $
84 5 1396 بندر امام خميني چين 84195090 --- سا?ر 46,120 47,472,803,127 Rls. 1,449,153 $
85 8 1396 بندر امام خميني چين 72241090 ک ک ک ساير 2,445,790 47,428,515,101 Rls. 1,383,845 $
86 7 1396 بندر امام خميني چين 73042300 ساير لوله هاي حفاري غيرازفولاد زنگ نزن مورداستفاده درحفاري براي نفت ياگاز . 1,045,340 47,008,612,313 Rls. 1,417,476 $
87 8 1396 بندر امام خميني چين 73041990 ساير لوله ها ي بدون درزمورداستفاده درخطوط نفت ياگاز غير فولاد زنگ نزن 1,907,146 46,808,677,165 Rls. 1,369,006 $
88 9 1396 بندر امام خميني چين 84304900 ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياکندن چاه (غيرخودرو) 55,630 46,055,250,000 Rls. 1,350,000 $
89 5 1396 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,254,800 45,701,465,548 Rls. 1,395,081 $
90 6 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,016,556 43,931,200,540 Rls. 1,332,789 $
91 7 1396 بندر امام خميني چين 44119410 ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير موادچوبي باتراكمي نه بيش از 5/0گرم برسانتي مترمكعب كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,713,575 43,105,623,552 Rls. 1,263,539 $
92 9 1396 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,135,044 42,883,765,050 Rls. 1,216,975 $
93 12 1396 بندر امام خميني چين 44111410 تخته فيبرتراكمي متوسط (mdf)باضخامت بيش از9ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده 3,284,112 42,073,301,498 Rls. 1,159,396 $
94 8 1396 بندر امام خميني چين 72104900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600mmآبکاري شده ياا ندودشده باروي غيرمذکوردرجاي ديگر 1,969,676 41,777,621,257 Rls. 1,213,690 $
95 4 1396 بندر امام خميني چين 27131200 کک نفت تکليس شده 5,044,000 41,405,469,664 Rls. 1,274,210 $
96 7 1396 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,066,562 40,848,628,693 Rls. 1,203,483 $
97 4 1396 بندر امام خميني چين 84131900 تلمبه مايعات مجهزبوسيله ا ندا زه گيري ياطراحي شده براي تجهيز به يك وسيله ا ندا زه گيري , غيراز رديف 84131100 13,628 40,732,320,025 Rls. 1,253,495 $
98 9 1396 بندر امام خميني چين 84194090 --- سا?ر 39,348 40,526,372,320 Rls. 1,159,055 $
99 2 1396 بندر امام خميني چين 73051990 لوله ازآهن يافولا د بامقطع مدور باقطر خارجي بيش از 4/406براي خطوط نفت وگاز غير مذكور درجاي ديگر 1,520,192 40,395,466,903 Rls. 1,245,352 $
100 2 1396 بندر امام خميني چين 72107090 محصولات ازآهن يا فولاد غيرممزوج تخت نوردشده، ورني زده يا اندودشده با مواد پلاستيک با ضخامت بيش از 0.7 ميلي متر وعرض بيش از 1100 ميلي متر 2,214,142 39,716,511,540 Rls. 1,224,420 $
مجموع کل
18,421,115,507,200 ريال
مجموع کل
535,064,904 دلار