آمار کل " واردات از" کشور (يونان) گمرک (معاونت واردات و ترانزيت تهران)

خروجي اکسل - Excel
  [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
101 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079010 مايع مخصوص شستشوي لنزهاي چشمي 1,656 322,318,752 Rls. 9,936 $
102 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 52030000 پنبه حلاجي شده يا شانه زده 1,095 319,465,461 Rls. 9,848 $
103 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 37013030 ---كليشه چاپ 234 318,283,231 Rls. 8,562 $
104 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 2,677 316,729,056 Rls. 9,586 $
105 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 922 316,626,630 Rls. 8,568 $
106 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 1,566 310,845,820 Rls. 9,581 $
107 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 34013000 محصولات و فرآوردهکهاي آلي تانسيو اكتيف كه به منظور شستشوي پوست بدن در نظر گرفته شدهکاند، به شكل مايع يا كرم، بستهکبندي شده براي خرده فروشي حتي اگر حاوي صابون باشند 1,965 306,248,860 Rls. 9,020 $
108 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31043000 سولفات پتاسيم 10,000 269,054,460 Rls. 7,414 $
109 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 83024190 يراق ها،اتصالات واشياء همانند مناسب براي ساختمان 2,715 258,366,188 Rls. 7,332 $
110 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33079020 دستمال مرطوب بهداشتي و آرايشي 1,247 252,978,976 Rls. 7,657 $
111 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33072000 بوزداهاي بدن و ضد ترشح عرق 2,347 246,680,479 Rls. 7,233 $
112 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31049000 ساير کودهاي معدني يا شيميائي ،پتاسه که در جاي ديگري مذکور نباشد 2,000 233,956,800 Rls. 6,637 $
113 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 749 227,867,664 Rls. 6,897 $
114 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 73083010 درب اتوماتيك طبقات آسانسور ، از چدن، آهن يا از فولاد 2,158 182,405,070 Rls. 5,605 $
115 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 35040000 پپتونکها و مشتقات آنها؛ ساير مواد پروتئيني و مشتقات آنها، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگرتعرفه نشده باشد؛ پودر پوست حتي عمل آمده با كروم. 720 172,918,628 Rls. 5,174 $
116 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 73241000 ظرفشوئي وروشوئي,ا زفولادزنگ نزن. 1,000 162,065,142 Rls. 4,905 $
117 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 83024900 يرا ق ها, اتصالات واشياء همانند ازفلز معمولي كه درجاي ديگري گفته نشده است 970 154,175,680 Rls. 4,648 $
118 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96190090 ساير حوله هاي بهداشتي وتامپون ها، پوشك وپوشك كامل بچه واشياء مشابه از هر جنس غير از پوشك كامل بزرگسالان 719 142,949,500 Rls. 4,344 $
119 5 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32041790 سايررنگ کننده هاي پيگماني وفرآورده هابرا ساس ا ين موا دبه غيرا زخميرپيگمنت چاپ پارچه 380 142,416,739 Rls. 4,339 $
120 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31043000 سولفات پتاسيم 5,000 130,643,280 Rls. 3,812 $
121 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33030090 ساير عطريات وادوتوالتها غيراز عصاره حنا 1,251 120,567,464 Rls. 3,537 $
122 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 96162000 پودرزنهاي بزرگ وکوچک برا ي ا ستعمال فرا ورده هاي آرا يشي يا پاکيزگي. 592 120,321,142 Rls. 3,545 $
123 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 1,059 120,216,369 Rls. 3,706 $
124 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84243090 ک ک ک سايردستگاه هاي پاشنده فوراني بخار يا ماسه وهمانند غير از دستگاه شتشوي خودرو از نوع خانگي 268 111,062,000 Rls. 3,336 $
125 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 346 105,266,024 Rls. 3,101 $
126 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012190 آوات، ساير اشياء از پنبه بغير از پنبه هيدروفيل 785 104,916,345 Rls. 2,839 $
127 7 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 56012110 ک ک پنبه هيدروفيل 346 104,507,675 Rls. 3,175 $
128 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84135010 تلمبه هاي رفت وبرگشتي ا ز نوع پيستوني 267 99,316,000 Rls. 3,062 $
129 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32099010 رنگ رويه وا ستري ا تومبيل براساس سايرپليمرهاي سنتتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ديسپرسه ياحل شده درمحيط آبي 401 90,240,456 Rls. 2,721 $
130 12 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84189100 مبلهاي طراحي شده برا ي کارگذا شتن تجهيزا ت سردکننده يامنجمدکننده 165 78,503,880 Rls. 2,098 $
131 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38249940 --- پاک­کننده­ها? صنعت? 372 67,989,600 Rls. 1,975 $
132 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 68053090 پودر يا دا نه هاي ساينده طبيعي يا مصنوعي روي تکيه گاه ا زسايرموا دغيرمذکوردرجاي ديگر 48 67,268,604 Rls. 2,073 $
133 11 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 353 60,439,770 Rls. 1,666 $
134 4 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 84313110 ا نوا ع درا توماتيک آسانسور (درب كابين) 252 54,974,430 Rls. 1,689 $
135 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 356 54,820,095 Rls. 1,689 $
136 3 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 50 45,968,027 Rls. 1,417 $
137 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33049900 فراورده هاي زيبايي وآرايشي وفرآورده هاي براي مراقبت ازپوست غير از اقلام مشمول رديفهاي 33041000 لغايت 33049100 254 45,702,468 Rls. 1,340 $
138 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 76090000 لوازم و اتصالات لولهکكشي (Fittings) (مثلاً، كوپلينگ، زانويي، مهره و ماسوره (Sleeves) از آلومينيوم. 350 42,995,850 Rls. 1,325 $
139 6 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 38140000 حلالکها و رقيقکكنندهکهاي آلي مركب، كه در جاي ديگر گفته نشده و مشمول شماره ديگر تعرفه نشده باشد. 263 33,497,448 Rls. 1,010 $
140 9 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 31043000 سولفات پتاسيم 600 18,048,096 Rls. 512 $
141 10 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32149000 ا ندودهاي بنائي غيرنسوزبرا ي نماي ساختمان, برا ي کف, برا ي سقف و همانند 60 12,825,300 Rls. 356 $
142 8 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 33071000 فرآوردهکها براي قبل از اصلاح،کحين اصلاح و بعد از اصلاح صورت 133 12,187,325 Rls. 358 $
143 2 1396 معاونت واردات و ترانزيت تهران يونان 32089030 ساير موا د ا فزودني رنگ براساس سايرپليمرهاي سنتيتيك ياطبيعي تغييريافته ازلحاظ شيميايي ،ريسپرسه ياحل شده درمحيط غيرآبي 116 6,536,948 Rls. 202 $
مجموع کل
6,365,167,732 ريال
مجموع کل
187,830 دلار