آمار کل " واردات از" کشور (پاكستان) گمرک (شهيدرجايي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 25,405,386 827,186,984,861 Rls. 25,330,092 $
2 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 16,191,160 522,274,863,847 Rls. 16,085,319 $
3 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 9,269,876 264,631,409,650 Rls. 8,163,198 $
4 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 7,398,000 241,091,443,770 Rls. 6,598,415 $
5 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 139,355 21,708,444,316 Rls. 604,092 $
6 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 10063000 برنج نيمهکسفيدشده(Semi milled Rice) يا برنج كامل سفيد شده(Wholly milled Rice) حتي صيقلي يا براق شده 600,000 21,297,204,415 Rls. 582,623 $
7 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 253,800 9,740,550,078 Rls. 285,521 $
8 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 253,800 9,337,654,514 Rls. 283,724 $
9 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 218,560 8,677,431,984 Rls. 245,502 $
10 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 21069090 کسايرفرآورده هاي غذايي که درجاي ديگر مذکور يا مشمولنباشد 253,800 8,368,723,314 Rls. 258,071 $
11 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 180,000 8,031,101,400 Rls. 247,338 $
12 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 48,791 7,430,104,257 Rls. 210,777 $
13 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 177,300 7,304,330,300 Rls. 213,122 $
14 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 201,000 7,224,060,600 Rls. 212,835 $
15 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 50,185 7,077,011,490 Rls. 218,305 $
16 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 45,011 7,074,928,004 Rls. 193,547 $
17 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 46,113 6,965,313,314 Rls. 199,208 $
18 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 250,232 6,692,004,746 Rls. 206,442 $
19 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 146,400 5,578,923,360 Rls. 170,444 $
20 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 02023090 ساير قطعات بي استخوان منجمداز نوع گاو 33,710 5,365,581,738 Rls. 145,422 $
21 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 114,000 5,220,703,530 Rls. 146,694 $
22 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 12074000 دانه كنجد حتي خرد شده 122,460 5,207,529,070 Rls. 158,425 $
23 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 39031990 سايرپلي ا ستيرن غير قابل انبساط باشکال ا بتدا يي غيرمذکوردرجاي ديگر 108,000 4,872,594,960 Rls. 150,120 $
24 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 84463000 ماشين هاي بافندگي تاروپودباف برا ي پارچه بافي به عرض بيش ا ز30Cm ازنوع بدون ماکو 31,685 3,741,708,000 Rls. 114,000 $
25 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 72121000 محصولات ازآهن يافولادغيرممزوج تخت نوردشده, باپهناي کمترا ز600ميليمتر,آبکاري شده ياا ندودشده باقلع. 115,029 3,252,471,028 Rls. 94,899 $
26 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 02021010 ک ک ک گوساله (Veal) 25,697 3,179,094,293 Rls. 98,099 $
27 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 124,402 2,630,199,558 Rls. 74,641 $
28 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 50,760 2,374,226,000 Rls. 71,580 $
29 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 104,220 2,324,627,100 Rls. 62,532 $
30 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 101,000 2,215,172,400 Rls. 60,600 $
31 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 20091100 آب پرتقال يخ زده , تخميرنشده که به آن ا لکل ا فزوده نشده باشد 50,760 2,184,340,500 Rls. 67,312 $
32 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 15,900 1,990,098,000 Rls. 56,370 $
33 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 16,700 1,900,043,649 Rls. 58,472 $
34 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 4,751 1,755,147,290 Rls. 49,790 $
35 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 81,160 1,741,368,960 Rls. 48,696 $
36 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 20,000 1,736,956,800 Rls. 49,200 $
37 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 81,890 1,727,010,966 Rls. 49,134 $
38 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 20,000 1,678,458,000 Rls. 49,200 $
39 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 84,660 1,667,226,312 Rls. 50,796 $
40 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 20,000 1,644,264,000 Rls. 49,200 $
41 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 05069000 ا ستخوا ن و ا ستخوا ن توي شاخ ( Horn-cores )(باستثناي ا وسئين )كارنشده 79,480 1,618,626,096 Rls. 47,688 $
42 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 14,200 1,598,133,000 Rls. 48,182 $
43 7 1396 شهيدرجايي پاكستان 84223000 ماشين آلات برا ي پرکردن, بستن, درپوش گذا شتن يادرزگيري كردن بطري ها,پيت هاوغيره ودستگاههاي گازدا رکردن نوشابه ها 6,500 1,480,995,000 Rls. 45,000 $
44 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 13023900 لعاب ها و موا د غليظ کننده , مشتق ا ز محصولات نباتي غيرمذکور يا مشمول درجاي ديگر 10,000 1,340,849,250 Rls. 36,069 $
45 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 9,850 1,229,877,000 Rls. 33,492 $
46 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 13023200 لعابکها و مواد غليظکكننده،کحتي تغييريافته، مشتق از خرنوب، دانه خرنوب يا دانه گواره 25,000 1,205,211,000 Rls. 34,200 $
47 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 14042000 لينتر پنبه 99,105 1,174,811,444 Rls. 36,239 $
48 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 7,880 1,165,539,984 Rls. 31,542 $
49 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 84602900 ماشين هاي سنگ زني براي فلزا ت, غيراز سطوح تخت ، بادقت تا0/01 (يك صدم) ميليمتر 8,250 1,083,161,000 Rls. 29,137 $
50 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 40151930 دستكش کارگري وصنعتي 19,775 1,055,639,088 Rls. 32,491 $
51 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 72101200 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت نوردشده, باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت کمترا ز5/0ميليمترآبکاري شده... باقلع 46,145 899,550,630 Rls. 27,687 $
52 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 32100000 ساير رنگکها (Paints) و ورنيکها (از جمله لعابکها، لاكکها و آب رنگکها)؛ پيگمانکهايي كه با آب مصرف ميکشود از انواعي كه براي پرداخت چرم به كار ميکرود. 13,809 873,663,061 Rls. 25,381 $
53 1 1396 شهيدرجايي پاكستان 76121090 ساير ظروف لوله اي نرم غير از ظروف لوله اي (تيوپ) جهت كرم وپماد 4,024 824,458,955 Rls. 25,431 $
54 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 56012200 آوا ت ا زا لياف سنتتيک يامصنوعي وا شياءساخته شده ا زآن. 3,548 791,423,036 Rls. 21,289 $
55 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 11,112 707,925,967 Rls. 21,343 $
56 10 1396 شهيدرجايي پاكستان 33074100 ک ک عود (Agarbatti) و ساير فرآوردهکهاي معطركننده كه با سوختن عمل ميکكنند 13,200 681,555,600 Rls. 19,800 $
57 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 42032900 دستکش, دستکشهاي يک ا نگشتي ونيم دستکش ا ز چرم ياا زچرم دوباره ساخته شده, غيرا زورزشي 9,079 630,280,470 Rls. 18,390 $
58 8 1396 شهيدرجايي پاكستان 82121000 ک خودتراش 2,129 615,146,238 Rls. 17,593 $
59 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 82121000 ک خودتراش 1,792 561,954,683 Rls. 15,303 $
60 5 1396 شهيدرجايي پاكستان 82121000 ک خودتراش 1,703 428,495,677 Rls. 13,102 $
61 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 25262090 سنگ صابون هاي خردشده طبيعي ياپودرشده 52,000 347,416,608 Rls. 9,402 $
62 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 08119000 ساير ميوه ها ومغزهاي نپخته يا پخته شده در آب يخ زده، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشد 10,000 332,595,000 Rls. 9,000 $
63 4 1396 شهيدرجايي پاكستان 84601900 ماشين هاي سنگ زني سطوح تخت برا ي فلزا ت, با دقت 0/01 (يك صدم) ميليمترکه درجاي ديگرمذکورنباشد 2,300 249,777,351 Rls. 7,687 $
64 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 38099300 موا دتکميل وحاملين رنگ بعنوا ن تسريع کننده درعمل رنگرزي ا ز نوع مورد مصرف در چرم سازي غيرازموادنشاسته اي 3,456 199,716,444 Rls. 5,802 $
65 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 32021000 مواد دباغي آلي سنتتيك 7,142 171,249,450 Rls. 4,975 $
66 9 1396 شهيدرجايي پاكستان 42010000 ا شياءزين وبرگ سازي برا ي هرنوع حيوا ن (ا زجمله مالبند,قلاده, زا نوبندوهمانند)ا زهرماده 450 159,221,040 Rls. 4,510 $
67 11 1396 شهيدرجايي پاكستان 82149000 سايرمصنوعات چاقوسازي غير مذكور درجاي ديگر 918 100,952,864 Rls. 2,732 $
68 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 84538000 ماشين آلات ودستگاههاي ساختن ياتعميرکردن ا شياءا زپوست ياا زچرم, غيراز چرخهاي دوزندگي 450 64,597,340 Rls. 1,748 $
69 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 84336000 ماشين هابرا ي پاک کردن, جورکردن, يادرجه بندي کردن تخم مرغ ،ميوه ياسايرمحصولات كشاورزي 350 50,221,845 Rls. 1,359 $
70 6 1396 شهيدرجايي پاكستان 39031190 سايرپلي ا ستيرن به ا شکال ا بتدا يي قابل ا نبساط بجزمقاوم دربرا بر آتش 1,000 43,119,700 Rls. 1,300 $
71 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 95079000 ا دوا ت برا ي ماهيگيري باقلاب, تورماهيگيري دسته دا ر,تورهاي پروا نه گيري وتورهاي همانند ,پرنده مصنوعي وساير طعمه هابراي جلب شكار ولوازم همانند صيد ياشكار . 800 32,816,040 Rls. 888 $
72 12 1396 شهيدرجايي پاكستان 59100000 تسمه نقاله ياتسمه ا نتقال نيروا زموا دنسجي پوشانده شده يا مطبق شده با مواد پلاستيكي يا مستحكم شده با فلز يا با مواد ديگر 200 20,510,025 Rls. 555 $
مجموع کل
2,077,840,801,260 ريال
مجموع کل
62,643,074 دلار