آمار کل " واردات از" کشور (چين) گمرک (اصفهان)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [3] [2]  
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 11 1396 اصفهان چين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 577,500 165,907,850,904 Rls. 4,518,599 $
2 5 1396 اصفهان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 666,883 160,711,202,280 Rls. 4,929,922 $
3 3 1396 اصفهان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 650,301 157,660,148,759 Rls. 4,859,455 $
4 2 1396 اصفهان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 650,301 156,159,968,848 Rls. 4,814,551 $
5 1 1396 اصفهان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 650,109 155,729,624,592 Rls. 4,804,098 $
6 4 1396 اصفهان چين 98870311 ---قطعات منفصله جهت توليداتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل كمتر از 14درصد 650,312 153,000,000,000 Rls. 4,709,503 $
7 12 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 338,470 107,924,000,000 Rls. 2,893,487 $
8 8 1396 اصفهان چين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 155,939 51,984,716,544 Rls. 1,523,808 $
9 4 1396 اصفهان چين 84378000 ماشين آلات ودستگاههابرا ي آسياب کردن ياعمل آوردن غلات ياسبزيجات غلافدار خشک کرده 309,377 39,490,842,767 Rls. 1,216,675 $
10 2 1396 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 958,169 23,443,711,537 Rls. 722,635 $
11 6 1396 اصفهان چين 48025500 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبشکل رول بدون ا لياف ياباحدا کثر0 793,733 23,146,086,439 Rls. 698,825 $
12 11 1396 اصفهان چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 210,546 21,659,097,999 Rls. 600,990 $
13 4 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 148,745 18,836,134,288 Rls. 578,708 $
14 6 1396 اصفهان چين 13021900 ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي ,که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند 8,675 18,400,578,687 Rls. 554,752 $
15 6 1396 اصفهان چين 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 97,500 18,101,734,800 Rls. 545,743 $
16 4 1396 اصفهان چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 203,679 17,544,705,604 Rls. 539,482 $
17 6 1396 ذوب آهن اصفهان چين 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 756,826 16,936,632,614 Rls. 517,007 $
18 6 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 138,870 16,411,201,454 Rls. 495,230 $
19 1 1396 ذوب آهن اصفهان چين 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 843,400 16,323,312,736 Rls. 503,216 $
20 10 1396 اصفهان چين 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 81,250 15,497,237,500 Rls. 430,013 $
21 6 1396 اصفهان چين 70199099 ساير وا شياساخته شده ا زالياف شيشه اي غيرمذکور درجاي ديگر 122,660 14,565,951,000 Rls. 440,858 $
22 6 1396 اصفهان چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 150,376 14,388,906,593 Rls. 433,752 $
23 4 1396 اصفهان چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 95,700 14,355,429,330 Rls. 441,841 $
24 3 1396 اصفهان چين 84335120 كمباين برنج با چرخ شني (زنجيري) با عمل برش وجداكردن دانه 95,700 14,142,110,895 Rls. 435,893 $
25 4 1396 اصفهان چين 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 79,750 13,820,248,125 Rls. 425,789 $
26 3 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 97,725 13,376,046,100 Rls. 412,245 $
27 7 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 105,347 13,246,028,760 Rls. 391,996 $
28 12 1396 اصفهان چين 87091900 ا را به هاي کارگاهي,وتراكتورهاي ايستگاه راه آهن (غيربرقي),مجهز نشده به تجهيزا ت بلند کردن و جابه جاکردن 65,000 13,223,420,000 Rls. 354,525 $
29 10 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 18,765 12,955,549,888 Rls. 359,665 $
30 10 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84748000 سايرماشين آلات ودستگاههاي به هم فشردن ،شكل دادن ياقالب گيري سوختهاي معدني جامد ،خميرهاي سراميكي وساير محصولات معدني ،ماشينهاي درست كردن قالبهاي ريخته گري ازماسه . 115,791 12,104,976,875 Rls. 340,133 $
31 5 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 71,076 11,921,901,552 Rls. 363,888 $
32 4 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84553000 غلتک هاي ماشين هاي نورد 258,029 11,478,184,622 Rls. 353,284 $
33 10 1396 اصفهان چين 38021000 زغالکهاي اكتيف شده (Activated carbon) 180,000 11,085,250,200 Rls. 307,590 $
34 4 1396 اصفهان چين 87019210 ک ک ک تراكتور شاليزار ضد آب با چرخ­هاي مخصوص لاستيكي 99,644 10,539,293,288 Rls. 324,386 $
35 8 1396 ذوب آهن اصفهان چين 68159100 سايرا شياءدا را ي منيزيت, دولوميت ياکروميت. 415,865 10,293,827,790 Rls. 299,048 $
36 11 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 317,980 10,146,035,499 Rls. 277,336 $
37 4 1396 ذوب آهن اصفهان چين 84559000 ا جزا ءوقطعات ماشين هاي نوردفلزا ت (غيرا زغلتک ها) 162,164 9,839,086,944 Rls. 302,834 $
38 5 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 96,546 9,087,586,165 Rls. 278,638 $
39 5 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 16,000 8,877,004,192 Rls. 269,728 $
40 1 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 98,400 8,841,586,296 Rls. 272,653 $
41 11 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 100,964 8,737,108,544 Rls. 237,032 $
42 12 1396 اصفهان چين 84661000 ا بزا رگيروحديده گيرخودکار 12,000 8,641,301,441 Rls. 229,243 $
43 11 1396 اصفهان چين 29291090 --- ساير 80,000 8,627,939,008 Rls. 237,756 $
44 4 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 7,010 8,310,114,040 Rls. 255,802 $
45 11 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 49,430 8,213,796,240 Rls. 222,618 $
46 3 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 5,940 8,158,766,310 Rls. 251,385 $
47 7 1396 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 9,829 7,805,451,200 Rls. 233,556 $
48 10 1396 اصفهان چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 159,742 7,685,600,512 Rls. 213,158 $
49 10 1396 اصفهان چين 84229010 ا جزا وقطعات تعرفه 84221100 70,046 7,559,824,114 Rls. 211,404 $
50 10 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 57,013 7,399,430,750 Rls. 207,639 $
51 3 1396 اصفهان چين 72193400 محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده, باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm. 110,424 7,283,642,396 Rls. 224,499 $
52 2 1396 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 9,829 7,187,907,200 Rls. 221,596 $
53 10 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 6,388 7,139,718,300 Rls. 199,081 $
54 1 1396 اصفهان چين 48025700 سايرکاغذمقوا قشرنزده ا ندودنشده بوزن حدا قل 40وحدا کثر150gبدون ا لياف ياباحدا کثر10% وزن كلي الياف غيرمذكور 299,395 7,138,460,429 Rls. 220,214 $
55 5 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 4,892 6,757,491,500 Rls. 206,107 $
56 8 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 44,890 6,749,924,360 Rls. 194,388 $
57 11 1396 اصفهان چين 85177010 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه LCD يا LED تلفن همراه فقط داراي برد ادرس دهي 4,160 6,495,979,412 Rls. 176,901 $
58 11 1396 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 30,160 6,487,570,500 Rls. 175,568 $
59 2 1396 اصفهان چين 87083029 ترمزهاوترمزها خودروها وغيراز لنت هاي ترمز سوارشده وغيرازانواع مورداستفاده درسواري ،سواري كار ،وانت وتراكتور كشاورزي 176,996 6,355,646,359 Rls. 195,885 $
60 6 1396 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 30,005 6,344,564,588 Rls. 191,280 $
61 8 1396 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 30,020 6,161,542,635 Rls. 175,298 $
62 8 1396 اصفهان چين 85258010 ک ک ک دورب?ن مدار بسته (برا? مراقبت ?ا برا? نظارت عبور و مرور (traffic) بدون ادوات سنجش 2,585 6,127,896,100 Rls. 175,902 $
63 4 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 309,465 6,004,786,224 Rls. 184,855 $
64 12 1396 اصفهان چين 84248910 پاشنده مخصوص ظروف اسپري داراي مکانيزم پمپ يا شير ،توام شده با نازل پاشش 6,754 5,985,919,749 Rls. 161,020 $
65 9 1396 اصفهان چين 84771000 ماشين هاي قالب گيري تزريقي برا ي کارکردن روي کائوچو يا موا د پلاستيکي يابراي ساختن محصولات ازاين مواد . 41,962 5,958,926,066 Rls. 169,063 $
66 3 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 43,535 5,605,574,925 Rls. 172,741 $
67 4 1396 اصفهان چين 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 454,515 5,577,802,620 Rls. 171,476 $
68 3 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 3,467 5,537,106,415 Rls. 170,667 $
69 1 1396 اصفهان چين 84431900 ---ساير ماشين الات چاپ غيرمذكور 7,500 5,481,391,500 Rls. 169,095 $
70 7 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 45,309 5,471,436,600 Rls. 161,200 $
71 12 1396 اصفهان چين 85169000 ا جزا ء وقطعات دستگاههاي ا لکترونيک مشمول رديف 8516 37,448 5,385,902,181 Rls. 145,742 $
72 2 1396 اصفهان چين 98842940 قطعات منفصله براي توليد ماشين آلات راهسازي، به استثناي لاستيک، باساخت داخل35%وبيشتربا حذف شاسي 28,240 5,334,957,961 Rls. 164,411 $
73 9 1396 اصفهان چين 84339000 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات ودستگاههابرا ي بردا شت جوركردن ،درجه بندي كردن ،ياكوبيدن محصولات كشاورزي 34,600 5,334,488,400 Rls. 151,361 $
74 10 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 9,400 5,298,953,132 Rls. 148,181 $
75 3 1396 اصفهان چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7,770 5,218,044,289 Rls. 160,804 $
76 9 1396 اصفهان چين 68042100 سنگ آسياب, سنباده ياچرخ تراش , ا زا لماس طبيعي ياسنتتيک فشرده شده. 3,490 5,139,091,125 Rls. 145,942 $
77 2 1396 اصفهان چين 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 4,650 4,995,795,700 Rls. 154,014 $
78 9 1396 اصفهان چين 85014010 ا لکتروموتور قفس سنجابي ا سنکرون (asynchronous)باجريان متناوب ،تك فاز 47,507 4,816,836,288 Rls. 136,644 $
79 11 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 1,215 4,792,922,456 Rls. 130,523 $
80 9 1396 اصفهان چين 68042290 سايرسنگهاي آسياب وسنگهاي سنباده وسنگ چرخ ترا ش ا زساينده هاي فشرده شده غيرمذکوردرجاي ديگر 181,574 4,735,224,375 Rls. 133,949 $
81 3 1396 اصفهان چين 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 1,100 4,661,504,000 Rls. 143,645 $
82 11 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 7,270 4,623,305,280 Rls. 125,117 $
83 5 1396 اصفهان چين 84099960 ک ک ک براي موتورهاي اتوبوس، ميني­بوس، کاميون و کاميونت 22,619 4,617,983,948 Rls. 140,971 $
84 8 1396 اصفهان چين 85371040 --- كنترل پنل الکتريکي مخصوص لوازم خانگي ، يخچال ، لباسشويي و ... 2,049 4,499,256,960 Rls. 128,679 $
85 4 1396 اصفهان چين 90241000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري ،كشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي فلزا ت 10,925 4,395,760,000 Rls. 135,296 $
86 5 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 1,700 4,352,683,984 Rls. 132,869 $
87 5 1396 اصفهان چين 84864000 ماشين ها ودستگاههامشخص شده درياداشت 9(ج)فصل 84 16,609 4,350,612,000 Rls. 133,475 $
88 10 1396 اصفهان چين 27131200 کک نفت تکليس شده 100,000 4,338,257,920 Rls. 120,320 $
89 4 1396 اصفهان چين 85152190 سايرماشينهاي جوشکاري فلزا ت بامقاومت ا لکتريکي قسمتي خودکار 8,230 4,263,395,000 Rls. 131,000 $
90 11 1396 اصفهان چين 84615090 --- سا?ر 10,000 4,241,275,500 Rls. 115,500 $
91 9 1396 اصفهان چين 85014090 ساير موتورها با جريان متناوب تک فازبجزا لکتروموتورقفس سنجابي 62,775 4,199,058,000 Rls. 119,163 $
92 3 1396 اصفهان چين 51052900 فتيله پشم (TOPS) و پشم شانه زده (باستثناي بصورت توده ) 9,600 4,185,213,215 Rls. 128,970 $
93 3 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 45,211 4,120,446,609 Rls. 127,002 $
94 5 1396 اصفهان چين 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 8,200 4,113,703,100 Rls. 125,170 $
95 12 1396 اصفهان چين 87083022 ---- کاسه و د?سک ترمز((Brake Disk با ?ا بدون لنت ترمز و ملحقات د?گر، برا? اتوبوس، م?ن? بوس، کام?ونت، کام?ون و کام?ون کشنده تر?لر 81,371 4,110,241,583 Rls. 110,565 $
96 12 1396 اصفهان چين 98842700 قطعات منفصله براي توليد ليفتراك باستثناي دكل كامل ، اكسل فرمان، رينگ ، شاسي ، وزنه تعادلي ، كابين راننده ، باطري ، رادياتورآب ، لاستيك وكپسول مخصوص ليفتراك گازي 85,722 4,008,031,015 Rls. 107,185 $
97 9 1396 اصفهان چين 84509090 ساير اجزاء وقطعات ماشين هاي رختشوئي خانگي وغيرخانگي غير مذكور درجاي ديگر 40,087 3,963,048,045 Rls. 112,750 $
98 2 1396 اصفهان چين 85258000 دوربين هاي تلويزيوني ،دوربين هاي ديجيتال ودوربين هاي ضبط ويدئوئي . 7,437 3,958,182,480 Rls. 122,005 $
99 7 1396 اصفهان چين 84198100 دستگاههاي غيرخانگي,برا ي تهيه كردن نوشيدنيهاي گرم ،پختن ياگرم کردن غذا 1,000 3,953,466,000 Rls. 116,477 $
100 7 1396 اصفهان چين 85395000 ک لامپ­ها? ساخته شده از د?ودها? ساطع - نور 9,470 3,909,664,250 Rls. 116,602 $
مجموع کل
1,936,067,137,299 ريال
مجموع کل
57,523,542 دلار