آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (منطقه ازاد بندر انزلي)

خروجي اکسل - Excel
 
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
1 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 6,671,420 87,317,703,447 Rls. 2,691,369 $
2 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 3,951,075 51,010,466,065 Rls. 1,572,527 $
3 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10039000 جو باستثناي بذر 8,727,949 50,152,517,077 Rls. 1,547,081 $
4 2 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 6,131,372 43,753,176,987 Rls. 1,348,875 $
5 9 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 3,199,420 26,670,089,103 Rls. 762,766 $
6 5 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 2,906,567 22,353,825,632 Rls. 686,859 $
7 3 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 2,949,698 22,250,539,733 Rls. 685,686 $
8 11 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10039000 جو باستثناي بذر 2,869,200 21,132,863,064 Rls. 582,349 $
9 1 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 2,964,238 19,986,710,630 Rls. 616,815 $
10 4 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 2,016,626 14,958,341,664 Rls. 460,327 $
11 6 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 10059010 ---ذرت دامي 1,068,628 7,926,573,627 Rls. 243,932 $
12 8 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 72083900 محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت وگرم نوردشده بشکل طومارباپهناي 600mmياکمتربه ضخامت کمترا زmm3 298,175 3,961,649,062 Rls. 112,710 $
13 7 1396 منطقه ازاد بندر انزلي هنگ كنگ 27011110 آنترا سيت؛حاوي ماده فرا ر 72,000 888,451,632 Rls. 26,176 $
مجموع کل
372,362,907,723 ريال
مجموع کل
11,337,472 دلار