آمار کل " واردات از" کشور (هنگ كنگ) گمرک (حوزه تجاري فرودگاه امام خميني)

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 213 2,316,963,600 Rls. 65,690 $
202 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84805000 قالب برا ي شيشه. 1,846 2,294,883,354 Rls. 61,607 $
203 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 9,082 2,262,104,640 Rls. 69,120 $
204 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 931 2,219,148,540 Rls. 68,292 $
205 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 154 2,210,260,153 Rls. 68,115 $
206 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 75012000 ک سينترهاي اكسيد نيكل و ساير محصولات واسطهکاي متالورژي نيكل 247 2,201,463,000 Rls. 66,000 $
207 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 2,451 2,148,887,890 Rls. 60,905 $
208 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90319000 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي آلات ووسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031 697 2,137,208,916 Rls. 60,058 $
209 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90189090 ساير آلات و وسايل مورد ا ستفاده در علوم پزشکي ،جرا حي و دا مپزشکي ،غيرمذکور درجاي ديگر 483 2,102,648,550 Rls. 61,350 $
210 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 715 2,088,750,976 Rls. 59,256 $
211 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29333990 ک ک ک ساير 600 2,085,595,680 Rls. 62,406 $
212 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 335 2,083,210,579 Rls. 64,209 $
213 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90152000 تئودوليتها(زاويه ياب ها) و تاکي مترها وتاكئو مترها 130 2,048,773,774 Rls. 62,532 $
214 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 599 2,046,431,735 Rls. 63,075 $
215 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84669300 ا جزا ءوقطعات ومتفرعات برا ي ماشين هاي مشمول شماره 8456لغايت 8461 3,203 2,018,443,000 Rls. 62,250 $
216 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84798990 ساير ماشينها و دستگاههاي مکانيکي با کار خاص غيرمذکوردرجاي ديگر 80 1,994,599,062 Rls. 54,964 $
217 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85171210 گوشي تلفن همراه . 295 1,990,137,500 Rls. 56,477 $
218 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 335 1,986,005,698 Rls. 53,420 $
219 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 90 1,968,344,000 Rls. 56,000 $
220 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85361090 ساير فيوزها براي ولتاژ حداكثر 1000ولت ،غير مذكور درجاي ديگر 20 1,921,690,413 Rls. 59,279 $
221 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85429000 اجزاء وقطعات مدارهاي مجتمع شده (اي سي ها )الكترونيك . 378 1,898,579,460 Rls. 53,811 $
222 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84072900 سايرموتورهاي پيستوني درونسوز جرقه اي -احتراقي تناوبي يادوار برا ي وسايط نقليه آبي غيرازموتورهاي خارج ا زبدنه 15 1,881,158,400 Rls. 57,600 $
223 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 6,180 1,874,592,000 Rls. 57,600 $
224 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84314300 ا جزا ءوقطعات ماشين آلات سورا خ کردن زمين ياچاه کندن مشمول شماره فرعي843041يا843049 8,298 1,874,246,400 Rls. 53,100 $
225 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90132000 دستگاههاي ليزر ,غيرا زديودهاي ليزر 52 1,870,980,540 Rls. 57,684 $
226 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 200 1,860,194,990 Rls. 56,878 $
227 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 1,225 1,852,245,358 Rls. 49,834 $
228 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 86079100 ا جزا ءوقطعات لکوموتيوهايالکوترا کتورهاکه درجاي ديگري مذکورنباشند. 414 1,848,288,600 Rls. 49,719 $
229 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 669 1,841,816,374 Rls. 55,581 $
230 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366910 کانکتور( نري يامادگي) قابل نصب روي برد مدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 872 1,800,682,958 Rls. 55,499 $
231 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 982 1,792,174,904 Rls. 49,060 $
232 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85369040 سايرقطعات SMD قابل نصب سطحي روي برد مدا رچاپي 989 1,765,407,816 Rls. 54,414 $
233 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 96 1,755,935,500 Rls. 54,134 $
234 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84718090 --- ساير واحدهاي مربوط به ماشين هاي خودكار داده پردازي غير از انواع بردها 1,454 1,752,817,595 Rls. 48,605 $
235 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176240 ک ک ک كارت شبكه حتي بيکسيم 365 1,741,649,162 Rls. 47,003 $
236 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 515 1,738,265,564 Rls. 46,829 $
237 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 71159000 مصنوعات ا زفلزا ت گرانبها يافلزات دا را ي روکش ياپوشش ا زفلزا ت گرا نبها, به استثنا? کاتال?زورها به شکل نور ( wire cloth ) که درجاي ديگرذکرنشده. 16 1,722,482,775 Rls. 52,845 $
238 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 90 1,711,372,000 Rls. 52,000 $
239 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90302000 نوسان نمادها (oscilloscopes)ونوسان نگارها (oscillograpds) 30 1,704,628,713 Rls. 52,541 $
240 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90029000 عدسي,منشور,آئينه وسايرعناصرا پتيکي,ا زهرماده, سوا رشده, که درجاي ديگري مذکورنباشند. 12 1,702,840,260 Rls. 52,140 $
241 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176290 سايردستگاههابجز مودم باسيم ودستگاههاي قطع ووصل . 1 1,700,160,000 Rls. 49,836 $
242 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84717090 ---سايرواحدهاي حافظه بجز ديسك خوان نواري 1,284 1,700,041,792 Rls. 52,394 $
243 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85198900 ساير ماشين هاي ضبط به جز آنهاكه بااستفاده ازرسانه هاي مغناطيسي ،نوري يانيمه رسانا كار مي كند . 629 1,697,221,650 Rls. 52,070 $
244 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 90 1,689,480,000 Rls. 52,000 $
245 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 29159099 ساير اسيدهاي مونوکربوکسيليک غير حلقوي اشباع شده واسيد ريوها،هالوژنه ها ،پراكسيدها ،پراكسي اسيدهاي آنهامشتقات هالوژنه ،سولفونه ،نيتره يانيتروزه آنها،غير مذكور درجاي ديگر. 50 1,687,368,900 Rls. 45,099 $
246 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90222900 دستگاههايي که ا شعه آلفا, بتا يا گاما را به کارميبرند ،به غيراز مصارف پزشكي ،جراحي ،دندانپزشكي يادامپزشكي 90 1,685,840,000 Rls. 52,000 $
247 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90299000 ا جزا ء وقطعات و متفرعات کنتورهاي مشمول رديف 9029 531 1,685,493,900 Rls. 45,900 $
248 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85364990 ساير رله ها براي ولتاژ بيش از 60 ولت، با جريان 2 امپر يا بيشتر 2,075 1,670,042,000 Rls. 51,500 $
249 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90261090 ساير آلات برا ي سنجش ياكنترل جريان ياسطح مايعات ،بجز موا رد مذکور 14 1,661,165,244 Rls. 51,201 $
250 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 548 1,647,699,525 Rls. 50,775 $
251 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181931 ----دستگاه ضربان قلب جنين 581 1,647,204,045 Rls. 50,691 $
252 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85235100 وسايل ذخيره سازي غير ناپايدار به حالت جامد 105 1,628,280,752 Rls. 44,528 $
253 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85016490 ساير ژنرا تورهاي جريان متناوب (آلتر ناتورها ) به قدرت بيش از1500 kva 2,374 1,621,597,788 Rls. 49,583 $
254 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 845 1,620,507,552 Rls. 49,845 $
255 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176940 گيرنده ، فرستنده قابل حمل دستي از نوع راديو تلفني 1,440 1,612,050,000 Rls. 43,363 $
256 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,348 1,608,483,776 Rls. 45,632 $
257 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 91021900 ساعت مچي برقي ،غيرمذكور درجاي ديگر 448 1,604,587,085 Rls. 49,465 $
258 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90318090 ساير آلات و وسايل و ماشين هاي سنجش ياکنترل که درجاي ديگر گفته نشده ا ست 108 1,580,909,525 Rls. 48,326 $
259 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 610 1,550,858,775 Rls. 44,399 $
260 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84733040 ---پردازشگر رايانه (cpu) 45 1,549,567,120 Rls. 47,740 $
261 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84718010 ا نوا ع بردها شامل بردا صلي( mainboard)کارت گرا فيک, صدا, شبکه, ويدئو و رم ( RAM) 134 1,523,875,866 Rls. 43,274 $
262 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 1,392 1,491,978,106 Rls. 45,542 $
263 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,363 1,479,052,160 Rls. 43,840 $
264 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 238 1,469,349,180 Rls. 43,290 $
265 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299090 ساير ا جزا وقطعات غيرمذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528 631 1,467,819,431 Rls. 44,866 $
266 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84213990 سايرماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور 7,995 1,457,148,040 Rls. 42,998 $
267 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85366990 سايرنري ومادگي برا ي ا تصال بجزکانکتورقابل نصب روي بردمدا رچاپي خاص صنعت ا لکترونيک 202 1,435,895,588 Rls. 40,347 $
268 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 21069080 کمكمل غذايي، 680 1,429,586,192 Rls. 42,348 $
269 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85189090 اجزاءوساير قطعات براي ميکروفون, بلندگو,هدفون وگوشي ودستگاههاي تقويت كننده صدا مشمول رديف 8518 بجز انواع محفظه براي بلندگو 256 1,365,174,450 Rls. 42,010 $
270 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85414090 ساير وسايل نيمه هادي حساس در برابر نور و ديودهاي ساطع نور غير از پانلهاي خورشيدي (تبديل کننده انرژي خورشيدي به الکتريسيته) 252 1,364,915,741 Rls. 42,091 $
271 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85044010 ا نوا ع مبدلهايdc/ dc ا لکترونيکي (HYBRID) با ورودي وخروجي صفرا لي صدولت وقدرت کمترا ز150وات 1,472 1,364,111,573 Rls. 36,913 $
272 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,434 1,352,208,038 Rls. 41,699 $
273 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85232960 كارتريج با نوار مغناطيسي جهت درايوهاي كامپيوتري 198 1,351,486,204 Rls. 41,638 $
274 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84715020 دستگاه كامل کامپيوترserverشامل کليه وا حدهاومتفرعات دا خلي از جمله درا يوها،بردها،حافظه هاردوکارت شبکه وبدون واحد هاي ورودي وخروجي 240 1,342,815,600 Rls. 40,180 $
275 8 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90031100 دوره و قاب از مواد پلاستيكي 202 1,329,862,415 Rls. 37,835 $
276 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 204 1,329,789,373 Rls. 40,998 $
277 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 5,765 1,328,582,300 Rls. 39,780 $
278 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 39191090 صفحه. ورق. نوا رخودچسب بصورت رول باپهناي حداكثر 20سانتيمتر غيرمذکوردرجاي ديگر 4,658 1,298,891,400 Rls. 35,114 $
279 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85075000 ا نباره هايبرقي نيكل – فلز هيدرات 468 1,297,800,816 Rls. 36,816 $
280 2 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85340000 مدا رهاي چاپي 1,350 1,290,047,949 Rls. 39,772 $
281 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85176220 مودم حتي با قابليت روتر و access point 180 1,287,051,500 Rls. 35,210 $
282 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85219090 --- ساير دستگاههاي ضبط وپخش ويدئو غير مذكور 4,250 1,280,105,280 Rls. 35,520 $
283 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90181200 دستگاههاي ا ولترا سونيک (Scanners ) تشخيص امراض 135 1,276,857,000 Rls. 39,300 $
284 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85365040 کليد فشاري (push buttom switch ) 128 1,270,944,000 Rls. 36,000 $
285 1 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90011090 سايرا لياف ا پتيکي,دسته وکابل ا لياف ا پتيکي بجزنوع آماده, باا تصالات, ا زا لياف منفردا غلاف نشده 2 1,265,178,420 Rls. 39,015 $
286 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84819030 اجزاء وقطعات شيرآلات چدني وفولادي 12 1,257,873,645 Rls. 38,591 $
287 7 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85299020 ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي 760 1,253,480,000 Rls. 37,118 $
288 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85269190 ---ساير دستگاههاي كمك ناوبري راديويي غير از دستگاه موقعيت ياب جهاني 5 1,247,616,000 Rls. 38,400 $
289 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319090 اجزاء وقطعات دستگاههاي مشمول رديف 8531 335 1,242,134,400 Rls. 33,420 $
290 4 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84735000 قطعات ومتفرعات که بطورمساوي براي استفاده درماشينهاي دوياچند شماره ازشماره هاي 8469تا8472مناسب باشند 1,093 1,236,839,515 Rls. 37,977 $
291 3 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85365090 سايرکليدهاغيرمذکوردرجاي ديگر براي ولتاژ حداكثر 1000ولت 398 1,232,196,000 Rls. 37,985 $
292 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90248000 ماشينهاودستگاههابرا ي آزمايش ا ستحکام, مقاومت, فشارپذيري, کشش پذيري ياسايرخوا ص مکانيکي موادغير فلزي 104 1,212,358,347 Rls. 36,417 $
293 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85319010 ماژول نمايشگر متشكل ازصفحه lcdياledياپلاسمافقط داراي برد آدرس دهي 1,236 1,205,030,332 Rls. 32,483 $
294 5 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 84719000 سايرماشين قرا ئت مغناطيسي يا اپتيکي,ماشين ا نتقال دا ده هابه روي حامل دا ده ها...غيرمذکوردرجاي ديگر 110 1,202,896,288 Rls. 36,832 $
295 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90148000 آلات و دستگاههاي ناوبري غيرازرديف 90142000و90141000 1 1,202,332,725 Rls. 32,742 $
296 9 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85389090 ا جزا وقطعات دستگاههاي شماره 8537 بجز موا رد مذکور 583 1,194,870,124 Rls. 33,908 $
297 10 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 75012000 ک سينترهاي اكسيد نيكل و ساير محصولات واسطهکاي متالورژي نيكل 100 1,189,287,000 Rls. 33,000 $
298 12 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85411000 ديودها(غيرا زديودهاي حساس دربرا برنور و ديودهاي ساطع نور) 2,141 1,183,674,045 Rls. 31,881 $
299 6 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 90273010 ا سپکتروفتومتركه تشعشات اپتيكي (ماوراءالبنفش ،مرئي ،مادون قرمز )رابه كارمي گيرد . 65 1,181,330,160 Rls. 35,348 $
300 11 1396 حوزه تجاري فرودگاه امام خميني هنگ كنگ 85412900 ترا نزيستورها(غيرا زترا نزيستورهاي حساس دربرا برنور)به قدرت انتشار امواج يك وبيش ازيك وات 483 1,179,592,193 Rls. 31,952 $
مجموع کل
163,336,507,254 ريال
مجموع کل
4,802,679 دلار