آمار کل " واردات از" کشور (هند) گمرک (منطقه ازاد اروند(خرمشهر))

خروجي اکسل - Excel
« قبلي [5] [4]   [2] [1] بعدي »
رديف ماه سال گمرک کشور شماره تعرفه توضيحات تعرفه وزن (کيلو گرم) ارزش (ريال) ارزش (دلار)
201 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54012000 نخ دوخت ا زرشته هاي مصنوعي. 9,213 456,596,280 Rls. 13,820 $
202 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84079000 ساير موتورهاي درون سوزجرقه ا ي- ا حترا قي تناوبي يادوا رکه درجاي ديگرمذکورنباشد. 15,680 454,118,000 Rls. 14,000 $
203 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44211090 رخت آويز چوبي بجز صنايع دستي 3,811 448,016,162 Rls. 13,718 $
204 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 2,034 446,105,016 Rls. 12,204 $
205 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,625 432,855,450 Rls. 13,050 $
206 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82141010 مدا دترا ش وتيغه آن 5,235 432,299,421 Rls. 13,324 $
207 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 6,370 427,153,125 Rls. 13,125 $
208 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 58050000 ديوار كوبکهاي دستباف از نوع گوبلن، 5,180 424,556,640 Rls. 12,960 $
209 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44201090 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء ،تزئيني ازچوب غيرازصنايع دستي 2,432 423,501,792 Rls. 12,768 $
210 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96151100 شانه, گيره زلف وهمانند,ا زکائوچوي سفت ياا زموا دپلاستيکي. 4,524 419,080,740 Rls. 11,310 $
211 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 2,790 413,860,820 Rls. 12,260 $
212 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 3,444 409,083,730 Rls. 12,430 $
213 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 94059990 سايرقطعات برا ي چرا غ و وسايل روشنائي بجزا ز جنس شيشه ويا موا د پلاستيکي غير مذکور درجاي ديگر 4,117 408,077,040 Rls. 12,351 $
214 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 32159010 جوهر خودكار 1,692 405,280,372 Rls. 12,494 $
215 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 48099020 كاغذ كاربن يا كاغذهاي كپي همانند 7,590 400,006,470 Rls. 11,785 $
216 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,441 398,916,558 Rls. 11,589 $
217 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141025 ک ک ک كمك فنر 3,450 393,131,537 Rls. 10,828 $
218 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39249000 لوا زم خانه دا ري و پاکيزگي که درجاي ديگر مذکور نيست , ا ز موا د پلاستيکي 4,778 389,347,275 Rls. 11,945 $
219 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 780 388,231,200 Rls. 11,949 $
220 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 3,270 381,848,364 Rls. 11,772 $
221 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 5,400 375,006,400 Rls. 10,640 $
222 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,829 367,549,920 Rls. 10,720 $
223 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85119000 ا جزاء وقطعات ادوا ت برقي براي روشن کردن يا برا ه اندا ختن موتورهاي درونسوز احتراقي ودستگاههاي قطع ووصل آنهامشمول شماره 8511 5,100 366,522,400 Rls. 10,400 $
224 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 3,157 365,000,784 Rls. 10,256 $
225 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87085039 اجزاء وقطعات محورهاي غير محرك بجز توپي محور 5,961 364,278,000 Rls. 10,900 $
226 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,433 363,219,684 Rls. 9,829 $
227 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 57039000 کف پوش هاي منگوله باف, ا زسايرموا دنسجي,که درجاي ديگرگفته نشده. 6,500 360,390,000 Rls. 10,000 $
228 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 68029310 سنگ خارا (گران?ت)، پوليش داده شده شکل داده شده يا کارشده اما کنده کاري و حکاکي نشده 40,500 351,108,875 Rls. 10,825 $
229 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 4,935 345,104,550 Rls. 9,870 $
230 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 25171010 قلوه سنگ, ريگ, ريگ هاي صاف وسنگ چخماق 20,755 343,308,266 Rls. 10,577 $
231 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73181590 سايرپيچ هاوپيچ هاي مهره خورحتي با مهره ها يا واشرهاي مربوط چدن ،آهن يافولاد غيرا زجنس ا ستنلس استيل ،حديد شده 8,905 342,991,755 Rls. 10,539 $
232 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44201010 مجسمه هاي كوچك وساير اشياء تزئيني ازچوب به صورت صنايع دستي شامل خراطي ،معرق ،مشبك ،ازك كاري ،منبت ،نقاشي روي چوب خاتم 1,410 340,708,875 Rls. 9,165 $
233 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 2,830 337,925,772 Rls. 10,188 $
234 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 5,460 332,215,613 Rls. 10,224 $
235 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 3,091 331,317,180 Rls. 10,198 $
236 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,329 330,489,180 Rls. 9,452 $
237 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 5,028 329,239,802 Rls. 9,717 $
238 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 2,225 324,811,707 Rls. 10,013 $
239 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87087039 ک ک ک ک ساير 4,176 315,290,830 Rls. 9,242 $
240 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 94016900 نشيمنهاي دا را ي ا سکلت چوبي ،رويه نشده 1,510 308,368,580 Rls. 8,300 $
241 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 3,180 306,208,956 Rls. 8,596 $
242 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141090 ک ک ک ساير 3,179 305,296,800 Rls. 9,338 $
243 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 1,522 301,198,775 Rls. 8,475 $
244 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 58050000 ديوار كوبکهاي دستباف از نوع گوبلن، 3,540 293,697,764 Rls. 8,924 $
245 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141030 ک ک ک چرخ كامل، به استثنا? لاست?ک، طوقه و پره 1,300 289,582,828 Rls. 8,855 $
246 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85443020 سايرمجموعه سيم ها برا ي وسايل حمل ونقل زميني 438 287,261,300 Rls. 8,783 $
247 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44219990 --- ساير 2,340 276,986,696 Rls. 8,476 $
248 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 3,572 268,501,102 Rls. 8,158 $
249 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82055100 ا بزا رهاي دستي براي مصارف خانه دا ري. 2,304 267,474,816 Rls. 8,064 $
250 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 54076900 سايرپارچه هاي تاروپودباف ا زنخ رشته هاي سنتتيک, باحدا قل 85%رشته هاي پلي استرتکستوره غيرمذكور درجاي ديگر 956 263,559,630 Rls. 7,765 $
251 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85193000 ديسک گردان ( دک هاي ضبط ) 1,658 261,361,100 Rls. 7,150 $
252 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141060 ک ک ک باك بنزين موتورسيكلت 1,105 257,001,772 Rls. 7,858 $
253 9 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141090 ک ک ک ساير 2,798 253,705,482 Rls. 7,218 $
254 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76169900 -- ساير مصنوعات از الومينيوم غيرمذكور 2,104 251,222,006 Rls. 7,574 $
255 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82100000 وسائل مکانيکي دستي، بوزن 10کيلوگرم ياکمترکه برا ي تهيه غذا يانوشابه بکارميروند. 2,184 242,777,808 Rls. 6,552 $
256 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 96084000 مدا دهاي خودکار يا نوكي 742 242,733,480 Rls. 7,480 $
257 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84099990 سايرا جزا وقطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غيرمذکور درجاي ديگر 3,083 242,084,080 Rls. 7,327 $
258 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 1,971 236,375,874 Rls. 6,867 $
259 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141090 ک ک ک ساير 1,630 235,870,573 Rls. 6,482 $
260 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,442 234,069,600 Rls. 6,800 $
261 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73239990 سايرا شيا سرميز،آشپزخانه ، خانه دا ري... ا زا هن يافولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,003 231,281,986 Rls. 6,196 $
262 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 3,602 228,846,573 Rls. 7,053 $
263 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44219190 --- ساير 1,870 228,660,234 Rls. 6,171 $
264 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 82130000 قيچي,قيچي خياطي وقيچيهاي همانند,وتيغه هاي آنها. 2,250 226,214,670 Rls. 6,105 $
265 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70099200 آينه هاي شيشه ا ي قاب شده (باستثناءآينه هاي عقب بين وسائطنقليه زميني) 2,415 224,425,475 Rls. 6,037 $
266 4 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 40103100 تسمه انتقال نيرو بيکانتها، با مقطع ذوزنقه (تسمه Vشكل)، شياردار، کداراي محيط خارجي بيش از 60 سانتيمتر و حداكثر 180 سانتيمتر 2,698 218,881,995 Rls. 6,745 $
267 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87087029 قطعات ومتفرعات چرخ ها،بجزا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري، سوا ري کار،وا نت وترا کتور 4,076 216,643,280 Rls. 6,557 $
268 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 329 213,097,640 Rls. 5,803 $
269 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 3,259 212,731,144 Rls. 6,558 $
270 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 4,013 203,048,355 Rls. 6,015 $
271 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 3,211 202,627,781 Rls. 6,245 $
272 10 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 44151000 صندوق, صندوقچه, قفسه, ...وظروف بسته بندي همانند,ا زچوب, قرقره برا ي کابل ا زچوب 2,245 199,743,262 Rls. 5,612 $
273 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87088049 ----اجزاء وقطعات براي ساير وسايل نقليه بجز سواري، وانت وتراكتور كشاورزي 3,147 199,726,840 Rls. 6,155 $
274 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 83062990 ---ساير مجسمه هاي كوچك واشياء تزئيني غير از صنايع دستي طلاكوب 1,694 197,717,619 Rls. 6,097 $
275 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,665 190,569,500 Rls. 5,744 $
276 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87081010 سپر واجزاء وقطعات آن برا ي سوا ري ، سوا ري کار و وا نت 2,200 185,875,000 Rls. 5,000 $
277 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84841010 درزگير و واشرهاي همانند از ورقه فلزي ،توام شده بامواد ديگر ،مربوط به خودروهاي سوا ري - سواري کار و وانت 2,300 185,875,000 Rls. 5,000 $
278 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089329 اجزاوقطعات کلاچ ،بجزلنت کلاچ وبجزرديف شماره 87089321 2,705 185,037,119 Rls. 5,039 $
279 8 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85071090 سايرانباره هاي برقي با سرب -ا سيدبرا ي به را ه اندا ختن موتورهاي پيستوني بجز نوع سربسته 282 183,456,000 Rls. 5,405 $
280 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70139990 ساير ظروف شيشه اي غير مذكوردرديگر رديفهاي 7013براي محل كار ،توالت ،تزئينات داخلي غير مذكور درجاي ديگر ا 1,373 182,164,148 Rls. 5,492 $
281 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 76151090 ک ک ک ساير اشياء خانه داري از الومينيوم بجز رادياتور ها مربوط به سيستم حرارت مركزي 1,680 181,633,444 Rls. 5,476 $
282 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,366 181,321,225 Rls. 5,315 $
283 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,605 177,803,082 Rls. 4,842 $
284 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 90172000 آلات رسامي ,خط کشي يامحاسبه رياضي غير از ميز وماشين ترسيم . 925 174,386,500 Rls. 5,375 $
285 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73269090 سايرمصنوعات ديگر ا زآهن يا فولاد غيرمذکوردرجاي ديگر 2,051 171,284,716 Rls. 5,164 $
286 7 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84839000 چرخهاي دندانه دار ،چرخك زنجير خور وساير ادوات انتقال نيرو عرضه شده به صورت مجزا،ا جزا ءوقطعات بازوهاي ا نتقال نيرو,دسته محور,پوسته ياتاقان, چرخ دنده, وغيره. 2,249 170,063,275 Rls. 4,985 $
287 5 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 85122030 دستگاههاي روشنايي ياعلامت دادن بصري جهت موتور سيکلت 349 169,778,346 Rls. 5,192 $
288 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70133700 ساير ليوانهاي نوشيدن ،غيرازسفالينه هاي شيشه اي وبغيراز كريستال سرب دار . 2,531 164,266,962 Rls. 5,062 $
289 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 39189090 ---پوشش كف از ساير مواد پلاستيكي 1,980 160,563,150 Rls. 4,950 $
290 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87089429 ---- ساير اجزاء وقطعات بجز براي سواري ، وانت وتراكتور كشاورزي 2,022 160,360,607 Rls. 4,367 $
291 11 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141020 ک ک ک دو شاخه، كرپي 4,040 159,054,687 Rls. 4,383 $
292 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 70131000 سفالينه ها شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرميز، آشپزخانه ،توالت ،محل كار،تزئينات داخلي يامقاصد مشابه غيرازرديفهاي 7010يا7018 مي باشد 2,231 157,489,424 Rls. 4,262 $
293 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 94055090 سايرچرا غهاووسايل روشنايي غيربرقي بغيرا ز فانوس بادي وچرا غهاي توري 1,222 156,589,579 Rls. 4,201 $
294 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 91052900 ساعتهاي ديوا ري غير برقي 1,301 155,715,728 Rls. 4,214 $
295 6 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 84139100 ا جزا ءوقطعات تلمبه هاي مايعات 2,258 153,364,380 Rls. 4,589 $
296 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 59039090 سايرپارچه هاي نسجي آغشته شده/ ا ندوده يامنطبق شده باموا د پلاستيکي غيرمذکوردرجاي ديگر 2,550 152,022,464 Rls. 4,688 $
297 12 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87141055 ک ک ک ترمزها و اجزاء و قطعات آنها 1,940 149,967,895 Rls. 4,025 $
298 2 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87087019 چرخ بغيرا زا نوا ع موردا ستفاده درسوا ري,سوا ري کار،وا نت و ترا کتورکشاورزي 2,356 149,411,421 Rls. 4,605 $
299 3 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 73199090 ساير غير از سوزن دوزندگي ،رفوگري يا گلدوزي وقلاب دوزي 2,290 148,561,460 Rls. 4,580 $
300 1 1396 منطقه ازاد اروند(خرمشهر) هند 87087021 ا جزا وقطعات ومتفرعات چرخ ها ،برا ي سوا ري ،سوا ري کار، وا نت وترا کتورکشاورزي 3,141 145,872,000 Rls. 4,500 $
مجموع کل
27,920,018,573 ريال
مجموع کل
821,283 دلار