آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (مشهد)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 4 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,569,436 189,305,447,384 Rls. 5,828,065 $
2 2 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 5,027,727 147,067,176,140 Rls. 4,534,918 $
3 5 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 4,078,760 143,683,909,942 Rls. 4,389,522 $
4 8 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,309,080 84,335,348,482 Rls. 2,456,234 $
5 9 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,126,200 78,194,006,827 Rls. 2,221,260 $
6 3 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,363,419 77,779,827,977 Rls. 2,397,238 $
7 1 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 2,200,605 64,198,946,854 Rls. 1,980,545 $
8 11 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,676,585 60,583,475,018 Rls. 1,664,816 $
9 12 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 1,442,259 55,356,284,945 Rls. 1,487,719 $
10 10 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 385,640 14,545,679,285 Rls. 414,949 $
11 3 1396 مشهد پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 433,128 10,261,712,552 Rls. 316,186 $
12 7 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 286,000 10,203,564,006 Rls. 307,438 $
13 6 1396 مشهد پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 227,775 7,924,544,880 Rls. 239,847 $
14 4 1396 مشهد پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 300,633 7,120,330,370 Rls. 219,191 $
15 5 1396 مشهد پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 206,398 4,939,345,068 Rls. 150,674 $
16 6 1396 مشهد پاكستان 08045000 گلابي هندي، ا نبه ومنگوتين ، تازه يا خشک کرده 98,749 2,388,851,159 Rls. 72,090 $
مجموع کل
957,888,450,889 ريال
مجموع کل
28,680,692 دلار