آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 20,198,840 574,685,938,806 Rls. 17,718,388 $
2 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 15,494,480 465,603,357,258 Rls. 14,351,536 $
3 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 507,618 21,789,362,569 Rls. 671,738 $
4 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 308,100 13,606,668,231 Rls. 419,337 $
5 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 49,000 6,508,440,193 Rls. 200,698 $
6 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 82121010 تيغ سلماني وخودتراش ، دولبه بدون دسته (double edge) 15,404 4,521,682,684 Rls. 139,493 $
7 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 164,380 3,199,245,558 Rls. 98,628 $
8 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 125,156 2,436,336,758 Rls. 75,094 $
9 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 100,000 2,367,755,000 Rls. 73,000 $
10 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 15,000 1,578,223,500 Rls. 48,645 $
11 2 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 20,040 1,530,412,800 Rls. 47,200 $
12 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 82121090 سايرتيغ هاي سلماني وخودترا ش بجزتيغ دولبه بدون دسته 4,998 1,408,566,120 Rls. 43,485 $
13 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 35030000 ژلاتين (از جمله آنهاييکكه به صورت ورقهکهاي مربع يا مستطيل عرضه شده، حتي كار شده در سطح يا رنگ شده) و مشتقات آنها؛ سريشم ماهي (Isinglass)؛ ساير چسبکهاي حيواني، باستثناي چسبکهاي كازئين مشمول شماره 0135. 9,000 1,233,286,200 Rls. 38,013 $
14 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 32041290 موا درنگي ا سيدي حتي متاليزه وفرآورده هابراساس اين مواد ،فرآورده هاي موادرنگي دندانه ،غير مذكور درجاي ديگر 5,904 869,131,590 Rls. 26,796 $
15 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 84602100 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت، غيراز سطوح تخت،با دقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر,باکنترل شماره اي 6,810 868,251,500 Rls. 26,750 $
16 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 1,200 438,088,500 Rls. 13,500 $
17 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 34039100 فرآورده ها برا ي عمل آوردن موادنسجي وچرم پوستهاي نرم اياساير مواد فاقد روغنهاي نفتي يامعدني 2,224 152,572,600 Rls. 4,704 $
18 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 34031100 - - فراورده ها براي عمل اوردن مواد نسجي ، چرم ،پوست هاي نرم يا ساير مواد 2,124 116,168,068 Rls. 3,582 $
19 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 2,884 87,534,094 Rls. 2,699 $
20 3 1396 منطقه ويژه اقتصادي شهيد رجايي پاكستان 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 1,884 65,286,880 Rls. 2,013 $
مجموع کل
1,103,066,308,909 ريال
مجموع کل
34,005,299 دلار